ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

stamina

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *stamina*, -stamina-

stamina ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
stamina (n.) ความแข็งแรง
English-Thai: HOPE Dictionary
stamina(สแทม'มะนะ) n. ความแข็งแรง,ความแข็งแกร่ง,ความทรหดอดทน,สุขภาพ,พหูพจน์ของ stamen (ดู)
English-Thai: Nontri Dictionary
stamina(n) ความทรหด,ความแข็งแรง,ความแข็งแกร่ง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
staminal column; staminal tubeหลอดเกสรเพศผู้ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I don´t know. I mean, Antonio can do this thing with his tongue... and William´s stamina is amazing.แบบว่า แอนโทนิโอ้เก่งใช้ลิ้น ลูกอึดของวิลเลี่ยมก็วิเศษ
But maybe you don't have the pace or the stamina for the English game.แต่อาจอึดไม่พอ สำหรับความหนักของบอลอังกฤษ
You have no idea the kind of stamina it takes to stand in a display window for two days.คุณไม่มีความคิดเรื่องความแข็งแรง ที่มันใช้ในการแสดง สำหรับ2วันบางเหรอ
You feel your stamina wilt with age,คุณรู้สึกถึงความอดทนของคุณร่วงโรยไปกับอายุ
Is Bill's stamina not up to snuff?ของบิลไม่ได้ทรหดอดทนแบบนี้รึ?
The stamina can be quite invigorating.ทำให้คุณกระปรี้กระเปร่าขึ้นมากเลยล่ะ
Oh, we had fun, Nate, but I need more than just stamina to keep me interested.โอ้ ต้องสนุกแน่ เนท ถ้าจะให้ฉันสนใจ ฉันต้องการมากกว่าความแข็งแรงนะ
Typical landlubbers. Aye, no stamina these days.คนบก ก็เป็นแบบนี้แหล่ะ ชายชาตรีเดี๋ยวนี้หายาก
Three months in, you still have no stamina no precision, and you think you can outperform Alexandra Blasucci at the Showcase?3เดือนแล้ว แต่เธอก็ยังไม่มีความอดทน ไร้ซึ่งความเฉียบขาด และเธอยังคิดว่า เธอจะแสดงได้เหนือกว่า Alexandra Blasucci ในงาน Showcase ได้อีกหรือ?
I hope I have as much stamina when I'm your age.ข้าหวังให้ตัวเองมีแรงมากเหมือนท่าน ตอนอายุเท่าท่านจริง
I've got no emotional stamina for intimacy.ฉันจะไม่มีอารมณ์เลยถ้าอยู่ด้วยกันตลอดเวลา
We're all impressed with your candor and your stamina.เอโรเว เราประทับใจทั้งหมดที่มี น้ำใสใจจริงของคุณ และความแข็งแกร่งของคุณ

stamina ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ガラナ[, garana] (n) (1) guarana (tree); Paullinia cupana; (2) guarana (seed extract as an ingredient used in stamina drinks and foods for restorative and stimulant effect)
精力絶倫[せいりょくぜつりん, seiryokuzetsurin] (adj-na,n,adj-no) being of unbounded energy; being with matchless vigor; having endless sexual stamina
耐久力[たいきゅうりょく, taikyuuryoku] (n) stamina
スタミナ[, sutamina] (n,adj-no) stamina; energy; (P)
体力勝負[たいりょくしょうぶ, tairyokushoubu] (n) trial of strength; test of one's strength (stamina)
元気[げんき, genki] (adj-na,n) health(y); robust; vigor; vigour; energy; vitality; vim; stamina; spirit; courage; pep; (P)
持久力[じきゅうりょく, jikyuuryoku] (n) stamina; tenacity

stamina ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อึด[v. exp.] (eut) EN: endure ; bear ; tolerate ; have endurance ; have stamina ; have grits ; persevere ; persist ; remain passive FR: endurer ; supporter ; être impassible ; persévérer
น้ำอดน้ำทน[n.] (nām-otnāmth) EN: endurance ; stamina FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า stamina
Back to top