ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

sarong

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *sarong*, -sarong-

sarong ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
sarong (n.) โสร่ง
English-Thai: HOPE Dictionary
sarong(ซะรอง') n. โสร่ง,ผ้าที่ใช้ทำโสร่ง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผ้าซิ่น (n.) sarong Syn. ผ้าถุง, ผ้านุ่ง
ผ้าถุง (n.) sarong Syn. ผ้านุ่ง, โสร่ง, ผ้าซิ่น
โสร่ง (n.) sarong
พก (n.) pocket or pouch formed by the knotted part of panung or sarong
ไตรจีวร (n.) three garments of a Buddhist monk (robe,sarong, extra robe) Syn. ตรีจีวร, ผ้าไตร
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I am Tsarong. Welcome to my home.ผมชื่อซารอง ยินดีต้อนรับ
But they have no purpose here, Kungo Tsarong. No place to live.แต่พวกเขาไม่มีกิจอะไรที่นี่ คุนโก ซารอง ไม่มีที่จะพักด้วยซ้ำ
So, how are things at Kungo Tsarong's?ที่บ้านคุนโก ซารอง เป็นไงบ้าง

sarong ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
サロンエプロン[, saron'epuron] (n) sarong apron

sarong ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ผ้าขะม้า[n. exp.] (phā khamā) EN: wraparound FR: sarong [m]
ผ้าซิ่น[n. exp.] (phā sin) EN: traditional tube skirt ; silk sarong FR:
ผ้าถุง[n.] (phāthung) EN: sarong ; tube skirt ; wraparound FR: sarong [m]
ผ้าถุงลาว[n. exp.] (phāthung Lā) EN: Laotian Sarong FR: sarong laotien
พก[n.] (phok) EN: pocket in a panung or sarong ; pocket FR: poche [f]
โสร่ง[n.] (sarōng) EN: sarong FR: sarong [m]
ซิ่น[n.] (sin) EN: wrap-around skirt ; sarong ; skirt FR: sarong (de femme) [m]
หมูโสร่ง[n. exp.] (mū sarōng) EN: deep fried balls wrapped in egg noodles FR:
นุ่งกระโจมอก[v.] (nungkrajōm-) EN: wear a sarong-like skirt covering the breast FR:
นุ่งผ้า[v. exp.] (nung phā) EN: FR: nouer un sarong
ผืน[n.] (pheūn) EN: [classif.: cloth items (towels, bed sheets, blankets, carpets, rugs, sarongs ...)] FR: [classif. : pièces textiles (serviettes, draps, couvertures, carpettes, tapis ...)]
โสร่งแขก[n.] (sarōngkhaēk) EN: Monodactylus argenteus FR: Monodactylus argenteus
ไตรจีวร[n.] (traijīwøn) EN: the three garments of a Buddhist monk (robe, sarong, extra robe) ; the three robes of a Bhikkhu ; Triple Robe FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า sarong
Back to top