ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

sloughy

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *sloughy*, -sloughy-

sloughy ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
sloughy (adj.) ซึ่งเป็นคราบ See also: ซึ่งเป็นสะเก็ด

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า sloughy
Back to top