ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

safe

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *safe*, -safe-

safe ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
safe (sl.) ดี! See also: เห็นด้วย, ตกลง, โอเค
safe (adj.) ปลอดภัย See also: ซึ่งได้รับการปกป้อง, ซึ่งได้รับการคุ้มครอง Syn. harmless, inoffensive, mild, secure, unobjectionable Ops. harmful, dangerous
safe (adj.) ซึ่งประสบความสำเร็จ (กีฬาเบสบอล)
safe (n.) ตู้นิรภัย See also: ตู้เซฟ Syn. chest, repository, safety-deposit box, strongbox
safe (n.) ถุงยางคุมกำเนิด (คำสแลง)
safe and sound (idm.) ปลอดภัย See also: สุขภาพดี
safe deposit box (n.) ตู้นิรภัยของธนาคารที่รับฝากของมีค่า See also: ตู้นิรภัย, ตู้เซฟ Syn. chest, repository, safety-deposit box, strongbox
safe house (n.) ที่หลบภัย See also: ที่ซ่อนตัว
safe sex (n.) การมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย เช่นใช้ถุงยางอนามัย
safe-conduct (n.) เอกสารอนุญาตให้ผ่านได้โดยเฉพาะช่วงสงคราม See also: หนังสือเดินทาง, สิทธิในการผ่าน, บัตรอนุญาตให้พ้นการจับกุม Syn. license, permit, pass, ticket
safecracker (n.) ผู้งัดแงะตู้นิรภัย See also: โจร Syn. robber
safeguard (n.) สิ่งป้องกัน See also: สิ่งคุ้มกัน
safeguard (vt.) ปกป้อง See also: คุ้มครอง, อารักขา Syn. protect, look after, defend, guard, preserve, secure
safeguard against (phrv.) ปกป้อง See also: พิทักษ์, คุ้มครอง, คุ้มกัน
safeguards (n.) ระบบรักษาความปลอดภัย See also: ระบบป้องกันภัย, ฝ่ายรักษาความปลอดภัย, เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย, ยาม Syn. guards
safekeeping (n.) การเก็บไว้ในที่ปลอดภัย See also: การคุ้มครอง Syn. supervision, guardianship
safely (adv.) อย่างปลอดภัย See also: โดยสวัสดิภาพ Syn. securely, without harm, cautiously
safeness (n.) ความปลอดภัย
safequard (n.) การคุ้มครอง See also: การปกป้อง, การคุ้มกัน, การอารักขา Syn. protection, offense, security
safety (n.) ความปลอดภัย Syn. security, protection
safety (n.) อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย See also: สถานที่ที่ปลอดภัย Syn. lock mechanism, safetycatch, safety lock
safety (n.) ถุงยางอนามัย (คำสแลง)
safety belt (n.) เข็มขัดนิรภัย
safety glass (n.) กระจกนิรภัย See also: กระจกที่แตกแล้วไม่กระเด็นออก
safety lock (n.) อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย See also: สถานที่ที่ปลอดภัย Syn. lock mechanism, safetycatch
safety-deposit box (n.) ตู้นิรภัย See also: ตู้เซฟ Syn. chest, repository, strongbox
safety-deposit box (n.) ตู้นิรภัยของธนาคารที่รับฝากของมีค่า See also: ตู้นิรภัย, ตู้เซฟ Syn. chest, repository, strongbox
safetycatch (n.) อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย See also: สถานที่ที่ปลอดภัย Syn. lock mechanism, safety lock
English-Thai: HOPE Dictionary
safe(เซฟ) adj. ปลอดภัย,มั่นคง,n. ตู้นิรภัย,ถุงยางคุมกำเนิด., See also: safely adv. safeness n., Syn. secure,unhurt,intact
safe-crackern. ผู้งัดแงะเซฟ,ผู้งัดแงะตู้นิรภัย
safe-depositadj.,n. (การ) ฝากของมีค่าไว้ในตู้ธนาคาร
safeguard(เซฟ'การ์ด) n. เครื่องป้องกัน,สิ่งป้องกัน,ผู้คุ้มกัน,ผู้คุ้มครอง vt. คุ้มกัน,คุ้มครอง,อารักขา, Syn. defense,precaution
safekeeping(เซฟ'คีพิง) n. การเก็บไว้ในที่ปลอดภัย,การคุ้มกัน,การคุ้มครอง,การอารักขา
safety(เซฟ'ที) n. ความปลอดภัย,การไม่ได้รับบาดเจ็บ,ความไม่มีภัย,อุปกรณ์ป้องกันภัย,เครื่องป้องกัน,ถุงยางคุมกำเนิด, Syn. security,safeness,surety
safety beltn. เข็มขัดนิรภัย,สายรัดนิรภัย
English-Thai: Nontri Dictionary
safe(adj) ไว้ใจได้,ปลอดภัย,มั่นคง,แน่นหนา
safeguard(n) เครื่องป้องกัน,การพิทักษ์,ผู้อารักขา,ผู้คุ้มกัน,ผู้คุ้มครอง
safety(n) เครื่องป้องกัน,ความปลอดภัย
SAFETY safety belt(n) สายรัดนิรภัย,เข็มขัดนิรภัย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
safe conductใบเบิกทาง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
safe deposit boxตู้ฝากของมีค่าในธนาคาร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
safety๑. นิรภัย๒. ความปลอดภัย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
safety belt; seat beltเข็มขัดนิรภัย [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
safety glassกระจกนิรภัย [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Safesตู้นิรภัย [TU Subject Heading]
Safetyความปลอดภัย [เศรษฐศาสตร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
นั่งซัง (v.) be in safe place Syn. ขึ้นซัง
ตู้นิรภัย (n.) safe
ตู้นิรภัย (n.) safe Syn. ตู้เซฟ
ตู้เซฟ (n.) safe Syn. ตู้นิรภัย
อย่างปลอดภัย (adv.) safely See also: securely Syn. โดยสวัสดิภาพ
โดยสวัสดิภาพ (adv.) safely See also: securely
ทะมัดทะแมง (adv.) safely attired Syn. รัดกุม Ops. รุ่มร่าม
ความปลอดภัย (n.) safety See also: security Ops. ความไม่ปลอดภัย
สวัสดิภาพ (n.) safety See also: security Syn. ความสะดวก, ความปลอดภัย
สวัสดี (n.) safety See also: security Syn. ความปลอดภัย
ถุงลมนิรภัย (n.) safety airbag
ที่ปลอดภัย (n.) safety zone Ops. เขตอันตราย
เขตปลอดภัย (n.) safety zone Syn. ที่ปลอดภัย Ops. เขตอันตราย
ปลอดภัย (v.) be safe See also: be out of danger, be free from harm, be secure
มหาหิงคุ์ (n.) asafetida
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Is it safe to swim here?มันปลอดภัยที่จะว่ายน้ำที่นี่ไหม?
You are in a safe placeคุณอยู่ในที่ที่ปลอดภัยแล้ว
Make sure she returns safelyดูให้แน่นะว่าเธอจะกลับมาโดยปลอดภัย
You think it's gonna be safe?คุณคิดว่ามันจะปลอดภัยไหม?
I have no concerns for my own safetyฉันไม่ห่วงความปลอดภัยของตัวเอง
For your own safety, you need to sit downเพื่อความปลอดภัยของคุณ คุณต้องนั่งลง
I have to make arrangements to bring him back here safelyฉันจะต้องเตรียมการต่างๆ เพื่อนำเขากลับมาที่นี่อย่างปลอดภัย
Please take your time, and drive safely!ไม่ต้องรีบ ขับขี่ปลอดภัยนะ
I want to make sure you get back home safelyฉันต้องการการมั่นใจว่าเธอถึงบ้านปลอดภัยแล้ว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
When the boat seemed a safe distance from the shore, I took a spike, and drove it again and again through the planking of the hull.เมื่อเรือออกจากฝั่งไปได้ไกลพอ... ผมตอกลิ่มเข้าไปที่แผ่นกระดานของตัวเรือ
Until this moment you were safe because my sister was chosen and no other could be sacrificed to Kaili.จนถึงขณะนี้คุณมีความปลอดภัย เพราะว่าน้องสาวของฉันได้รับการ คัดเลือก และไม่มีการอื่น ๆ ที่อาจจะมีการ เสียสละเพื่อ ไคยีลี
Now my sister is safe and rises up.ตอนนี้น้องสาวของฉันมีความ ปลอดภัยและลุกขึ้น
Reg, you take him over to Sally's-- the antique store. He'll be safe there.เร็จ นายพาเขาไปหาแซลลี่ที่ร้านขายของเก่า อยู่ที่นั่นเขาจะปลอดภัยกว่า
He promised us safe passage! He gave his word!เขาสัญญาเรื่องความปลอดภัย เขาพูดมาเอง
I will sleep knowing that you are both safe that the fear is over.ฉันจะนอนหลับได้รู้ว่าคุณมีทั้ง ความปลอดภัย ความกลัวที่มีมากกว่า
Then maybe we can find a safe place to land.ถึงตอนนั้นเราอาจจะรู้ว่า ตรงไหนที่จะลงจอดได้
We'll be safe there and that man will rescue Dan.เราจะปลอดภัยที่นั่น อีกเดี๋ยวชายคนนั้น ก็จะช่วยแดนกลับมา
Fair maiden. Thank goodness thou art safe at last.โอ สาวน้อย ขอบคุณพระเจ้า ในที่สุดเราก็เจอท่าน
Ambrosious, it's safe now. Nothing to be afraid of.แอมโบรซิอุส ปลอดภัยแล้ว ไม่มีอะไรต้องกลัวแล้ว
We have to fill up at the junkyard. My dad said it's a safe well.เราต้องไปเติมให้เต็ม ที่ลานขยะ พ่อฉันบอกว่ามันเป็นหลุมหลบภัย
A few more steps and we'll be safe in the Fire Swamp.อีกนิดเดียว เราก็จะไปถึงดงกับดักไฟอย่างปลอดภัย

safe ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
保险箱[bǎo xiǎn xiāng, ㄅㄠˇ ㄒㄧㄢˇ ㄒㄧㄤ, 保险箱 / 保險箱] safe deposit box
安好[ān hǎo, ㄢ ㄏㄠˇ, 安好] safe and sound; well
平安[píng ān, ㄆㄧㄥˊ ㄢ, 平安] safe and sound; well; without mishap
稳如泰山[wěn rú Tài shān, ㄨㄣˇ ㄖㄨˊ ㄊㄞˋ ㄕㄢ, 稳如泰山 / 穩如泰山] steady as Mt Tai; as safe as houses
安然无恙[ān rán wú yàng, ㄢ ㄖㄢˊ ˊ ㄧㄤˋ, 安然无恙 / 安然無恙] unaffected (by a disease); safe and sound (set phrase)
健诊[jiàn zhěn, ㄐㄧㄢˋ ㄓㄣˇ, 健诊 / 健診] check-up (health, car safety, environment etc)
关卡[guān kǎ, ㄍㄨㄢ ㄎㄚˇ, 关卡 / 關卡] customs post; tax or road safety inspection station; outpost
保卫[bǎo wèi, ㄅㄠˇ ㄨㄟˋ, 保卫 / 保衛] defend; safeguard
捍卫[hàn wèi, ㄏㄢˋ ㄨㄟˋ, 捍卫 / 捍衛] defend; uphold; safeguard
自动防止辐射程序[zì dòng fáng zhǐ fú shè chéng xù, ㄗˋ ㄉㄨㄥˋ ㄈㄤˊ ㄓˇ ㄈㄨˊ ㄕㄜˋ ㄔㄥˊ ㄒㄩˋ, 自动防止辐射程序 / 自動防止輻射程序] fail-safe procedures
保证[bǎo zhèng, ㄅㄠˇ ㄓㄥˋ, 保证 / 保證] guarantee; to guarantee; to ensure; to safeguard; to pledge
保险[bǎo xiǎn, ㄅㄠˇ ㄒㄧㄢˇ, 保险 / 保險] insurance; to insure; safe; secure; be sure; be bound to
人多势众[rén duō shì zhòng, ㄖㄣˊ ㄉㄨㄛ ㄕˋ ㄓㄨㄥˋ, 人多势众 / 人多勢眾] many men, a great force (成语 saw); many hands provide great strength; There is safety in numbers.
保障监督[bǎo zhàng jiān dū, ㄅㄠˇ ㄓㄤˋ ㄐㄧㄢ ㄉㄨ, 保障监督 / 保障監督] safeguards
受保障监督的设施[shòu bǎo zhàng jiān dū de shè shī, ㄕㄡˋ ㄅㄠˇ ㄓㄤˋ ㄐㄧㄢ ㄉㄨ ㄉㄜ˙ ㄕㄜˋ ㄕ, 受保障监督的设施 / 受保障監督的設施] safeguarded facility
安全[ān quán, ㄢ ㄑㄩㄢˊ, 安全] safe; secure; safety; security
安全问题[ān quán wèn tí, ㄢ ㄑㄩㄢˊ ㄨㄣˋ ㄊㄧˊ, 安全问题 / 安全問題] safety issue; security issue
安全检查[ān quán jiǎn chá, ㄢ ㄑㄩㄢˊ ㄐㄧㄢˇ ㄔㄚˊ, 安全检查 / 安全檢查] safety check; security inspection (at airports)
安全灯[ān quán dēng, ㄢ ㄑㄩㄢˊ ㄉㄥ, 安全灯 / 安全燈] safety lamp; safelight
安全网[ān quán wǎng, ㄢ ㄑㄩㄢˊ ㄨㄤˇ, 安全网 / 安全網] safety net
安全阀[ān quán fá, ㄢ ㄑㄩㄢˊ ㄈㄚˊ, 安全阀 / 安全閥] safety valve
安危[ān wēi, ㄢ ㄨㄟ, 安危] safety and danger; safety
安然[ān rán, ㄢ ㄖㄢˊ, 安然] safely; peacefully; at a rest
安检[ān jiǎn, ㄢ ㄐㄧㄢˇ, 安检 / 安檢] safety check
安全性[ān quán xìng, ㄢ ㄑㄩㄢˊ ㄒㄧㄥˋ, 安全性] security; safety
不碎玻璃[bù suì bō li, ㄅㄨˋ ㄙㄨㄟˋ ㄅㄛ ㄌㄧ˙, 不碎玻璃] shatterproof or safety glass
万无一失[wàn wú yī shī, ㄨㄢˋ ˊ ㄧ ㄕ, 万无一失 / 萬無一失] surefire; absolutely safe
不安全[bù ān quán, ㄅㄨˋ ㄢ ㄑㄩㄢˊ, 不安全] unsafe; dangerous

safe ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ギリギリセーフ;ぎりぎりセーフ[, girigirise-fu ; girigiri se-fu] (exp) (See ぎりぎり,セーフ) just safe (e.g. just avoiding being late, failing an exam, etc.); just (barely) OK
ギリセーフ[, girise-fu] (exp) (col) (abbr) (See ぎりぎりセーフ) just safe (e.g. just avoiding being late, failing an exam, etc.); just (barely) OK
グラスリスト[, gurasurisuto] (n) Generally Recognized as Safe list (Recognised); GRAS list
スレッドセーフ[, sureddose-fu] (n) {comp} thread safe
セイフティボックス[, seifuteibokkusu] (n) (1) safe deposit box (wasei
万全の策[ばんぜんのさく, banzennosaku] (n) safe plan; infallible measure
全員無事[ぜんいんぶじ, zen'inbuji] (exp) Everyone is safe (all right)
太平無事;泰平無事[たいへいぶじ, taiheibuji] (n,adj-na) peace and quiet; safe and peaceful; tranquil and uneventful
安全日[あんぜんび, anzenbi] (n) safe day (one on which conception is unlikely to occur)
安全港[あんぜんこう, anzenkou] (n) safe harbour
安心安全[あんしんあんぜん, anshin'anzen] (adj-na,n) safe and secure
安着[あんちゃく, anchaku] (n,vs) safe arrival
安穏無事[あんのんぶじ, annonbuji] (n,adj-na) peace and quiet; safe and peaceful; tranquil and uneventful
帯祝い[おびいわい, obiiwai] (n) obi-tying ceremony designed to ensure safe birth of a child
戒護[かいご, kaigo] (n) safe custody
油断大敵[ゆだんたいてき, yudantaiteki] (exp) Unpreparedness is one's greatest enemy; He that is too secure is not safe
生きる(P);活きる[いきる, ikiru] (v1,vi) (1) to live; to exist; (2) to make a living; to subsist; (3) to be in effect; to be in use; to function; (4) to come to life; to be enlivened; (5) to be safe (in baseball, go, etc.); (P)
落下傘候補[らっかさんこうほ, rakkasankouho] (n) party appointee in a safe constituency; parachute candidate
親方日の丸[おやかたひのまる, oyakatahinomaru] (n) attitude that with the state as one's boss, normal fiscal accountability can be dispensed with; dependence on the central government; attitude of those who assume their jobs are safe because they are government employees
間違いない(P);間違い無い[まちがいない, machigainai] (exp,adj-i) (1) (See 紛れもない・まぎれもない) certain; sure; doubtless; (exp) (2) (id) I have no doubt; You can depend on it; It's a safe bet; (P)
ACRS[エーシーアールエス, e-shi-a-ruesu] (n) Advisory Committee on Reactor Safeguards; ACRS
BSL[ビーエスエル, bi-esueru] (n) (See バイオセーフティーレベル) biosafety level; BSL
アクティブセーフティー[, akuteibuse-futei-] (n) active safety
コンシューマリズム[, konshu-marizumu] (n) (See 消費者主権) advocacy of consumer rights (product safety, accurate labelling, etc.); consumer activism; consumer advocacy; consumerism (in the original sense)
ご機嫌;御機嫌[ごきげん, gokigen] (n) (1) (hon) (pol) (See 機嫌・1) humour; humor; temper; mood; spirits; (2) (hon) (pol) safety; health; well-being; one's situation; (adj-na) (3) in a good mood; in high spirits; happy; cheery; merry; chipper
セーフティーバルブ[, se-futei-barubu] (n) safety valve
セーフティービンディング[, se-futei-bindeingu] (n) safety binding (ski)
セーフティーファクター[, se-futei-fakuta-] (n) safety factor
セーフティボックス;セーフティーボックス[, se-futeibokkusu ; se-futei-bokkusu] (n) safety deposit box (wasei
トラテープ[, torate-pu] (n) safety stripe tape (black-and-yellow plastic tape) (wasei
バイオセーフティーレベル[, baiose-futei-reberu] (n) biosafety level
はい作業主任者[はいさぎょうしゅにんしゃ, haisagyoushuninsha] (n) bulk loading safety officer
ファイル保護リング[ファイルほごリング, fairu hogo ringu] (n) {comp} write-enable ring; write ring; file-protection ring; file protect ring; safety ring
フェイルセーフ[, feiruse-fu] (n) fail-safe
ポカヨケ;ぽかよけ[, pokayoke ; pokayoke] (n) fool-proofing; mistake-proofing; error-proofing; fail-safe
保護[ほご(P);ほうご, hogo (P); hougo] (n,vs) care; protection; shelter; safeguard; guardianship; favor; favour; patronage; (P)
公安[こうあん, kouan] (n) public safety; public welfare; (P)
削り代[けずりしろ, kezurishiro] (n) cutting stock (extra material cut off in machining operations as a safety margin for tolerances); machining allowance
助け上げる[たすけあげる, tasukeageru] (v1) to help up; to pick up; to bring safely to land
医薬[いやく, iyaku] (n,adj-no) (1) medicine; (2) (abbr) (from 医薬安全局) Pharmaceutical and Food Safety Bureau; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ファイル保護リング[ファイルほごリング, fairu hogo ringu] write-enable ring, write ring, file-protection ring, file protect ring, safety ring
フェールセーフ動作[フェールセーフどうさ, fe-ruse-fu dousa] failsafe operation
フェイルセーフ[ふぇいるせーふ, feiruse-fu] fail-safe
保管[ほかん, hokan] safekeeping (vs), taking custody (charge) of, keeping
保護[ほご, hogo] safeguard (vs), protection, lock out, lock-out
保護機能[ほごきのう, hogokinou] safeguard
保護装置[ほごそうち, hogosouchi] safeguard
安全インターロック[あんぜんインターロック, anzen inta-rokku] safety interlock
安全基準[あんぜんきじゅん, anzenkijun] safety policy
安全設計要件[あんぜんせっけいようけん, anzensekkeiyouken] safety design requirement
書込み許可リング[かきこみきょかリング, kakikomikyoka ringu] write-enable ring, write ring, file-protection ring, file protect ring, safety ring

safe ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เดินทางปลอดภัย[v. exp.] (doēnthāng p) EN: have a safe trip FR: Bon voyage !
โดยสวัสดิภาพ[adv.] (dōi sawatdī) EN: safely ; safe and sound FR: en sécurité
กำปั่น[n.] (kampan) EN: coffer ; strongbox ; safe FR: coffre-fort [m] ; coffre [m]
เก็บงำ[v.] (kepngam) EN: keep safely ; put in a safe place ; take good care of ; conceal FR:
แคล้วคลาด[v.] (khlaēokhlāt) EN: be safe ; escape ; be kept safe FR:
ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพ[v. exp.] (khø hai doē) EN: have a nice trip ; have a good trip ; have a safe trip FR: Bon voyage !
ลอยลำ[v.] (løilam) EN: take a large lead ; hold a safe lead ; have a good lead FR: avoir une avance confortable
มือกาว[n.] (meūkāo) EN: very capable goal keeper ; super safe goal keeper FR:
งัดตู้เซฟ[v. exp.] (ngat tū-sēp) EN: crack a safe FR: forcer un coffre-fort
นิรภัย[adj.] (niraphai) EN: safety ; safe ; danger-free ; safe from dangers FR: sûr ; sans danger ; de sécurité
เพื่อความปลอดภัย[xp] (pheūa khwām) EN: for safety ; for safety's sake ; as a precaution ; for your safety ; be on the safe side FR: par sécurité
พ้น[X] (phon) EN: in the clear ; safe from FR: au-delà de ; hors de
ปลอดภัย[v.] (pløtphai) EN: be free from harm ; be safe ; be safe and sound ; be out of danger ; be free from harm ; be secure FR: être en sécurité
รหัสตู้นิรภัย[n. exp.] (rahat tūnir) EN: combination of a safe FR: combinaison de coffre [f]
เซฟ[n.] (sēf) EN: safe FR: sauvegarde [f]
เซฟ[v.] (sēf) EN: safe FR: sauvegarder
ตลอดรอดฝั่ง[adv.] (taløtrøtfan) EN: tide over ; pull through ; through obstacles ; through the end ; safe and sound ; thoroughly clear FR:
ตู้นิรภัย[n.] (tūniraphai) EN: safe ; strong box FR: coffre-fort [m] ; coffre [m]
ตู้เซฟ[n. exp.] (tū-sēp = tū) EN: safe FR: coffre-fort [m] ; coffre [m]
โดยปลอดภัย[adv.] (dōi pløtpha) EN: safely FR:
การเก็บรักษาสินค้า[n.] (kān kepraks) EN: storing ; storage ; safekeeping ; preservation FR:
การเก็บสินค้า[n.] (kān kep sin) EN: storing ; storage ; safekeeping ; preservation FR:
การป้องกัน[n.] (kān pǿngkan) EN: prevention ; protection ; precaution ; safeguard ; avoidance ; defence FR: protection [f] ; défense [f] ; sauvegarde [f] ; prévention [f]
คาดเข็มขัดนิรภัย[v. exp.] (khāt khemkh) EN: wear a safetry belt FR: boucler la ceinture de sécurité ; attacher la ceinture de sécurité
เข็มขัดนิรภัย[n.] (khemkhatnir) EN: seat belt ; safety belt FR: ceinture de sécurité [f]
เข็มหมุดซ่อนปลาย[n. exp.] (khem mut sø) EN: safety pin FR: épingle de sûreté [f]
เข็มซ่อนปลาย[n.] (khemsǿnplāi) EN: brooch ; broach ; clasp ; safety pin FR: épingle à nourrice [f] ; épingle de sûreté [f]
เขตปลอดภัย[n. exp.] (khēt pløtph) EN: safety zone FR: périmètre de sécurité [m]
เครื่องโกนหนวด[n. exp.] (khreūang kō) EN: electric shaver ; safety razor FR: rasoir électrique [m] ; rasoir [m]
คุ้มครองรักษา[v. exp.] (khumkhrøng ) EN: protect ; safeguard ; watch over ; defend ; save ; guard ; stick up for ; shield FR:
ความปลอดภัย[n.] (khwām pløtp) EN: security ; safety FR: sécurité [f]
ความปลอดภัยด้านอาหาร[n. exp.] (khwām pløtp) EN: food safety FR: sécurité alimentaire [f]
ความปลอดภัยด้านการขนส่ง[n. exp.] (khwām pløtp) EN: transport safety FR: sécurité des transports [f]
ความปลอดภัยโดยรวม[n. exp.] (khwām pløtp) EN: overall safety FR:
ความปลอดภัยของอาหาร[n. exp.] (khwām pløtp) EN: food safety FR: sécurité alimentaire [f]
ความปลอดภัยในการใช้อินเทอร์เน็ต[n. exp.] (khwām pløtp) EN: Internet safety FR:
ความปลอดภัยในการทำงาน[n. exp.] (khwām pløtp) EN: occupational safety FR: sécurité au travail [f]
ความปลอดภัยทางการบิน[n. exp.] (khwām pløtp) EN: aviation safety FR: sécutité aérienne [f]
ความปลอดภัยทางการจราจร[n. exp.] (khwām pløtp) EN: road safety FR: sécurité routière [f]
ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์[n. exp.] (khwām pløtp) EN: nuclear safety FR:

safe ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aromastoff {m} | Aromastoff, der zur Verwendung in Nahrungsmitteln als sicher anerkannt istflavouring agent | GRAS flavouring agent (generally recognised as safe in food)
Bankfach {n}; Safe
Geheimfach {n}hidden safe
Fliegenschrank {m}meat safe
Aushängesicherung {f}safety catch
Lasthakensicherung {f}load hook safety catch
Sicherungsbügel {m}safety catch
Sicherungsstück {n} (am Lasthaken) [techn.]safety catch
Purosicherheitsbank {f}clean safety bench
gemeingefährlich {adj}dangerous to public safety
Arzneimittelsicherheit {f}drug safety
Abgassicherungstemperatur {f}exhaust gas safety temperature
sichere Aufbewahrung {f}safekeeping
Sicherungsdraht {m}fuse wire; safe-arming wire
Grubenlampe {f}safety lamp; Davy lamp
Arbeitsschutzbestimmung {f}health and safety regulation
Arbeitsschutzvorschriften {pl}health and safety regulations
Betriebliches Sicherheitswesen {n}industrial safety
Eigensicherheit {f}intrinsic safety
Arbeitsschutzgesetzgebung {f}legislation concerning health and safety at work
Lasthaken {m} | Lasthaken mit Hakensicherungload hook | safety hook
Gerätesicherheitsgesetz {n}Machine Safety Code
Arbeitsschutz {m}maintenance of industrial health and safety standards
Materialsichheitsdatenblätter {pl}material safety data sheets
Nachttresor {m}night safe; night depository; night deposit box
Tränenblech {n}raised pattern plate; chequer plate; non-slip steel floor plate; safety tread floor plate; anti-slip plate [Am.]
Arbeitssicherheit {f}; Sicherheit am Arbeitsplatz | Fachkraft für Arbeitssicherheitoccupational safety | occupational safety specialist
Betriebssicherheit {f}operational safety; safety at work
Anlagensicherheits-Handbuch {n}plant safety manual
unbedenklich; ungefährlich {adv}quite safely; without coming to any harm
Sicherheitsbeauftragte {m,f}; Sicherheitsbeauftragtersafety representative
Seilsicherheit {f}rope safety factor
Überlastbarkeit {f}safe overrange; overrange without damage
sicher (vor) {adj} | sicherer | am sicherstensafe (from) | safer | safest
Absicherungstemperatur {f}safety temperature
Gesichtsschutz {m}safety mask
Rasierapparat {m}safety razor
Schutzart {f}safety provision; safety class
Schutzbrille {f}safety goggles; protective goggles; (a pair of) goggles
Schutzhelm {m}safety helmet; helmet

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า safe
Back to top