ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

slumber

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *slumber*, -slumber-

slumber ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
slumber (vi.) งีบหลับ See also: เคลิ้มหลับ, สัปหงก, นอนหลับ Syn. catnap, nap, sleep Ops. awaken
slumber (vi.) อยู่ในภาวะสงบ See also: อยู่ในสภาพพัก, อยู่เฉยๆ
slumber (vt.) ปล่อยให้เวลาผ่านไปโดยการนอนหลับ See also: ฆ่าเวลาโดยการนอนหลับ
slumber (n.) การงีบหลับ See also: การเคลิ้มหลับ, การสัปหงก, การนอนหลับ Syn. beddy-bye, sleep, sleepiness
slumber (n.) ช่วงเวลาที่งีบหลับ
slumber (n.) สภาวะสงบ See also: ช่วงพัก, ช่วงที่ไม่มีการเคลื่อนไหว
slumberous (adj.) ซึ่งงีบหลับ
English-Thai: HOPE Dictionary
slumber(สลัม'เบอะ) vi.,vt. นอนหลับ (โดยเฉพาะหลับไปงีบหนึ่ง) ,อยู่ในภาวะสงบ,ปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยการนอนหลับ,ฆ่าเวลาโดยการนอนหลับ., See also: slumberer n. slumberless adj., Syn. sleep,doze
slumberous(สลัม'เบอรัส,สลัม'บรัส) adj. ง่วงนอน,ง่วงหลับ,ชวนให้หลับ,เกี่ยวกับการงีบหลับ,เงียบสงัด,ขี้เกียจ,เงื่องหงอย., Syn. slumbery,sleepy
English-Thai: Nontri Dictionary
slumber(n) การนอนหลับ,การงีบหลับ
slumberous(adj) ง่วง,ง่วงเหงาหาวนอน,ขี้เซา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We thought since Phoebe's staying over we'd have a slumber party.เราคิดว่าไหนๆฟีบี้ก็มาค้าง เลยจัดปาร์ตี้ก่อนนอนน่ะ
The deep slumber of a father whose daughters aren't out being impregnated.หลับสบายขณะที่รู้ว่า ลูกไม่ได้ออกไปโดนทำท้อง
Sleeping Beauty is having a slumber party tomorrow... but dad says I can't go.เจ้าหญิงนิทรา จะ จัดงานปาร์ตี้ ร่วมด้วยช่วยกันนอน ในวันพรุ่งนี้... แต่พ่อไม่ให้ฉันไป.
God, I feel like I'm at a slumber party.พระเจ้า ฉันนึกว่าฉันอยู่ใน ปาร์ตี้ชุดนอน
I'm way past slumber parties and pillow fights.พี่ผ่านวัยที่มีปาร์ตี้เตียงนอนแล้วก็เล่นปาหมอนแล้ว
It's like a slumber party.ยังกะปาร์ตี้ชุดนอนเลย
Somewhere between our 9th and 11th slumber party,ในซักแห่งระหว่างปาร์ตี้ชุดนอนครั้งที่ 9 และ 11 ของเรา
But then... she spent the night for Jill's slumber party.แต่แล้ว... เมลิสส่ามาค้างคืนสำหรับปาร์ตี้ชุดนอนของจิล
I'm having this slumber party on Saturday night and you're invited.ฉันมีปาร์ตี้ค้างคืน วันเสาร์ตอนกลางคืน.. - .. และเธอได้ไป
Was this a slumber party, or...?- มันเป็นปาร์ตี้ชุดนอนหรือไง?
Oh, good, a slumber party!โอ้ ดีเลย slumber party!
I don't know if I would call this an actual slumber party.ฉันไม่แน่ใจว่าเราจะเรียกนี่ว่าปาร์ตี้ค้างคืนจริงๆ

slumber ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
梦乡[mèng xiāng, ㄇㄥˋ ㄒㄧㄤ, 梦乡 / 夢鄉] the land of dreams; slumberland
睡眠[shuì mián, ㄕㄨㄟˋ ㄇㄧㄢˊ, 睡眠] sleeping; slumber

slumber ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
魔睡[ますい, masui] (n) deep slumber (as if under a spell)
微睡[まどろみ, madoromi] (n) (uk) slumber; doze; nap
永遠の眠り[えいえいんのねむり, eieinnonemuri] (n) eternal slumber; death

slumber ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บรรทม[v.] (banthom) EN: sleep ; slumber ; drowse FR:
หลับไหล[v.] (laplai) EN: sleep ; be asleep ; slumber ; go to bed ; snooze FR:
งีบ[v.] (ngīp) EN: nap ; slumber ; doze ; sleep ; drowse FR: faire la sieste ; sommeiller ; faire un somme ; s'assoupir ; roupiller (fam.)
นิทรา[v.] (nitthrā) EN: sleep ; slumber ; drowse FR: dormir
นอนหลับ[v. exp.] (nøn lap) EN: sleep ; go to bed : slumber FR: dormir ; être endormi ; roupiller (fam.) ; s'endormir
ไสยาสน์[v.] (saiyāt) EN: sleep ; slumber FR:

slumber ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schläfrigkeit {f}slumberousness
Schlummer {m}slumber
schläfrig {adv}slumberously

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า slumber
Back to top