ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

shameless

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *shameless*, -shameless-

shameless ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
shameless (adj.) ซึ่งไม่อับอาย See also: ซึ่งไม่ละอายใจ, น่าเสื่อมเสีย Syn. disrespectful, immodest, rude Ops. respectful, courteous
shamelessly (adv.) อย่างไร้ยางอาย See also: อย่างไม่ละอายใจ, ไม่กระดาก, ไม่อาย, หน้าด้าน
shamelessness (n.) ความไร้ยางอาย See also: ความทะลึ่ง, การกระทำที่ทะลึ่งหรือหน้าด้านไร้ยางอาย Syn. chutzpa, insolence
English-Thai: Nontri Dictionary
shameless(adj) ไร้ยางอาย,ไม่ละอายใจ,หน้าด้าน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
แบกหน้า (v.) be shameless to See also: be constantly gazed by the public, endure shame Syn. ตากหน้า
ด้านหน้า (v.) shameless See also: bear shame, brazen-faced, impudent Syn. บากหน้า, หน้าทน, หน้าหนา, หน้าด้าน
หน้าด้าน (v.) shameless See also: bear shame, brazen-faced, impudent Syn. บากหน้า, หน้าทน, หน้าหนา
หน้าทน (v.) shameless See also: bear shame, brazen-faced, impudent Syn. บากหน้า, หน้าหนา, หน้าด้าน
อลัชชี (adj.) shameless See also: unashamed, brazen
หน้าด้าน (v.) be shameless See also: be brazen, be barefaced, be brash Syn. หน้าทน Ops. หน้าบาง
หน้าทน (v.) be shameless See also: be brazen, be barefaced, be brash Syn. หน้าด้าน Ops. หน้าบาง
หน้าหนา (v.) be shameless See also: be brazen, be barefaced, be brash Syn. หน้าด้าน, หน้าทน Ops. หน้าบาง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Let's go give that shameless whore what she deserves.ไปจัดการยัยโสเภณีคนนั้นให้สาสม
Otherwise, I wouldn't be selling any books today. And after that shameless plug, I thank you. Thank you.อีกอย่างหนึ่ง ผมอยากจะขายหนังสือวันนี้ และหลังจากนั้นผมเผยแพร่สิ่งที่ขายหน้า ขอบคุณ ขอบคุณ
This is shameless emotional blackmail.ไร้ยางอายจริงๆที่จะมาแบล็กเมล์
No, you're a shameless bitch.ไม่ ยายตัวแสบหน้าไม่อาย
As you know, I'm shameless and shrewd, so it's not a big deal for me to get married to Woo Young's cousin.อย่างที่คุณรู้ ฉันร้ายกาจและก้าวร้าว การพบวูยองหลังจากที่แต่งงานแล้วมันไม่ยากสำหรับฉัน
I'd like to be shameless enough to just receive Do Sang's generosity, but I'm not.ฉันไม่หน้าหนาพอที่จะ รับความใจดีของ โด ซาง ได้
That's what a shameless guy that doesn't know how to be grateful would say.คนหน้าด้าน ไม่รู้ทำไมถึงไม่สำนึกบุญคุณ
Jeff, we're dealing with heavier things right now than your shameless lobbying.เจฟ พวกเรามีเรื่องใหญ่กว่า การล็อบบี้หน้าไม่อายของคุณ ที่ต้องจัดการอยู่นะ
Now they walk among us, shameless in their lust, their hunger.ตอนนี้ พวกมันกล้าเดินในหมู่เราแล้วนะ ราคะและกระหายหิว อย่างไร้ยางอาย
You're so shameless Do you know that?มันไม่ได้บอกเป็นนัยหรอว่าเธอต้องการที่จะเป็นเหมือนฉัน? ไม่ใช่หรอ?
"is only surpassed by his shameless cowardice.""นั้นเกินขึ้นเพียงเพราะแค่ ความขึ้ขลาดตาขาวของเขา"
Are you are a very shameless so talk on.คุณจะไร้ยางอายมากเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับ

shameless ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
厚脸皮[hòu liǎn pí, ㄏㄡˋ ㄌㄧㄢˇ ㄆㄧˊ, 厚脸皮 / 厚臉皮] brazen; shameless; impudent; cheek; thick-skinned
死皮赖脸[sǐ pí lài liǎn, ㄙˇ ㄆㄧˊ ㄌㄞˋ ㄌㄧㄢˇ, 死皮赖脸 / 死皮賴臉] brazen faced (成语 saw); shameless
不要脸[bù yào liǎn, ㄅㄨˋ ㄧㄠˋ ㄌㄧㄢˇ, 不要脸 / 不要臉] have no sense of shame; shameless
[xián, ㄒㄧㄢˊ, 涎] saliva; shamelessly
荒淫无耻[huāng yín wú chǐ, ㄏㄨㄤ ˊ ˊ ㄔˇ, 荒淫无耻 / 荒淫無恥] shameless
赖皮[lài pí, ㄌㄞˋ ㄆㄧˊ, 赖皮 / 賴皮] shameless; (slang) rascal

shameless ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
いけ図図しい[いけずうずうしい, ikezuuzuushii] (adj-i) (uk) impudent; shameless
擦れっ枯らし;擦れっ枯し[すれっからし, surekkarashi] (n) shameless person; sophisticated person; brazen hussy
破廉恥漢[はれんちかん, harenchikan] (n) shameless man; knave
いけしゃあしゃ[, ikeshaasha] (adv) shamelessly; brazenly
おめおめ[, omeome] (adv-to) (1) (on-mim) shamelessly; acting brazenly unaffected; (2) being resigned to (disgrace)
お婆はる[おばはる, obaharu] (v5r) (sl) to shamelessly demand one's rights
しゃあしゃあ[, shaashaa] (adv,n,vs) shamelessly
のめのめ[, nomenome] (adv,adv-to,vs) (on-mim) shamelessly
厚かましい[あつかましい, atsukamashii] (adj-i) impudent; shameless; brazen; (P)
厚皮[あつかわ, atsukawa] (adj-na,n) thick hide; shamelessness
厚顔無恥[こうがんむち, kouganmuchi] (adj-na,n) shameless; brazen and unscrupulous
図太い[ずぶとい, zubutoi] (adj-i) bold; shameless; cheeky; brash; impudent
太い[ふとい, futoi] (adj-i) (1) fat; thick; (2) deep (of a voice); (3) daring; shameless; brazen; (4) (sl) lucky (billiards); (P)
白々しい;白白しい[しらじらしい, shirajirashii] (adj-i) (1) barefaced (e.g. lie); shameless; transparent; (2) pure white; very clear
鉄面皮[てつめんぴ, tetsumenpi] (adj-na,n) arrogance; audacity; nerve; effrontery; brazenness; shamelessness; impudence

shameless ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อลัชชี[n.] (alatchī) EN: iniquitous monk ; shameless monk ; immoral monk FR:
อลัชชี[adj.] (alatchī) EN: shameless ; unconventional FR: sans complexe
แบกหน้า[v. exp.] (baēk nā) EN: be shameless to ; be constantly gazed by the public ; endure shame ; eat humble pie ; make a humiliating supplication FR:
ไม่มียางอาย[adj.] (mai mī yāng) EN: shameless ; brazen FR:
หน้าด้าน[adj.] (nādān) EN: shameless ; impudent FR: effronté ; éhonté
หน้าหนา[adj.] (nānā) EN: shameless ; brazen ; unashamed FR:
หน้าทน[adj.] (nāthon) EN: shameless FR:
ตากหน้า[v.] (tāknā) EN: endure shame ; be constantly gazed by the public ; be shameless enough to FR:
อย่างหนา[adj.] (yāng nā) EN: shameless FR:
ช่างหน้าด้านเสียนี่กระไร[X] (chang nādān) EN: how shameless! FR:
ลงคอ[adv.] (longkhø) EN: heartlessly ; without remorse ; hardheartedly ; shamelessly ; without compunction ; without a qualm FR: sans remords ; sans scrupule
ไม่รู้จักอายเด็กบ้าง[v. exp.] (mai rūjak ā) EN: shameless! FR:
ออกนอกหน้า[adv.] (øknøknā) EN: openly ; shamelessly ; undisguisedly ; noticeably FR: ouvertement

shameless ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
schamlos {adj} | schamloser | am schamlosestenshameless | more shameless | most shameless

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า shameless
Back to top