ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

skullcap

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *skullcap*, -skullcap-

skullcap ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
skullcap (n.) หมวกไม่มีขอบ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
{\pos(194,215}He can wait till I finish slaying a guy in a skullcap and a pair of tights.เขารอได้จนกว่าฉันจะฆ่าผู้ชายใส่หมวกไม่มีขอบกับกางเกงรัดรูปเสร็จ
We're wearing shoes, hats, gloves, skullcaps, sunglasses, and we are ready.เราสวมรองเท้า, หมวก, ถุงมือ, แว่นตา เราพร้อม

skullcap ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
立浪草[たつなみそう;タツナミソウ, tatsunamisou ; tatsunamisou] (n) (uk) Scutellaria indica (species of skullcap)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า skullcap
Back to top