ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

slightly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *slightly*, -slightly-

slightly ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
slightly (adv.) อย่างเล็กน้อย Syn. unimportantly, insignificantly
English-Thai: Nontri Dictionary
slightly(adv) อย่างดูแคลน,อย่างดูถูก
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
มึนซึม (v.) be slightly dizzy or giddy See also: be slow and dazed, be inactive and drowsy Syn. เซื่องซึม, ซึม Ops. กระปรี้กระเปร่า, ร่าเริง
หมูแหนม (n.) pork, shredded and salted, bound tightly with banana leaves, and eaten slightly fermented See also: sour pork
เซื่องซึม (v.) be slightly dizzy or giddy See also: be slow and dazed, be inactive and drowsy Syn. ซึม Ops. กระปรี้กระเปร่า, ร่าเริง
แหนม (n.) pork, shredded and salted, bound tightly with banana leaves, and eaten slightly fermented See also: sour pork Syn. หมูแหนม
ตงิดๆ (v.) slightly Syn. เล็กน้อย, ทีละน้อยๆ
นิดๆ (adv.) slightly See also: trivially, triflingly Ops. เหลือเกิน, มาก
หน่อย (adv.) slightly See also: a little Syn. นิดหน่อย
หยักศก (adj.) slightly curly Syn. หยักโศก Ops. เหยียดตรง
หยักโศก (adj.) slightly curly Ops. เหยียดตรง
ผิดแปลก (v.) slightly distort Syn. แปลก
เพี้ยน (v.) slightly distort Syn. แปลก, ผิดแปลก
กระเถิบ (v.) move slightly See also: move, budge, make way, move around Syn. เขยิบ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
God is with "World World." It's a slightly bigger obligation.พระเจ้าเป็นตัวแทนของโลก มันเป็นหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่กว่ามาก
No. Arrived. "Dinner has arrived" is a slightly better translation.ที่มาถึง "อาหารค่ำได้มาถึงแล้ว" เป็นคำแปลที่ดีกว่าเล็กน้อย
Frankly, I think the odds are slightly in your favor at hand-fighting.พูดตรงๆนะ ข้าว่ามันแปลก ที่เจ้าชอบให้สู้โดยใช้มือเปล่า
The most famous is never get involved in a land war in Asia, but only slightly less well known is this.บทกวีที่โด่งดังที่สุดก็คือ "อย่าไปเกี่ยวข้องกับสงครามกลางเมืองในเอเชีย" แต่ที่โด่งดังน้อยลงมาหน่อยก็คือ...
Now, mostly dead is slightly alive.นี่ กำลังจะตายก็คือ ยังมีชีวิตอยู่นิดหน่อย
Three well-dressed, slightly toasted Mexicans.สามดีแต่งตัว toasted เล็กน้อยชาวเม็กซิกัน
Besides what if they do find something? I'm gonna be slightly out of their jurisdiction.ถ้าพวกนั้นเจออะไร ก็ทำอะไรฉันไม่ได้หรอก
It might be, but the label's obscured and the varnish is odd... it's slightly opaque.อาจเป็นได้ แต่ยี่ห้อเห็นไม่ชัด น้ำมันเคลือบก็ดูแปลก
Would it be possible to have a slightly longer conversation?ขอคุยนานกว่านี้อีกหน่อยได้มั้ย
And the slightly disproportionate size of Jaguaro's head to his body.และขนาดหัวที่เล็กเกินตัวของจากัวโร่
They insinuate a slightly skewed perspective on how they see the world- just off normal.ดวงตาที่ส่อแววของ... มุมมองโลกที่เบี่ยงเบน วิปริตผิดธรรมดา
Keep your broom steady, hover for a moment then lean forward slightly and touch back down.ให้ไม้กวาดทรงตัว ลอยตัวอยู่สักครู่ แล้วโน้มตัวไปข้างหน้าเพื่อร่อนลง

slightly ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
微溶[wēi róng, ㄨㄟ ㄖㄨㄥˊ, 微溶] slightly soluble
略胜一筹[lu:è shèng yī chóu, ㄜˋ ㄕㄥˋ ㄧ ㄔㄡˊ, 略胜一筹 / 略勝一籌] slightly better; a cut above
咸丝丝[xián sī sī, ㄒㄧㄢˊ ㄙ ㄙ, 咸丝丝 / 鹹絲絲] slightly salty
少间[shǎo jiàn, ㄕㄠˇ ㄐㄧㄢˋ, 少间 / 少間] soon; a short while; a narrow gap; slightly better (state of health)
拱度[gǒng dù, ㄍㄨㄥˇ ㄉㄨˋ, 拱度] arched; convex curve surface; camber (slightly arched road surface)
[qì, ㄑㄧˋ, 謦] cough slightly
有点儿[yǒu diǎn er, ㄧㄡˇ ㄉㄧㄢˇ ㄦ˙, 有点儿 / 有點兒] slightly; a little; somewhat
略为[lu:è wéi, ㄜˋ ㄨㄟˊ, 略为 / 略為] slightly
略略[lu:è, ㄜˋlu:e4, 略略] slightly; roughly; briefly; very generally

slightly ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
うら恥ずかしい;心恥かしい[うらはずかしい, urahazukashii] (adj-i) slightly ashamed; rather shy
ずれる(P);ズレる[, zureru (P); zure ru] (v1,vi) to slide; to slip off; to get dislocated; to be out of alignment; to get dislodged; to deviate; to shift (position); to be out of sync.; to be slightly off; to be off-point; (P)
ちょいムズ;ちょいむず[, choi muzu ; choimuzu] (n,adj-na) (abbr) (sl) slightly difficult
ちょこん;ちょこなん[, chokon ; chokonan] (adv-to) (on-mim) slightly (of an action); (looking) small and quiet
ビンバー[, binba-] (n) (1) (See ビンベスト,貧乏) someone whose state is slightly poorer than regular poverty; (2) 2nd degree poverty
ぷるぷる;プルプル[, purupuru ; purupuru] (adv-to) (1) yielding, soft, elastic; (n,vs) (2) jiggle, bounce, slightly trembling
ぽっ[, potsu] (adv-to) (on-mim) with a blush; slightly flushed; fresh-faced
ポッと;ぽっと[, potsu to ; potto] (adv,vs) (1) (on-mim) slightly (blushing); (2) (on-mim) suddenly (getting bright, flaring up, flashing on, etc.); (3) (on-mim) distractedly
ホロ苦い;ほろ苦い[ホロにがい(ホロ苦い);ほろにがい(ほろ苦い), horo nigai ( horo nigai ); horonigai ( horo nigai )] (adv,adj-i) bittersweet; slightly bitter; something that has a strong taste that adults favor
一足早い[ひとあしはやい, hitoashihayai] (exp,adj-i) slightly early; just before
小欲[しょうよく, shouyoku] (n) only slightly covetous
小腹が立つ[こばらがたつ, kobaragatatsu] (exp,v5t) to be slightly offended; to be somewhat irritated
小首を傾げる;小首をかしげる[こくびをかしげる, kokubiwokashigeru] (exp,v1) to bend one's head slightly to one side; to look slightly doubtful
小高い[こだかい, kodakai] (adj-i) slightly elevated
徳俵[とくだわら, tokudawara] (n) 4 bales on the edge of the sumo ring set slightly back
振る[ぶる, buru] (v5r,vt) (1) to wave; to shake; to swing; (2) to sprinkle; to throw (dice); (3) to cast (actor); to allocate (work); (4) to turn down (somebody); to reject; to jilt; to dump; (5) to abandon; to give up; to ruin; (6) (See 振り仮名) to add kana indicating a reading of a word; (7) to slightly change headings; to change directions; (8) to extract by broiling; to prepare an infusion of; to decoct; (9) to carry with great vigor (e.g. a portable shrine); (10) to bring up the main topic; (11) to replace; to substitute; (12) to set up a joke for somebody else; (P)
曇る[くもる, kumoru] (v5r,vi) (1) to get cloudy; to cloud over; to become overcast; (2) to cloud up; to fog up; to mist up; to become dim; (3) to be gloomy; to be clouded (expression); to be downcast; (4) (from 面曇る) (See 照る・てる・2) to look slightly downward (of a noh mask; indicating sadness, grief, etc.); (P)
浅酌低唱[せんしゃくていしょう, senshakuteishou] (n,vs) getting slightly intoxicated and humming a tune
鳶足[とんびあし, tonbiashi] (n) (See 正座・せいざ) sitting position similar to seiza (but with both legs splayed out slightly and one's backside resting directly on the ground)
すっきり[, sukkiri] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) (See さっぱり) clearly; refreshed; (2) shapely; neatly; refinedly; (3) cleanly; without trouble; (4) (See はっきり) clearly; plainly; distinctly; (5) (See すっかり) completely; thoroughly; (6) (See さっぱり) not at all (with negative sentence); not even slightly; (P)
とろい[, toroi] (adj-i) slow (slightly pejorative); dull; stupid
ぽうっと[, poutto] (adv,vs) (1) (on-mim) shrill whistling sound; (2) reddening or brightening slightly; (3) rush of blood to the head
ぽっちり[, pocchiri] (adv,adv-to) very slightly; a little
ほんのり[, honnori] (adv,n) slightly; faintly
小い[ちっこい, chikkoi] (adj-i) very small (slightly pejorative)
[しゅ, shu] (n) (1) cinnabar; vermillion; red; slightly-orange red; (2) red pigment (and ink made from same); (3) red text (as used to correct documents)
緩む(P);弛む[ゆるむ, yurumu] (v5m,vi) (1) to become loose; to slacken (e.g. rope); (2) to become less tense; to relax; to let one's guard down; (3) to slacken (e.g. coldness, supervision); to become lax; (4) to become softer (e.g. ground, facial expression); (of ice) to partially melt; (5) to decrease (e.g. speed); (6) (of a market price) to go down slightly; (P)
薄々;薄薄[うすうす, usuusu] (adv) thinly; slightly; vaguely; a little
薄ら[うっすら;うすら, ussura ; usura] (adj-f,adv-to) (1) (uk) thinly; lightly; slightly; (2) hazy; fuzzy; (3) dim; faint; slight
軽傷者[けいしょうしゃ, keishousha] (n) slightly-injured person; slightly-wounded person

slightly ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บอ[adj.] (bø) EN: slightly crazy ; potty ; foolish ; silly FR: insensé ; déraisonnable ; cinglé ; fada (rég.) ; fou ; fol
ชัก[X] (chak) EN: rather ; somewhat ; a bit ; gradually ; a little ; slightly ; little by little FR:
ขยับ[v.] (khayap) EN: budge ; move ; shift ; change position ; move over ; move a little ; move slightly ; edge FR: déplacer ; bouger ; avancer un peu
ขยด[v.] (khayot) EN: move slighty ; move a little ; retire slightly FR:
กินเล็กกินน้อย[v.] (kinlekkinnø) EN: be slightly dishonest ; take small amounts of money wrongfully FR:
กลางเก่ากลางใหม่[adj.] (klāngkaoklā) EN: neither old nor new ; still in good condition ; slightly used ; not so old but not so new ; a little bit old FR:
กระเถิบ[v.] (krathoēp) EN: move slightly ; move up ; move over FR:
กระหยด[v.] (krayot) EN: move slighty ; move a little ; retire slightly FR:
กรอบเค็ม[n. exp.] (krøpkhem) EN: small pieces of pastry slightly salted FR:
กุ้ง[adj.] (kung) EN: slightly bent FR: légèrement courbé
เมาเบา ๆ = เมาเบาๆ[adj.] (mao bao-bao) EN: slightly drunk FR: légèrement éméché ; un peu ivre
เมาสุรา[adj.] (mao surā) EN: high ; slightly and pleasantly intoxicated FR: ivre ; bourré (fam.) ; sous l'influence de la boisson
เมายา[adj.] (mao yā) EN: high ; slightly and pleasantly intoxicated FR:
มึนเมา[v.] (meunmao) EN: be drugged ; get drunk ; be tipsy ; be slightly intoxicated FR: faire ribote
มึนซึม[v.] (meunseum) EN: be slightly dizzy ; be slightly giddy FR:
แง้ม[v.] (ngaēm) EN: be ajar ; open slightly ; open a little ; be half-closed FR: entrouvrir ; entrebâiller
หน่อย[adv.] (nǿi) EN: a little while ; for a while ; for a little while ; a little ; slightly FR: un peu ; pas très
ออดแอด[v.] (øt-aēt) EN: ail ; be slightly but chronically ill FR:
แผ่ว[adv.] (phaeo) EN: softly ; lightly ; faintly ; gently ; slightly FR: légèrement ; doucement ; délicatement ; avec délicatesse
แผ่วเบา[adv.] (phaeo bao) EN: softly ; lightly ; faintly ; gently ; slightly FR: doucement ; délicatement ; légèrement
แผ่ว ๆ = แผ่วๆ[adv.] (phaeo-phaeo) EN: softly ; lightly ; faintly ; gently ; slightly FR: légèrement ; doucement ; délicatement ; avec délicatesse
เผยอ[v.] (phayoē) EN: open partially ; raise slightly ; lift slightly ; be slightly part ; tilt FR: entrouvrir ; écarter
เพี้ยน[v.] (phīen) EN: be a corruption ; slightly distort ; departing from the truth FR: différer
เพี้ยน[adj.] (phīen) EN: slightly distorted ; somewhat inaccurate ; with a slight difference FR: légèrement différent
ผิดแปลก[v. exp.] (phit plaēk) EN: slightly distort FR:
ผมหยิกหยักศก[n. exp.] (phom yik ya) EN: slightly curly hair FR: coiffure légèrement bouclée [f]
ประปราย[adv.] (praprāi) EN: sparsely ; thinly ; slightly ; lightly ; not much ; not many FR: au compte gouttes
ปริ[v.] (pri) EN: part ; split ; open slightly FR:
แตะ[v.] (tae) EN: touch ; strike slightly ; feel FR: toucher à ; prendre
ตงิด ; ตงิดๆ = ตงิด ๆ[adv.] (ta-ngit ; t) EN: slightly ; a little FR:
ตงิดๆ = ตงิด ๆ[adv.] (ta-ngit-ta-) EN: slightly ; a little FR:
แว่ว[v.] (waeo) EN: hear in the distance ; have an inkling ; hear vaguely ; hear slightly ; hear indistinctly ; dimly hear FR: entendre parler de ; entendre dire
แย้ม[v.] (yaēm) EN: blossom ; bloom ; open slightly ; bud FR: s'épanouir ; s'ouvrir
หยักศก[adj.] (yaksok) EN: slightly curly FR:
เหยียดหยัน[adv.] (yīet yan) EN: disdainfully ; contemptuously ; slightly ; scornfully FR: avec dédain ; dédaigneusement ; avec mépris

slightly ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
naturfern; naturfremd {adj}only slightly pristine; not natural

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า slightly
Back to top