ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

skeptical

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *skeptical*, -skeptical-

skeptical ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
skeptical (n.) ผู้สงสัย Syn. skeptic, doubter, questioner Ops. believer
English-Thai: HOPE Dictionary
skeptical(สเคพ'ทิเคิล) adj. สงสัย,ขี้สงสัย, Syn. sceptical ,suspicious
English-Thai: Nontri Dictionary
skeptical(adj) ขี้สงสัย,ไม่เชื่อ,กังขา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You admit if you were in our position you would be as incredulous and skeptical as we?คุณยอมรับว่าถ้าคุณอยู่ ในตำแหน่งของเรา คุณจะเป็นไม่เชื่อและ ไม่เชื่อที่เรา?
I'm going to be extremely skeptical about all this.ผมจะสงสัยไว้ก่อนสำหรับเรื่องทั้งหมดนี้
I'm skeptical of single guys.ฉันเป็นคนขี้สงสัยสำหรับชายโสด
Yeah, that's the Number 7, right? Skeptical with a side of cynicism.เสียงเบอร์ 7 สินะ ถากถางแดกดัน
I have to admit, I was somewhat skeptical when you first came to me with your proposal.ผมต้องยอมรับว่า ผมรู้สึกเคลือบแคลง เมื่อตอนคุณมายื่นข้อเสนอให้ผมครั้งแรก
The skeptical "l know better than you" voice that you trot out every time you think I'm making a mistake.เฮนรี่ จะกลับมาหาหนูบ่อยๆ เขาบอกว่าหนูเป็นของสำคัญที่สุดในชีวิตเขา
But I don't know if I'm more skeptical of a burned out ex-fed or the mythical cabal known as the Company.ผมไม่รู้ว่าถ้าผมถูกสงสัยผมอาจจะทำให้คนที่ ex-Fed ผิดหวังได้ หรือก็แค่กลุ่มเล็กๆที่วางแผนต่อต้านบริษัทคอมพานี่
I'd normally be skeptical of anything coming from nina, But in this case, she's correct.ปกติผมจะไม่เชื่อ สิ่งที่มาจากนีน่าแต่ ในกรณีนี้เธอพูดถูก
Cao is a master in the art of war but he is skeptical by natureโจโฉเก่งพิชัยสงคราม แต่นิสัยขี้ระแวง
They were skeptical as well.ว่าพวกเขาสงสัยอย่างมาก
Look, I-I don't understand how you can ignore something that even the most skeptical people in the world think might be real.ฟังนะ ผมไม่เข้าใจว่า ทำไมคุณถึงเพิกเฉย ต่อบางสิ่งได้ เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้น กับทุกคนบนโลก คิดดูว่ามันเป็นจริง
"Hey, Cameron, I'm still a little skeptical that we have enough functionality in the site"เฮ้ แคมเมรอน ฉันยังสงสัยนิดหน่อยว่า เรามีโครงสร้างระบบในเวบ

skeptical ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
多疑[duō yí, ㄉㄨㄛ ㄧˊ, 多疑] skeptical
怀疑派[huái yí pài, ㄏㄨㄞˊ ㄧˊ ㄆㄞˋ, 怀疑派 / 懷疑派] skeptical

skeptical ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฉงนใจ[v.] (cha-ngonjai) EN: doubt ; suspect ; be skeptical ; be suspicious of ; be doubtful ; be uncertain ; be unsure ; wonder FR:
เอะใจ[adj.] (ejai) EN: suspicious ; skeptical FR: soupçonneux
ขี้สงสัย[adj.] (khī songsai) EN: suspicious ; dubious ; doubtful ; skeptical FR: sceptique ; incrédule ; suspicieux
สงสัย[v.] (songsai) EN: doubt ; be skeptical ; suspect ; be suspicious ; distrust ; mistrust ; suspect ; be curious of FR: douter ; être sceptique ; suspecter ; soupçonner ; être curieux de

skeptical ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Skepsis {f}skepticalness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า skeptical
Back to top