ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

spurt

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *spurt*, -spurt-

spurt ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
spurt (n.) การพุ่งออกมา See also: การทะลัก, การไหลกระฉูด Syn. jet, squirt, outbreak
spurt (n.) การโหมกำลัง See also: การระดมกำลัง Syn. acceleration
spurt (vt.) พ่น See also: ฉีด Syn. jet, spout, squirt
spurt (vi.) พ่นออก See also: พุ่ง, ทะลัก Syn. jet, spout, squirt
spurt (vi.) โหมกำลัง See also: ระดมกำลัง Syn. accelerate
spurt out (phrv.) พ่นออก (ของเหลวหรือแก๊ส)
spurtle (n.) ไม้ที่ใช้คนอาหาร
English-Thai: HOPE Dictionary
spurt(สเพิร์ท) vt.,vi.,n. (การ) พ่น,ฉีด,โหมกำลัง,ทุ่มกำลัง,ปล่อยฝีเท้าเต็มที่,ดันออกอย่างฉับพลัน,ปะทุ,พ่นออก, Syn. spirt
English-Thai: Nontri Dictionary
spurt(vi) พ่น,พุ่งออกมา,โหมกำลัง,ปล่อยฝีเท้าเต็มที่
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
spurt-holeช่องพ่นน้ำมัน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การพ่น (n.) spurting See also: gushing, spraying, squirting, puff, bursting, spit
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"I'll make it spurt on your face"ฉัน'จะทำมันการพ่นบนหน้าของคุณ .
The higher energy levels of the LHC produced bigger collisions that spurt out more massive particles.นี้ทำให้เกิดการต่อรอง ที่ออกมาจากพันล้านของการ ชนการผลิตในแต่ละครั้งที่สอง เอลแอชสี จะได้พบกับ มนุษย์สิ่งที่ได้เคยเห็นมาก่อน
And it gets really loud and crazy, and my Uncle Yang ends up laughing so hard, noodles spurt out his nose.คุยกันอย่างเสียงดัง สนุกสนาน และจบลงที่ลุงหยางของข้าหัวเราะอย่างบ้าคลั่ง บะหมี่ออกมาทางจมูก
There's not a great big spurt of blood and you go flying backwards.ไม่มีการพุ่งกระฉูดของเลือด และคุณไม่ได้กระเด็นไปข้างหลัง
Arteries spurt blood.หลอดเลือดแดงปะทุเลือด
One, the flame spurt.อย่างแรก ไฟที่พุ่งออกมา.
Like a faucet. You pee in spurts.ก็เหมือนก็อกน้ำล่ะวะ ถ้าแกเยี่ยวทีเดียวมันก็ไม่ได้เรื่อง
He has a mild case of scoliosis, which combined with a growth spurt, could account for the pain and the clumsiness on the soccer field.อาจทำให้เจ็บปวด และ ซุ่มซ่ามได้ในสนามฟุตบอล เพราะงั้น เราจะรอดูกันว่า มันจะทุเลาลงในสองสามสัปดาห์หรือเปล่า
Well, a real mummy that appears to be covered in fresh blood, and given the trajectory, it's an arterial spurt, most likely from a stabbing, and this is a lot of blood.มัมมี่จริงแต่มีเลือดสดๆ ปนอยู่ด้วย จากวิถีกระจายของเลือด มันคือการกระฉูด จากเส้นเลือดใหญ่ เหมือนถูกแทง แล้วเลือดไหลออกมาก
That would be consistent with the arterial spurt.ซึ่งสอดคล้องกับการพุ่ง กระจายของรอยเลือด
You shove it down, and you let it come out in spurts of violence and alcoholism.พวกเราฝังมันไว้, และนายขุดมันขึ้นมา มันออกมาอย่างเร็ว และมันเป็นพิษ
Blood spurted out of his mouth, okay?เลือดพุ่งออกมาจากปากนะ โอเค?

spurt ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
喷出[pēn chū, ㄆㄣ ㄔㄨ, 喷出 / 噴出] spout; spray; belch; to well up; to puff out; to spurt out
[xùn, ㄒㄩㄣˋ, 噀] spurt out of the mouth
[xùn, ㄒㄩㄣˋ, 潠] spurt out of the mouth
喷射[pēn shè, ㄆㄣ ㄕㄜˋ, 喷射 / 噴射] jet; spurt

spurt ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
吹き出す(P);噴き出す(P);吹出す;噴出す[ふきだす, fukidasu] (v5s,vi) (1) to spout out; to spurt out; to gush out; to jet out; (2) to sprout; to bud; (3) to burst into laughter; (4) (esp. 吹き出す) to blow (smoke, etc.); (5) to send out shoots (of a tree); (P)
差し足;差足[さしあし, sashiashi] (n) (1) stealthy steps; (2) spurt to overtake a leading horse just before the finish line
知恵熱[ちえねつ;ちえぼとり, chienetsu ; chiebotori] (n) (1) teething fever; (2) developmental fever; fever that brings with it an intellectual or psycho-developmental growth spurt
血煙[ちけむり, chikemuri] (n) spurt or spray of blood
返り血[かえりち, kaerichi] (n) spurt of blood (from one's victim)
スパート[, supa-to] (n,vs) spurt; (P)
ラストスパート[, rasutosupa-to] (n) last spurt; home stretch; last part of a race or period of time where you give it your best effort; (P)
奮発[ふんぱつ, funpatsu] (n,vs) (1) strenuous exertion; spurt; (2) splurge; (P)
追い込み[おいこみ, oikomi] (n) (1) final stage; last spurt; (2) live printing area (in publishing); (P)

spurt ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กระฉูด[v.] (krachūt) EN: gush ; spout ; jet ; spurt ; well FR: jaillir ; gicler
กระเซ็น[v.] (krasen) EN: spatter ; splash ; spurt ; shower ; sprinkle ; spot FR: éclabousser
ออกพลั่ก ๆ = ออกพลั่กๆ[v. exp.] (øk phlak-ph) EN: gush out ; spurt out FR:
พ่น[v.] (phon) EN: blow ; puff ; emit ; spit ; spout ; eject ; gas ; brag ; spray ; spurt FR: projeter ; éjecter ; rejeter
พุ่ง[v.] (phung) EN: spout ; gush ; jet ; spew ; spurt ; ejaculate FR: jaillir ; gicler

spurt ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Spurt {m} [sport]spurt

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า spurt
Back to top