ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

swallow

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *swallow*, -swallow-

swallow ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
swallow (vt.) กลืน See also: กลืนเข้าไป, ขยอก Syn. consume, eat, devour
swallow (vi.) กล้ำกลืน Syn. glip
swallow (vt.) ท่วมท้น See also: ดูดกลืน Syn. absorb, engulf
swallow (vt.) อดกลั้นความรู้สึก See also: ข่มความรู้สึก Syn. suppress, refrain, hold back
swallow (vt.) ยอมเชื่อง่ายๆ (คำไม่เป็นทางการ) See also: หลงเชื่อ Syn. believe, accept without question
swallow (vt.) อดทน See also: ฝืนทน Syn. endure, bear, tolerate
swallow (vt.) คืนคำพูด See also: พูดกลับคำ, ถอนคำพูด Syn. retract, withdrawn
swallow (n.) การกลืน See also: การขยอก, การกลืนลงไป Syn. taking down throat
swallow (n.) ปริมาณที่กลืน Syn. bolus, amount passed down throat
swallow (n.) นกนางแอ่น
swallow down (phrv.) กลืนลงไป
swallow up (phrv.) กลืนเข้าไป
swallow up (phrv.) ทำให้หายไป
swallow-tailed coat (n.) เสื้อหางยาวเหมือนส้อม
swallowtail (n.) ผีเสื้อชนิดหนึ่งมีปีกคล้ายหางนกนางแอ่น Syn. butterfly
swallowtail (n.) หางนกนางแอ่น Syn. tail of swallow
English-Thai: HOPE Dictionary
swallow(สวอล'โล) n. นกนางแอ่น vt. กลืน,ขยอก,กลืนน้ำลาย,ยอมรับโดยไม่มีการถาม,เอากลับ,เอาคืน,อดกลั้น,ออกเสียงคลุมเครือ. vi. กลืน,ปริมาณที่กลืน,ความสามารถในการกลืน,สิ่งที่กลืนในครั้งหนึ่ง ๆ ,ทางเดินอาหารส่วนคอ,คอหอย,ร่องเชือก., See also: swallowable adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
swallow(n) นกนางแอ่น
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
swallow holeแอ่งน้ำมุด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
swallowed blood syndromeกลุ่มอาการเลือดถูกกลืน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระเดือก (v.) swallow See also: gulp
กลืน (v.) swallow See also: gulp down, devour, gobble, engulf Ops. คาย
กลืนน้ำลาย (v.) swallow See also: gulp down one´s saliva
นางแอ่น (n.) swallow Syn. อีแอ่น
อีแอ่น (n.) swallow Syn. นางแอ่น
เขมือบ (v.) swallow See also: gulp down, devour, engulf Syn. กิน, ยัด, สวาปาม
แอ่นลม (n.) swallow Syn. นางแอ่น, อีแอ่น
คล่องคอ (v.) swallow easily See also: pass easily through the throat, be highly potable Ops. ฝืดคอ
รังนก (n.) swallow´s nest Syn. รังนกนางแอ่น
รังนกนางแอ่น (n.) swallow´s nest
การกลืน (n.) swallowing See also: gulping down, devouring, gobbling up
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"Boa constrictors swallow their prey whole, without chewing it." There."งูเหลือมกลืนเหยื่อได้ทั้งตัว โดยที่ไม่ต้องเคี้ยว"
This shark, swallow you whole.ปลาฉลามมันกลืนทั้งตัว
He touches them, caresses them, examines them then makes them defecate into his mouth, but he does not swallow itเขาสัมผัสมัน, การสัมผัสพวกเขา,\ Nexamines ที่มัน... ...ต่อมาทำพวกเขาถ่ายอุจจาระเข้าไปในhis mouth, แต่เขาไม่กลืนมัน
Chin up and swallow your tears.ชินและกลืนน้ำตาของคุณ
Him swallow half Africa.พระองค์ swallowhalf แอฟริกา
"And over there, she will always be too full to swallow any sorrow.และที่นั่น เธอจะสมบูรณ์พูนสุข เกินกว่าจะกล้ำกลืนความเศร้าใดๆ
I was taught to desire nothing, to swallow other people's misery and to eat my own bitterness.แม่ถูกสอนให้ไม่ปรารถนาอะไรสักอย่าง ให้กล้ำกลืนความทุกข์ของคนอื่น... และเก็บความขมขื่นของตัวเองเอาไว้กับตัว
Until you taste it, I won't swallow a spoonful.จนกว่าคุณจะชิมมัน / ฉันจะไม่กลืนมันลงไปทั้งช้อนหรอก
I'm gonna open my fly... and you're gonna swallow what I give you to swallow.ฉันจะเปิดบินของฉัน ... และคุณจะกลืนสิ่งที่ผมให้คุณที่จะกลืน
Just don't swallow everything he feeds you whole.แค่อย่าเชื่อทั้งหมด/ที่เขาสอน
Ryu, I'm going to swallow you with my evil.ริว ข้าจะจัดการแก ด้วยพลังปิศาจของข้า
We swallow it too fast, we choke.ถ้ากลืนน้ำเร็ว ไป... เราจะสำลัก

swallow ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
来鸿去燕[lái hóng qù yàn, ㄌㄞˊ ㄏㄨㄥˊ ㄑㄩˋ ㄧㄢˋ, 来鸿去燕 / 來鴻去燕] lit. the goose comes, the swallow goes (成语 saw); fig. always on the move
忍气吞声[rěn qì tūn shēng, ㄖㄣˇ ㄑㄧˋ ㄊㄨㄣ ㄕㄥ, 忍气吞声 / 忍氣吞聲] to submit to humiliation; to swallow an insult; to grin and bear it
吞没[tūn mò, ㄊㄨㄣ ㄇㄛˋ, 吞没 / 吞沒] to embezzle; to swallow up; to engulf
并吞[bìng tūn, ㄅㄧㄥˋ ㄊㄨㄣ, 并吞 / 併吞] swallow up; annex; merge
[yàn, ㄧㄢˋ, 燕] swallow (a type of bird)
雏燕[chú yàn, ㄔㄨˊ ㄧㄢˋ, 雏燕 / 雛燕] swallow chick
家燕[jiā yàn, ㄐㄧㄚ ㄧㄢˋ, 家燕] barn swallow
吞噬[tūn shì, ㄊㄨㄣ ㄕˋ, 吞噬] to swallow; to engulf; to gobble up
[guō, ㄍㄨㄛ, 嘓] loud swallowing sound
银燕[yín yàn, ˊ ㄧㄢˋ, 银燕 / 銀燕] silver swallow; airplane (affectionate)
[xiā, ㄒㄧㄚ, 呷] suck, swallow, drink
燕子[yàn zi, ㄧㄢˋ ㄗ˙, 燕子] swallow
燕尾服[yàn wěi fú, ㄧㄢˋ ㄨㄟˇ ㄈㄨˊ, 燕尾服] swallow-tailed coat; tails
[tūn, ㄊㄨㄣ, 吞] to swallow; to take

swallow ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
巻き込む(P);巻込む(P);まき込む[まきこむ, makikomu] (v5m,vt) to roll up; to involve; to enfold; to swallow up; to drag into; (P)
[つばめ(P);つばくらめ(ok);つばくら(ok);つばくろ(ok);ツバメ(P), tsubame (P); tsubakurame (ok); tsubakura (ok); tsubakuro (ok); tsubame (P)] (n) (1) (uk) swallow (bird of the Hirundinidae family); martin; (2) barn swallow (Hirundo rustica); (3) (See 若い燕) younger man involved with an older woman; (P)
角を矯めて牛を殺す[つのをためてうしをころす, tsunowotameteushiwokorosu] (exp,v5s) to throw the baby out with the bath water; to strain at a camel and swallow a gnat; to obsess over insignificant details and miss the larger point
飛燕[ひえん, hien] (n) swallow in flight
飲み込む(P);飲込む;のみ込む;呑み込む;呑込む[のみこむ, nomikomu] (v5m,vt) (1) to gulp down; to swallow deeply; (2) to understand; to take in; to catch on to; to learn; to digest; (P)
ウロボロス[, uroborosu] (n) uroboros; ouroboros (image of a serpent or dragon swallowing its own tail)
ごっくん[, gokkun] (n) (1) (on-mim) gulp; (2) (vulg) semen-swallowing
ツバメの巣;燕の巣[ツバメのす(ツバメの巣);つばめのす(燕の巣), tsubame nosu ( tsubame no su ); tsubamenosu ( tsubame no su )] (n) (1) swallow's nest; (2) {food} swift's nest (used to make bird's nest soup)
一飲み;一呑み[ひとのみ, hitonomi] (n) (1) swallowing in one gulp; downing; mouthful; bite; (2) sipping; sip; (3) thinking nothing of one's opponent; making easy prey of someone
併呑;并呑[へいどん, heidon] (n,vs) annexation; merger; swallowing up
口に含む[くちにふくむ, kuchinifukumu] (exp,v5m) to hold in one's mouth (without biting, before chewing or swallowing, etc.)
呑まれる;飲まれる[のまれる, nomareru] (v1,vt) (1) to be swallowed up; to be engulfed; (2) to be overwhelmed; to be overawed
烏揚羽[からすあげは;カラスアゲハ, karasuageha ; karasuageha] (n) (uk) Chinese peacock (species of swallowtail butterfly, Papilio bianor)
蟻継ぎ;蟻継[ありつぎ, aritsugi] (n,vs) dovetail joint; swallowtail joint
誤嚥[ごえん, goen] (n,vs) breathing in (of a foreign body, food, etc.); pulmonary aspiration; mis-swallowing; swallowing down the wrong pipe
阿菊虫;螠虫[おきくむし, okikumushi] (n) (col) (See 麝香揚羽・じゃこうあげは) chrysalis of a swallowtail butterfly (esp. of species Atrophaneura alcinous)
飲みやすい;飲み易い[のみやすい, nomiyasui] (adj-i) easy to drink; easy to swallow; quaffable
飲み下す;飲下す(io);飲みくだす[のみくだす, nomikudasu] (v5s,vt) to swallow; to gulp down
飲む(P);呑む;飮む(oK);服む(iK)[のむ, nomu] (v5m,vt) (1) (呑む is often used metaphorically; 服む is often used for medicine) to drink; to gulp; to swallow; (2) (also written 喫む) to smoke (tobacco); (3) to engulf; to overwhelm; (4) to keep down; to suppress; (5) to accept (e.g. demand, condition); (6) to make light of; to conceal; (P)
鬼坊主鱚[おにぼうずぎす;オニボウズギス, onibouzugisu ; onibouzugisu] (n) (uk) black swallower (Chiasmodon niger)
麝香揚羽;麝香鳳蝶[じゃこうあげは;ジャコウアゲハ, jakouageha ; jakouageha] (n) (uk) Chinese windmill (species of red-bodied swallowtail butterfly, Atrophaneura alcinous)
黒揚羽;黒揚羽蝶;黒鳳蝶[くろあげは;クロアゲハ, kuroageha ; kuroageha] (n) (uk) spangle (species of black swallowtail butterfly, Papilio protenor)

swallow ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แอ่นลม[n.] (aenlom) EN: swallow FR: hirondelle [f]
บ้าโกหก[adj.] (bā kōhok) EN: meekly ask someone for help ; swallow one’s pride in asking for assistance ; go to s.o. humbly FR: mythomane
ดื่ม[v.] (deūm) EN: drink ; sip ; swallow a liquid FR: boire ; avaler un liquide ; consommer ; absorber ; siffler (fam.)
ดื่มน้ำอึกหนึ่ง[v. exp.] (deūm nām eu) EN: take a swallow of water FR: boire une gorgée d'eau
ดูดกลืน[v. exp.] (dūt kleūn) EN: absorb ; swallow FR: absorber
อึก[n.] (euk) EN: swallow ; gulp FR: gorgée [f]
ฝืดคอ[adj.] (feūt khø) EN: hard to swallow ; uninviting FR:
ฮุบ[v.] (hup) EN: swallow ; gobble up ; bite FR: avaler
ฮุบที่ดิน[v. exp.] (hup thīdin) EN: swallow up the land ; grab land FR:
อีแอ่น[n.] (ī-aen) EN: swallow FR: hirondelle [f]
เขมือบ[v.] (khameūap) EN: swallow ; gulp down ; devour ; engulf ; eat greedily FR: dévorer ; engloutir ; ingurgiter
ขยอก[v.] (khayøk) EN: gulp ; swallow ; bolt FR: avaler ; gober ; engloutir
คล่องคอ[v. exp.] (khløng khø) EN: swallow easily ; pass easily through the throat FR: avaler facilement
กินไม่ลง (กิน...ไม่ลง)[v. exp.] (kin ... mai) EN: do not like ; be unable to bear ; be unable to eat ; cannot swallow ; be unable to get sth down FR: ne pas passer
กล้ำแกล่[v.] (klamklaē) EN: swallow FR:
กลืน[v.] (kleūn) EN: swallow ; gulp ; gobble ; engulf ; devour ; absorb FR: avaler ; absorber ; ingurgiter ; engloutir ; dévorer
กลืนชาติ[v. exp.] (kleūn chāt) EN: swallow up the nation ; swamp the country ; annex a country FR:
กลืนความขมขื่น[v. exp.] (kleūn khwām) EN: swallow one's bitterness FR: avaler son amertume ; ravaler son amertume
กลืนไม่ลง[v. exp.] (kleūn mai l) EN: be unable to get sth down ; I can't swallow FR:
กลืนยาเม็ด[v. exp.] (kleūn yā me) EN: swallow a tablet FR: avaler un médicament
กระเดือก[v.] (kradeūak) EN: swallow ; gulp ; swallow with difficulty FR:
นกอีแอ่น[n. exp.] (nok ī-aen) EN: swallow FR: hirondelle [f]
นกนางแอ่น[n. exp.] (nok nāng-ae) EN: swallow FR: hirondelle [f]
นกนางแอ่นบ้าน[n. exp.] (nok nāng-ae) EN: Barn Swallow ; Swallow FR: Hirondelle rustique [f] ; Hirondelle de cheminée [f] ; Hirondelle des granges [f]
นกนางแอ่นหางลวด[n. exp.] (nok nāng-ae) EN: Wire-tailed Swallow FR: Hirondelle à longs brins [f]
นกนางแอ่นลาย[n. exp.] (nok nāng-ae) EN: Striated swallow FR: Hirondelle striolée [f] ; Hirondelle striée [f]
นกนางแอ่นแปซิฟิก ; นกนางแอ่นแปซิฟิค[n. exp.] (nok nāng-ae) EN: Pacific Swallow ; Hill Swallow FR: Hirondelle de Tahiti [f] ; Hirondelle du Pacifique [f]
นกนางแอ่นทรายสร้อยคอดำ[n. exp.] (nok nāng-ae) EN: Sand Martin ; Bank Swallow ; Collared Sand Martin FR: Hirondelle de rivage [f] ; Hirondelle des sables [f] ; Hirondelle grise [f] ; Cotyle riveraine [f]
นกนางแอ่นตะโพกแดง[n. exp.] (nok nāng-ae) EN: Red-rumped Swallow FR: Hirondelle rousseline [f]
อึก ; อึ๊ก ; อึ๊ก ๆ = อึ๊กๆ[n.] (euk ; euk-e) EN: sound of a gulp ; gurgling sound ; swallowing sound FR:
ลูกกลอน[n.] (lūkkløn) EN: ball of medicine which is swallowed whole ; bolus FR:
นกแอ่นพง[n. exp.] (nok aen pho) EN: wood-swallow FR:
นกแอ่นพง[n. exp.] (nok aen pho) EN: Ashy Woodswallow FR: Langrayen brun [m] ; Langrayen asiatique [m] ; Langrayen cendré [m] ; Langrayen gris [m]
นกแอ่นทุ่งใหญ่[n. exp.] (nok aen thu) EN: Oriental Pratincole ; Grasshopper-Bird ; Swallow-Plover FR: Glaréole orientale [f] ; Glaréole des Maldives [f] ; Glaréole indienne [f]
ผีเสื้อหางติ่งสะพายขาว[n. exp.] (phīseūa hān) EN: Banded Swallowtail FR:
ราหุ ; ร่าหุ์ ; ราหู[n. prop.] (Rāhu ; Rā ;) EN: Rahu (the demon who swallows up the Sun and the Moon) ; the demon who causes eclipses FR:
ถูกกลืน[adj.] (thūk kleūn) EN: absorbed by/into ; swallowed up (by) FR:
ว่าวจุฬา[n. exp.] (wāo Julā) EN: Chula kite ; large swallow-shaped kite FR:
ยาลูกกลอน[n.] (yālūkkløn) EN: herb medicine in the form of a ball for swallowing ; bolus FR:

swallow ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Angolaschwalbe {f} [ornith.]Angola Swallow
Bismarckschwalbenstar {m} [ornith.]Bismarck Wood Swallow
Grauschwalbenstar {m} [ornith.]Ashy Wood Swallow
Rauchschwalbe {f} [ornith.]Barn Swallow (Hirundo rustica)
Höhlenschwalbe {f} [ornith.]Cave Swallow
Cayenneschwalbe {f} [ornith.]White-winged Swallow
Antillenschwalbe {f} [ornith.]Golden Swallow
Maidschwalbe {f} [ornith.]Lesser Striped Swallow
Mangroveschwalbe {f} [ornith.]Mangrove Swallow
Senegalschwalbe {f} [ornith.]Mosque Swallow
Südseeschwalbe {f} [ornith.]Pacific Swallow
Riesenschwalbenstar {m} [ornith.]Papuan Wood Swallow
Klippenschwalbe {f} [ornith.]South African Cliff Swallow
Südliche Rauhflügelschwalbe {f} [ornith.]Southern Rough-winged Swallow
Sumpfschwalbe {f} [ornith.]Tree Swallow
Veilchenschwalbe {f} [ornith.]Violet-green Swallow
Schwalbentangare {f} [ornith.]Swallow Tanager
Zebra-Lyrakaiserfisch {m} (Genicanthus melanospilos) [zool.]swallowtail angel; zebra angel

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า swallow
Back to top