ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

supposing

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *supposing*, -supposing-

supposing ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
supposing (conj.) สมมุติว่า See also: ในกรณีที่ว่า Syn. if, in case that, granting that, presuming
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ต่างว่า (conj.) supposing that See also: if, as if, in case, like Syn. สมมุติว่า, หากว่า, แม้ว่า
สมมุติว่า (conj.) supposing that See also: if, as if, in case, like Syn. หากว่า, แม้ว่า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Now supposing you tell me what it proves.ตอนนี้สมมติว่าคุณบอกฉันว่ามันพิสูจน์
Though not wishing to injure him by supposing it possible, I instantly set off to make my sentiments known.โดยคิดว่ามันเป็นจริง ฉันเลยรีบมาบอกถึงความคิดของฉัน
There's no supposing about it, Dexter.ไม่ต้องสงสัยเลย เด็กเตอร์
But supposing you were the last man left alive?สมมุติว่า... ...คุณเป็นมนุษย์คนสุดท้ายที่เหลืออยู่
Okay, but then, supposing there was someone- could there be someone, a person- who makes you feel even a little more at home, like Alex?เค แต่สมมติว่ามีใครบางคน ใครแบบคน คนที่ ที่ทำให้คุณรู้สึก
Supposing something happens to you out there. What then?อาจจะมีอะไรเกิดขึ้นกับพวกคุณก็ได้ แล้วจะทำไงกันล่ะ?
Supposing there's no Blue Meanies in the neighbourhood?ก็ หากว่าไม่มี มีนีส สีฟ้า ในพื้นที่ใกล้เคียง
Supposing they're wrong?หากว่าพวกเขากำลังผิด?
Supposing we go once around the table?สมมุติว่าเราไปอีกรอบโต๊ะได้หรือไม่
Supposing you get capped out there in the dark?คุณกำลังคิดว่าจะสามารถหลบหนี ไปได้ท่ามกลางความมืดรึ?
Supposing you were the one who was on trial?หากว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยู่ในการพิจารณาคดีหรือไม่
Well, I'm not used to supposing'. I'm just a workin' man.ดีผมไม่ได้ใช้ในการ supposin ' ฉันแค่ผู้ชาย workin

supposing ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
假令[jiǎ lìng, ㄐㄧㄚˇ ㄌㄧㄥˋ, 假令] if; supposing that; acting county magistrate
倘若[tǎng ruò, ㄊㄤˇ ㄖㄨㄛˋ, 倘若] provided that; supposing that; if
假若[jiǎ ruò, ㄐㄧㄚˇ ㄖㄨㄛˋ, 假若] if; supposing; in case

supposing ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
と仮定して[とかていして, tokateishite] (exp) assuming that ...; supposing that ...

supposing ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หากว่า[conj.] (hāk wā) EN: if ; in the event of ; in case of ; provided that ; supposing that FR: pourvu que ; à condition que
เผื่อ[X] (pheūa) EN: as ; if ; supposing ; in case FR: si ; au cas où ; pour le cas où ; si par hasard ; si jamais ; des fois que
เผื่อว่า[conj.] (pheūawā) EN: if ; supposing ; in case FR: si par hasard
สมมุติว่า[X] (sommut wā) EN: suppose ; supposing ; if FR:
ต่างว่า[X] (tāngwā) EN: if ; supposing that FR:
ถ้าหาก[conj.] (thāhāk) EN: if ; providing (that) ; provided (that) ; supposing ; in case FR: si
ถ้าหากว่า[conj.] (thāhākwā) EN: if ; in case ; provided that ; supposing (that) FR: pourvu que ; à condition de
ถ้าเผื่อว่า[X] (thā pheūawā) EN: in case ; supposing FR:
ถ้าว่า[conj.] (thāwā) EN: if ; in case ; provided that ; supposing (that) FR: en cas de
ติ๊งต่าง = ติ๋งต่าง[X] (tingtāng) EN: supposing ; let's suppose FR:
ติ๊ต่าง ; ตี๊ต่าง = ตี๋ต่าง[X] (ti tāng ; t) EN: supposing ; let's suppose FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า supposing
Back to top