ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

sweet

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *sweet*, -sweet-

sweet ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
sweet (sl.) เจ๋ง See also: สุดยอด
sweet (adj.) มีรสหวาน See also: หวาน, ใส่น้ำตาล Syn. sugary, saccharine
sweet (adj.) สดใหม่ See also: สด, หอมหวาน Syn. fresh, pure, clean, fragrant
sweet (adj.) ไม่ใส่เกลือ See also: ไม่เค็ม, ไม่มีเกลือ Syn. not salty, not saline Ops. salty, briny
sweet (adj.) ไพเราะ See also: หวาน, รื่นหู, เพราะ Syn. dulcet, harmonious, melodious
sweet (adj.) ใจดี See also: มีน้ำใจ Syn. kind, generous, thoughful
sweet (adj.) น่าพอใจ See also: น่าชื่นใจ, น่ายินดี Syn. satisfying, desirable, gratifying
sweet (adj.) งดงาม See also: มีเสน่ห์, น่ารัก, น่าดึงดูด Syn. charming, cute, engaging
sweet (n.) ลูกกวาด Syn. candy, bonbon, confectionery
sweet (n.) ขนมหวาน See also: ของหวาน Syn. dessert, pudding
sweet (n.) มันเทศ (คำไม่เป็นทางการ) Syn. sweet potato
sweet (n.) รสหวาน See also: ความหวาน Syn. sweetness
sweet (n.) ความหวานชื่น See also: สิ่งที่หวานชื่น, ประสบการณ์ที่น่ายินดี Syn. pleasing, delight
sweet as a nut (sl.) ไม่มีปัญหา
sweet corn (n.) ข้าวโพดเมล็ดหวาน
sweet pea (n.) ถั่วชนิดหนึ่ง
sweet potato (n.) มันเทศ Syn. yam
sweet potato (n.) เครื่องเป่าชนิดหนึ่ง (คำไม่เป็นทางการ) See also: เครื่องดนตรีแบบเป่าชนิดหนึ่ง Syn. ocarina
sweet talk (n.) การเยินยอ Syn. flattery
sweet-scented (adj.) มีกลิ่นหอม See also: หอมกรุ่น, ที่สัมผัสกลิ่นได้ Syn. odorous, perfumed
sweet-smelling (adj.) ที่มีกลิ่มหอม See also: หอม Syn. odorous
sweet-smelling (adj.) ซึ่งมีกลิ่นหอม
sweet-sounding (adj.) ไพเราะ Syn. harmonious
sweet-talk (vt.) โน้มน้าว See also: ชักชวน Syn. coax, wheedle
sweet-talk (vi.) โน้มน้าว See also: ชักชวน Syn. coax, wheedle
sweet-talk someone (idm.) เยินยอเพื่อชักจูงให้ทำหรือยอมตามบางสิ่ง
sweetbread (n.) ตับอ่อนหรือต่อมไธมัสของลูกวัวหรือลูกแกะใช้เป็นอาหาร
sweetbriar (n.) ต้นกุหลาบพันธุ์หนึ่ง
sweetbrier (n.) ต้นกุหลาบยุโรปชนิดหนึ่ง Syn. sweetbriar, eglantine
sweeten (vi.) หวานขึ้น See also: หวาน Syn. become sweet
sweeten (vt.) ทำให้หวาน See also: ทำให้หวานขึ้น Syn. mull, add sugar Ops. sour
sweeten (vt.) ทำให้รสดีขึ้น See also: ทำให้กลมกล่อมขึ้น Syn. flavor, dulcify
sweeten (vt.) ทำให้เป็นที่พอใจ See also: ทำให้เป็นที่ยอมรับ, ทำให้เป็นที่ต้องการ Syn. make pleasant, make agreeable
sweeten (vt.) ทำให้นุ่มนวล See also: ทำให้สงบ, ทำให้ยอมตาม, ทำให้อ่อนโยน Syn. appease, mollify, pacify
sweeten the pill (idm.) ทำสิ่งที่ไม่น่าพอใจให้เป็นสิ่งที่น่าพอใจ
sweetener (n.) น้ำตาลเทียม See also: สิ่งที่ทำให้หวาน Syn. sweetening
sweetener (n.) ของขวัญหรือเงินจูงใจ (คำไม่เป็นทางการ) See also: สิ่งที่ให้พิเศษเพื่อจูงใจ Syn. bribe, incentive
sweetening (n.) สารที่ให้ความหวาน
sweetheart (n.) คู่รัก See also: แฟน, คนรัก Syn. lover, boyfriend or girlfriend
sweetheart (n.) ที่รัก (คำที่ใช้เรียกระหว่างคู่รัก) Syn. darling, dear
English-Thai: HOPE Dictionary
sweet(สวีท) adj. หวาน,มีรสดี, (นม) สด,ไม่ใส่เกลือ,ไพเราะ,หอม,มีกลิ่นดี,น่าพอใจ,ที่รัก,เป็นที่รัก,มีค่า,จัดการได้ง่าย,งดงาม,นิ่มนวล, (อากาศ) สดชื่น,ไม่มีกลิ่น,ไม่มีกรด,ไม่เปรี้ยว,ไม่มีสารกัดกร่อน,ไม่มีสารกำมะถัน,น่าตกใจ n. รสหวาน,กลิ่นน่าดม,ความหวาน,รสดี,สิ่งที่หวาน
sweet potaton. มันเทศ,ต้นมันเทศ
sweet shopn. ร้านที่ขายขนมหวาน
sweeten(สวีท'เทิน) vt. ทำให้หวาน,ทำให้อ่อน,ทำให้นิ่ม,ทำให้เป็นกรดน้อยลง,ทำให้หอม,เพิ่มคุณค่า,บรรเทา,ขจัดกลิ่น,เพิ่มเงินเดิมพัน. vi. หวานขึ้น,กลมกล่อมขึ้น,หอมขึ้น,ไพเราะขึ้น,นิ่มนวลขึ้น, See also: sweetener n., Syn. honey
sweetening(สวีท'เทินนิง) n. สิ่งที่ทำให้หวาน,การทำให้หวาน,การมีรสหวานขึ้น
sweetheart(สวีท'ฮาร์ท) n. คนที่รัก,ที่รัก
sweetie(สวีท'ที) n. คนรัก,ที่รัก,ของหวาน
sweety(สวีท'ที) n. ของหวาน,ขนมหวาน,ลูกกวาด, Syn. candy
English-Thai: Nontri Dictionary
sweet(adj) น่ารัก,หวาน,งาม,หอม,ไพเราะ
sweeten(vt) ทำให้หอม,ทำให้หวาน,ทำให้นิ่ม,ทำให้อ่อน
sweetheart(n) ที่รัก,คู่รัก,ยอดรัก,สุดที่รัก
sweetmeat(n) ลูกกวาด,ขนมหวาน,ของหวาน,อาหารหวาน
sweets(n) ขนมหวาน,ลูกกวาด,ของหวาน,คนรัก
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Sweet cornข้าวโพดหวาน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Sweet potatoesมันเทศ [TU Subject Heading]
Sweetenersสารให้ความหวาน [TU Subject Heading]
Sweeteningการแยกก๊าซออกจากน้ำมันวิธีการที่แยกเอาก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟล์ออกจากก๊าซธรรมชาติ หรือน้ำมันที่มันปนอยู่ [ปิโตรเลี่ยม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระยาทิพย์ (n.) kind of sweet made of honey, molasses, millk and peanut Syn. ข้าวกระยาทิพย์, ข้าวทิพย์
กระยาสารท (n.) Thai sweet made of rice, nut, sesame-seeds and sugar See also: u
ข้าวกระยาทิพย์ (n.) kind of sweet made of honey, molasses, millk and peanut Syn. ข้าวทิพย์
ข้าวทิพย์ (n.) kind of sweet made of honey, molasses, millk and peanut Syn. ข้าวกระยาทิพย์
รังนก (n.) sweetmeat made of taro or sweet potato sliced in pieces and arranged in nest shaped Syn. ขนมรังนก
หลงลม (v.) believe someone´s sweet words See also: be deceived, be beguiled Syn. เชื่อลมปาก, หลงลมปาก, หลงเชื่อ, หลงลิ้น
เจี๋ยน (n.) fried fish with sweet sauce and trimmings
ของหวาน (n.) sweet See also: dessert, candy, confection, sweetmeat Syn. ขนมหวาน, ขนม Ops. ของคาว
สุนทร (adj.) sweet See also: pleasant, delightful Syn. ไพเราะ, เพราะ, เสนาะ
หวาน (adj.) sweet See also: sweet-tasting
อ่อนหวาน (adj.) sweet See also: soft, pleasant Syn. ไพเราะ, น่าฟัง, อ่อนโยน
เอม (adj.) sweet See also: sugary Syn. หวาน
เอมอร (adj.) sweet and beautiful See also: charming Syn. งาม
ต้นโหระพา (n.) sweet basil Syn. ใบโหระพา
แมงลัก (n.) sweet basil See also: Ocimum basilicum
โหระพา (n.) sweet basil Syn. ต้นโหระพา, ใบโหระพา
ใบโหระพา (n.) sweet basil Syn. ต้นโหระพา
สวยหวาน (adj.) sweet looking See also: pretty
หน้าหวาน (adj.) sweet looking See also: pretty Syn. สวยหวาน
พริกหยวก (n.) sweet pepper See also: green pepper, bell-pepper
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You are sweet and charmingคุณน่ารักและและมีเสน่ห์
We'll bring you lots of sweetsพวกเราจะเอาขนมหวานจำนวนมากมาฝากเธอนะ
Please give these sweets to Nida from meโปรดฝากขนมนี่ให้นิดาด้วยจากผมนะ
He asked me to give you these sweetsเขาฝากขนมนี่มาให้เธอแน่ะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That's very sweet of you.คุณช่างน่ารักนัก ฉันกล้าบอกเลยว่าฉันเคยเป็นคนโง่
All in the sweet name of peace.มีอํานาจทําลายล้างอย่างมีรสนิยม
"Swing low, sweet chariot..."♪ เคลื่อนไปช้าๆ รถม้างามงอน ♪
Swing low? Sweet chariot?เคลื่อนไปช้า ๆ รถม้างามงอนเหรอ
"Such an adorable behind, the sweet little anus. Now I'll anoint it""นั้น adorable ข้างหลัง, sweet little anus ฉัน'จะเจิมน้ำมันมัน"ตอนนี้
Sing me that sweet melody I loved so much, that goes da-daร้องฉันที่ว่า melody l หวาน ที่รักมาก, สิ่งนั้นไป da - da
Just remember to keep your sweet, sweet mouth shut!เพียงจำไว้ เพื่อให้หวานปากของคุณหวาน ปิด!
In our own sweet time, in our own sweet way we'll get them.พอมีโอกาสดีๆ มีวิธีเหมาะๆ เราจะจัดการมัน
You're so much like those beautiful grey birds, as I look at your good sweet faces,คุณเป็นเหมือนนกสีเทาที่สวยงาม, ขณะที่ฉันมองไปที่ใ- บหน้าที่ดีของคุณหวาน,
The air is sweet and fragrant, and none may pass without my permission!อากาศหอมสดชื่นเจะตายไป และนั่นแหล่ะ ใครก็ผ่านไปไม่ได้ถ้าไม่ได้รับอนุญาติจากข้า
Ieftover rice pudding, beets... cabbage roll... fruit salad, sweet gherkins?ข้าวต้มหมู สลัดผัก... เปาะเปี๊ย... สลัดผลไม้ หรือ แตงกวาดอง?
Sweet, sweet baby Sweet, sweet, don't let me goไม่ไหวละมั้ง ไม่เอาล่ะ เซ็นต์เจมส์ นะจอช ดูศักดิ์สิทธิ์ออก

sweet ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yí, ㄧˊ, 酏] elixirs; sweet wine
香味[xiāng wèi, ㄒㄧㄤ ㄨㄟˋ, 香味] fragrance; bouquet; sweet smell
咕咾肉[gū lǎo ròu, ㄍㄨ ㄌㄠˇ ㄖㄡˋ, 咕咾肉] sweet and sour meat (pork)
喜糖[xǐ táng, ㄒㄧˇ ㄊㄤˊ, 喜糖] sweet given on a happy occasion (esp. wedding)
婉转[wǎn zhuǎn, ㄨㄢˇ ㄓㄨㄢˇ, 婉转 / 婉轉] sweet and agreeable; mild and indirect
山芋[shān yù, ㄕㄢ ㄩˋ, 山芋] sweet potato
甘薯[gān shǔ, ㄍㄢ ㄕㄨˇ, 甘薯] sweet potato; Ipomoea batatas
罗勒[luó lè, ㄌㄨㄛˊ ㄌㄜˋ, 罗勒 / 羅勒] sweet basil (Ocimum basilicum)
罗艻[luó lè, ㄌㄨㄛˊ ㄌㄜˋ, 罗艻 / 羅艻] sweet basil (Ocimum basilicum); same as 羅勒|罗勒
番薯[fān shǔ, ㄈㄢ ㄕㄨˇ, 番薯] sweet potato; yam
白薯[bái shǔ, ㄅㄞˊ ㄕㄨˇ, 白薯] sweet potato
红薯[hóng shǔ, ㄏㄨㄥˊ ㄕㄨˇ, 红薯 / 紅薯] sweet potato
蕃薯[fán shǔ, ㄈㄢˊ ㄕㄨˇ, 蕃薯] sweet potato
豆薯[dòu shǔ, ㄉㄡˋ ㄕㄨˇ, 豆薯] yam bean (Pachyrhizus erosus), a vine with sweet edible root
天冬苯丙二肽酯[tiān dōng běn bǐng èr tài zhǐ, ㄊㄧㄢ ㄉㄨㄥ ㄅㄣˇ ㄅㄧㄥˇ ㄦˋ ㄊㄞˋ ㄓˇ, 天冬苯丙二肽酯] aspartame C14H18N2O (artificial sweetener)
嫣然[yān rán, ㄧㄢ ㄖㄢˊ, 嫣然] beautiful; sweet; engaging
甜食[tián shí, ㄊㄧㄢˊ ㄕˊ, 甜食] dessert; sweet
冤家[yuān jiā, ㄩㄢ ㄐㄧㄚ, 冤家] enemy; foe; in opera, sweetheart or destined love
阿谀奉承[ā yú fèng chéng, ㄚ ㄩˊ ㄈㄥˋ ㄔㄥˊ, 阿谀奉承 / 阿諛奉承] flattering and fawning (成语 saw); sweet-talking
[xiāng, ㄒㄧㄤ, 香] fragrant; incense; (of food) savory; appetizing; sweet; scented; popular
恋人[liàn rén, ㄌㄧㄢˋ ㄖㄣˊ, 恋人 / 戀人] lover; sweetheart
麦芽糖[mài yá táng, ㄇㄞˋ ㄧㄚˊ ㄊㄤˊ, 麦芽糖 / 麥芽糖] maltose (sweet syrup)
爱人[ài ren, ㄞˋ ㄖㄣ˙, 爱人 / 愛人] spouse; husband; wife; sweetheart
[táng, ㄊㄤˊ, 糖] sugar; sweets; candy
加甜[jiā tián, ㄐㄧㄚ ㄊㄧㄢˊ, 加甜] sweeten
情侣[qíng lǚ, ㄑㄧㄥˊ ㄌㄩˇ, 情侣 / 情侶] sweethearts; lovers
意中人[yì zhōng rén, ㄧˋ ㄓㄨㄥ ㄖㄣˊ, 意中人] sweetheart; one's true love; the person of one's thoughts
[gān, ㄍㄢ, 甘] sweet; willing; abbr. for Gansu 甘肅|甘肃 province; surname Gan
甘甜[gān tián, ㄍㄢ ㄊㄧㄢˊ, 甘甜] sweet
甜味剂[tián wèi jì, ㄊㄧㄢˊ ㄨㄟˋ ㄐㄧˋ, 甜味剂 / 甜味劑] sweetener (food additive)

sweet ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
オロブロンコ[, oroburonko] (n) sweet grapefruit-like citrus fruit; super-grapefruit
お汁粉[おしるこ, oshiruko] (n) (See 汁粉) sweet red-bean soup
しおらしい[, shiorashii] (adj-i) meek; gentle; modest; sweet
スイートポテト[, sui-topoteto] (n) sweet potato
スイートメロン[, sui-tomeron] (n) sweet melon
ちんすこう;チンスコー[, chinsukou ; chinsuko-] (n) Okinawan sweet
つる返し;蔓返し[つるがえし, tsurugaeshi] (n) (uk) digging up, removing sprouts from, and replanting tubers (esp. of the sweet potato) to make for a bigger end product
バカップル[, bakappuru] (n) (sl) (from ばかなカップル) (See 馬鹿・1) love birds; sickeningly sweet and soppy couple
パプリカ[, papurika] (n) paprika (spice made from sweet peppers) (hun
ぽたぽた焼[ぽたぽたやき, potapotayaki] (n) pota pota yaki (var. of senbei (rice cracker) coated with a sweet soy-sauce glaze on top)
みたらし団子;御手洗団子[みたらしだんご, mitarashidango] (n) skewered rice dumplings in a sweet soy glaze
三温糖[さんおんとう, san'ontou] (n) dark sweet liquid produced after the third heating in a thermal sugar-refining process
八つ橋;八ツ橋;八橋;八ッ橋[やつはし, yatsuhashi] (n) (1) type of sweet made with bean paste (local delicacy in Kyoto); cinnamon-seasoned cracknel (cookie); (2) zigzag bridge
口から砂糖が出る[くちからさとうがでる, kuchikarasatougaderu] (exp,v1) (obsc) sickly sweet
吉備団子;黍団子[きびだんご, kibidango] (n) (1) (esp. 吉備団子) sweet dumpling made with mochi flour and (sometimes) millet flour (famous product of Okayama); (2) (esp. 黍団子) millet dumplings
喃語[なんご, nango] (n,vs) (1) lover's whispers; sweet nothings; whispered intimacies; (2) baby babble; goo-goo; gaga
壺焼き;壺焼[つぼやき, tsuboyaki] (n) shellfish cooked in its own shell; sweet potatoes cooked in a crock
大学芋[だいがくいも, daigakuimo] (n) candied sweet potato
妙なる調べ[たえなるしらべ, taenarushirabe] (n) enchanting melody; sweet tune
安納芋[あんのういも, annouimo] (n) (1) orange fleshed yam; (2) sweet potato
小倉餡[おぐらあん, oguraan] (n) sweet adzuki bean paste made of a mixture of mashed and whole beans
愛くるしい[あいくるしい, aikurushii] (adj-i) lovely; cute; charming; sweet
扁桃[へんとう, hentou] (n,adj-no) (1) sweet almond (Prunus dulcis); (2) tonsil
擬蟻象虫[ありもどきぞうむし;アリモドキゾウムシ, arimodokizoumushi ; arimodokizoumushi] (n) (uk) sweet potato weevil (Cylas formicarius)
故郷忘じ難し[こきょうぼうじがたし, kokyouboujigatashi] (exp) (id) Home is always sweet to an exile
晒し飴[さらしあめ, sarashiame] (n) sweet rice jelly; (whitish) rice candy
月桂樹[げっけいじゅ;ゲッケイジュ, gekkeiju ; gekkeiju] (n) (uk) bay laurel (Laurus nobilis); bay tree; sweet bay; laurel tree
木犀[もくせい, mokusei] (n) fragrant olive; sweet olive; Osmanthus fragrans; Olea fragrans
栗きんとん;栗金団[くりきんとん, kurikinton] (n) mashed sweet potatoes with sweetened chestnuts
栗ぜんざい[くりぜんざい, kurizenzai] (n) sweet made with soft beans (e.g. adzuki) and chestnuts
橘飩[きっとん, kitton] (n) (obsc) (See 金団) mashed sweet potatoes (inc. sweetened chestnuts or beans)
照り焼き;照焼き(io);照焼(io)[てりやき, teriyaki] (n) teriyaki (meat or fish marinated in sweet soy sauce and broiled)
甘い[あまい, amai] (exp,adj-i) (1) (uk) sweet; delicious; (2) fragrant (smelling); sweet (music); (3) lightly salted; (4) (See 甘く見る) naive; overly optimistic; soft on; generous; indulgent; easy-going; (5) half-hearted; not finished properly; (6) tempting (e.g. words); promising; (P)
甘いもの;甘い物[あまいもの, amaimono] (n) sweets; sweet food
甘いもの好き;甘い物好き[あまいものずき, amaimonozuki] (n) sweet tooth; love of sweet things
甘い言葉[あまいことば, amaikotoba] (exp) (See おだて) alluring words; endearing words; sugared words; sweet words; honeyed words; flattery; cajolery
甘えび;甘海老[あまえび;アマエビ, amaebi ; amaebi] (n) (uk) (See 北国赤海老) northern shrimp (Pandalus borealis); sweet shrimp; northern pink prawn; red shrimp; Maine shrimp
甘やか[あまやか, amayaka] (adj-na) sweet (voice, fragrance, etc.)
甘党[あまとう, amatou] (n) (someone with a) sweet tooth; person fond of sweets; person who doesn't like alcohol, preferring sweets
甘夏[あまなつ, amanatsu] (n) {food} sweet (variety of) Watson pomelo

sweet ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บ้าบิ่นมะพร้าวอ่อน[n. exp.] (bābin maphr) EN: chewy baked sweet young coconut FR:
ใบโหระพา[n. exp.] (bai hōraphā) EN: stem of sweet basil ; sweet basil FR: basilic doux [m]
ใบแมงลัก[n. exp.] (bai maengla) EN: stem of sweet basil FR:
บ้านคือวิมานของเรา[n. exp.] (bān kheū wi) EN: home sweet home FR:
บ้านแสนสุข[n. exp.] (bān saēn su) EN: home sweet home FR: maison du bonheur [f]
บัวลอย[n.] (būaløi) EN: bualoi ; rice flour balls ; Thai sweet rice dumplings (in coconut cream syrup) FR: bualoi [m]
บัวลอยไข่หวาน[n. exp.] (būaløi khai) EN: rice flour balls with sweet egg FR:
ช็อกโกแลตหวาน[n. exp.] (chǿkkōlaet ) EN: sweet chocolate FR:
ชอบของหวาน ๆ[v. exp.] (chøp khøngw) EN: have a sweet tooth FR: apprécier les sucreries
เอมอร[adj.] (ēm-øn) EN: sweet and beautiful FR:
เอมโอช[X] (ēm-ōt) EN: sweet taste FR:
ฝอยทอง[n.] (føithøng) EN: foi thong ; foithong ; sweet egg-serpentine ; golden thread FR: foi thong ; foithong ; lamelles de jaune d'oeuf (sucré)
โหระพา[n.] (hōraphā) EN: sweet basil FR: basilic [m]
จาก[n.] (jāk) EN: coconut sweet rice flour ; kanom jak FR:
จันอับ[n.] (jan-ap) EN: sweet star-shaped cake FR:
เจื้อยแจ้ว[adj.] (jeūayjaēo) EN: lyrical ; melodious ; sweet FR:
เจี๋ยน[n.] (jīen) EN: fried fish with sweet sauce and ginger FR:
จิตใจดี[adj.] (jitjai dī) EN: kind ; sweet FR: gentil ; aimable ; doux
ไข่ลูกเขย[n. exp.] (khai lūkkho) EN: boiled egg fried in a sweet sauce FR:
คำใต้ [n.] (khamtai) EN: sweet acacia ; needle bush ; Acacia farnesiana FR: Acacia farnesiana
คำหวาน[n. exp.] (kham wān) EN: sweet talk ; blandishment FR:
ขนมฝรั่ง[n. exp.] (khanom Fara) EN: muffin-like sweet FR:
ขนมไข่นกกระทา[n. exp.] (khanom khai) EN: fried sweet potato balls FR:
ขนมโคกะทิ[n. exp.] (khanomkhō k) EN: traditional coconut dumplings in sweet coconut milk FR:
ขนมเปียกปูน[n.] (khanompīekp) EN: black coconut sweet pudding ; rice flour pudding blended with juice from burnt coconut pee FR:
ขนมสอดไส้[n. exp.] (khanom søts) EN: sweet stuffed dough FR:
ขนมถังแตก[n. exp.] (khanom than) EN: pancake with coconut ; sweet cake FR:
ขนมถั่วแปบไส้หวาน[n. exp.] (khanom thūa) EN: mock bean pods with sweet filling FR:
ข้าวกระยาทิพย์[n.] (khāokrayāth) EN: [kind of sweet made of honey] FR:
ข้าวหมาก[n. exp.] (khāo māk) EN: sweet fermented rice ; fermented rice ; fermented glutinous rice ; sweet fermented glutinous rice FR: riz glutineux fermenté [m]
ข้าวมธุปายาส[xp] (khāo mathup) EN: sweet sticky rice mixed with honey and Thai sesame FR:
ข้าวเหนียวแดงหน้ากระฉีก[n. exp.] (khāonīo daē) EN: sweet red sticky rice topped with caramelized roasted grated coconut FR:
ข้าวเหนียวดำหน้ากระฉีก[xp] (khāonīodam ) EN: black sweet sticky rice topped with sweetened young coconut mixed with sesame FR:
ข้าวเหนียวแก้ว[n. exp.] (khāonīo kaē) EN: pandan flavored sweet translucent gelatinous rice ; colorful sweet sticky rice FR:
ข้าวเหนียวมูน[n. exp.] (khāonīo mūn) EN: sticky rice with coconut milk ; sweet sticky rice ; Thai sticky rice with coconut milk FR:
ข้าวเหนียหน้ากระฉีก[n. exp.] (khāonīo nāk) EN: sweet sticky rice topped with caramelized roasted grated coconut FR:
ข้าวเหนียวเปียกลำใย[n. exp.] (khāonīo pīe) EN: sweet sticky rice with longan ; sweet black sticky rice with longan in coconut milk ; sticky rice with longan and coconut milk FR:
ข้าวเหนียวสังขยา[n. exp.] (khāonīo san) EN: egg custard with sticky rice ; sweet sticky rice topped with egg custard FR:
ข้าวเหนียวตัด[n. exp.] (khāonīo tat) EN: sweet sticky rice with coconut cream and black beans FR:
ข้าวโพดหวาน[n. exp.] (khāophōt wā) EN: sweet corn FR:

sweet ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Paprika {f} (Schote)green pepper; sweet pepper; capsicum
Herzkirsche {f} [bot.]heart cherry; sweet cherry
Eukalyptusbonbon {n}eucalyptus cough sweet; cough drop
Sanftmut {m}sweet temper
Süßspeise {f} [cook.]sweet dessert
Zuckermais {m} [bot.] [cook.]sweet corn
herzig; süß {adj} | herziger; süßer | am herzigsten; am süßestensweet | sweeter | sweetest

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า sweet
Back to top