ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

surfer

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *surfer*, -surfer-

surfer ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
surfer (n.) ผู้เล่นกระดานโต้คลื่น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Maybe you ought to try breath mints, surfer boy.แต่ฉันว่านายน่าจะลองลูกอมดับกลิ่นปากหน่อยน่ะ พ่อหนุ่มนักเสิฟ
Is that surfer talk for, "there was blood coming out of my ears" ?นั่นคือสำนวนนักเล้นคลื่นสำหรับ "ไม่มีเลือดออกมาจากหูฉัน" เหรอ?
Okay, it's just...are you a surfer or do you, I mean, what...โอเค มันแค่ ... คุณเป็นนักโต้คลื่นหรืออะไร ฉันหมายถึง อะไร
It's the surfer that's out there having the most fun.คนที่โต้คลืนไปทีนั่น แล้วสนุกมากที่สุด
Don't touch it, don't touch that this is a reminder of the young surfer who gave his life for the sport he loved.อย่าแตะมัน อย่าแตะนั่น นี่ทำให้นึกถึง นักโต้คลื่นหนุ่ม ผู้อุทิศ ชีวิต ให้กับกีฬาที่เขารัก
There is no way some candyass surfer from Laguna Beach knows his way around a desert like thisมันไม่หวานเหมือนเล่นเซิร์ฟในหาดลากูน่าหรอก
Evidently, this entity, this Silver Surfer didn't want to be detected.ดูเหมือนมันพลังงานรังสีคอสมิกตอนที่มันปรากฏตัว
I don't know. I've been feeling really strange since my run-in with surfer boy.ไม่รู้สิฉันร้สึกแปลกตั้งแต่สู้กับเซอรเฟอร์
Your encounter with the Surfer put your molecules in a constant state of flux.การต่อสู้กับเซอรเฟอร์มีผลต่อโมเลกุลของนาย มันเป็นการถ่ายเทพลังงาน
Everywhere the Surfer goes, eight days later, the planet dies.ทุกที่ที่เค้าไป, 8 วันต่อมา ดาวดวงนั้นก็จะตาย
We're heading to intercept the Surfer in 10 minutes, with or without you.เราจะไปจับเซอเฟอร์ใน 10 นาที โดยมีคุณหรือไม่มี
Victor, only the Surfer can stop the Destroyer. But he needs his board.วิคเตอร์,พลังจากบอร์ดเท่านั้นนะ ที่จะหยุดผู้ทำลายได้ เค้าต้องการบอร์ดของเค้า

surfer ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เล่นอินเตอร์เน็ต[v. exp.] (len intoēne) EN: surf the net ; surf the internet FR: surfer sur le Net ; surfer sur Internet ; surfer sur la toile ; surfer

surfer ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Surfer {m}; Surferin

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า surfer
Back to top