ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

snowslide

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *snowslide*, -snowslide-

snowslide ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
snowslide (n.) หิมะถล่ม
English-Thai: HOPE Dictionary
snowslide(สโน'สไลดฺ) n. หิมะถล่ม., Syn. snow-slip

snowslide ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
落雪[らくせつ, rakusetsu] (n,vs) (See 雪崩) snowslide; small avalanche

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า snowslide
Back to top