ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

sob

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *sob*, -sob-

sob ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
sob (vi.) สะอื้นสะอื้น See also: ส่งเสียงร้องไห้, คร่ำครวญ Syn. cry, weep, lament
sob (n.) เสียงสะอื้น See also: การสะอึกสะอื้น, การร้องไห้คร่ำครวญ Syn. weeping
sob out (phrv.) เล่าอย่างสะอึกสะอื้น
sob story (sl.) เรื่องเศร้าเคล้าน้ำตา
sob to (phrv.) สะอึกสะอื้นกับ See also: คร่ำครวญกับ
sobbing (adj.) ซึ่งร้องไห้ See also: ซึ่งร่ำไห้ Syn. crying
sober (adj.) ไม่เมา (ยาหรือเหล้า) Syn. abstinent, moderate Ops. intemperate
sober (adj.) เอาจริงเอาจัง See also: เคร่งขรึม, เยือกเย็น, สุขุม Syn. serious, solemn Ops. frivolous
sober down (phrv.) ทำให้คลายความตื่นเต้น See also: ตื่นเต้นน้อยลง
sober up (phrv.) เลิกดื่ม See also: หยุดดื่ม
sobriety (n.) การงดเครื่องดื่มอัลกอฮอล์หรือยา Syn. abstention, temperance
sobriquet (n.) ชื่อเล่น See also: ฉายา, นิคเนม Syn. nickname, alias, epithet, name
English-Thai: HOPE Dictionary
sob(ชอบ) vi.,vt.,n. (การ) ร้องไห้สะอึกสะอื้น,ร่ำไห้,สะอื้น,ทำเสียงสะอื้น,เสียงสะอึกสะอื้น,เสียงร่ำไห้, Syn. cry,weep,keen,wail
sobbingly(ซอบ'บิงลี่) adv. อย่างสะอึกสะอื้น
sober(โซ'เบอะ) adj. ไม่เมา,มีสติ,ปกติ,สุขุม,เยือกเย็น,เคร่งขาม,สงบเสงี่ยม,ไม่คุยโว,ไม่จินตนาการ,มีเหตุผล vt.,vi. ทำให้หรือกลายเป็นไม่เมา (มีสติ,ปกติ...), See also: soberingly adv. soberly adv., Syn. moderate
sober-mindedadj. มีสติ,สุขุม,สงบเสงี่ยม,เยือกเย็น,มีเหตุผล., See also: sober-mindedness n.
sobriety(โซไบร'อิที) n. ความมีสติ,ความสุขุม,ความสงบเสงี่ยม,ความไม่เมา,ความเยือกเย็น,ความมีเหตุผล,ความไม่เมา., Syn. restraint
sobriquet(โซ'บระเค) n. ชื่อเล่น,ฉายา,ฉายานาม,นามแฝง,สมญานาม pl. sobriquets, Syn. soubriquet, See also: sobriquetical adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
sob(vi) สะอื้น,ร้องไห้,ร่ำไห้
sober(adj) เงียบขรึม,เป็นปกติ,มีสติ,สุขุม
sobriety(n) ความเงียบขรึม,ความสุขุม,ความมีสติ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
soboliferous; caespitose; cespitose; tuftedเป็นกอ, เป็นกระจุก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ถอนสะอื้น (v.) sob See also: cry, howl, weep Syn. สะอึกสะอื้น
รำพัน (v.) sob See also: cry Syn. ครวญคราง, ฟูมฟาย Ops. หัวเราะ, ขำ, ขำขัน
สะอึกสะอื้น (v.) sob See also: weep, wail, mourn
สะอึกสะอื้น (v.) sob See also: weep, wail, mourn
สะอื้น (v.) sob See also: cry Syn. ครวญคราง, ฟูมฟาย, รำพัน Ops. หัวเราะ, ขำ, ขำขัน
สะอื้น (v.) sob See also: cry, howl, weep Syn. ถอนสะอื้น, สะอึกสะอื้น
กระซิก (adv.) sobbingly Syn. กระซิกๆ, กระซี้กระซิก
กระซิกๆ (adv.) sobbingly Syn. กระซี้กระซิก
กระซี้กระซิก (adv.) sobbingly Syn. กระซิกๆ
กระด้างกระเดื่อง (v.) disobey See also: resist, defy, refuse, be rebellious, be insubordinate, be stubborn Syn. เอาใจออกห่าง, แข็งข้อ Ops. อ่อนน้อม
การขัด (n.) disobedience See also: breaking the law, contravening, violation, infringement, transgression, disregard Syn. การละเมิด, การฝ่าฝืน
การขัดขืน (n.) disobedience See also: resistance Ops. การยินยอม
การผิดคำสั่ง (n.) disobedience See also: breaking the law, contravening, violation, infringement, transgression, disregard Syn. การละเมิด, การฝืน, การฝืนกฎ, การขัดขืน
การฝ่าฝืน (n.) disobedience See also: breaking the law, contravening, violation, infringement, transgression, disregard Syn. การละเมิด, การฝืน, การผิดคำสั่ง, การฝืนกฎ, การขัดขืน
การฝืน (n.) disobedience See also: breaking the law, contravening, violation, infringement, transgression, disregard Syn. การขัด, การละเมิด, การฝ่าฝืน
การฝืนกฎ (n.) disobedience See also: breaking the law, contravening, violation, infringement, transgression, disregard Syn. การละเมิด, การฝืน, การผิดคำสั่ง, การขัดขืน
การละเมิด (n.) disobedience See also: breaking the law, contravening, violation, infringement, transgression, disregard Syn. การฝืน, การผิดคำสั่ง, การฝืนกฎ, การขัดขืน
การละเมิด (n.) disobedience See also: breaking the law, contravening, violation, infringement, transgression, disregard Syn. การขัด, การฝ่าฝืน
ขัดคำสั่ง (v.) disobey an order Syn. ละเมิดคำสั่ง, ฝ่าฝืนคำสั่ง Ops. ปฏิบัติตามคำสั่ง, ทำตามคำสั่ง
ขืน (v.) disobey See also: object, defy, resist, oppose Syn. ขัด, ขัดขืน, ฝ่าฝืน Ops. เชื่อฟัง, ยินยอม, ทำตาม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
From this really nice fella. I was in a bar, and he overheard my sob story.เรื่องมันมีอยู่ว่า ตอนนั้นฉันนั่งอยู่ในบาร์ และบังเอิญมีคนได้ยินเรื่องที่ฉันพูด
Okay,'cause I hear this same horseshit sob story from every john I bust.เพราะฉันได้ยินเรื่องคร่ำครวญจากทุกคนที่ฉันจับ
There is no sob story. Not really.ไม่มีนิยายน้ำเน่า ไม่มีจริงๆ
Jackie told me this sob story about getting his friend out so they could make it to a wedding.แจ็คกี้บอกผมว่า นี่เป็นเรื่องเศร้าเคล้าน้ำตา เกี่ยวกับเอาตัวเพื่อนเขาออกไป พวกเขาต้องไปร่วมงานแต่งงาน
So you come running to me with some sob storyแล้วคุณก็วิ่งเร่มาหาฉันแล้วเล่าเรื่องน้ำเน่า
What that SOB did to Cass.ไอ้เวรนั้นทำอะไรกับแคส
I must be drunk already, telling you this sob story again.สงสัยจะเมาแล้ว พล่ามแต่เรื่องพวกนี้ให้เธอฟังอยู่ได้
Well, I'd say, take his sob story with a fat grain of salt.ผมว่าต้องฟังเรื่องที่เขาพูด อย่างระวังหน่อย
Yeah, I don't want to hear your sob story. Just pay me by Monday.ใช่ ฉันไม่อยากได้ยินเรื่องน้ำเน่าของแก แค่จ่ายค่าเช่ามาภายในวันจันทร์
I'll spare you the sob story of poor orphan Eugene Fitzherbert, it's a little bit of a...Ah ใช่ดี เราจะละเว้น คุณร้องไห้เรื่องของ เด็กกำพร้ายากจน Eugene Fitzherbert มันเป็นนิด ๆ หน่อย ๆ...
Save the sob stories for your heart-to-hearts with Mr. Clean.เก็บเรื่องรันทดพวกนี้ ไว้ไปบอกพวกพ่อบ้านเหอะ
No more sob stories.เพราะเธอเป็นโรคเบาหวานอยู่ จำได้ไหม

sob ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
抗命[kàng mìng, ㄎㄤˋ ㄇㄧㄥˋ, 抗命] against orders; to disobey; to refuse to accept orders
阿閦佛[Ā chù fó, ㄚ ㄔㄨˋ ㄈㄛˊ, 阿閦佛] Aksobhya, the imperturbable ruler of Eastern Paradise, Abhirati
[chù, ㄔㄨˋ, 閦] crowd; transliteration of Sanskrit 'kso', e.g. 'aksobhya'
哭腔[kū qiāng, ㄎㄨ ㄑㄧㄤ, 哭腔] dirge; opera tune portraying mourning; voice hear between sobs
[wǔ, ˇ, 忤] disobedient; unfilial
忤逆[wǔ nì, ˇ ㄋㄧˋ, 忤逆] disobedient to parents
[wǔ, ˇ, 啎] obstinate, disobedient, intractable
不听命[bù tīng mìng, ㄅㄨˋ ㄊㄧㄥ ㄇㄧㄥˋ, 不听命 / 不聽命] disobey
[bèi, ㄅㄟˋ, 偝] disobey; stand back-to-back
[xuǎn, ㄒㄩㄢˇ, 咺] glorious; sob; weep
等压线[děng yā xiàn, ㄉㄥˇ ㄧㄚ ㄒㄧㄢˋ, 等压线 / 等壓線] isobar (line of equal pressure)
同量异位素[xiàng liàng yì wèi sù, ㄒㄧㄤˋ ㄌㄧㄤˋ ㄧˋ ㄨㄟˋ ㄙㄨˋ, 同量异位素 / 同量異位素] nuclear isobar
[wù, ˋ, 蘁] to disobey; contrary; against; to go against; to violate; obscure character, possibly variant of 惡|恶
朴实[pǔ shí, ㄆㄨˇ ㄕˊ, 朴实 / 樸實] plain; sober; down-to-earth
[huáng, ㄏㄨㄤˊ, 喤] sobbing; sound of bell
呜咽[wū yè, ㄧㄝˋ, 呜咽 / 嗚咽] sob; whimper
凄梗[qī gěng, ㄑㄧ ㄍㄥˇ, 凄梗] wailing; choking with sobs

sob ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
お涙頂戴;御涙頂戴[おなみだちょうだい, onamidachoudai] (n,adj-no) tearjerker; sob story; maudlin tale
しゃくり上げる[しゃくりあげる, shakuriageru] (v1) to sob convulsively; to heave with sobs
すすり泣く;啜り泣く;啜りなく[すすりなく, susurinaku] (v5k,vi) to sob
咳き上げる[せきあげる, sekiageru] (v1,vi) to have a coughing fit; to sob convulsively
噎せ返る;むせ返る[むせかえる, musekaeru] (v5r,vi) to choke; to sob convulsively; to cough
泣き頻る[なきしきる, nakishikiru] (v5r,vi) to wail; to cry; to sob bitterly
アイソバリックスピン[, aisobarikkusupin] (n) isobaric spin
イソブチレン[, isobuchiren] (n) isobutylene
くそ勉強;糞勉強[くそべんきょう, kusobenkyou] (n,vs) (sl) cram for an exam; concentrated study
くっすん[, kussun] (n) sobbing noise
クリソベリル[, kurisoberiru] (n) chrysoberyl
グルジアソビエト社会主義共和国[グルジアソビエトしゃかいしゅぎきょうわこく, gurujiasobieto shakaishugikyouwakoku] (n) (former) Georgian Soviet Socialist Republic; Georgian SSR; GSSR
こそばゆい;こそばい;こしょばい[, kosobayui ; kosobai ; koshobai] (adj-i) (1) ticklish; (2) embarrassed; awkward; ill at ease (esp. when receiving public praise)
ざる蕎麦;笊蕎麦;ザル蕎麦;笊そば[ざるそば(ざる蕎麦;笊蕎麦;笊そば);ザルそば(ザル蕎麦), zarusoba ( zaru soba ; sou soba ; sou soba ); zaru soba ( zaru soba )] (n) (uk) zaru soba (soba served on a bamboo draining basket with dipping sauce)
シーソー遊び[シーソーあそび, shi-so-asobi] (n) seesaw (game)
しくしく[, shikushiku] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) (See しくしく泣く) weeping; sobbing; crying; (2) with a dull pain; prolonged dull pain
しくしく泣く[しくしくなく, shikushikunaku] (v5k) to sob; to weep
シンナー遊び[シンナーあそび, shinna-asobi] (n) (sens) paint sniffing; thinner sniffing; glue sniffing (huffing)
すぐ側(P);直ぐそば;直ぐ側[すぐそば, sugusoba] (n) (uk) near; immediately; (P)
ソバット[, sobatto] (n) kick-fighting (fre
そば切り;蕎麦切り;蕎麦切;そば切[そばきり, sobakiri] (n) (See 蕎麦・2) soba; Japanese buckwheat noodles
そば湯;蕎麦湯[そばゆ, sobayu] (n) water left in the pot after one has boiled soba
そば粉;蕎麦粉[そばこ, sobako] (n) buckwheat flour
そば飯;蕎麦飯[そばめし, sobameshi] (n) (uk) soba and rice cooked together along with meat, vegetables, etc. on a metal plate
ソビエト[, sobieto] (n) Soviet Union; (P)
ソビエト共産党[ソビエトきょうさんとう, sobieto kyousantou] (n) Communist Party of the Soviet Union
ソビエト社会主義共和国[ソビエトしゃかいしゅぎきょうわこく, sobieto shakaishugikyouwakoku] (n) soviet socialist republic; SSR
ソビエト社会主義自治共和国[ソビエトしゃかいしゅぎじちきょうわこく, sobieto shakaishugijichikyouwakoku] (n) autonomous soviet socialist republic; ASSR
ソビエト連邦;ソヴィエト連邦[ソビエトれんぽう(ソビエト連邦);ソヴィエトれんぽう(ソヴィエト連邦), sobieto renpou ( sobieto renpou ); sovieto renpou ( sovieto renpou )] (n) (abbr) Soviet Union; USSR
そびえ立つ;聳え立つ[そびえたつ, sobietatsu] (v5t) to stand towering over the surrounds
そびれる[, sobireru] (v1,vi) to miss a chance; to fail to do
ソブリンローン[, soburinro-n] (n) sovereign loan
そぼろ[, soboro] (n) minced meat or fish with soy sauce, etc. (served on rice)
そぼ降る[そぼふる, sobofuru] (v5r) to drizzle (rain)
ひそひそ話[ひそひそばなし, hisohisobanashi] (n,vs) whispering
ぼそぼそ[, bosoboso] (adj-na,adv,n,vs,adv-to) (1) (on-mim) dry and crumbling; (2) whispering; subdued; (3) tasteless; flavorless; flavourless
むせび泣き;咽び泣き;噎び泣き[むせびなき, musebinaki] (vs) (1) to sob; to be choked with tears; (n) (2) sobbing
めそめそ[, mesomeso] (adv,n,vs) (on-mim) uncontrolled weeping; sobbing
もて遊ぶ;玩ぶ;弄ぶ;翫ぶ[もてあそぶ, moteasobu] (v5b,vt) (1) (uk) to play with (a toy, one's hair, etc.); to fiddle with; (2) to toy with (one's emotions, etc.); to trifle with; (3) to do with something as one pleases; (4) to appreciate
よく学びよく遊べ[よくまなびよくあそべ, yokumanabiyokuasobe] (exp) study hard and play hard
Japanese-English: COMDICT Dictionary
要素別処理[ようそべつしょり, yousobetsushori] elemental
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
遊ぶ[あそぶ, asobu] Thai: เล่น
遊ぶ[あそぶ, asobu] Thai: ไปเที่ยว(บ้านเพื่อน) English: to visit

sob ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไห้[v.] (hai) EN: cry ; weep ; sob ; blubber ; wail FR: pleurer ; fondre en larmes ; se lamenter
ร่ำไห้[v.] (ramhai) EN: wail ; cry ; sob ; weep and wail incessantly FR: pleurer ; se lamenter
ร้อง[v.] (røng) EN: cry ; weep ; blubber ; sob ; snivel FR: pleurer
ร้องสะอื้น[v.] (røng sa eūn) EN: sob FR: sangloter
สะอึกสะอื้น[v.] (sa-euksa-eū) EN: sob ; weep ; wail ; mourn FR: larmoyer ; sangloter
สะอื้น[v.] (sa-eūn) EN: sob FR: sangloter
ยม[v.] (yom) EN: cry ; weep ; snivel ; blubber ; bewail ; moan ; sob FR:
อประมาท[n.] (appramāt) EN: FR: sobriété [f]
อประมาท[n.] (apramāt) EN: FR: sobriété [f]
อารยะขัดขืน[n. exp.] (āraya khatk) EN: civil disobedience FR: désobéissance civile [f]
บุษราคัม[n.] (butsarākham) EN: topaz ; yellow sapphire FR: topaze [m] ; béryl jaune [m] ; chrysobéril [m] (vx)
ฉายา[n.] (chāyā) EN: alias ; nickname ; designation FR: surnom [m] ; sobriquet [m]
ชื่อเล่น[n.] (cheūlen) EN: nickname ; familiar name FR: surnom [m] ; sobriquet [m]
ชื่อเรียกสั้น ๆ[n. exp.] (cheū rīek s) EN: FR: surnom [m] ; sobriquet [m]
ดื้อดัน[v.] (deūdan) EN: disobey FR:
ดื้อแพ่ง[adj.] (deūphaeng) EN: disobedient ; intransigent ; obstinate ; obdurate ; cantakerous ; contumacious FR:
ฝ่าฝืน[v.] (fāfeūn) EN: break ; infringe ; violate ; disobey ; resist ; go against ; contravene ; disregard FR: enfreindre ; violer ; contrevenir ; transgresser
ฝ่าฝืนคำสั่ง[v. exp.] (fāfeūn kham) EN: disobey an order FR:
ฝืน[v.] (feūn) EN: go against ; break ; resist ; disobey ; oppose ; withstand ; rebuff ; infringe ; defy ; disregard ; violate FR: se rebiffer ; résister ; défier
ฮือ ; ฮือ ๆ = ฮือๆ[onomat.] (heū ; heū-h) EN: [the sound of moaning, grieving, crying, weeping, sobbing or lamenting] FR:
ฮือ ๆ = ฮือๆ[onomat.] (heū-heū) EN: [the sound of moaning, grieving, crying, weeping, sobbing or lamenting] FR:
หัวดื้อ[adj.] (hūadeū) EN: obstinate ; stubborn ; disobedient ; obdurate ; headstrong FR: têtu ; entêté ; obstiné
หัวรั้น[adj.] (hūaran) EN: stubborn ; obstinate ; obdurate ; disobedient ; intractable FR: obstiné ; buté
จงใจขัดคำสั่งศาล[v. exp.] (jongjai kha) EN: disobey a court order FR:
การดื้อแพ่ง[n.] (kān deūphae) EN: disobedience FR: désobéissance [f]
การดื้อแพ่งต่อกฎหมาย[n. exp.] (kān deūphae) EN: civil disobedience FR: désobéissance civile [f]
การฝ่าฝืน[n.] (kān fāfeūn) EN: breach ; disobedience ; contravention ; violation ; infringement ; infraction FR: infraction [f] ; violation [f]
การขัดขืน[n. exp.] (kān khatkhe) EN: disobedience ; resistance FR:
การละเมิด[n. exp.] (kān lamoēt) EN: disobedience ; tort ; infraction ; violation FR: violation [f] ; non-respect [m]
การไม่เชื่อฟัง [n. exp.] (kān mai che) EN: disobedience FR:
การผิดคำสั่ง[n.] (kān phit kh) EN: disobedience FR:
เกะกะ[adj.] (keka) EN: pugnacious ; disobedient ; roguish ; delinquent FR:
เกเร[v.] (kērē) EN: misbehave ; be disobedient ; be roguish ; be delinquent ; be mischievous ; fool around ; be unruly FR: se conduire mal
ขัด[v.] (khat) EN: oppose ; go against ; object ; deny ; disobey ; violate ; be opposed to ; be in contrast to ; conflict with ; be against FR: s'opposer ; aller à l'encontre de ; désobéir ; refuser
ขัดคำสั่ง[v. exp.] (khat khamsa) EN: disobey an order FR: refuser un ordre ; désobéir aux injonctions
ขัดขืน[v.] (khatkheūn) EN: defy ; resist order ; resist ; disobey ; rebel ; prevent ; resist ; hinder FR: contrevenir ; désobéir
ขัดขืนคำสั่ง[v. exp.] (khatkheūn k) EN: disobey an order FR:
ขืน[v.] (kheūn) EN: disobey ; object ; defy ; resist ; oppose ; go against ; counter FR: s'opposer
ค่อนว่า[v. exp.] (khǿn wā) EN: chide ; make a biting remark FR: faire une remarque désobligeante
กลุ่มดาวโล่[n. prop.] (klum dāo Lō) EN: Scutum FR: constellation de l'Écu de Sobieski [f] ; L'Écu de Sobieski

sob ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bundesbehörde {f} | BundesoberbehördenFederal authority | Higher federal authorities
ungehorsam {adj} | ungehorsamer | am ungehorsamstendisobedient | more disobedient | most disobedient
unfolgsam; ungehorsam {adj}disobedient
ungehorsam {adv}disobediently
Versuchsperson {f}; Versuchsobjekt
Unmäßigkeit {f}insobriety
Isobare {f} | Isobaren
Solidität {f}sobriety
nüchtern; nicht betrunken {adj} | nüchterner | am nüchternstensober | more sober | most sober
sachlich; nüchtern {adj} | sachlicher; nüchterner | am sachlichsten; am nüchternstensober | soberer | soberest

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า sob
Back to top