ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

stranger

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *stranger*, -stranger-

stranger ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
stranger (n.) คนแปลกหน้า See also: คนต่างถิ่น, คนไม่รู้จัก Syn. alien, outlander
stranger (n.) คนที่มาใหม่ See also: คนที่เพิ่งมาเป็นครั้งแรก Syn. newcomer
stranger (n.) แขก See also: แขกแปลกหน้า Syn. guest, visitor
English-Thai: HOPE Dictionary
stranger(สเทรน'เจอะ) n. คนแปลกหน้า,ผู้มาใหม่,ผู้ไม่คุ้นเคยกับบางสิ่ง,
English-Thai: Nontri Dictionary
stranger(n) คนแปลกหน้า,คนต่างแดน,คนต่างถิ่น,ชาวต่างประเทศ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
strangerบุคคลภายนอก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คนจร (n.) stranger See also: alien, foreigner Syn. คนแปลกหน้า
คนต่างถิ่น (n.) stranger See also: foreigner, outsider, newcomer
คนแปลกหน้า (n.) stranger See also: newcomer Ops. คนรู้จักมักคุ้น, คนรู้จัก, คนคุ้นเคย
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Everyone here is a total strangerทุกคนในที่นี้ล้วนแต่เป็นคนแปลกหน้าทั้งสิ้น
Everyone here is a total strangerทุกคนที่นี่เป็นคนแปลกหน้าโดยสิ้นเชิง
I've dedicated my life for helping strangers I've never metฉันได้อุทิศชีวิตช่วยเหลือคนแปลกหน้าที่ฉันไม่เคยพบมาก่อน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm a stranger in this country.ฉันคนแปลกหน้าในประเทศนี้
I must say, this life is stranger than my last one.ฉันจะบอกว่า ฉันเปลี่ยนไปอีกแล้วนะเนี่ย
I never thought they'd hire anyone stranger than me.เค้าไม่คิดหรอกนะว่าห้างนี้จะหาจ้างใครที่เดิ้น ไปกว่าเค้าได้อีกแล้ว โฮ่ะ..
He's not a stranger to me anymoreเขาไม่แปลกสำหรับผมอีกต่อไป
It was like coming this close to your dreams, then watch them brush past you, like a stranger in a crowd.มันรู้สึกเหมือนการได้เข้าใกล้ จนเกือบถึงความฝันของคุณ แล้วก็เห็นมันเลือนลางหายไปในฝูงชน
Believe me, stranger things have happened.เชื่อฉันเถอะ สิ่งแปลกๆมักเกิดขึ้นได้เสมอแหละ
I should not let no stranger shoot my dog.ไม่น่าปล่อยให้คนอื่นยิงหมาฉัน
I almost hugged a perfect stranger in the salon...วันก่อนแม่จะกอดใครไม่รู้ในร้านทำผม
... IthoughtwasJoaniethan Idid with the stranger who was my wife.... ผมคิดว่าเป็นJoanieมากกว่า คนแปลกหน้า ซึ่งเป็นภรรยาผมเอง
Believe me, it couldn't possibly be any stranger than mine.เชื่อสิ เธอไม่แปลกหน้าไปกว่าฉันหรอก
Was I just a stranger to you?ผมเป็นเพียงแค่คนแปลกหน้าสำหรับคุณใช่ไหม?
Am I only a meaningless faceless stranger to you?หรือผมเป็นเพียงแค่คนแปลกหน้า ที่ไม่มีความหมายใดๆสำหรับคุณเลย...

stranger ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不服水土[bù fú shuǐ tǔ, ㄅㄨˋ ㄈㄨˊ ㄕㄨㄟˇ ㄊㄨˇ, 不服水土] (of a stranger) not accustomed to the climate of a new place; not acclimatized
交浅言深[jiāo qiǎn yán shēn, ㄐㄧㄠ ㄑㄧㄢˇ ㄧㄢˊ ㄕㄣ, 交浅言深 / 交淺言深] deep in conversation with a comparative stranger
怕生[pà shēng, ㄆㄚˋ ㄕㄥ, 怕生] fear of strangers; to be afraid of strangers (of small children)
一回生,二回熟[yī huí shēng, ㄧ ㄏㄨㄟˊ ㄕㄥ, er4 hui2 shu2, 一回生,二回熟] unfamiliar at first but you get used to it; strangers at first meeting, but soon friends; an acquired taste
一次生,两次熟[yī cì shēng, ㄧ ㄘˋ ㄕㄥ, liang3 ci4 shu2, 一次生,两次熟 / 一次生,兩次熟] unfamiliar at first but you get used to it; strangers are first meeting, but soon friends; an acquired taste
认生[rèn shēng, ㄖㄣˋ ㄕㄥ, 认生 / 認生] shy with strangers
外地人[wài dì rén, ㄨㄞˋ ㄉㄧˋ ㄖㄣˊ, 外地人] stranger, outsider
生人[shēng rén, ㄕㄥ ㄖㄣˊ, 生人] stranger

stranger ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
エトランゼ[, etoranze] (n) stranger (fre
ストレンジャー[, sutorenja-] (n) stranger
事実は小説よりも奇なり[じじつはしょうせつよりもきなり, jijitsuhashousetsuyorimokinari] (exp) (See 事実は小説より奇なり) truth is stranger than fiction
事実は小説より奇なり[じじつはしょうせつよりきなり, jijitsuhashousetsuyorikinari] (exp) truth is stranger than fiction
稼ぐに追いつく貧乏無し[かせぐにおいつくびんぼうなし, kasegunioitsukubinbounashi] (exp) (id) Poverty is a stranger to industry
よそ者;余所者;他所者[よそもの, yosomono] (n) stranger; outsider
人怖じ[ひとおじ, hitooji] (n,vs) bashfulness before strangers
他人行儀[たにんぎょうぎ, taningyougi] (adj-na,n) standing on formality; in a reserved manner; treating a friend as a stranger; unduly distant; formal
外来者[がいらいしゃ, gairaisha] (n) stranger; person from abroad
旅烏;旅鴉[たびがらす, tabigarasu] (n) (1) wanderer; stranger; vagrant; vagabond; (2) disparaging term used to refer to someone from another region
流れ者[ながれもの, nagaremono] (n) stranger; tramp; wanderer
異国人[いこくじん, ikokujin] (n) foreigner; stranger; outsider; alien
異邦人[いほうじん, ihoujin] (n) foreigner; stranger; gentile
見ず知らず[みずしらず, mizushirazu] (adj-no) (1) strange; unfamiliar; unknown; new; (n) (2) unfamiliarity; strangeness; stranger; (P)
路傍の人[ろぼうのひと, robounohito] (exp) utter stranger; mere passerby; outsider

stranger ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คนจร[n. exp.] (khonjøn) EN: stranger ; alien ; foreigner ; passer-by FR:
คนนอก[n.] (khon nøk) EN: outsider ; stranger FR: étranger [m]
คนแปลกหน้า[n. exp.] (khon plaēkn) EN: stranger ; newcomer FR: étranger [m] ; inconnu [m]
คนต่างถิ่น[n. exp.] (khon tāngth) EN: stranger FR:
คุ้นหน้าคุ้นตา[v. exp.] (khun nā khu) EN: look familiar ; have seen before ; be no stranger FR: sembler familier
ผู้อื่น[pr.] (phū eūn) EN: others ; stranger ; someone else ; another FR: autre ; autres
ผู้อื่น[X] (phū eūn) EN: stranger FR: tiers
โปรดสัตว์ได้บาป[v. (loc.)] (prōtsatdāib) EN: Save a stranger from the sea, and he'll turn your enemy. FR:
โรคกลัวคนแปลกหน้า[n. exp.] (rōk klūa kh) EN: xenophobia ; fear and hatred of strangers or foreigners FR: xénophobie [f]

stranger ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
fremd; seltsam; sonderbar; absonderlichsten; komisch; skurril {adj} | fremder; seltsamer; absonderlicher; komischster | am fremdesten; am seltsamsten; am absonderlichsten; am komischstenstrange | stranger | strangest

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า stranger
Back to top