ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

susceptibility

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *susceptibility*, -susceptibility-

susceptibility ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
susceptibility (n.) ความรู้สึกไว See also: ความอ่อนไหวง่าย, ความกระเทือนใจง่าย Syn. sensitivity, impressibility, affectibility
English-Thai: HOPE Dictionary
susceptibility(ซะเซพทะบิล'ลิที) n. ความรู้สึกไว,ความอ่อนแอทางใจ,การถูกกระทบกระเทือนทางใจได้ง่าย,อัตราการเป็นแม่เหล็ก, Syn. sensibility,vulnerability
English-Thai: Nontri Dictionary
susceptibility(n) ความรู้สึกไว,ความอ่อนไหว,ความอ่อนแอทางใจ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
susceptibilityภูมิไวรับ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Susceptibility to Spontaneous Heating ความร้อนสะสมต่อเนื่อง เป็นคุณสมบัติของสารที่บอกให้ทราบว่า สารนั้นจะเกิดการสันดาป แล้วเกิดความร้อนออกมาอย่างต่อเนื่องหรือไม่ ซึ่งเป็นสมบัติที่สำคัญเกี่ยวกับการระเบิด ทั้งนี้เพราะสมบัติของสารประการหนึ่งที่สะสมความร้อนไว้ได้ ถ้าไม่มีการถ่ายเทความร้อนที่เกิดขึ้น ก็อาจจะเกิดการระเบิดขึ้นมาได้ อันเนื่องมาจากความร้อนที่สะสมเอาไว้นั่นเอง [สิ่งแวดล้อม]

susceptibility ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
凝り性[こりしょう, korishou] (adj-na,adj-no,n) (1) fastidiousness; enthusiasm for one thing; meticulousness; monomania; obsession; (2) susceptibility for a stiffening of the shoulders; (P)
敏感[びんかん, binkan] (adj-na,n) sensibility; susceptibility; sensitive (to); well attuned to; (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า susceptibility
Back to top