ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

squint

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *squint*, -squint-

squint ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
squint (vi.) หรี่ตา
squint (vi.) ตาเอียง See also: ตาเหล่
squint (vt.) ตาเอียง See also: ตาเหล่
squint (vi.) ชำเลืองมอง Syn. glance
squint (n.) ตาเอียง See also: ตาเหล่ Syn. cross-eye, strabismus
squint (n.) การชำเลืองมอง Syn. glance
squint (adj.) ตาเอียง See also: ตาเหล่ Syn. askew, cockeyed
squint at (phrv.) ชำเลือง See also: เหลือบมอง
squint-eyed (adj.) ตาเอียง See also: ตาเหล่ Syn. askew, cockeyed
squint-eyed (adj.) ชำเลืองมอง See also: หรี่ตามอง, มองเอียงๆ
English-Thai: HOPE Dictionary
squint(สควินทฺ) vt.,vi.,adj.,n. (การ) มองค้อน,หรี่ตา,ชำเลืองมอง,พริ้มตา,ชม้ายตา,มองเอียง ๆ, See also: squintingly adv. squinty adj. squinter คนตาเหล่,คนตาเข
squint-eyed(สควินทฺ'อายดฺ) adj.ตาเหล่,ตาเอียง,หรี่ตา,พริ้มตา,ตาเข,ชม้ายตา,มองเอียง ๆ
squinty(สควิน'ที) adj. ตาเข,ชม้ายตา,มองเอียง ๆ
English-Thai: Nontri Dictionary
squint(vi) ชายตามอง,ชำเลืองมอง,ชม้าย,หรี่ตา
SQUINT-squint-eyed(adj) ตาเหล่,ตาเข,ตาเอียง,ชม้ายชายตา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
squint; strabismus; tropiaตาเหล่, ตาเข [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตาหยี (v.) squint Syn. ตาหรี่
ตาหรี่ (v.) squint
ตาเข (n.) squint Syn. ตาเหล่, ตาเอก, ตาส่อน
ตาเข (n.) squint Syn. ตาเหล่, ตาเอก, ตาส่อน
หลิ่ว (v.) squint See also: look with one eye Syn. หลิ่วตา, หรี่
เข (v.) squint See also: be cross-eyed Syn. เหล่, เอก, ส่อน
เหล่ (adj.) squint See also: cross-eyed, squint-eyed Syn. เข
ตาเอก (n.) squint-eyed See also: cross-eyed, astigmatic-eyed Syn. ตาเหล่, ตาเข
ส่อน (adj.) squint-eyed See also: slightly crossed-eyed Syn. เอก, เหล่, เข
ตาส่อน (v.) have a slight squint See also: cast of the eye, have a squint, slant, showing only the white of the eyes, not placed normally (as regarding the eyes)
ตาเหล่ (v.) has a squint Syn. ตาเข
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The chance to squint at a sky so blue it hurts your eyes to look at it, to feel the tingle in your arms as you connect with the ball, run bases, stretching a double into a triple and flop face first into third,จนทำให้คุณแสบตาจากการมองมัน เพื่อรู้สึกถึงความเสียวซ่าน ของแขนยามคุณตีถูกลูก เพื่อวิ่งไปที่ฐาน ยืดระยะจากฐาน 2 ให้เป็น 3...
See that slight squint says, "Hey, I'm Mitch.เห็นว่าเหล่เล็กน้อยกล่าวว่า "เฮ้ฉันมิทช์.
If I squint just right, it's like we're 14 again.ถ้าผมหรี่ตาดูดี ๆ มันเหมือนว่า เราอายุ 14 อีกครั้ง
Squint.You know,you guys... you squint when you look at things.สติเฟื่อง นายก็รู้ พวกนาย... พวกสติเฟื่อง เวลามองนั่นนี่
But I thought I just had to squint a lot and leave out half my words.คิดว่าฉันคงต้องขยิบตาให้ และพูดอะไรสักหน่อยแล้วมั้ง
I had to squint twice. I thought I was looking at a ghost.ไม่อยากจะเชื่อสายตา ฉันคิดว่ากำลังเห็นผีซะอีก
It is where the warlocks go to squint at dusty books and drink shade of the evening.คือที่ที่ผู้ใช้เวทมนตร์ไป เพื่อชำเลืองมองคัมภีร์ฝุ่นเขรอะ และดื่มด่ำน้ำเงาแห่งค่ำคืน
And because of that, her squint squad has identified 18 sets of remains.และจากสาเหตุนั้น ทีมงานสมองใสของเธอ ระบุอัตลักษณ์บุคคลได้ 18 ซาก
Squint: Oh! It's the mechanical meter maid!โอ สาวใช้เครื่องกลน่ะ
That, uh, that thousand yard squint--can I steal that? Well, thank you.นั้นมีการสอดส่องเป็นพันหลา ถ้านายจะสามารถเล็ดรอดไปได้ ก็เยี่ยม,ขอบคุณ
You just did the test. She didn't squint.คุณเพิ่งจะทดสอบไปเอง เธอไม่ได้หรี่ตา
I'm just... my eyes are tired from squinting at the screen.ฉันอาจจะเพ่งหน้าจอมากไปหน่อย

squint ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[miē, ㄇㄧㄝ, 乜] squint

squint ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
がちゃ目[がちゃめ, gachame] (n) (sl) strabismus; squint
斜眼[しゃがん, shagan] (n) sidelong glance; squint
目を細くする[めをほそくする, mewohosokusuru] (exp,vs-i) (1) (obsc) (See 目を細める・2) to smile with one's whole face; (2) (See 目を細める・1) to squint
[すがめ, sugame] (n) squint eye; cross-eye; strabismus
ロンパリ[, ronpari] (n) (col) walleyes (from London-Paris, i.e. "One eye looks at London, one eye looks at Paris"); squint; divergent strabismus
僻目[ひがめ, higame] (n) squint; sight error; bias; misunderstanding; misjudgment; misjudgement
斜視[しゃし, shashi] (n,vs,adj-no) squint; strabismus
目を細める[めをほそめる, mewohosomeru] (exp,v1) (1) to close one's eyes partly; to squint; (2) to smile with one's whole face; to look fondly at
睇視[ていし, teishi] (n,vs) squinting; looking closely
藪睨み[やぶにらみ, yabunirami] (n) squint; mistaken view

squint ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เข[v.] (khē) EN: squint ; be cross-eyed FR: loucher ; bigler (vx)
เข[adj.] (khē) EN: oblique ; squint ; cross-eyed FR: bigleux (fam.) ; bigle (vx)
เหล่[v.] (lē) EN: squint FR: loucher ; bigler (fam.)
หลิ่ว[v.] (liu) EN: squint ; look with one eye FR: cligner des yeux ; fermer un oeil
หลิ่วตา[v.] (liutā) EN: look with one eye; peer with one eye; squint FR:
หรี่ตา[v.] (rītā) EN: squint FR:
ตาเอก[n.] (tā-ēk) EN: squint FR:
ตาเข[n.] (tākhē) EN: squint FR: strabisme [m]
ตาเหล่[v.] (tālē) EN: have a squint FR: loucher ; bigler (fam.)
ตาหรี่[v.] (tārī) EN: squint FR: loucher ; jeter un coup d'oeil ; regarder de côté
ตาหยี[v. exp.] (tāyī) EN: squint FR:
เหล่[adj.] (lē) EN: cross-eyed ; squint-eyed FR:
ส่อน[adj.] (sǿn) EN: squint-eyed FR:
ตาเอก[adj.] (tā-ēk) EN: squint-eyed ; cross-eyed FR:
ตาหลิ่ว[n. exp.] (tā liu) EN: squinted eye FR:
ตาหยี[adj.] (tāyī) EN: squinting FR:
หยี[adj.] (yī) EN: squinting ; narrowed FR:

squint ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Silberblick {m}slight squint

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า squint
Back to top