ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

swelling

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *swelling*, -swelling-

swelling ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
swelling (n.) การพอง See also: การบวม, สิ่งที่พองหรือบวม Syn. welt, wale, wart
English-Thai: HOPE Dictionary
swelling(สเวล'ลิง) n. การบวม,การพอง,การโป่ง,การขยายตัว,ส่วนที่บวม (พอง,โป่ง,ขยายตัว) ,โรคบวม, Syn. distention,dilation
English-Thai: Nontri Dictionary
swelling(n) การโป่ง,การบวม,การพอง,การขยายตัว
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
swellingการโป่ง, การบวม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Swellingการบวมตัว หมายถึง ปริมาตรของชิ้นทดสอบที่เพิ่มขึ้นเมื่อจุ่มหรือแช่อยู่ในของเหลวหรือสัมผัส กับไอระเหย [เทคโนโลยียาง]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
น้ำนอนคลอง (n.) swelling canal water
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That amount of brain swelling should have killed him.การกระเพื่อมของสมอง ที่เพิ่มระดับขนาดนั้นอาจฆ่าเขาได้
We have gotten reports, sketchy at best... of people mutating, their bodies swelling and distorting... changing somehow.สิ่งที่เรารายงานอยู่เป็นการรายงานคร่าวๆ ของผู้คนที่เพี้ยนไปจากเดิม ซากศพเริ่มเน่าเฟะตามท้องถนน อาจทุกที่ในโลกก็ว่าได้
We don't have to wait for the swelling to go down.เราไม่อยากรอ ปุ่มมันหดลง
The evil is swelling up and flowing out of me!พลังปีศาจประทุออกมา จนล้นปรี่เลยแน่ะ
There's a swelling in her head.มีเลือดคั่งในสมองของเธอ
These needles swelling my arms.นี่ก็เข็มที่แทงเข้าท่อนแขน
The swelling should go down in a few minutes.อาการบวมจะลดลงในอีกไม่ช้า
Her breasts started swelling up.เต้านมของเธอเริ่มต้นบวมขึ้น
But more than that, I'm excited to see the swelling of Coming In as the homosexual threat seems to be swelling exponentially.และที่มากกว่านั้น ฉันก็ตื่นเต้นที่จะได้เห็นมัน สัญลักษณ์ที่แสดงถึงความมั่นคงในเพศของคนเอง ที่จะไม่เบี่ยงเบนไปผิดทาง
Sir, I need you to keep this arm elevated for 24 hours to help the swelling go down.ฉันต้องการให้คุณยกแขนไว้ 24 ชม. เพื่อลดอาการบวม
Uh, I-I read a thing about swelling and compression of the ethmoid nerve.คือ ฉันอ่านเรื่องอาการบวมและบีบอัดของethmoid nerve
You think swelling is a symptom of withdrawal?คุณคิดว่าอาการบวมเกิดจากการถอนยา

swelling ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
二氯苯胺苯乙酸钠[èr lǜ běn àn běn yǐ suān nà, ㄦˋ ㄌㄩˋ ㄅㄣˇ ㄢˋ ㄅㄣˇ ㄧˇ ㄙㄨㄢ ㄋㄚˋ, 二氯苯胺苯乙酸钠 / 二氯苯胺苯乙酸鈉] diclofenac sodium; , a non-steroidal anti-inflammatory drug used to reduce swelling and as pain-killer; also called voltaren 扶他林
[lán, ㄌㄢˊ, 澜 / 瀾] swelling water
疙瘩[gē da, ㄍㄜ ㄉㄚ˙, 疙瘩] swelling or lump on skin; pimple; knot; preoccupation; problem
[zhuì, ㄓㄨㄟˋ, 膇] swelling of foot
扶他林[fú tā lín, ㄈㄨˊ ㄊㄚ ㄌㄧㄣˊ, 扶他林] voltaren, a trade name for diclofenac sodium, a non-steroidal anti-inflammatory drug used to reduce swelling and as pain-killer
服他灵[fú tā líng, ㄈㄨˊ ㄊㄚ ㄌㄧㄥˊ, 服他灵 / 服他靈] voltaren, a trade name for diclofenac sodium, a non-steroidal anti-inflammatory drug used to reduce swelling and as pain-killer; also called 扶他林
肥大[féi dà, ㄈㄟˊ ㄉㄚˋ, 肥大] loose fitting clothes; fat; stout; swelling (of internal organ); hypertrophy
血肿[xuè zhǒng, ㄒㄩㄝˋ ㄓㄨㄥˇ, 血肿 / 血腫] hematoma; swelling of soft tissue due to internal hemorrage
双氯芬酸钠[shuāng lǜ fēn suān nà, ㄕㄨㄤ ㄌㄩˋ ㄈㄣ ㄙㄨㄢ ㄋㄚˋ, 双氯芬酸钠 / 雙氯芬酸鈉] diclofenac sodium, a non-steroidal anti-inflammatory drug used to reduce swelling and as pain-killer; also called voltaren 扶他林
消肿[xiāo zhǒng, ㄒㄧㄠ ㄓㄨㄥˇ, 消肿 / 消腫] rapid decrease of a swelling; detumescence
肿块[zhǒng kuài, ㄓㄨㄥˇ ㄎㄨㄞˋ, 肿块 / 腫塊] swelling; growth; tumor; lump
肿大[zhǒng dà, ㄓㄨㄥˇ ㄉㄚˋ, 肿大 / 腫大] swelling; enlargement; hypertrophy

swelling ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
たんこぶ[, tankobu] (n) bump; lump; protuberance; swelling
のたりのたり[, notarinotari] (exp) undulating; rolling slowly; gently swelling
ぶくぶく[, bukubuku] (adj-na,adv,n,vs) (1) (on-mim) bulging; swelling (e.g. with water); loose-fitting or baggy (clothing); (2) bubbling; foaming
余韻[よいん, yoin] (n) (1) reverberation; swelling (of a hymn); trailing note; (2) lingering memory; aftertaste; (3) suggestiveness (of a book, poem, etc.); (P)
地腫れ;地ばれ[じばれ, jibare] (n,vs) swelling (around a wound)
増水[ぞうすい, zousui] (n,vs) (See 減水) rising water (of river, lake, etc.); swelling water; increased water; high water; (P)
横根[よこね, yokone] (n) bubo (inflamed swelling in a gland)
脹れ[はれ, hare] (n) boil; swelling
腫れ[はれ, hare] (n) swelling
腫れ物[はれもの, haremono] (n) tumor; tumour; swelling
腫大[しゅだい, shudai] (adj-na,n) swelling
腫物[しゅもつ, shumotsu] (n) tumor; tumour; swelling
腫脹[しゅちょう, shuchou] (n,vs,adj-no) swelling
青膨れ;青脹れ;青ぶくれ[あおぶくれ, aobukure] (n,vs) dropsical (blue-green) swelling
もりもり[, morimori] (adv,n) (on-mim) swelling; someone full of zest; gusto
下脹れ[しもぶくれ, shimobukure] (n) abdominal swelling; fat face
凝り;凝;痼り[しこり;こり(凝り;凝), shikori ; kori ( kori ; gyou )] (n) (1) stiffness (in shoulders); swelling; hardening; (2) (しこり only) lingering discomfort; uneasiness; bad aftertaste; unpleasant feeling
怒張[どちょう, dochou] (n,vs) overswelling (of a blood vessel); squaring one's shoulders
浮腫[むくみ;ふしゅ, mukumi ; fushu] (n) swelling; edema; oedema
[こぶ, kobu] (n) (uk) bump; lump; protuberance; swelling; (P)
膨らみ;脹らみ[ふくらみ, fukurami] (n) swelling; bulge; puff
頸肩腕症候群[けいけんわんしょうこうぐん, keikenwanshoukougun] (n) cervicobrachial syndrome; indicates pain, swelling, weakness and; or numbness in the neck; shoulder region. Used when specific diagnosis is not known.

swelling ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บวม[n.] (būam) EN: swelling FR: enflement [m] ; gonflement [m] enflure [f]
ความบวม[n.] (khwām būam) EN: swelling FR:
ปุ่ม[n.] (pum) EN: protuberance ; swelling ; lump ; wart ; button FR: protubérance [f] ; grosseur [f] ; bosse [f] ; excroissance [f] ; bouton [f]
โศผะ[n.] (sōpha) EN: swelling FR:
โศถะ[n.] (sōtha) EN: swelling FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า swelling
Back to top