ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

self-assured

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *self-assured*, -self-assured-

self-assured ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
self-assured (adj.) มั่นใจในตัวเอง See also: ซึ่งเชื่อมั่นในตนเอง Syn. confident, assertive, self-confident
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Although,I do find it a bit odd that someone so self-assured doesn't want her doctors to find out what's wrong with her.ถึงแม้ว่าผมจะรู้สึกแปลกๆ ที่คนบางคน เชื่อมั่นในตัวเอง จนขนาดที่ไม่อยากให้หมอของเธอหาสาเหตุว่าเธอเป็นอะไร
That's a long way from a self-assured unsub who hits the clubs.คนละเรื่องเลยกับผู้ต้องสงสัย ที่มั่นใจในตัวเองที่ไปเที่ยวตามคลับ
You are amazingly self-assured. Has anyone ever told you that?นายนี่มันมั่นใจในตัวเองสูงมาก มีใครเคยบอกมั่งมั้ย?
She's looking for someone she can manipulate, someone who comes across as sincere but less than self-assured.เธอมองหาใครบางคนที่ เธอจะปั่นหัวได้ บางคนที่มีความจริงใจ แต่น้อยกว่าความเชื่อมั่นในตัวเอง
♪ I'm not so self-assuredฉันไม่มั่นใจในตัวเองเลย

self-assured ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
強気[つよき, tsuyoki] (adj-na,adj-no,n) (1) confident; assured; self-assured; firm; strong; cocksure; (2) (See 弱気・よわき・2) bullish (e.g. market); (P)

self-assured ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เป็นตัวของตัวเอง[adj.] (pen tūa khø) EN: self-confident ; self-assured FR:

self-assured ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sicherheit {f} im Auftretenself-confident manner; self-assured manner

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า self-assured
Back to top