ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

stability

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *stability*, -stability-

stability ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
stability (n.) สภาพคงที่ Syn. steadiness Ops. imbalance
stability (n.) เสถียรภาพ See also: ความมั่นคง Syn. consistency, steadiness
stability (n.) ความเด็ดเดี่ยว See also: ความแน่วแน่ Syn. firmness, unchangeability
English-Thai: HOPE Dictionary
stability(สทะบิล'ลิที) n. ความมั่นคง, Syn. steadiness,poise
English-Thai: Nontri Dictionary
stability(n) เสถียรภาพ,ความคงที่,ความมั่นคง,ความเที่ยง,ความแน่วแน่
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
stabilityเสถียรภาพ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Stabilityเสถียรภาพ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความคงตัว (n.) stability See also: firmness, security, soundness, stableness, steadiness Syn. ความมั่นคง
ความมั่นคง (n.) stability See also: durability, endurance
ความเสถียร (n.) stability See also: steadiness, strongness Syn. ความมั่นคง, ความแข็งแรง, ความแน่วแน่
ความแข็งแรง (n.) stability See also: steadiness, strongness Syn. ความมั่นคง, ความแน่วแน่
ฐิติ (n.) stability See also: durability, endurance Syn. ความมั่นคง, ความอดทน
ฐิติ (n.) stability See also: durability, endurance Syn. ความมั่นคง, ความอดทน
ฝั่งฝา (n.) stability See also: firmness Syn. เป็นฝั่งฝา, เป็นฝั่งเป็นฝา
เป็นฝั่งฝา (n.) stability See also: firmness Syn. เป็นฝั่งเป็นฝา
เสถียรภาพ (n.) stability See also: firmness, security, soundness, stableness, steadiness Syn. ความมั่นคง, ความคงตัว
การโอนเอน (n.) unstability See also: unsteadiness Syn. ความไม่มั่นคง
ความหวั่นไหว (n.) unstability See also: unsteadiness Syn. ความไม่มั่นคง, การโอนเอน
ความไม่มั่นคง (n.) unstability See also: unsteadiness Syn. การโอนเอน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And frankly, my family's looking for a little stability right now.แล้วก็แฟรงกี้ ตอนนี้ครอบครัวผมต้องการความมั่นคง
Arjun will bring stability in your life...อาจูนจะนำความมั่นคง มาสู่ชีวิตลูก
And it brought stability to the region.และมันทำให้เกิดเสถียรภาพในพื้นที่นั้น
They are orders that must be executed, entrusted to us so that we might forge stability out of chaos.เป็นคำสั่งที่ต้องทำตาม และเพื่อให้เราสร้างสเถียรภาพ ในความวุ่นวายนี้
Beam stability is good.ทั้งสอง installments มีมั่นคง.
We must hope it brings peace and stability to the land.เราต้องหวังถึงสันติภาพ และความมั่นคงของแผ่นดิน
The 1-6-8 grain loses stability when it goes through glass.จุด 1-6-8 จะเสียความเสถียร เมื่อมันถูกยิงผ่านกระจก
I'm sure she's on her way. 'Cause stability is important in this job.เพราะเสถียรภาพมันสำคัญกับงานนี้
People, driven by fear, choose stability over freedom, when their neighbors start to die.ประชาชน, แรงผลักดันจากความกลัว, ให้เลือกความมั่นคงมากกว่าเสรีภาพ เมื่อเพื่อนบ้านของพวกเขาเริ่มที่จะตาย
You have stability and you know it.คุณมีความมั่นคงและคุณจะรู้ว่า.
The psychological stability of the true believer rests entirely on a superior posited authority.เสถียรภาพทางจิตวิทยาของผู้ศรัทธาอย่างแท้จริง ขึ้นอยู่กับผู้มีอำนาจที่เหนือกว่า
In a moment when stability is at hand and the world is at your feet, your first instinct is to go out in search of someone new to fight.ในตอนที่เจ้ามีความมั่นคงมุ่งหมาย ที่จะควบคุมและเหยียบโลกใต้ฝ่าตีนเจ้า สัญชาตญาณแรกของเจ้ามันออกไป สืบค้นข้อมูลคนใหม่เพื่อต่อสู้

stability ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
稳定度[wěn dìng dù, ㄨㄣˇ ㄉㄧㄥˋ ㄉㄨˋ, 稳定度 / 穩定度] degree of stability
不稳性[bù wěn xìng, ㄅㄨˋ ㄨㄣˇ ㄒㄧㄥˋ, 不稳性 / 不穩性] instability
稳定性[wěn dìng xìng, ㄨㄣˇ ㄉㄧㄥˋ ㄒㄧㄥˋ, 稳定性 / 穩定性] stability
稳定[wěn dìng, ㄨㄣˇ ㄉㄧㄥˋ, 稳定 / 穩定] steady; stable; stability; to pacify

stability ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
スタビリティー[, sutabiritei-] (n) stability
安定志向[あんていしこう, anteishikou] (n) stability orientation
安定感[あんていかん, anteikan] (n) sense of stability
安定解析[あんていかいせき, anteikaiseki] (n) stability analysis
確り者[しっかりもの, shikkarimono] (n) person of firm character; person of stability
財政安定[ざいせいあんてい, zaiseiantei] (n) economic stability; fiscal stability
ヤンデレ;やんでれ[, yandere ; yandere] (n,adj-f) (m-sl) (from 病む and デレデレ) person (usu. female) with an unhealthy romantic obsession (has a connotation of mental instability)
不安定[ふあんてい, fuantei] (adj-na,n) instability; insecurity; crankiness; (P)
安定[あんてい, antei] (adj-na,n,vs) stability; equilibrium; (P)
安定性[あんていせい, anteisei] (n) stability; security; equilibrium
座り(P);坐り[すわり, suwari] (n) (1) sitting; (2) stability; (P)
強固(P);鞏固[きょうこ, kyouko] (adj-na,n) firmness; stability; security; strength; (P)
情緒不安定[じょうちょふあんてい, jouchofuantei] (n) emotional instability
振れ幅[ふれはば, furehaba] (n) amplitude; degree of vibration; range of vibration; degree of instability
政情不安[せいじょうふあん, seijoufuan] (n) the instability of a political situation; political instability
政治的不安定[せいじてきふあんてい, seijitekifuantei] (n) political instability
浮き雲;浮雲[うきぐも, ukigumo] (n) (1) drifting or floating cloud; (2) instability
落ち着き(P);落着き;落ち付き;落付き[おちつき, ochitsuki] (n) (1) calmness; composure; presence of mind; (2) stability; steadiness; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
網安定性[もうあんていせい, mouanteisei] network stability

stability ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การรักษาเสถียรภาพ[n. exp.] (kān raksā s) EN: stabilization ; stability FR: stabilisation [f] ; stabilité [f]
ขาดความมั่นคง[v. exp.] (khāt khwām ) EN: be unstable ; lack stability FR:
ความคงตัว[n.] (khwām khong) EN: stability FR: stabilité [f]
ความมั่นคง[n.] (khwām mankh) EN: stability ; durability ; endurance ; security FR: stabilité [f] ; sécurité [f]
ความมีเสถียรภาพ[n. exp.] (khwām mī sa) EN: stability FR: stabilité [f]
ความมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ[n. exp.] (khwām mī sa) EN: economic stability FR: stabilité économique [f]
ความทนทาน[n.] (khwām thont) EN: durability ; stability ; endurance FR: durabilité [f] ; résistance [f]
กลยุทธ์การรักษาเสถียรภาพ[n. exp.] (konlayut kā) EN: stability strategy FR:
เสถียรภาพ[n.] (sathīenraph) EN: stability ; firmness ; security ; soundness ; stableness ; steadiness FR: stabilité [f] ; équilibre [m]
เสถียรภาพด้านราคา[n. exp.] (sathīenraph) EN: price stability FR: stabilité des prix [f]
เสถียรภาพของเงินบาท[n. exp.] (sathīenraph) EN: baht stability FR: stabilité du baht [f]
เสถียรภาพของเงินดอลลาร์[n. exp.] (sathīenraph) EN: dollar stability FR: stabilité du dollar [f]
เสถียรภาพของเงินหยวน[n. exp.] (sathīenraph) EN: yuan stability FR: stabilité du yuan [f]
เสถียรภาพของเงินยูโร[n. exp.] (sathīenraph) EN: euro stability FR: stabilité de l'euro [f]
เสถียรภาพทางการเงิน[n. exp.] (sathīenraph) EN: monetary stability FR: stabilité monétaire [f]
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ[n. exp.] (sathīenraph) EN: economic stability FR: stabilité économique [f]
ฐิติ[n.] (thiti) EN: stability FR:
ธิติ[n.] (thiti) EN: stability ; duration ; static moment FR: stabilité [f]
การไม่มีเสถียรภาพ[n. exp.] (kān mai mī ) EN: instability FR: instabilité [f]
การโอนเอน[n.] (kān ōn-ēn) EN: unstability FR:
เข่าหลวม[n. exp.] (khao lūam) EN: knee instability FR:

stability ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dimensionsstabilität {f}dimensional stability
Betriebsfestigkeit {f}operational stability
Betriebsfestigkeitssoftware {f}operational stability software
Verarbeitungsstabilität {f}processing stability
Geradeauslauf {m}directional stability; on-center feel
Instabilität {f} | emotionale Instabilität | divergente Instabilitätinstability | emotional instability | divergent instability
Labilität {f}instability; lability
Instabilität {f} durch Schwingungenoscillatory instability
Standzeit {f}stability time
Lenkfähigkeitskontrolle {f} in der Kurvestability [Am.]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า stability
Back to top