ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

saving

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *saving*, -saving-

saving ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
saving (n.) สิ่งที่เก็บไว้ (เงินหรือเวลา) See also: เงินออม, สิ่งที่สงวนไว้
saving (n.) การช่วยเหลือ See also: การช่วยชีวิต Syn. rescuing
savings (n.) เงินออม See also: เงินสะสม
savings account (n.) บัญชีเงินฝาก
savings bank (n.) ธนาคารออมสิน Syn. bank, depository
savings bond (n.) พันธบัตรรัฐบาลมีค่า 50-10,000 ดอลล่าร์
English-Thai: HOPE Dictionary
saving(เซ'วิง) adj. ช่วยชีวิต,ช่วยเหลือ,ช่วยประหยัด,สงวน,รักษา,ชดเชย n. การประหยัด,การอดออม,การมัธยัสถ์,การลดค่าใช้จ่าย,สิ่งที่ประหยัด,เงินที่เก็บได้, See also: savings n. เงินสะสม,เงินที่ออมไว้. prep. ยกเว้น,นอกจาก,เห็นแก่
savings accountn. บัญชีเงินฝากสะสม,บัญชีเงินฝากออมทรัพย์
savings bankn. ธนาคารออมสิน,ธนาคารที่รับฝากเงินออมทรัพย์เท่านั้นและจ่ายดอกเบี้ยให้กับผู้ฝาก
savings bondn. พันธบัตรรัฐบาลที่มีเงินค่าสูงถึง $10,000
English-Thai: Nontri Dictionary
saving(adj) ประหยัด,มัธยัสถ์,ออม,เก็บรักษา,สงวน
savings(n) เงินออม,เงินเก็บ,เงินสะสม
SAVINGS savings bank(n) ธนาคารออมสิน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
savingการออม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
savings accountบัญชีออมทรัพย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
savings bank๑. ธนาคารออมทรัพย์๒. ธนาคารออมสิน (ไทย) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Saving and investmentการออมกับการลงทุน [TU Subject Heading]
Savings and loan associationsสถาบันการเงินเพื่อที่อยู่อาศัย [TU Subject Heading]
Savings banksธนาคารออมทรัพย์ [TU Subject Heading]
Savings bondsพันธบัตรออมทรัพย์ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ธนาคารออมสิน (n.) the Government Saving Bank See also: savings bank
การประหยัด (n.) saving See also: economizing, reservation Syn. การเก็บ, การสะสม
การประหยัด (n.) saving See also: economizing, saving money Syn. การเก็บ, การสะสม
การสะสม (n.) saving See also: economizing, reservation Syn. การเก็บ, การประหยัด
การสะสม (n.) saving See also: economizing, saving money Syn. การเก็บ, การประหยัด
การออม (n.) saving See also: economizing, reservation Syn. การเก็บ, การประหยัด, การสะสม
การออมทรัพย์ (n.) saving See also: economizing, saving money Syn. การเก็บ, การประหยัด, การสะสม
การเก็บ (n.) saving See also: economizing, reservation Syn. การประหยัด, การสะสม
การเก็บ (n.) saving See also: economizing, saving money Syn. การประหยัด, การสะสม
ความกระเหม็ดกระแหม่ (n.) saving See also: economy, thriftiness Syn. ความมัธยัสถ์, ความตระหนี่ Ops. ความสุรุ่ยสุร่าย, ความฟุ่มเฟือย
ความตระหนี่ (n.) saving See also: economy, thriftiness Syn. ความมัธยัสถ์, ความกระเหม็ดกระแหม่ Ops. ความสุรุ่ยสุร่าย, ความฟุ่มเฟือย
ความประหยัด (n.) saving See also: economy, thriftiness Syn. ความมัธยัสถ์, ความกระเหม็ดกระแหม่, ความตระหนี่ Ops. ความสุรุ่ยสุร่าย, ความฟุ่มเฟือย
ความมัธยัสถ์ (n.) saving See also: economy, thriftiness Syn. ความกระเหม็ดกระแหม่, ความตระหนี่ Ops. ความสุรุ่ยสุร่าย, ความฟุ่มเฟือย
ออมสิน (n.) saving
เงินนอน (n.) saving See also: reserves Syn. เงินเก็บ
เงินเก็บ (n.) saving See also: reserves
เงินสะสม (n.) saving deposit See also: saving money Syn. เงินออม, เงินเก็บ
เงินออม (n.) saving deposit See also: saving money Syn. เงินเก็บ
เงินเก็บ (n.) saving deposit See also: saving money Syn. เงินออม
การแก้หน้า (n.) saving one´s face See also: keeping one´s face
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Am I good at saving money?ฉันเก็บเงินเก่งหรือไม่งั้นหรือ?
I don't think that I'm good at saving moneyฉันไม่คิดว่าฉันเก็บเงินเก่ง
I think I am quite good at saving moneyฉันคิดว่าฉันค่อนข้างเก่งในด้านการเก็บเงิน
I'm terrible at saving moneyฉันแย่มากๆ ในด้านการเก็บเงิน
Thanks again for saving my lifeขอบคุณอีกครั้งที่ช่วยชีวิตฉันไว้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Maybe because of you saving Schultz.อาจเพราะคุณได้รับความช่วยเหลือจาก ชูลท์ซ
I'd advise saving some of that till tomorrow.ฉันแนะนำให้เก็บไว้กินพรุ่งนี้บ้าง
I can't be sure of saving their lives.ผมไม่แน่ใจว่าจะช่วยชีวิตพวกเขาได้มั้ย
I've been saving these. I want you to have them.ฉันเก็บมันไว้นานแล้ว อยากให้รับไว้
From now on, I'll be saving you.แต่ตอนนี้ ฉันจะต้องช่วยเธอ
They're saving the whales, they're saving the seals but nobody gives a shit when they kill a baby polyester just to make a......แต่ไม่มีใครสนใจ เมื่อพวกเขาฆ่าตุ๊กตาเด็ก... .
You said you were saving it so the two of us could get away.คุณพูดว่าเราจะไปเที่ยวกัน
Maybe there is some glory in saving a president, but just anybody?ช่วยชีวิตประธานาธิบดีอาจมีศักดิ์ศรี แต่ถ้าคนเดินดิน?
I know she was saving it for you.พ่อรู้ว่าเธอเก็บเอาไว้ให้ลูก
I wanted to thank you, Woody, for saving my flock.ฉันอยากขอบคุณเธอ, วู้ดดี้, ที่ช่วยชีวิตแกะของฉัน.
For saving Graham's life... and for caring.สำหรับการช่วยชีวิตของเกรแฮม ... และการดูแล
Would it matter that you might be saving a human life?มันสำคัญมั้ยที่คุณจะได้ช่วยชีวิตคนน่ะ

saving ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
夏令时[xià lìng shí, ㄒㄧㄚˋ ㄌㄧㄥˋ ㄕˊ, 夏令时 / 夏令時] daylight saving time; summer time
夏时制[xià shí zhì, ㄒㄧㄚˋ ㄕˊ ㄓˋ, 夏时制 / 夏時制] daylight saving time
日光节约时[rì guāng jié yuē shí, ㄖˋ ㄍㄨㄤ ㄐㄧㄝˊ ㄩㄝ ㄕˊ, 日光节约时 / 日光節約時] daylight saving time; summer time
梯己[tī ji, ㄊㄧ ㄐㄧ˙, 梯己] intimate; private saving of family members
体己[tī ji, ㄊㄧ ㄐㄧ˙, 体己 / 體己] intimate; private saving of family members
节油[jié yóu, ㄐㄧㄝˊ ㄧㄡˊ, 节油 / 節油] saving gasoline; fuel economy
[chǔ, ㄔㄨˇ, 储 / 儲] savings; to save; to deposit; to store; surname Chu; Taiwan pr. chu2
储蓄率[chǔ xù lǜ, ㄔㄨˇ ㄒㄩˋ ㄌㄩˋ, 储蓄率 / 儲蓄率] savings rate
存簿[cún bù, ㄘㄨㄣˊ ㄅㄨˋ, 存簿] savings book; bank account passbook
活期存款[huó qī cún kuǎn, ㄏㄨㄛˊ ㄑㄧ ㄘㄨㄣˊ ㄎㄨㄢˇ, 活期存款] savings account
节省[jié shěng, ㄐㄧㄝˊ ㄕㄥˇ, 节省 / 節省] saving; to save; to use sparingly; to cut down on

saving ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
コストセービング[, kosutose-bingu] (n) cost saving
コスト削減[コストさくげん, kosuto sakugen] (n) cost reduction; cost saving
セービング[, se-bingu] (n) saving
多生[たしょう, tashou] (n) (1) {Buddh} metempsychosis; (2) (See 一殺多生) saving the lives of many
救国済民[きゅうこくさいみん, kyuukokusaimin] (n) saving a nation and providing relief to people
時間節約[じかんせつやく, jikansetsuyaku] (n,adj-no) time preservation; saving time
治山ダム[ちさんダム, chisan damu] (n) erosion-control dam; soil saving dam
質素倹約[しっそけんやく, shissokenyaku] (n,vs) (practice) simplicity and frugality; scrimping and saving
起死[きし, kishi] (n) saving from the brink of death
サマータイム[, sama-taimu] (n) daylight savings time (summertime)
ぱるる[, paruru] (n) Postal Savings system
マル優;丸優[マルゆう(マル優);まるゆう(丸優), maru yuu ( maru yuu ); maruyuu ( maru yuu )] (n) tax-free small-sum savings system (often used by the elderly and the disabled); non-tax plan for small savings
マル財[マルざい, maru zai] (n) (See マル優) tax-exempt savings system which includes stocks and cash
ゆうちょ銀行(P);郵貯銀行[ゆうちょぎんこう, yuuchoginkou] (n) JP Bank (former Postal Savings Bank, created when the Postal Services were privatized); (P)
ライフセービング[, raifuse-bingu] (n) life-saving
労働節約的技術進歩[ろうどうせつやくてきぎじゅつしんぽ, roudousetsuyakutekigijutsushinpo] (n) labor-saving technological progress; labour-saving technological progress
夏時刻[なつじこく, natsujikoku] (n) daylight-saving time
夏時間[なつじかん, natsujikan] (n) daylight savings time; summer time; (P)
夏期時間[かきじかん, kakijikan] (n) daylight-saving time
据え置き(P);据置き[すえおき, sueoki] (n) deferment (e.g. of savings); leaving (a thing) as it stands; (P)
据え置き貯金[すえおきちょきん, sueokichokin] (n) deferred savings
月掛け貯金[つきがけちょきん, tsukigakechokin] (n) monthly installment deposit; monthly instalment deposit; monthly savings
相互銀行[そうごぎんこう, sougoginkou] (n) mutual savings bank; (P)
相銀[そうぎん, sougin] (n) (abbr) (See 相互銀行・そうごぎんこう) mutual savings bank
総合口座[そうごうこうざ, sougoukouza] (n) savings account; deposit account
臍繰り;綜麻繰[へそくり, hesokuri] (n) (uk) secret savings; stash
財形貯蓄[ざいけいちょちく, zaikeichochiku] (n) property accumulation savings
貯蓄債券[ちょちくさいけん, chochikusaiken] (n) savings bond
貯蓄銀行[ちょちくぎんこう, chochikuginkou] (n) savings bank
貯金を下ろす[ちょきんをおろす, chokinwoorosu] (exp,v5s) to withdraw one's savings
費える;弊える;潰える[ついえる, tsuieru] (v1,vi) (1) to use up (one's savings); (2) to be wasted (time, effort, etc); (3) (esp. 潰える) to fall apart; to become useless; (4) (arch) (esp. 潰える) to be wiped out (in battle); (5) (arch) (esp. 潰える) to fall apart (one's body or health)
預貯金[よちょきん, yochokin] (n) deposits and savings; bank account; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
保存[ほぞん, hozon] saving (vs) (e.g. to disk), storing, preserving, conserving, maintaining, keeping

saving ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชูชีพ[n. exp.] (chūchīp) EN: life buoy ; life saving ; life preserver FR: bouée de sauvetage [f] ; ceinture de sauvetage [f]
การแก้หน้า[n. exp.] (kān kaē nā) EN: saving one's face ; keeping one's face FR:
การเก็บ[n.] (kān kep) EN: saving ; storage FR: conservation [f]
การกู้ชาติ[n. exp.] (kān kū chāt) EN: saving the country FR:
การประหยัด[n.] (kān prayat) EN: saving ; economy FR: économie [f] ; épargne [f] (fig.)
การประหยัดเนื้อที่[n. exp.] (kān prayat ) EN: space saving FR:
การประหยัดพลังงาน[n. exp.] (kān prayat ) EN: energy saving ; energy conservation FR: économie d'énergie [f]
การประหยัดเวลา[n. exp.] (kān prayat ) EN: time saving FR:
ข้อกำหนดการยกเว้น[n. exp.] (khøkamnot k) EN: saving clause ; exception clause FR: clause de sauvegarde [f] ; clause d'exception [f]
ความประหยัด[n.] (khwām praya) EN: saving ; economy FR: économie [f]
ออมสิน[n.] (ømsin) EN: saving ; savings bank FR: économies [fpl] ; épargne [f]
พันธบัตรออมทรัพย์[n. exp.] (phanthabat ) EN: saving bond FR:
ประหยัดพลังงาน[adj.] (prayat phal) EN: energy saving FR:
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์[n. exp.] (banchī ngoe) EN: savings account FR: compte d'épargne [m] ; compte sur livret [m] ; compte bancaire [m]
บัญชีออมทรัพย์[n. exp.] (banchī ømsa) EN: savings account ; deposit account FR: compte d'épargne [m]
เครื่องทุ่นแรง[n.] (khreūangthu) EN: tool ; labour-saving device FR:
เงินฝากออมทรัพย์[n. exp.] (ngoenfāk øm) EN: savings bank deposit FR:
เงินเก็บ[n. exp.] (ngoen kep) EN: savings FR: économies [fpl]
เงินนอน[n.] (ngoennøn) EN: savings ; reserves FR: économies [fpl] ; réserves financières [fpl]
เงินออมสิน[n. exp.] (ngoen ømsin) EN: savings FR:
ประหยัดเนื้อที่[adj.] (prayat neūa) EN: space-saving FR:
ประหยัดเวลา[adj.] (prayat wēlā) EN: timesaving FR:
ธนาคารออมสิน[n.] (thanākhān-ø) EN: savings bank ; thrift (Am.) FR: caisse d'épargne [f]
ธนาคารออมสิน[org.] (Thanākhān-ø) EN: Government Savings Bank (GSB) FR:
ทุน[n.] (thun) EN: capital ; assets ; funds ; investment ; grant ; stipend ; savings ; wealth FR: capital [m] ; fonds [mpl] ; avoirs [mpl]
วันออมแห่งชาติ[n. prop.] (Wan Øm Haen) EN: National Savings Day FR:
วันออมสินของไทย[n. prop.] (Wan Ømsin K) EN: Thai Savings Day FR:

saving ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Materialeinsparung {f}saving in material
Spargroschen {m} [ugs.]nest egg; savings
Sparbuch {n}savings bank book
Sparguthaben {n}savings balance
Sparkasse {f}savings bank
Sparkonto {n}savings account

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า saving
Back to top