ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

smog

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *smog*, -smog-

smog ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
smog (n.) หมอกควัน See also: ควัน, ควันพิษ Syn. atmosphere pollution, fog
smoggy (adj.) เต็มไปด้วยหมอกควัน Syn. hazy, vaporous
English-Thai: HOPE Dictionary
smog(สมอค) n. ควันหมอก,หมอกผสมควัน.
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
smogหมอกควัน, หมอกปนควัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Smogหมอกควัน [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
seismogram (n.) การบันทึกของเครื่อง seismograph See also: การบันทึกการเกิดแผ่นดินไหว, บันทึกจากเครื่องวัดแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You know, smog in the noggin, so she goes down there to find him, only he'd already been kidnapped.คุณก็รู้ แม่เลยไปตามหาเขา แล้วเขาก็ถูกลักพาตัวไป
I do my part by revving my truck's engine every day and never getting a smog check.ผมทำส่วนของผมโดยเร่งเครื่องรถนี้ ทุกๆวันและไม่เคยหันไปดูควันนั้นหรอก
"The smog rose hot off the grates,หมอกควันร้อนฟุ้งออกมาจากเตาผิง
We have to descend through a couple hundred kilometers of smog before we can even see the surface.เราต้องลงมา ผ่านสองร้อยกิโลเมตรของหมอกควัน ก่อนที่เราจะสามารถมองเห็นพื้นผิว
We've also run several computer models on the neurotoxin itself, making certain assumptions based on prevailing wind speed, humidity, smog -- as many factors as the model allows.เรายังได้รันรูปแบบ คอมพิวเตอร์หลายๆ แบบ เรื่องความเป็นพิษ ต่อระบบประสาท ตั้งสมมติฐานที่แน่นอน บนพื้นฐาน
It looked faraway because you barely see it through the smog.ก็เพราะว่าแทบมองไม่เห็นอะไรนอกจากหมอก
The seismographเครื่องวัดแรงสั่นสะเทือนนี่
Seismograph is ready.เครื่องวัดแรงสั่นสะเทือนพร้อม
I'm just used to, like, this dense, dense smog, you know?ผมชินกับควันพิษหนา ๆ ที่บ้าน
You laugh it up from your smog-filled city office.หัวเราะอยู่กับเมืองที่มีแต่หมอกควันไป
Are you familiar with the Instantel seismograph?คุณคุ้นเคยกับการประดิษฐ์เครื่องวัดเเรงสั่นสะเทือนเเผ่นดินไหวเเบบทันใจไหม ?
This after her eyes somehow transmogrified into sand-filled orbs of the purest white.เรื่องนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ดวงตาของเธอ ได้เกิดเปลี่ยนสภาพ กลายเป็นทรายลูกกลมๆสีขาวบริสุทธิ์

smog ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
尘雾[chén wù, ㄔㄣˊ ˋ, 尘雾 / 塵霧] cloud of dust; smog
烟雾[yān wù, ㄧㄢ ˋ, 烟雾 / 煙霧] smoke; mist; vapor; smog; fumes

smog ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
光化学スモッグ[こうかがくスモッグ, koukagaku sumoggu] (n) photochemical smog
光化学スモッグ注意報[こうかがくスモッグちゅういほう, koukagaku sumoggu chuuihou] (n) smog alert
煙霧[えんむ, enmu] (n) haze; mist; fog; smog
スモッグ[, sumoggu] (n,adj-no) smog; (P)
地震計[じしんけい, jishinkei] (n) seismograph; seismometer
地震記象[じしんきしょう, jishinkishou] (n) seismogram
宇宙発生論[うちゅうはっせいろん, uchuuhasseiron] (n) cosmogony
宇宙進化論[うちゅうしんかろん, uchuushinkaron] (n) cosmogony

smog ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เครื่องตรวจวัดแผ่นดินไหว[n. exp.] (khreūang tr) EN: seismograph FR: séismographe [m]
เครื่องวัดความไหวสะเทือน[n. exp.] (khreūangwat) EN: seismograph FR: séismographe [m]
แกรม[n.] (saismōkraēm) EN: seismogram FR:
ไซสโมกราฟ[n.] (saismōkrāp) EN: seismograph FR:

smog ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Seismiker {m}seismographer
Seismograf {m}; Seismograph
Seismografie {f}seismography
Seismogramm {n} | Seismogramme
Smogalarm {m}smog alert
Smog {m}smog

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า smog
Back to top