ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

sublime

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *sublime*, -sublime-

sublime ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
sublime (adj.) สูงส่ง See also: สูงค่า, ประเสริฐ Syn. exalted, noble, majestic
sublime (adj.) ล้ำเลิศ See also: เป็นเลิศ, ยิ่งยวด Syn. magnificent, supreme, outstanding
sublime (n.) สิ่งที่สูงส่ง See also: สิ่งที่ล้ำเลิศ
sublime (vi.) เปลี่ยนจากของแข็งเป็นก๊าซ See also: ระเหิด Syn. distill, vaporize, volatilize
sublime (vt.) ทำให้บริสุทธิ์ Syn. make pure
English-Thai: HOPE Dictionary
sublime(ซับไลม์') adj.,n. (ความ) สูงส่ง,เลิศ,ประเสริฐ,บริสุทธิ์ขึ้น,สุดขีด,น่าศรัทธา,สง่าผ่าเผย,หยิ่งยะโส,ไว้ตัว n. ความสูงส่ง,ความเลิศ,ความประเสริฐ,ความสุดขีด,จุดสุดขีด vt. ทำให้สูงส่ง,ระเหิด,เปลี่ยนจากของแข็งเป็นแก๊ส,ทดเทิด vi. เปลี่ยนจากของแข็งเป็นแก๊ส,ระเหิด.
English-Thai: Nontri Dictionary
sublime(adj) ดีเลิศ,สูงสุด,ประเสริฐ,สง่าผ่าเผย,น่าศรัทธา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
sublimeภาวะเลอเลิศ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Hey, Aramis... if you can name me one thing, one single thing... that is more sublime than the feel... of a plump, pink nipple between my lips...อะรามิส บอกข้าสักอย่างสิ ขอสักอย่างที่มันเหนือกว่า การได้ซุกไซ้กับอกอิ่มนิ่มแน่นน่ะ
But the caviar and the vodka are sublime and plentiful.แต่ไข่ปลาคาเวียร์ และเหล้าวอดก้า มันดีเลิศและมีเหลือเฟือ
I have composed a poem sublime and you are my critic, you are my only critic, Teddy.ผมกำลังจะแต่งกวีนิพนธ์ชิ้นเอกอยู่ และคุณเป็นผู้วิจารณ์คนสุดท้าย เท็ดดี้
The sublime joy of giving birth...ความสูงส่งของการให้กำเนิด
They call it the Room of Tears, named for the sublime mixture of joy and sorrow that he must contemplate at this moment.พวกเขาเรียกห้องนั้นว่า ห้องแห่งน้ำตา เป็นชื่อมาจากการผสมผสานชั้นเลิศ ของความสุขและความทุกข์ ที่ท่านจะได้รับ ณ ช่วงเวลานี้
Britta Perry attempts to capture the war's sublime indignities on film.บริตต้า เพอร์รี่พยายามบันทึกภาพ ความโหดร้ายของสงครามนี้ไว้
Tonight, it is my sublime pleasure to demonstrate a way out.ในค่ำคืนนี้ นี่คือความยินดีอย่างยิ่งของผม ที่จะสาธิตถึงทางออก
And as exquisite as this array of emotions is... even more sublime is the ability to turn it off.แล้วอารมณ์ที่ใช้นำ ยิ่งซับซ้อนมากขึ้นเท่าไหร่ก็ยิ่งใช้มันมา เป็นเครื่องมือได้
Flawless, sublime.ไร้ข้อบกพร่อง เลิศที่สุด
It's mundane but it's- Oh, it's sublime.มันธรรมดา แต่มัน.. มันเยี่ยมมากเลย
You were sublime."การเป็นอยู่ หรือสาปสูญ นั้น..."
He said it made him sublimely happy.เขาเลิกรากับเลดี้เฟอร์เนสแล้ว

sublime ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
崇高[chóng gāo, ㄔㄨㄥˊ ㄍㄠ, 崇高] majestic; sublime
眇眇[miǎo miǎo, ㄇㄧㄠˇ ㄇㄧㄠˇ, 眇眇] sublime; solitary; distant or remote; to gaze off into the distance

sublime ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
目許千両[めもとせんりょう, memotosenryou] (n) beautiful eyes; bright-eyed; there being a sublime charm about one's eyes
気高い[けだかい, kedakai] (adj-i) sublime; noble; high-minded
神韻縹渺[しんいんひょうびょう(uK), shin'inhyoubyou (uK)] (adj-t,adv-to) (arch) (a work of art being) sublime; transcendent

sublime ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อริยทรัพย์[n.] (ariyasap) EN: seven noble treasures ; the sublime treasures FR:
บรม[adj.] (børom) EN: supreme ; most excellent ; highest ; sublime ; most exalted ; greatest ; grandest ; blissful FR: excellent ; extrême ; suprême ; parfait ; sublime
บรม-[pref. (adj.)] (børomma-) EN: supreme ; most excellent ; highest ; sublime ; most exalted ; greatest ; grandest ; blissful FR: excellent ; extrême ; suprême ; parfait ; sublime
บวร[n.] (bøwøn = bøw) EN: superb ; sublime ; glorious ; noble ; excellent ; supreme ; splendid FR: suprême ; supérieur ; sublime ; excellent ; parfait ; glorieux
เลิศลอย[adj.] (loētløi) EN: sky-high FR: sublime ; divin
เมตตา[n.] (mēttā) EN: loving-kindness ; Sublime state of mind ; Buddhist practice of loving-kindness FR: amour inconditionnel [m]
พรหม-[pref. (adj.)] (phromma-) EN: sublime FR:
พรหมวิหาร[n.] (phrommawihā) EN: four principles of virtuous existence ; sublime states of mind FR: les quatre vertus [fpl]
ประเสริฐ[adj.] (prasoēt) EN: excellent ; glorious ; sublime ; superb ; outstanding ; fine ; splendid ; noble FR: précieux ; estimé
ระเหิด[v.] (rahoēt) EN: sublime ; vaporize FR:
สูงส่ง[adj.] (sūngsong) EN: supreme ; sublime ; highest ; majestic FR: suprême
วโรดม[adj.] (warōdom) EN: sublime FR:
วโรตมะ [adj.] (warōttama) EN: sublime FR:
วรุตดม[adj.] (warutdom) EN: sublime FR:
วรุตมะ[adj.] (warutma) EN: sublime FR:
ยิ่ง[adj.] (ying) EN: excessive ; extreme ; exceedingly ; supremely ; increasingly ; many FR: sublime ; suprême ; extrême
ดีเลิศ[adj.] (dī loēt) EN: excellent ; fine ; fantastic ; outstanding ; cool FR: excellent ; fantastique ; sublime
ทดเทิด[v. exp.] (thot thoēt) EN: FR: sublimer
ยิ่งยวด[adv.] (yingyūat) EN: supremely ; sublimely ; superbly ; extremely FR: extrêmement

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า sublime
Back to top