ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

symbolical

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *symbolical*, -symbolical-

symbolical ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
symbolical (adj.) เป็นสัญลักษณ์ See also: เป็นเครื่องหมาย Syn. allegorical, figurative, metaphoric
English-Thai: HOPE Dictionary
symbolical(ซิมบอล'ลิค,-เคิล) adj. เป็นสัญลักษณ์,เป็นเครื่องหมาย,เป็นเครื่องแสดง,เป็นนัย
English-Thai: Nontri Dictionary
symbolical(adj) เป็นนัย,เป็นเครื่องหมาย,เป็นสัญลักษณ์
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทักษิโณทก (n.) water poured out while giving alms symbolical of donation See also: water poured into a hand as a token of an offering Syn. ทักขิโณทก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He's symbolically stripping them of their power and authority.เค้าปลดสัญลักษณ์ของพลังและอำนาจของตำรวจออกไป
By symbolically dressing mr. Sullivan in his clothes, he's equalizing their status.ที่ให้คุณซูลิแวนคลุมเสื้อผ้าของเขานั้น\ ทำให้ฆาตกรคิดว่ามีสถานะเท่ากับเหยื่อก็ได้
Are not symbolically significant,ไม่ได้เป็นจุดที่มีนัยสำคัญ
Away from your symbolically invasive balls to a women's studies class.ไปห่างๆเกมบอลสัญลักษณ์ จอมรุกรานของพวกคุณ แล้วเข้าคลาสสตรีศึกษาน่ะสิ
He's symbolically silencing his victims so they can't tell anyone about him.เขากำลังปิดปากเหยื่อเป็นเชิงสัญลักษณ์ เพื่อที่เหยื่อจะไม่สามารถบอกใครได้เกี่ยวกับตัวเขา
Congratulations, you got Pierce to symbolically kill his father by dancing to club music.ยินดีด้วยนะ ที่คุณทำให้เพียร์ซ ฆ่าพ่อของเขาในเชิงสัญลักษณ์ ด้วยการเต้นเพลงผับ
The butterfly could symbolically represent not just transformation but maturation of his erotic ideal.ผีเสื้ออาจะเป็นสัญลักษณ์ ที่แสดงให้เห็น ไม่เพียงแค่การเปลี่ยนแปลง แต่เป็นการบ่มเพาะความชอบทางเพศเขาด้วย
There must be something symbolically important.นี่ต้องเป็นสัญลักษณ์บางอย่างที่สำคัญแน่
Maybe the unsub symbolically is destroying the thoughts and memories of the victims.บางทีอาจมาจากอันซับต้องการ สัญลักษณ์แห่งการทำลาย ความคิด ความทรงจำของเหยื่อ
Or symbolically to degrade and humiliate the victims.หรือสัญลักษณ์เพื่อย่อยสลายศพ หรือทรมานเหยื่อ
Or it means he was fleeing the question. Symbolically.หรือเป็นสัญลักษณ์หมายความว่า คำถามมันแทงใจน่ะ
Either they led secret lives or someone wanted to symbolically demean or embarrass them.พวกเขามีความลับในชีวิต หรือไม่ก็มีบางคนต้องการ ทำให้พวกเขาเสื่อมเสียหรือให้ได้อาย

symbolical ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
鏡板[かがみいた, kagamiita] (n) (1) panel; scene-panel; (2) (symbolically a reflection of tree at the front of the stage) painted backdrop (panel at the back of a noh stage), on which an oak tree is painted

symbolical ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
symbolisch {adv}symbolically

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า symbolical
Back to top