ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

sum

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *sum*, -sum-

sum ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
sum (n.) จำนวนรวม See also: ผลรวม, ผลบวก Syn. aggregate, total, whole
sum (n.) จำนวนเงิน Syn. amount, figure
sum (n.) การคำนวณทางคณิตศาสตร์ Syn. calculation
sum (n.) สาระสำคัญ See also: ข้อสรุป, ใจความสำคัญ Syn. essence, gist, meaning, substance
sum (vt.) รวมยอดทั้งหมด See also: รวมทั้งหมด Syn. add up, tally up
sum total (n.) ผลรวมทั้งหมด See also: จำนวนรวมทั้งหมด Syn. total, the whole
sum up (vt.) สรุป See also: กล่าวอย่างรวบรัด, สรุปรวบยอด Syn. conclude, recapitulate, summarize
sum up (phrv.) รวมเป็น
sum up (phrv.) สรุปสาระ See also: เน้นย้ำจุดสำคัญ
sum up (phrv.) ตัดสินอย่างเร็ว See also: รีบตัดสิน
sumac (n.) พืชชนิดหนึ่งจำพวก Rhus
sumach (n.) คำนามพหูพจน์ของ sumac
Sumerian (adj.) ชาวซูมาเรียนของดินแดน Sumer
summa cum laude (n.) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง Syn. cum laude, magna cum laude
summarize (vt.) สรุป See also: สรุปความ, จับใจความ, บรรยายอย่างรวบรัด Syn. abridge, epitomize, sum up
summary (n.) ใจความสรุป See also: ใจความสำคัญ, สาระสำคัญ Syn. abridgment, brief, compendium, outline
summary (adj.) รวดเร็ว See also: รวบรัด, ทันที Syn. instantaneous, immediate, sudden
summary (adj.) โดยสรุป See also: โดยย่อ, โดยสังเขป Syn. brief, concise, cut short
summary (adj.) เกี่ยวกับศาลเตี้ย See also: เป็นการใช้ศาลเตี้ยตัดสิน
summate (vt.) สรุปความ See also: สรุปใจความสำคัญ Syn. summarize, sum up
summation (n.) การสรุปความ Syn. summary
summation (n.) การรวม Syn. addition, tally
summer (n.) ฤดูร้อน See also: หน้าร้อน Syn. warmest season
summer (n.) ช่วงเวลาที่มีความสุขที่สุด See also: ช่วงเวลาที่เฟื่องฟูที่สุด Syn. bright days, palmy days
summer (vi.) ใช้เวลาในฤดูร้อน Syn. spend summer
summer (vt.) เลี้ยงสัตว์ในฤดูร้อน
summer (adj.) เกี่ยวกับฤดูร้อน
summer school (n.) โรงเรียนฤดูร้อน
summerhouse (n.) บ้านพักตากอากาศสำหรับหน้าร้อน Syn. resort
summerhouse (n.) ศาลาพักร้อน See also: ศาลาพักร้อนตามสวน Syn. pergola, pavilion
summerlike (adj.) เหมือนฤดูร้อน
summersault (n.) การตีลังกา See also: การหกคะเมน Syn. somersault, summerset
summersault (n.) การเปลี่ยนแปลงจากหน้ามือเป็นหลังมือ See also: การเปลี่ยนแปลงอย่างสิ้นเชิง Syn. somersault, summerset
summersault (vi.) ตีลังกา Syn. somersault, summerset
summerset (n.) การตีลังกา Syn. somersault
summerset (vi.) ตีลังกา Syn. somersault
summertime (n.) ฤดูร้อน See also: หน้าร้อน Syn. summer
summerwood (n.) เนื้อไม้ที่เติบโตและแข็งขึ้นหลังฤดูใบไม้ผลิ
summery (adj.) เหมือนฤดูร้อน See also: เกี่ยวกับฤดูร้อน Syn. estival, of summer
summery (adj.) เหมาะกับฤดูร้อน See also: เหมาะสำหรับฤดูร้อน Syn. estival
English-Thai: HOPE Dictionary
sum(ซัม) n. ผลบวก,ยอด,จำนวนรวม,จำนวนเงิน,เลขคณิต,ข้อสรุป,หัวข้อ,สาระสำคัญ,จุดสุดยอด. vt. รวม,รวบยอด,มีใจความย่อ,สรุป, -Phr. (sum up สรุป) vi. เป็นจำนวน, Syn. cash
summarise(ซัม'มะไรซ) vt. สรุป,รวบยอด,รวบรัด., See also: summarisable adj. summarizable adj. summarisation n. summarization n. summaris (z) er n. summaris (z) t n., Syn. abridge
summarize(ซัม'มะไรซ) vt. สรุป,รวบยอด,รวบรัด., See also: summarisable adj. summarizable adj. summarisation n. summarization n. summaris (z) er n. summaris (z) t n., Syn. abridge
summary(ซัม'มะรี) n. สรุป,ใจความสำคัญ,ใจความรวบรัด,บทความย่อ,สาระสำคัญ,จุด สำคัญ. adj. สรุป,รวบรัด,ใจความสำคัญ,โดยสังเขป,รวดเร็ว,โดยตรง., See also: summarily adv. summariness n., Syn. compendium,brief,condensation
summation(ซัมเม'เชิน) n. การรวม,การบวก,การรวบรัด,ผลรวม,ผลบวก,ข้อสรุป,ข้อโต้แย้งสรุป., Syn. conclusion,summing up
summer(ซัม'เมอะ) n.,adj. (เกี่ยวกับ) ฤดูร้อน,ยุคเฟื่องฟู,ช่วงที่ดีที่สุดหรือสมบูรณ์ที่สุดก่อนที่เริ่มตกต่ำลง vi.,vt. ใช้เวลาในฤดูร้อน
summer schooln. โรงเรียนที่เปิดสอนในฤดู
summersault(ซัม'เมอะซอลทฺ) n.,vi. = somersault (ดู), Syn. summerset {ร้อน
summing-up(ซัม'มิงอัพ) n. ข้อสรุป,บทความสรุป pl. summingsup
summit(ซัม'มิท) n. จุดสุดยอด,สุดยอด,ความต้องการสูงสุด,ปริมาณสูงสุด. adj. สุดยอด,สุดขีด., See also: summital adj. summitless adj., Syn. top,maximum,climax
summon(ซัม'เมิน) vt. เรียก,เรียกตัว,เรียกประชุม,ออกหมายเรียก,ปลุกเร้า,ปลุกให้ตื่น,กระตุ้น., See also: summonable adj. summoner n., Syn. call
summons(ซัม'เมินซ) n. การเรียกตัว,การออกหมายเรียก,การขอร้อง,การเรียกร้อง,หมายศาล,หมายเรียก,การเรียกตัวให้มาประชุมรัฐสภา. pl. summonses, Syn. subpoena,call
sump(ซัมพฺ) n. หลุม,บ่อ,แอ่งน้ำ,แอ่งเกรอะ,ห้องเกรอะของเครื่องยนต์,อ่างน้ำมันเครื่อง,หลุมหรือท่อรับน้ำ, Syn. pit,well
sumptuous(ซัมพฺ'ชูอัส) adj. ฟุ่มเฟือย,หรูหรา,โอ่อ่า,โอ่โถง, See also: sumptuousness n., Syn. extravagant
English-Thai: Nontri Dictionary
sum(n) จำนวนเงิน,ผลบวก,ยอดรวม,ข้อสรุป,โจทย์เลข
summarize(vt) สรุป,ย่อ,รวบรัด,รวบยอด
summary(adj) สั้น,ย่อ,รวบรัด,โดยสังเขป,โดยตรง
summer(n) หน้าร้อน,ฤดูร้อน,คิมหันต์ฤดู
summit(n) ระดับสูงสุด,จุดสุดยอด
summon(vt) ออกหมายเรียก,เรียกประชุม,กระตุ้น,ปลุกเร้า
summons(n) หมายศาล,หมายเรียกตัว,การเรียกตัว,การขอร้อง
sumpter(n) ลา,ม้า
sumptuous(adj) มากมาย,มโหฬาร,หรูหรา,โอ่อ่า,ฟุ่มเฟือย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
sumผลบวก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
summaryข้อสรุป, ความย่อ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
summationผลรวม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
summer wood; autumn wood; late woodเนื้อไม้ปลายฤดู [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
summit conferenceการประชุมสุดยอด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
summon a witnessเรียกพยาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
summonsหมายเรียก [ดู subpoena ประกอบ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
sump; oil pan; panอ่างน้ำมันเครื่อง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
sum of an infinite seriesผลบวกของอนุกรมอนันต์, ลิมิตของลำดับผลบวกย่อยของอนุกรมเมื่อลำดับผลบวกย่อยของอนุกรมนั้นมีลิมิต [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Summary judgmentsคำพิพากษาศาล (ย่อ) [TU Subject Heading]
summation signเครื่องหมายรวมยอด, อักษรภาษากรีก เขียนแทนด้วย ∑ โดยทั่วไปหมายถึงผลบวกของตัวแปร [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Summer monsoonมรสุมฤดูร้อน [อุตุนิยมวิทยา]
Summit Diplomacyการเจรจาตัวต่อตัวโดยตรง (Direct face-to-face negotiation) ระหว่างประมุขของรัฐ (Head of State) หรือ ระหว่างหัวหน้าของรัฐ (Head of Government)
Summonsหมายเรียก [TU Subject Heading]
sumpsump, บ่อรวมน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เงินก้อน (n.) a sum of money See also: sum, money Syn. เงิน
ผลบวก (n.) sum See also: summation
ผลรวม (n.) sum total See also: totality Syn. ผลบวก
กล่าวสรุป (v.) sum up See also: summarize, put in a nutshell, recapitulate Syn. สรุป
ย่อใจความ (v.) sum up See also: summarize Syn. ย่อความ, รวมความ Ops. ขยายความ
สรุป (v.) sum up See also: summarize Syn. ย่อความ, รวมความ, ย่อใจความ Ops. ขยายความ
สรุป (v.) sum up See also: summarize, abridge, abstract, condense, conclude, make a summary
สุมาตรา (n.) Sumatra Syn. เกะสุมาตรา
เกะสุมาตรา (n.) Sumatra
กระซู่ (n.) Sumatran rhinoceros See also: Asian doubled-horned rhinoceros
จับใจความ (v.) summarize See also: brief, make a resume, make a summary, conclude Syn. สรุป, รวมความ Ops. ขยายความ
จับใจความ (v.) summarize See also: brief, make a resume, make a summary, conclude Syn. สรุป, รวมความ Ops. ขยายความ
ย่อความ (v.) summarize See also: condense, abbreviate, be brief Syn. สรุปความ, ย่อเรื่อง
ย่อเรื่อง (v.) summarize See also: condense, abbreviate, be brief Syn. สรุปความ
รวมความ (v.) summarize See also: sum up Syn. สรุปความ Ops. ขยายความ
สรุปความ (v.) summarize See also: brief, make a resume, make a summary, conclude Syn. สรุป, จับใจความ, รวมความ Ops. ขยายความ
สรุปความ (v.) summarize See also: brief, make a resume, make a summary, conclude Syn. สรุป, จับใจความ, รวมความ Ops. ขยายความ
เก็บความ (v.) summarize See also: extract, digest, conclude
การตัดทอน (n.) summary See also: conciseness, brief, shortness, abridgement, abstract, abbreviation Syn. การทอน, การสรุป
การย่อ (n.) summary See also: conciseness, brief, shortness, abridgement, abstract, abbreviation Syn. การทอน, การตัดทอน, การสรุป
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You've been working all summer on thatคุณทำในสิ่งนั้นมาตลอดฤดูร้อน
I assume you know the reasonฉันคาดว่าคุณทราบเหตุผลนั่น
I assume from your reaction that…ฉันสันนิษฐานเอาจากปฏิกิริยาของคุณว่า
I presume you're on your way home?ฉันเข้าใจว่าคุณกำลังเดินทางกลับมาบ้านใช่ไหม?
What's your plan for the summer vacation?คุณมีแผนอะไรสำหรับการไปพักร้อนนี้?
We are planning a tour to Italy this summerพวกเรากำลังวางแผนไปเที่ยวอิตาลีกันหน้าร้อนนี้
He used to go fishing with us during the summerเขาเคยไปตกปลากับเราในช่วงหน้าร้อน
I'm going to visit my uncle next summerฉันจะไปเยี่ยมลุงของฉันในหน้าร้อนนี้
So I must, once again, summon your parentดังนั้นนี่เป็นอีกครั้งหนึ่งแล้วที่ฉันต้องเรียกพ่อแม่เธอมาพบ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Let me sum up.งานแต่งของบัตเตอร์คัพกับฮัมเปอร์ดิงค์จะจัดขึ้นในอีกไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนี้
I could see... that this was a sum substantially greater... that the one she had in mind, and not easy for her to assimilate, try as she might.ผมมองเห็นว่ามีอะไรมากมาย กว่าที่เธอคิดไว้ในใจ และไม่ง่ายสำหรับเธอจะรับได้ต่อให้พยายาม
Heaven forbid! How is half such a sum to be repaid?พระเจ้าช่วยด้วยเถิด ครึ่งนึงของเงินทั้งหมด ที่เราต้องจ่ายคืนมันเท่าไหร่เนี่ย
I wish I had laid by an annual sum to bribe worthless young men to marry my daughters, but I have not, I confess.พ่อคิดว่าพ่อต้องรอรับสินสอดของเจ้าสาว จากชายหนุ่มไร้ค่าที่จะมาแต่งกับลูกสาวพ่อ แต่พ่อขอสารภาพว่าพ่อไม่มีเลยสักคน
I did the sum in my head... and with the number of lifeboats times the capacity you mentioned...จำนวนเรือช่วยชีวิตกับความจุ
The sum of 3 and 41, 44.ผลรวมของสามกับสี่สิบเอ็ด สี่สิบสี่
Six months later, Dr. Lee Sum Yee was looking through the personal properties left by Officer Yip Headmaster of the Cadet6 เดือนต่อมา ดร ลี ซัม ยี ได้ตรวจดูของส่วนตัวที่เหลือ ของอดีต ผ.อ.โรงเรียนตำรวจ
Your life is the sum of a remainder of an unbalanced equation inherent to the programming of the Matrix.ชีวิตของคุณกำเนิดมาจาก เศษของผลรวมที่ไม่เท่ากันของสมการ... ...ในการเขียนโปรแกรมของเมทริกซ์
We define the sum of the infinite geometric series...เราต้องหาผลรวม ของเรขาคณิต..
Twice the larger of two numbers is three more than five times the smaller, and the sum of four times the larger and three times the smaller is 71.มีเลข2 จำนวน นำตัวเลขจำนวนที่ค่ามากกว่าคูณ2 ได้ค่าที่มากกว่า 5 เท่าของ จำนวนที่น้อยกว่าอยู่ 3 และสี่เท่าของจำนวนมาก บวกกับ สามเท่าของจำนวนน้อย เท่ากับ 71 มันคือเลข...
Yeah, sum of series, that makes sense.ผลรวมต่ออนุกรม ก็สมเหตุสมผลดี
God know what you felt about your time here on earth... one song that would sum you up... you telling me that's the song you'd sing?พระเจ้ารู้คุณรู้สึกยังไง เวลาที่อยู่บนโลก เพลงเดียวที่จะดึงคุณขึ้นมา กำลังจะบอกผมว่า นั่นคือเพลงที่คุณร้องหรือ

sum ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
数额[shù é, ㄕㄨˋ ㄜˊ, 数额 / 數額] amount; sum of money; fixed number
差额[chā é, ㄔㄚ ㄜˊ, 差额 / 差額] balance (financial); discrepancy (in a sum or quota); difference
综合[zōng hé, ㄗㄨㄥ ㄏㄜˊ, 综合 / 綜合] composite; synthesized; to sum up; to integrate; to synthesize
总的来说[zǒng de lái shuō, ㄗㄨㄥˇ ㄉㄜ˙ ㄌㄞˊ ㄕㄨㄛ, 总的来说 / 總的來說] generally speaking; to sum up; in summary; in short
格式塔[gé shì tǎ, ㄍㄜˊ ㄕˋ ㄊㄚˇ, 格式塔] Gestalt (loan); coherent whole; technical word used in psychology meaning the whole is more than the sum of its parts; holistic; integrated; total
格斯塔[Gé sī tǎ, ㄍㄜˊ ㄙ ㄊㄚˇ, 格斯塔] Gestalt (loan); coherent whole; technical word used in psychology meaning the whole is more than the sum of its parts; holistic; integrated; total; also written 格式塔
幺并矢[yāo bìng shǐ, ㄧㄠ ㄅㄧㄥˋ ㄕˇ, 幺并矢] idemfactor (expressing a vector as sum of its three orthogonal projections)
交易额[jiāo yì é, ㄐㄧㄠ ㄧˋ ㄜˊ, 交易额 / 交易額] sum or volume of business transactions; turnover
尾子[wěi zi, ㄨㄟˇ ㄗ˙, 尾子] tail; end; small change; odd sum remaining after large round number
营业额[yíng yè é, ˊ ㄧㄝˋ ㄜˊ, 营业额 / 營業額] sum or volume of business; turnover
[wàng, ㄨㄤˋ, 妄] absurd; fantastic; presumptuous; rash
亚齐[Yà qí, ㄧㄚˋ ㄑㄧˊ, 亚齐 / 亞齊] Aceh province of Indonesia in northwest Sumatra; Aceh sultanate 16th-19th century
亚齐省[Yà qí shěng, ㄧㄚˋ ㄑㄧˊ ㄕㄥˇ, 亚齐省 / 亞齊省] Aceh province of Indonesia in northwest Sumatra
代数和[dài shù hé, ㄉㄞˋ ㄕㄨˋ ㄏㄜˊ, 代数和 / 代數和] algebraic sum
[hú, ㄏㄨˊ, 葫] Allium scorodoprasum; bottle gourd
合共[hé gòng, ㄏㄜˊ ㄍㄨㄥˋ, 合共] altogether; in sum
总共[zǒng gòng, ㄗㄨㄥˇ ㄍㄨㄥˋ, 总共 / 總共] altogether; in sum; in all; in total
平易[píng yì, ㄆㄧㄥˊ ㄧˋ, 平易] amiable (manner); unassuming; written in plain language; easy to take in
茴芹[huí qín, ㄏㄨㄟˊ ㄑㄧㄣˊ, 茴芹] anise (Pimpinella anisum); aniseed; chervil (Anthriscus cerefolium)
算术[suàn shù, ㄙㄨㄢˋ ㄕㄨˋ, 算术 / 算術] arithmetic; sums (mathematics as primary school subject)
[jiàn, ㄐㄧㄢˋ, 僣] assume, usurp
圣母升天节[Shèng mǔ shēng tiān jié, ㄕㄥˋ ㄇㄨˇ ㄕㄥ ㄊㄧㄢ ㄐㄧㄝˊ, 圣母升天节 / 聖母升天節] Assumption of the Virgin Mary (Christian festival on 15th August)
臆测[yì cè, ㄧˋ ㄘㄜˋ, 臆测 / 臆測] assumption; guess
避暑[bì shǔ, ㄅㄧˋ ㄕㄨˇ, 避暑] be away for the summer holidays; spend a holiday at a summer resort; prevent sunstroke
吊兰[diào lán, ㄉㄧㄠˋ ㄌㄢˊ, 吊兰 / 吊蘭] hanging orchid (Chlorophytum comosum); bracket plant
挂兰[guà lán, ㄍㄨㄚˋ ㄌㄢˊ, 挂兰 / 掛蘭] hanging orchid (Chlorophytum comosum); bracket plant
召见[zhào jiàn, ㄓㄠˋ ㄐㄧㄢˋ, 召见 / 召見] call in (one's subordinates); summon (an envoy of a foreign country) to an interview
损耗品[sǔn hào pǐn, ㄙㄨㄣˇ ㄏㄠˋ ㄆㄧㄣˇ, 损耗品 / 損耗品] capable of being consumed; that may be destroyed, dissipated, wasted, or spent
韭菜花[jiǔ cài huā, ㄐㄧㄡˇ ㄘㄞˋ ㄏㄨㄚ, 韭菜花] chives (Allium tuberosum)
[hào, ㄏㄠˋ, 昊] clear summer sky; vast
居民消费价格指数[jū mín xiāo fèi jià gé zhǐ shù, ㄐㄩ ㄇㄧㄣˊ ㄒㄧㄠ ㄈㄟˋ ㄐㄧㄚˋ ㄍㄜˊ ㄓˇ ㄕㄨˋ, 居民消费价格指数 / 居民消費價格指數] consumer price index CPI
[xiāo, ㄒㄧㄠ, 消] consume; news; subside; to disappear; to vanish
消费价格指数[xiāo fèi jià gé zhǐ shù, ㄒㄧㄠ ㄈㄟˋ ㄐㄧㄚˋ ㄍㄜˊ ㄓˇ ㄕㄨˋ, 消费价格指数 / 消費價格指數] consumer price index CPI
消费品[xiāo fèi pǐn, ㄒㄧㄠ ㄈㄟˋ ㄆㄧㄣˇ, 消费品 / 消費品] consumer goods
消费器件[xiāo fèi qì jiàn, ㄒㄧㄠ ㄈㄟˋ ㄑㄧˋ ㄐㄧㄢˋ, 消费器件 / 消費器件] consumer
消费者[xiāo fèi zhě, ㄒㄧㄠ ㄈㄟˋ ㄓㄜˇ, 消费者 / 消費者] consumer
生活质料[shēng huó zhì liào, ㄕㄥ ㄏㄨㄛˊ ㄓˋ ㄌㄧㄠˋ, 生活质料 / 生活質料] consumer goods
工夫茶[gōng fu chá, ㄍㄨㄥ ㄈㄨ˙ ㄔㄚˊ, 工夫茶] very concentrated type of tea consumed in Chaozhou, Fujian and Taiwan; variant of 功夫茶
精湛[jīng zhàn, ㄐㄧㄥ ㄓㄢˋ, 精湛] consummate; exquisite
消费税[xiāo fèi shuì, ㄒㄧㄠ ㄈㄟˋ ㄕㄨㄟˋ, 消费税 / 消費稅] consumption tax; sales tax

sum ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
コギトエルゴスム[, kogitoerugosumu] (exp) cogito, ergo sum (Descartes) (lat
これを要するに;此れを要するに[これをようするに, korewoyousuruni] (exp,adv) to sum things up; in short; in other words
と言うところ;と言う所[というところ;とゆうところ, toiutokoro ; toyuutokoro] (exp) (1) (uk) a state called; a position described as; can sum up as; approximates to; (2) places known as; that called; (3) the place named
はした金;端金;端た金[はしたがね, hashitagane] (n) odd money; loose change; small (paltry) sum (of money); chicken feed; (mere) pittance
一擲千金[いってきせんきん, ittekisenkin] (exp) being lavish with one's money; spending a huge sum of money at once on a treat
一時払い;一時払[いちじばらい, ichijibarai] (n) lump-sum payment; paying in a lump sum
[なり, nari] (aux-v) (1) (uk) (arch) (meaning 〜だ、〜である) to be (an affirmation); (2) (uk) (arch) (meaning 〜にある、〜にいる. Usu. なる) (See なる・1) to be (location); (n,suf) (3) (usu. 也) sum of money (used to express an exact sum on a receipt, envelope, certificate, etc.)
加える[くわえる, kuwaeru] (v1,vt) to append; to sum up; to add (up); to include; to increase; to inflict; (P)
包める[くるめる, kurumeru] (v1,vt) to lump together; to include; to sum up; to quibble
合す[がっす, gassu] (v5s) (See 合する) to join together; to sum up; to combine; to unite; to mix; to agree with
合する[がっする, gassuru] (vs-s) to join together; to sum up; to combine; to unite; to mix; to agree with
合計額[ごうけいがく, goukeigaku] (n) total amount; aggregate sum
百八[ひゃくはち, hyakuhachi] (n) (1) 108; one hundred and eight; (2) {Buddh} (See 煩悩・2) the number of kleshas, worldly thoughts and passions; (3) (See 七十二候,節気) the sum of 12 months, 24 seasons of the solar year, and 72 'climates' of one year
累積和[るいせきわ, ruisekiwa] (n) {comp} cumulative sum
結論づける;結論付ける[けつろんづける, ketsurondukeru] (v1) to reason; to sum up; to conclude
腐れ金[くされがね, kusaregane] (n) paltry sum (of money)
計上[けいじょう, keijou] (n,vs) (1) including a sum of money in one's calculations; (2) appropriation (a sum of money); (P)
詰まり(P);詰り[つまり, tsumari] (adv) (1) (uk) that is to say; that is; in other words; I mean; (2) (uk) in short; in brief; to sum up; ultimately; in the end; in the long run; when all is said and done; what it all comes down to; when you get right down to it; (n) (3) (uk) clogging; obstruction; stuffing; (degree of) blockage; (4) (uk) shrinkage; (5) (uk) (See とどのつまり) end; conclusion; (6) (uk) (arch) dead end; corner; (7) (uk) (arch) distress; being at the end of one's rope; (P)
詰まる所;詰まるところ;つまる所;詰まる処;つまる処[つまるところ, tsumarutokoro] (adv) (See 詰まり・つまり・2) in short; in brief; to sum up; ultimately; in the end; in the long run; when all is said and done; what it all comes down to; when you get right down to it
返戻金[へんれいきん, henreikin] (n) (1) terminal bonus; lump sum when policy matures; (2) payout on cancellation of contract
COSMETS[コスメッツ, kosumettsu] (n) {comp} Computer System for Meteorological Services; COSMETS
Xマス[エックスマス, ekkusumasu] (n) (See クリスマス) Xmas; Christmas
アークティックスタッグホーンスカルピン;シベリアツマグロカジカ[, a-kuteikkusutagguho-nsukarupin ; shiberiatsumagurokajika] (n) Arctic staghorn sculpin (Gymnocanthus tricuspis)
アーケイックスマイル;アルカイックスマイル[, a-keikkusumairu ; arukaikkusumairu] (n) archaic smile
アースムーバ[, a-sumu-ba] (n) earth mover
アイススマック[, aisusumakku] (n) ice smack (ice cream, icecream)
アウトプレースメント[, autopure-sumento] (n) outplacement
アエクィデンスメタエ[, aekuidensumetae] (n) yellow acara (species of cichlid in Colombia, Aequidens metae)
アクセスマスク[, akusesumasuku] (n) {comp} access mask
アグリビジネスマン[, aguribijinesuman] (n) agribusinessman
アサンプション[, asanpushon] (n) assumption
アセスメント[, asesumento] (n) assessment; (P)
あっぱっぱ;アッパッパ[, appappa ; appappa] (n) loose-fitting summer dress
アドレスマスク[, adoresumasuku] (n) {comp} address mask
アナウンスメント[, anaunsumento] (n) announcement
アナルコサンディカリスム;アナルコ・サンディカリスム[, anarukosandeikarisumu ; anaruko . sandeikarisumu] (n) anarcho-syndicalism
アナログ加算器[アナログかさんき, anarogu kasanki] (n) {comp} summer; analog adder
アピアランスマネー[, apiaransumane-] (n) appearance money
アフリカ爪蛙[アフリカつめがえる;アフリカツメガエル, afurika tsumegaeru ; afurikatsumegaeru] (n) (uk) African clawed frog (Xenopus laevis)
アフリカ菫[アフリカすみれ;アフリカスミレ, afurika sumire ; afurikasumire] (n) (uk) African violet
Japanese-English: COMDICT Dictionary
サムチェック[さむちえっく, samuchiekku] sum check
合計カウンタ[ごうけいかうんた, goukeikaunta] sum counter
合計検査[ごうけいけんさ, goukeikensa] summation check, sum check
累積和[るいせきわ, ruisekiwa] cumulative sum
アクセスモード[あくせすもーど, akusesumo-do] access mode
アナログ加算器[アナログかさんき, anarogu kasanki] summer, analog adder
インターフェイスメッセージプロセッサー[いんたーふぇいすめっせーじぷろせっさー, inta-feisumesse-jipurosessa-] Interface Message Processor, IMP
インタフェースモジュール[いんたふぇーすもじゅーる, intafe-sumoju-ru] interface module
エックスモデム[えっくすもでむ, ekkusumodemu] XMODEM
エックスモデムイチケー[えっくすもでむいちけー, ekkusumodemuichike-] XMODEM-1k
エックスモデムシーアールシー[えっくすもでむしーあーるしー, ekkusumodemushi-a-rushi-] XMODEM-CRC
グリーンPC[グリーンピーシー, guri-npi-shi-] environmentally friendly computer (e.g. low power consumption)
コモンアクセスメソッド[こもん'あくせすめそっど, komon ' akusesumesoddo] common access method (CAM)
コンシューマー[こんしゅーまー, konshu-ma-] Consumer
コンパイル済みモジュール[コンパイルすみモジュール, konpairu sumi moju-ru] precompiled module
サーフィスモデル[さーふぃすもでる, sa-fisumoderu] surface model
スタティックランダムアクセスメモリ[すたていっくらんだむあくせすめもり, sutateikkurandamuakusesumemori] static random access memory (SRAM)
スマートカード[すまーとかーど, suma-toka-do] smart card
スマートドライブ[すまーとどらいぶ, suma-todoraibu] SMARTDRV
スマートフォン[すまーとふぉん, suma-tofon] smart phone
スモールビジネス[すもーるびじねす, sumo-rubijinesu] small business
ソースモジュール[そーすもじゅーる, so-sumoju-ru] source module
タリスマン[たりすまん, tarisuman] Talisman
チェックサム[ちえっくさむ, chiekkusamu] checksum
つまみねじ[つまみねじ, tsumamineji] thumbscrew
デフォルト時の解釈[デフォルトときのかいしゃく, deforuto tokinokaishaku] default assumption
ドットマトリックス文字発生器[どっとまとりっくすもじはっせいき, dottomatorikkusumojihasseiki] dot matrix character generator
トレースモード[とれーすもーど, tore-sumo-do] trace mode
バスマスタ[ばすますた, basumasuta] bus master
パス名の構成要素[ぱすめいのこうせいようそ, pasumeinokouseiyouso] pathname component
バス未使用信号[ばすみしようしんごう, basumishiyoushingou] bus-quiet signal
ピックスマップ[ぴっくすまっぷ, pikkusumappu] pixmap
プログラム保守説明書[プログラムほしゅせつめいしょ, puroguramu hoshusetsumeisho] program maintenance manual
ボイスメイル[ぼいすめいる, boisumeiru] voice mail
ボイスメッセージ[ぼいすめっせーじ, boisumesse-ji] voice message
ボイスメッセージング[ぼいすめっせーじんぐ, boisumesse-jingu] voice messaging
ランダムアクセスメモリ[らんだむあくせすめもり, randamuakusesumemori] random access memory (RAM)
仮定[かてい, katei] assumption
仮想私設網[かそうしせつもう, kasoushisetsumou] virtual private network
低消費電力[ていしょうひでんりょく, teishouhidenryoku] low power consumption
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
住む[すむ, sumu] Thai: อาศัยอยู่ English: to reside
別物[べつもの, betsumono] Thai: คนละอันกัน English: another thing
別物[べつもの, betsumono] Thai: คนละเรื่อง English: exception
別物[べつもの, betsumono] Thai: กรณีพิเศษ English: special case
呼び出す[よびだす, yobidasu] Thai: เรียกออกมา English: to summon
済ませる[すませる, sumaseru] Thai: ทำให้เสร็จเรียบร้อย English: to be finished
済む[すむ, sumu] Thai: เสร็จสิ้น
済む[すむ, sumu] Thai: จบเรื่อง English: to end
済む[すむ, sumu] Thai: เสร็จเรื่อง English: to be completed
澄む[すむ, sumu] Thai: สดใส English: to clear (e.g. weather)
澄む[すむ, sumu] Thai: ใส English: to become transparent
積み重ねる[つみかさねる, tsumikasaneru] Thai: วางซ้อนกัน English: to be piled up
積み重ねる[つみかさねる, tsumikasaneru] Thai: สั่งสม English: to accumulate
続行[ぞっこう, zokkou] Thai: ดำเนินต่อไป English: resuming
薦める[すすめる, susumeru] Thai: แนะนำ(สนับสนุน) English: to recommend
要旨[ようし, youshi] Thai: บทสรุป English: summary
詰め[つめ, tsume] Thai: การอัดหรือบรรจุในภาชนะให้เต็ม English: packing
詰め[つめ, tsume] Thai: ช่วงปลายที่ใกล้จะสิ้นสุดและค่อนข้างเข้มข้น English: stuffing
説明[せつめい, setsumei] Thai: การอธิบาย English: explanation (vs)
質問[しつもん, shitsumon] Thai: คำถาม English: inquiry
集める[あつめる, atsumeru] Thai: รวบรวม English: to collect

sum ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หักเงินจากบัญชี[v. exp.] (hak ngoen j) EN: debit a sum to an account FR:
จ่ายครั้งเดียว[v. exp.] (jāi khrang ) EN: pay in a lump sum FR:
จ่ายเป็นก้อน[X] (jāi pen køn) EN: lump sum payment FR:
จำนวน[n.] (jamnūan) EN: total ; amount ; quantity ; number ; sum ; circulation ; figure FR: nombre [m] ; total [m] ; somme [f] ; quantité [f] ; tirage [m] ; chiffre [m]
จำนวนเงิน[n. exp.] (jamnūan ngo) EN: amount of money ; sum FR: montant [m] ; somme d'argent [f] ; somme [f]
การจ่ายเป็นก้อน[n. exp.] (kān jāi pen) EN: payment in one sum FR:
การสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม[n. exp.] (kān sum baē) EN: cluster sampling FR:
การสุ่มแบบบังเอิญ[n. exp.] (kān sum baē) EN: convenience sampling ; accidental sampling FR:
การสุ่มแบบบล็อก[n. exp.] (kān sum baē) EN: block randomization FR:
การสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง[n. exp.] (kān sum baē) EN: purposive sampling FR:
การสุ่มแบบโควต้า[n. exp.] (kān sum baē) EN: quota sampling FR:
การสุ่มแบบหลายขั้นตอน[n. exp.] (kān sum baē) EN: multistage sampling ; multi-stage sampling FR:
การสุ่มแบบง่าย[n. exp.] (kān sum baē) EN: simple random sampling FR:
การสุ่มแบบเป็นระบบ[n. exp.] (kān sum baē) EN: systematic sampling FR:
การซุ่มโจมตี[n. exp.] (kān sum jōm) EN: ambush ; ambuscade FR: embusacde [f]
การสุ่มตรวจ[n. exp.] (kān sum trū) EN: random inspection FR:
การสุ่มอย่างมีระบบ[n. exp.] (kān sum yān) EN: systematic sampling FR:
ค่าคงตัวของจัตุรัสกล[n. exp.] (khā khongtū) EN: magic constant ; magic sum ; magic square FR: constante magique [f]
เกี๊ยว[n.] (kīo) EN: dumpling ; wonton ; Chinese dumpling ; dim sum FR: boulette de pâte [f] ; ravioli [m]
เกี๊ยวกุ้ง[n. exp.] (kīo kung) EN: shrimp dim sum ; shrimp dumplings FR:
เกี๊ยวปู[n. exp.] (kīo pū) EN: crab dim sum ; crab dumplings FR:
กล่าวโดยสรุป[v. exp.] (klāo dōi sa) EN: conclude ; sum up FR: résumer
กล่าวสรุป[v. exp.] (klāo sarup) EN: sum up FR:
กล่าวอย่างรวบรัด[v. exp.] (klāo yāng r) EN: sum up FR:
ก้อน[n.] (køn) EN: piece ; lump ; chunk ; mass ; morsel ; block ; cake ; block ; sum FR: morceau [m] ; pièce [f] ; portion [f] ; masse [f] ; motte [f] ; bloc [m]
เหมาจ่าย[X] (mao jāi) EN: lump sum payment FR:
เงินก้อน[n.] (ngoenkøn) EN: lump sum ; sum of money ; sum FR: paquet d'argent [m] ; somme d'argent [f] ; liasse de billets [f]
งบ[n.] (ngop) EN: budget ; sum of money ; account ; financial statement FR: budget [m] ; fonds [mpl] ; somme [f] ; compte [m] ; relevé [m]
ผลบวก[n.] (phonbūak) EN: sum ; summation FR: somme [f] ; résultat de l'addition [m]
ผลบวกบน[n. exp.] (phonbūak bo) EN: upper sum FR:
ผลบวกของอนุกรมอนันต์[n. exp.] (phonbūak kh) EN: sum of an infinite series FR:
ผลบวกล่าง[n. exp.] (phonbūaklān) EN: lower sum FR:
ผลบวกรีมันน์[n. exp.] (phonbūak Rī) EN: Riemann sum FR:
ผลบวกตรง[n. exp.] (phonbūak tr) EN: direct sum FR:
ผลบวกย่อย[n. exp.] (phonbūak yǿ) EN: partial sum FR: somme partielle [f]
ผลบวกย่อยของอนุกรมอนันต์[n. exp.] (phonbūak yǿ) EN: partial sum of an infinite series FR:
ผลลัพธ์[n.] (phonlap) EN: total ; sum ; quotient ; result ; effect FR: résultat [m] ; total [m] ; produit [m]
ผลรวมตรวจสอบ[n. exp.] (phonrūam tr) EN: checksum ; check sum FR:
รวม[v.] (rūam = ruam) EN: total ; add up ; add together ; sum up FR: ajouter ; totaliser ; globaliser
รวมความว่า[v. exp.] (rūam khwām) EN: summarize ; sum up ; conclude FR:

sum ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Angebotssumme {f}bid sum
Kapitalbetrag {m}capital sum
Spaltensummenkriterium {n} [math.]column sum criterion
Fixum {n}fixed sum; stationary sum
Geldbetrag {m}amount (of money); sum
Untersumme {f} [math.]lower sum
Gesamtpreis {m}lump sum price
Partialsumme {f} [math.]partial sum
Zeilensummenkriterium {n} [math.] | starkes Zeilensummenkriterium [math.] | schwaches Zeilensummenkriterium [math.]row sum criterion | strong row sum criterion | weak row sum criterion
Abfindungssumme {f}payment; sum in settlement; sum in compensation
stattliche Summe {f}tidy (little) sum
Obersumme {f} [math.]upper sum
Zustellungsurkunde {f}affidavit of service; writ of summons
Alkoholkonsum {m}consumption of alcohol
Betrag {m}; Summe
Annahmewert {m}assumed value
Laube {f}arbour [Br.]; arbor [Am.]; summerhouse; bower
Rechendezimalpunkt {m}assumed decimal point
Rechenzinsfuß {m}assumed rate of interest
Forderungsübernahme {f}assumption of indebtedness
Haftungsübernahme {f}assumption of liability
Risikoübernahme {f}assumption of risk
Schuldübernahme {f}assumption of debt
Übernahme {f} (von)assumption (of)
Übernahme {f} des Ausfallrisikosassumption of credit risk
südlich {adj} | südlicher Sommer | südlicher Winteraustral | austral summer | austral winter
Benzinverbrauch {m}fuel consumption
Binärkomma {n} [comp.] | angenommenes Binärkommabinary point | assumed binary point
sumpfig; versumpft {adj} | sumpfiger | am sumpfigstenboggy | boggier | boggiest
Bronzeschwanzfasan {m} [ornith.]Sumatran Peacock-Pheasant
Kalorienverbrauch {m}calorie consumption; energy consumption
Baustrom {m} [constr.]power consumed on a construction site
Konsumgenossenschaft {f}consumer co-operative society
Konsumgesellschaft {f}consumer society
Konsumgüter {pl}consumer goods
Privatkundengeschäft {n}consumer banking; consumer business
Verbraucherpreis {m}consumer price
Verbraucherpreisindex {m}consumer price index
Verbraucherschutz {m}consumer protection
Verbrauchermarkt {m}consumer market

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า sum
Back to top