ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

settlement

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *settlement*, -settlement-

settlement ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
settlement (n.) การจัดการ See also: การแก้ปัญหา} การทำข้อตกลง, ข้อตกลง Syn. arrangement, contract, covenant
settlement (n.) การชำระหนี้
settlement (n.) การมอบทรัพย์สิน See also: ทรัพย์สิน Syn. remuneration, reimbursement
settlement (n.) การก่อตั้ง Syn. principality, establishment, foundation
settlement (n.) ชุมชน See also: ถิ่นฐาน, การตั้งถิ่นฐาน, การตั้งรกราก Syn. village, town
English-Thai: HOPE Dictionary
settlement(เซท'เทิลเมินทฺ) n. การจัดการ,การแก้ปัญหา,การชำระหนี้,การชำระบัญชี,การตั้งถิ่นฐาน,การตั้งรกราก,การตั้งหลักฐาน,การตั้งกิจการ,นิคม,อาณานิคม,ชุมชน,การมอบทรัพย์สิน,ทรัพย์สิน,กองทุน,ถิ่นที่อยู่ตามกฎหมาย,การค่อย ๆ จมลง
English-Thai: Nontri Dictionary
settlement(n) การจัดการ,การตกลงกัน,ถิ่นฐาน,การชำระเงิน,กองทุน,ทรัพย์สิน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
settlementการตั้งถิ่นฐาน, นิคม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Settlement การตั้งถิ่นฐาน การตั้งถิ่นฐานเป็นกลุ่ม หรือการตั้งถิ่นฐานอย่างกระจัดกระจาย [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การชำระหนี้ (n.) settlement See also: disbursement, repayment, paying back, reimbursement
ทางแก้ไข (n.) settlement See also: solution Syn. ทางออก, ทางแก้
นิคมที่ดิน (n.) settlement See also: colony
บาง (n.) settlement See also: village
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We trust you found the settlement satisfactory.เราไว้ใจว่าคุณจะหาพบ การจัดการได้รับความพอใจหรือไม่
As he can't get to the settlement every day for school, a crying shame, nothing we can do about it,เพราะเขาไม่สามารถ ไปโรงเรียนทุกวันได้ น่าเสียดาย เราทำอะไรไม่ได้ เกียวกับเรื่องนี้
I come through the settlement and I seen Smokehouse, Turner, you know, police.ฉันเข้ามาในเมือง และเจอคุณ สโม้คเฮ้าส์ เทอเนอร์, รู้ไหม, ตำรวจน่ะ
I've seen people at the settlement walking around like you or me, but they're as good as dead, 'cause they spent their lives in meanness and greed.ย่าเคยเห็นคนในเมือง เดินไปเดินมาเหมือนกับย่าและหลานนี่แหละ แต่พวกเขาอยู่ก็เหมือนตาย เพราะว่าพวกเขาใช่ชีวิต ด้วยความใจแคบ และริษยา
Everybody knows they have a settlement on the other side.ทุกคนรู้ดีว่าพวกเขาต้องไปอีกฟากนึง
There was China, the Soviet Union, the peace settlement in Vietnam.เช่นเรื่องจีน สหภาพโซเวียต การสร้างสันติภาพในเวียดนาม
Well, mention that name to your boss, and whatever settlement figure he's authorized, tell him to triple it.ปู่ แม่แน่ใจว่าพ่อของแม่จะไม่
Kendrick started talking settlement as soon as I mentioned Dave Pell.เคนดริคยอมคุยเรื่องชำระหนี้ ทันทีที่ฉันเอ่ยถึงเดฟ เพล
The settlement is going to be tens of millions, right?การทำข้อตกลงนี้จะมีค่ากว่าสิบล้านใช่ไหม
I was tasked by the judge to encourage a settlement here, so let's get to it.ผมได้รับคำสั่งจากผู้พิพากษาให้มาเจรจายอมความ
Senator Chuchi, you're given the authority to negotiate a peaceful settlement between the sovereign planet of Pantora and the Talz.วุฒิสมาชิกชูจิ ท่านได้รับมอบอำนาจ ในการเจรจาการแก้ปัญหาโดยสันติวิธี ระหว่างดาวเคราะห์ของประมุขแห่งแพนทอร่ากับพวกทาลซ์
I hope you know you're in violation of International Settlement laws.คุณคงรู้นะว่ากำลังละเมิด สนธิสัญญาระหว่างประเทศ

settlement ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
租界[zū jiè, ㄗㄨ ㄐㄧㄝˋ, 租界] settlement; international settlement in many Chinese cities established under unequal treaties from 1860
和解费[hé jiě fèi, ㄏㄜˊ ㄐㄧㄝˇ ㄈㄟˋ, 和解费 / 和解費] money settlement (fine or payment to end a legal dispute)
国际清算银行[Guó jì Qīng suàn Yín háng, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ ㄑㄧㄥ ㄙㄨㄢˋ ˊ ㄏㄤˊ, 国际清算银行 / 國際清算銀行] Bank for International Settlements
协约[xié yuē, ㄒㄧㄝˊ ㄩㄝ, 协约 / 協約] entente; pact; agreement; negotiated settlement
定居点[dìng jū diǎn, ㄉㄧㄥˋ ㄐㄩ ㄉㄧㄢˇ, 定居点 / 定居點] settlement
聚落[jù luò, ㄐㄩˋ ㄌㄨㄛˋ, 聚落] settlement; dwelling place; town; village
庭外[tíng wài, ㄊㄧㄥˊ ㄨㄞˋ, 庭外] out-of-court (settlement)

settlement ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
セッツルメント;セツルメント[, settsurumento ; setsurumento] (n) settlement
仕切り[しきり, shikiri] (n) (1) partition; division; boundary; compartment; (2) settlement of accounts; (3) preliminary warm-up ritual (sumo); toeing the mark; (P)
住居跡[じゅうきょあと, juukyoato] (n) dwelling (habitation) site; site of a (prehistoric) settlement
債務整理[さいむせいり, saimuseiri] (n) adjustment of debts; debt-workout; consolidation of debts; settlement of debts
共同祖界[きょうどうそかい, kyoudousokai] (n) international settlement
勘定[かんじょう, kanjou] (n,vs) calculation; counting; consideration; reckoning; settlement of an account; allowance; (P)
勘定日[かんじょうび, kanjoubi] (n) settlement day
外山[とやま, toyama] (n) nearby mountain; mountain near a human settlement
後始末(P);跡始末[あとしまつ, atoshimatsu] (n,vs) settlement (of affairs); remedial measures; cleaning up afterwards; (P)
慰謝料;慰藉料[いしゃりょう, isharyou] (n) consolation money; solatium; reparation; damages; settlement
手切れ金[てぎれきん, tegirekin] (n) consolation money; compensation for breaking off relations (e.g. with a mistress); settlement
散村[さんそん, sanson] (n) (See 集村) dispersed rural settlement
斡旋案[あっせんあん, assen'an] (n) mediation plan; settlement proposal
期日[きじつ(P);きにち;ごじつ(ok), kijitsu (P); kinichi ; gojitsu (ok)] (n,adj-no) fixed date; settlement date; (P)
村落[そんらく, sonraku] (n) village; hamlet; settlement
決算[けっさん, kessan] (n,adj-no) balance sheet; settlement of accounts; reporting (of accounts); (P)
決算日[けっさんび, kessanbi] (n) settlement day; day of reckoning
沈澱;沈殿[ちんでん, chinden] (n,vs) precipitation; deposition; settlement (e.g. of sediment)
清算[せいさん, seisan] (n,vs) (1) settlement (financial); squaring accounts; clearing debts; (2) liquidation; (3) ending (a relationship); breaking up (with); burying (the past); redeeming (one's faults); (P)
皆済[かいさい, kaisai] (n,vs) settlement
示談金[じだんきん, jidankin] (n) settlement money; compensation to settle a case out of court
粉飾決算[ふんしょくけっさん, funshokukessan] (n) window dressing settlement
調整手当[ちょうせいてあて, chouseiteate] (n) adjustment payment; compensatory payment; indemnity payment; severance (termination) pay; settlement payment; gratuity
里山[さとやま, satoyama] (n) (1) undeveloped woodland near populated area; (2) settlement pattern of living in upland valleys and cultivating lower slopes
集村[しゅうそん, shuuson] (n) (See 散村) agglomerated rural settlement
バヒタット[, bahitatto] (n) HABITAT (1996 UN conference on Human Settlements)
共同居留地[きょうどうきょりゅうち, kyoudoukyoryuuchi] (n) (obsc) (See 共同租界) jointly held concession in China (e.g. Shanghai International Settlement)
共同租界[きょうどうそかい, kyoudousokai] (n) (See 専管租界) jointly held concession in China (e.g. Shanghai International Settlement)
円満解決[えんまんかいけつ, enmankaiketsu] (n) amicable settlement; settling the case leaving no parties dissatisfied
囲郭村[いかくそん, ikakuson] (n) walled settlement; walled town
国際決済銀行[こくさいけっさいぎんこう, kokusaikessaiginkou] (n) Bank for International Settlements; BIS
定住[ていじゅう, teijuu] (n) (1) settlement; permanent residency; (vs) (2) to settle down in; to reside in; (P)
居留地[きょりゅうち, kyoryuuchi] (n) (1) foreign settlement; concession; (2) reservation (e.g. American Indian)
後仕舞[あとじまい, atojimai] (n) settlement; winding or straightening up
早期解決[そうきかいけつ, soukikaiketsu] (n) early (prompt) settlement; swift resolution; speedy solution
決まり(P);決り;極まり;極り[きまり, kimari] (n,adj-no) (1) rule; regulation; (2) settlement; conclusion; end; agreement; arrangement; (3) (See 御決まり) habit; custom; habitual way; (4) (usu. as 決まりが悪い, etc.) (See 決まりが悪い) countenance in front of another person; face; (5) (arch) love relationship between a customer and a prostitute; (P)
決済[けっさい, kessai] (n,vs) settlement; payment of account; (P)
決着(P);結着[けっちゃく, kecchaku] (n,vs) conclusion; decision; end; settlement; (P)
確定[かくてい, kakutei] (n,vs) (1) decision; settlement; (2) {math} definition; (P)
確立[かくりつ, kakuritsu] (n) (1) establishment; settlement; (vs) (2) to establish; to settle; (P)

settlement ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บาง[n.] (bāng) EN: village along a waterway ; settlement aside a waterway FR: village le long d'un cours d'eau [m]
การชำระหนี้[n. exp.] (kān chamra ) EN: settlement FR:
การระงับข้อพิพาทด้วยสันติวิธี[n. exp.] (kān ra-ngap) EN: pacific settlement of a dispute FR:
การตั้งถิ่นฐาน[n. exp.] (kān tang th) EN: habitation ; domicile ; establishment ; settlement ; residence FR:
การทำความตกลง[n. exp.] (kān tham kh) EN: settlement FR:
การทำความตกลงนอกศาล[n. exp.] (kān tham kh) EN: out-of-court settlement FR:
การทำข้อตกลง[n. exp.] (kān tham kh) EN: settlement FR:
คาม[n.] (khām) EN: village ; settlement ; hamlet FR: village [m]
ไม่ยอมความ[v. exp.] (mai yømkhwā) EN: not make a settlement ; not negotiate ; not compromise FR: ne faire aucun compromis
นิคม[n.] (nikhom) EN: settlement ; colony ; village ; community FR: colonie [f] ; cité [f] ; implantation [f] ; établissement [m]
นิคมสหกรณ์[n.] (nikhomsahak) EN: land settlement cooperative FR:
นิคมสร้างตนเอง[n.] (nikhomsāngt) EN: self-help settlement FR:
นิคมที่ดิน[n.] (nikhomthīdi) EN: settlement FR:
นิคมอุตสาหกรรม[n.] (nikhom-utsā) EN: industrial estate ; industrial district ; industrial settlement FR: parc industriel [m] ; complexe industriel [m] ; zone industrielle [f]
เปรียบเทียบปรับ[n. exp.] (prīepthīep ) EN: fine in settlement of an offense FR:
สินเดิม[v.] (sindoēm) EN: property acquired before marriage ; property held before a marriage ; bride's portion ; groom's portion ; dower ; dowry ; dot ; marriage settlement FR: biens propres [mpl] ; dot [f]
ทางแก้ไข[n. exp.] (thāng kaēkh) EN: settlement ; solution FR:
ทัณฑนิคม[n.] (thanthanikh) EN: penal colony ; penal settlement FR:
ตกลง[v.] (toklong) EN: agree ; accord ; come to terms ; concur ; consent ; come to a settlement ; accept FR: être d'accord ; s'entendre
ยอมความ[v.] (yømkhwām) EN: compromise ; make a settlement ; settle ; conciliate ; agree ; negotiate FR:
ธนาคารเพื่อการชำระหนี้ระหว่างประเทศ[org.] (Thanākhān P) EN: Bank for International Settlements (BIS) FR:

settlement ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kleingartensiedlung {f}allot settlement
Abwicklung {f} (eines Geschäfts)clearing and settlement
Streitfallregelung {f}commercial settlement of a dispute
Abfindung {f}financial settlement
Ausgleichs- oder Entschädigungsleistung {f}financial settlement and compensatory payment
Vergleich {m} [jur.] | außergerichtlicher Vergleich | einen gütlichen Vergleich schließen | einen außergerichtlichen Vergleich schließensettlement | settlement out of court | to reach an amicable settlement | to settle out of court
Erledigung {f} | in Erledigung Ihres Auftragesexecution; carrying out; settlement | in execution of your order
Kreditorenverrechnung {f}accounts payable settlement
Tarifabschluss {m}wage settlement
Schadensregulierung {f}settlement of damages
Abfindungssumme {f}payment; sum in settlement; sum in compensation
Abwicklung {f} [math.]settlement
Bereinigung {f}settlement; clearing up; validation; adjustment; correction
Schlichtung {f}settlement
Umsiedlung {f}resettlement

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า settlement
Back to top