ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

severally

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *severally*, -severally-

severally ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
severally (adv.) หลากหลาย See also: ต่างๆ นานา, ตามลำดับ Syn. exclusively, separately

severally ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
分头[fēn tóu, ㄈㄣ ㄊㄡˊ, 分头 / 分頭] separately; severally

severally ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
別々に;別別に[べつべつに, betsubetsuni] (adv) separately; apart; severally; individually
口々に(P);口口に[くちぐちに, kuchiguchini] (adv) severally; unanimously; (P)
各々(P);各各(P);夫れ夫れ(P);夫夫;夫々;其れ其れ;其其;其々;各[それぞれ(各々;各各;夫れ夫れ;夫夫;夫々;其れ其れ;其其;其々)(P);おのおの(各々;各各;各)(P), sorezore ( kakukaku ; kaku kaku ; otto re otto re ; otto otto ; sorezore ; sono re ] (n-t) each; every; either; respectively; severally; (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า severally
Back to top