ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

sniff

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *sniff*, -sniff-

sniff ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
sniff (vi.) สูดจมูกฟุดฟิด Syn. sniffle, snort
sniff (vt.) สูดอากาศ See also: สูดกลิ่น Syn. inhale, breathe
sniff (vt.) สงสัย (โดยเฉพาะในสิ่งที่ไม่ดี)
sniff (n.) เสียงสูดจมูก
sniff (n.) การสูดกลิ่น See also: การสูดอากาศ
sniff (n.) ข้อสงสัย See also: ข้อกังขา
sniff at (phrv.) ยิ้มเยาะ See also: เย้ยหยัน Syn. smell at
sniff out (phrv.) ทำจมูกฟุดฟิดหา See also: ดมหา, สูดกลิ่นหา Syn. nose out, smell out
sniff out (phrv.) ค้นพบ Syn. nose out, smell out
sniff up (phrv.) สูด See also: ดม
sniffer (n.) คนที่สูดจมูก See also: คนสูดยาผ่านทางจมูก
sniffle (vi.) สูดจมูกบ่อยๆ
sniffle (vi.) ร้องไห้เงียบๆ (โดยสูดจมูกตลอด) See also: สะอึกสะอื้น
sniffle (n.) เสียงสูดจมูกบ่อยๆ
sniffle (n.) การสูดจมูกบ่อยๆ
sniffler (n.) คนที่สูดจมูกบ่อยๆ See also: คนสะอึกสะอื้น
sniffles (n.) อากาศเย็นที่ทำให้ต้องสูดจมูก (คำไม่เป็นทางการ)
sniffling (adj.) เกี่ยวกับการจาม Syn. snuffly
sniffy (adj.) หยิ่งยโส See also: อวดหยิ่ง, ทะนงตัว, ทำหัวสูง Syn. disdainful
sniffy (adj.) ซึ่งทำจมูกฟุดฟิด
English-Thai: HOPE Dictionary
sniff(สนิฟ) vi.,n. (การ) สูดอากาศ,สูดกลิ่น,สูดด้วยจมูกอย่างมีเสียง,ดม,จูบด้วยจมูก,ดูถูก,เหยียดหยาม,กลิ่นเล็กน้อย., See also: sniffer n. sniffingly adv., Syn. sniffle,snuff,inhale
English-Thai: Nontri Dictionary
sniff(vi) ดม,สูดหายใจ,สูดกลิ่น,สูดน้ำมูก
sniffle(n) การสูดหายใจบ่อยๆ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ฟุดฟิด (v.) sniff
สุนัขดมกลิ่น (n.) sniffer dog See also: sniffing dog
สุนัขดมกลิ่น (n.) sniffer dog See also: sniffing dog
การดมกลิ่น (n.) sniffing See also: smell, inhalation Syn. การสูด, การสูดกลิ่น
การนัด (n.) sniffing See also: breathing, inhalation a pinch of snuff Syn. การสูด, การดม
การสูดกลิ่น (n.) sniffing See also: smell, inhalation Syn. การสูด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You know, most of my salesmen... couldn't sniff out a phony claim... if their noses were nailed to it, but you... man, you never miss.รู้มั้ย เซลล์แมนส่วนใหญ่ของฉัน จับมือใครดมไม่ได้เลยเวลามีเรื่องเคลมประกัน จมูกเขาเกือบจะติดฉันอยู่แล้ว แต่นาย...
'Cause the last guy they sent me didn't wear no drawers... couldn't read the sizes in the drawers... and used to sniff the drawers, all right?ไอ้คนก่อนที่เขาส่งมาให้ฉันนะ/มันไม่ได้ใส่เกงใน... มันเลยดูไซส์ไม่ออก... มันต้องใช้ดมเอา / เข้าใจมั้ย?
I also might have to sniff some stuff.ผมต้องดมสิ่งของบางอย่างด้วย
No, they're onto that. They've got dogs that sniff around.ไม่ พวกเขาไม่ยอมให้เช่าหรอก ตำรวจมีสุนัขดมกลิ่นอยู่รอบๆ
Hey, hey, hey, don't sniff that.เฮ้ เฮ้ เฮ้ อย่าทำฟึดฟัดอย่างนั้น
Hey, hey, hey, don't sniff that, unless you really want to lie on the floor here paralyzed for the next hour.เฮ เฮ เฮ อย่าดมไอ้นั้นเข้าไปหล่ะ นอกเสียว่าจากนายอยากลงไปนานเป็นอัมพาฒบนพื้นสักชั่วโมง
Get into that school and sniff out Those sex pheromones for yourself.ไปดมกลิ่นคาวความใคร่ ที่โรงเรียนด้วยตัวเอง
We're going to sniff out any place Akiyoshi Kanako may have a connection to!เราจะสืบไปทุกที่ ที่ อาคิโยชิ คานาโกะ เกี่ยวข้องด้วย
I can lie low there, maybe sniff out a job when things quiet down. You?ฉันสามารถอยู่ในระดับต่ำที่นั่นอาจจะสูดอากาศออกงานเมื่อสิ่งที่เงียบสงบลง คุณ?
He used to, erm... sniff them and, er, touch himself.เขาเคยเอ่อ... ถูกต้องสงสัยและั เอ่อ...
So, what we're going to do, ladies and gents, is sniff out this bastard, then show him and the rest of the world that no-one can do this to us.ดังนั้น มันคือสิ่งที่เราจะต้องทำ สุภาพบุรุษและสุภาพสตรี ออกไปตามล่าตัวไอ้ชาติชั่วกันเถอะ งั้นแสดงให้เขาเห็นและคนที่เหลืออยู่บนโลก จะไม่มีใครทำแบบนี้กับพวกเราได้อีกต่อไป
I'll let your friend here sniff 'em out.ฉันล่อเพื่อนเธอมาที่นี่ เพื่อจัดการ

sniff ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
闻出[wén chū, ㄨㄣˊ ㄔㄨ, 闻出 / 聞出] to identify by smell; to detect a scent; to sniff out
[wén, ㄨㄣˊ, 闻 / 聞] to hear; news; well-known; famous; reputation; fame; to smell; to sniff at; surname Wen
吸气[xī qì, ㄒㄧ ㄑㄧˋ, 吸气 / 吸氣] sniff

sniff ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
クンクン[, kunkun] (n,adv,vs) (on-mim) sniff
嗅ぎ付ける;嗅ぎつける[かぎつける, kagitsukeru] (v1,vt) to sniff out; to get wind of
嗅ぎ回る;かぎ回る[かぎまわる, kagimawaru] (v5r) to sniff around (looking for)
嗅ぎ当てる[かぎあてる, kagiateru] (v1,vt) to sniff out; to catch the scent of
鼻をすする;鼻を啜る[はなをすする, hanawosusuru] (exp,v5r) to sniffle; to sniff
くすん;ぐすん[, kusun ; gusun] (n,adv-to) (on-mim) sniff; sniffle; snuffle
シンナー遊び[シンナーあそび, shinna-asobi] (n) (sens) paint sniffing; thinner sniffing; glue sniffing (huffing)
スニッファ[, suniffa] (n) {comp} packet analyzer; packet sniffer
スニファ[, sunifa] (n) {comp} sniffer
麻薬探知犬[まやくたんちけん, mayakutanchiken] (n) drug-sniffing dog
麻薬犬[まやくけん, mayakuken] (n) drug-sniffing dog
鼻がグスグスする;鼻がぐすぐすする[はながグスグスする(鼻がグスグスする);はながぐすぐすする(鼻がぐすぐすする), hanaga gusugusu suru ( hana ga gusugusu suru ); hanagagusugususuru ( hana gagusugus] (exp,vs-i) to have a sniffle; to have a congested nose

sniff ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ได้กลิ่น[v.] (dāi klin) EN: scent ; smell ; catch the smell ; sniff FR: sentir ; flairer
ดม[v.] (dom) EN: smell ; inhale ; sniff ; scent FR: sentir ; inhaler ; renifler
ด้อม ๆ มอง ๆ = ด้อมๆ มองๆ = ด้อมๆมองๆ[v. exp.] (dǿm-dǿm møn) EN: take a look at ; sniff around FR:
ดมกลิ่น[v.] (dom klin) EN: smell ; scent ; sniff FR: sentir ; renifler
ฟุดฟิด[v.] (futfit) EN: sniff FR:
หอม[v.] (høm) EN: kiss ; give a thai kiss ; sniff kiss FR: embrasser ; donner un baiser thaï
หอมแก้ม[v.] (høm kaēm) EN: kiss ; give a Thai kiss ; sniff kiss FR: embrasser ; embrasser sur la joue ; donner un baiser thaï
จับมือใครดมไม่ได้[v. (loc.)] (japmeūkhrai) EN: cannot look for the one who makes trouble ; be unable to determine who the perpetrator is ; cannot sniff out the culprit FR:
สูด[v.] (sūt) EN: snuff ; sniff ; nose ; scent FR: humer ; aspirer
สูดดม[v. exp.] (sūt dom) EN: smell ; scent ; sniff FR: respirer ; renifler
สูดจมูกฟุดฟิด [v. exp.] (sūt jamuk f) EN: sniff FR:
สูดกลิ่น[v. exp.] (sūt klin) EN: smell ; scent ; sniff FR: sentir ; flairer ; renifler
สูดกลิ่นดอกไม้[v. exp.] (sūt klin dø) EN: sniff at a flower FR: respirer le parfum d'une fleur
ทำจมูกฟุดฟิด[v. exp.] (tham jamūk ) EN: sniff FR: renifler
การดมกลิ่น[n. exp.] (kān dom kli) EN: sniffing FR: reniflement [m]
ขี้อ้อน[adj.] (khī-øn) EN: cry-baby ; easily weep and sniffle ; peevish ; fretful ; given to crying FR: pleurnicheur
ครืดคราด[X] (khreūt khrā) EN: sniffling ; snorting FR:
อ้อน[v.] (øn) EN: cry like a baby ; weep and sniffle ; wail and wine ; blubber FR: pleurnicher ; pleurer comme un bébé
สุนัขดมกลิ่น[n. exp.] (sunak dom k) EN: sniffer dog ; sniffing dog FR: chien renifleur [m]

sniff ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schnüffelverfahren {n}outboard test; sniffer test method
hochnäsig; schnippisch {adj} | hochnäsiger | am hochnäsigstensniffy | sniffier | sniffiest

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า sniff
Back to top