ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

stairway

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *stairway*, -stairway-

stairway ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
stairway (n.) ทางบันได See also: บันได Syn. ladder, staircase
English-Thai: HOPE Dictionary
stairwayn. บันได,ทางบันได
English-Thai: Nontri Dictionary
stairway(n) บันได
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm climbing a stairway to heaven.ข้ากำลังก้าวขึ้นบันไดสู่สรวงสรรค์
Black Dog, there's Levee Breaks, there's Stairway to Heaven.อย่าง "Black Dog" หรือ "Levee Breaks" แล้วก็ "Stairway to Heaven
You wrote the essence of Stairway to Heaven before you got here.คุณเขียนส่วนสำคัญของเพลง "Stairway to Heaven" ก่อนคุณจะไปถึงที่นั่น
And...none of the security cameras on the stairway doors, from the 4th to the 1st floors none of them caught the perpetrator.และ.. ไม่มีกล้องรักษาความปลอดภัยตัวไหนอยู่ตรงบันไดตั้งแต่ชั้น 1-4 ไม่มีตัวไหนเลยที่จับภาพคนร้ายได้
♪ Build a stairway to heaven with a prince or a vagabond ♪# สร้างทางไปสวรรค์ พร้อมเจ้าชายและยาจก #
♪ Up a steep and very narrow stairway#ขึ้นไปตามบันไดที่ชันและแคบมาก#
Joy. We got a stairway coming up.จอย เรากำลังเจอกับทางลงบันใด
There's a stairway leading down to the street on the other side.มีบันไดลงไปที่ถนนอีกฝั่งหนึ่ง
Stairway was done on the acoustic, with all these electric guitar string parts on it that build it up.เพลง "Stairway" แต่งไว้กับกีตาร์โปร่ง แต่ก็มีหลายท่อนที่ใช้กีตาร์ไฟฟ้า เพิ่มเข้ามา
Through this corridor and up the stairway... or through this secret passageway to the floor above... are the rooms of your mistress, Christine.ไปตามระเบียงและขึ้นบันได หรือจะมาทางลับก็ถึงห้อง สนมของเจ้า...
High-school prom, "Stairway to Heaven,"งานเต้นรำตอนมัธยม "stairway to heaven"
The stands and stairways, No. 16 to 21.แสตนด์ กับทางขึ้นแสตนด์ เลขที่16ถึง21

stairway ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
中段[ちゅうだん, chuudan] (n) half-way up a slope or stairway; landing; center of three (horizontal) columns (of print) (centre)
階段[かいだん, kaidan] (n) stairs; stairway; staircase; (P)

stairway ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บันได[n.] (bandai) EN: staircase ; stairs ; stairway FR: escalier [m] ; marche [f] ; degrés [mpl] (litt.)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า stairway
Back to top