ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

steelyard

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *steelyard*, -steelyard-

steelyard ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
steelyard (n.) ตาชั่งจีน
English-Thai: HOPE Dictionary
steelyardn. ตาชั่งจีน,ตาชั่งยกได้ที่มีลูกตุ้ม
English-Thai: Nontri Dictionary
steelyard(n) ตาชั่งจีน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คันชั่ง (n.) steelyard See also: beam, scale Syn. ตาชั่ง

steelyard ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
秤砣虽小压千斤[chèng tuó suī xiǎo yā qiān jīn, ㄔㄥˋ ㄊㄨㄛˊ ㄙㄨㄟ ㄒㄧㄠˇ ㄧㄚ ㄑㄧㄢ ㄐㄧㄣ, 秤砣虽小压千斤 / 稱砣雖小壓千斤] although small, a steelyard weight may tip a hundred pounds (成语 saw);
[tuó, ㄊㄨㄛˊ, 砣] steelyard weight
秤砣[chèng tuó, ㄔㄥˋ ㄊㄨㄛˊ, 秤砣] steelyard weight; standard weight
秤锤[chèng chuí, ㄔㄥˋ ㄔㄨㄟˊ, 秤锤 / 稱錘] steelyard weights
[chèng, ㄔㄥˋ, 秤] steelyard
[chèng, ㄔㄥˋ, 称 / 稱] steelyard; variant form of 秤

steelyard ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
天秤;天びん;天平(iK)[てんびん, tenbin] (n) (1) (balance) scales; (2) shoulder carrying pole; (3) steelyard
竿秤;棹秤[さおばかり, saobakari] (n) beam balance; steelyard

steelyard ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คันชั่ง[n.] (khanchang) EN: scale beam ; steelyard FR:
เครื่องชั่ง[n. exp.] (khreūang ch) EN: balance ; weighing machine ; scales ; steelyard FR: balance [f] ; bascule [f] ; peson [m] ; trébuchet [m]
ตาเต็ง[n.] (tāteng) EN: steelyard ; lever scales FR:
เต็ง[n.] (teng) EN: steelyard FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า steelyard
Back to top