ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

servitude

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *servitude*, -servitude-

servitude ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
servitude (n.) ความเป็นทาส See also: สภาพของทาส Syn. bondage, confinement, slavery
servitude (n.) งานหนักของนักโทษเพื่อเป็นการทำโทษ
English-Thai: HOPE Dictionary
servitude(เซอ'วิทูด) n. ความเป็นทาส,ความเป็นข้ารับใช้, สิทธิบางอย่างที่มีต่อทรัพย์สินของบุคคลอื่น, Syn. serfdom
English-Thai: Nontri Dictionary
servitude(n) ความเป็นข้ารับใช้,ความเป็นทาส
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
servitudeภาระจำยอม [ดู easement ประกอบ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ภาระจำยอม (n.) servitude
ภาวะจำยอม (n.) servitude
ภารยทรัพย์ (n.) servitude property
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And it's their privilege to nourish the effort of the few who can raise India from servitude and apathy.พวกเขามีสิทธิที่จะสนับสนุนคน ที่สามารถดึงอินเดียให้พ้นจาก ความเป็นทาสและเฉื่อยชาได้
I was born in servitude yet I harbored them no ill will.ฉันเกิดเป็นทาส และฉันก็ยอมรับมัน
Can you condemn an innocent man, a friend, to a lifetime of servitude in your name while you roam free?เอาคนบริสุทธิ์ เอาคนเป็นเพื่อน .. มาขาย ทั้งชีวิตเขาตกเป็นทาสรับใช้เพราะแก ขณะที่แกอยู่สบายโลด
One hundred years in servitude aboard the Dutchman.หนึ่งร้อยปีกับการทำงานบนเรือดัทช์แมน เพิ่งเริ่มต้น
To turn over the Iron Man suit would be to turn over myself, which is tantamount to indentured servitude or prostitution, depending on what state you're in.การส่งมอบชุดไอออนแมนให้สาธารณะ เท่ากับการส่งมอบตัวผมให้ด้วย มันก็เท่ากับ การทำสัญญาทาส ไม่ก็ การเป็นโสเภณี ขึ้นอยู่กับว่าคุณอยู่ที่รัฐไหน
To see the bonds of servitude lifted.ที่ได้เห็นพันธนาการถูกปลดออก
Hank sold me into servitude to this man, and when I tried to quit, Fring threatened my family.แฮงค์ขายผมเพื่อกลายมาเป็นทาสรับใช้ผู้ชายคนนี้ และเมื่อผมเบื่อจนอยากจะออก ฟรินจ์ก็ได้ข่มขู่ครอบครัวของผม
Hey, it's only an eternity of servitude.เฮ้ ข้าเป็นข้ารับใช้มาตลอดอยู่แล้ว
... sincetheStoneAge ,but I'veonly had to endure two years of servitude.... ยุคหินแต่ผมเพิ่งมาพบวิบากกรรมแค่2ปี
I wanted a life with more than empty servitudeข้าต้องการมีชีวิตที่ดีกว่า การต้องมารับใช้คนอื่นอย่างนี้
It means automatic freedom from a life of servitude.มันก็เหมือนได้เป็นอิสระจากการเป็นทาสนี่ครับ
Pass the test tonight with honor and servitude.ผ่านการทดสอบคืนนี้ให้ได้ และยอมเป็นทาส

servitude ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
就役[しゅうえき, shuueki] (n,vs) placed in commission; entering servitude
徒刑[とけい, tokei] (n) penal servitude
懲役[ちょうえき, choueki] (n) penal servitude; imprisonment with hard labor (hard labour); (P)
服役[ふくえき, fukueki] (n,vs) penal servitude; military service; (P)
服罪;伏罪[ふくざい, fukuzai] (n,vs) (1) penal servitude; submitting to a sentence; pleading guilty; (2) (伏罪 only) (obsc) undetected crime
隷属[れいぞく, reizoku] (n,vs) (See 隷従) subordination; servitude; servility; vassalage; slavery

servitude ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความเป็นทาส[n.] (khwām pen t) EN: servility ; bondage ; slavery ; servitude FR: esclavage [m] ; servitude [f]
ภาระจำยอม[n.] (phārājamyøm) EN: servitude ; easement FR: servitude [f]
ติดภาระจำยอม[v. exp.] (tit phārāja) EN: be subject to an easement ; be subject to a servitude FR:

servitude ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zuchthausstrafe {f}penal servitude

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า servitude
Back to top