ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

sunrise

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *sunrise*, -sunrise-

sunrise ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
sunrise (n.) พระอาทิตย์ขึ้น See also: อรุณรุ่ง Syn. sunup Ops. sunset
sunrise (n.) บรรยากาศยามพระอาทิตย์ขึ้น See also: แสงเรืองรองยามพระอาทิตย์ขึ้น, แสงอรุโณทัย Syn. aurora
sunrise (n.) เวลาที่พระอาทิตย์ขึ้น See also: ตอนรุ่งเช้า, ยามรุ่งอรุณ Syn. cockcrow, dawn, daybreak
English-Thai: HOPE Dictionary
sunrise(ซัน'ไรสฺ) n. ดวงอาทิตย์ขึ้น, Syn. sunup,dawn
English-Thai: Nontri Dictionary
sunrise(n) ยามอรุณรุ่ง,เวลาพระอาทิตย์ขึ้น
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Sunrise Industry อุตสาหกรรมตะวันรุ่ง อุตสาหกรรมที่มีความเจริญเติบโตสูงจนเชื่อกัน ว่า จะเป็นอุตสาหกรรมสำคัญของระบบเศรษฐกิจในอนาคต แทนอุตสาหกรรมดั้งเดิมที่เติบโตมานานและค่อย ๆ ลดอัตราการเจริญเติบโตลง (sunset industry) แม้ว่าอุตสาหกรรมเดิมซึ่งรวมถึงอุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมหนังต่าง ๆ จะยังคงมีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจอยู่ แต่เชื่อกันว่าบทบาทนำในการเป็นแหล่งจ้างงานจะถูกแทนที่โดยอุตสาหกรรมดาว รุ่ง ซึ่งได้แก่ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมเทคโนโลยีชั้นสูงและที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ อุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ และอุตสาหกรรมบริการ [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตะวันขึ้น (v.) sunrise See also: dawn Ops. ตะวันตก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A program was written to watch over the trees and the wind, the sunrise and sunset.มีโปรแกรมที่เขียนขึ้นเพื่อดูแลต้นไม้ ดูแลสายลม พระอาทิตย์ขึ้น พระอาทิตย์ตก
So at sunrise this morning, Raccoon City will be completely sanitized.ดังนั้นเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นเช้านี้ เมืองแรคคูนจะถูกทำให้สะอาดโดยสิ้นเชิง
Wheels up at sunrise if you have a change of heart.ล้อหมุนตอนอาทิตย์ขึ้น บอกไว้เผื่อเปลี่ยนใจ
Look into that hole at sunrise and wish something, it will come true.มองลอดไปยังแสงอาทิตย์ แล้วขอพร มันจะเป็นจริง
Tell the workers we should meet at sunrise to pray.บอกคนงานว่า ไปเจอกันเพื่อสวดมนต์ตอนฟ้าสาง
Be there at sunrise and wait for a call.จะโทรไปตอน 6 โมงเย็น
Does anyone wanna come watch the sunrise with me?Does anyone wanna come watch the sunrise with me?
When a girl says the sunrise is big or pretty... you know what you say?When a girl says the sunrise is big or pretty... you know what you say?
It's how I imagine a sunrise to be.ดวงอาทิตย์ขึ้นคงเป็นแบบนี้สินะ
Republic forces are set to leave For Mandalore At sunrise tomorrow.กองทัพสาธารณรัฐพร้อมที่จะออกเดินทาง ไปยังแมนดาลอร์รุ่งเช้าวันพรุ่งนี้
Two, three, four... * who can take a sunrise * * sprinkle it with dew * * cover it with chocolate and a miracle or two * * the candy man * * the candy man can *สอง สาม สี่... * ใครทำให้อาทิตย์ขึ้น * * ใครทำให้อาทิตย์ขึ้น *
* who can take the sunrise * * sprinkle it with dew * * the candy man can ** ใครทำให้อาทิตย์ขึ้น * * พรมด้วยน้ำค้าง * * แคนดี้แมนทำได้ *

sunrise ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[tiào, ㄊㄧㄠˋ, 朓] scorch; western moon before sunrise
日出[rì chū, ㄖˋ ㄔㄨ, 日出] sunrise

sunrise ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
昼間[ひるま(P);ちゅうかん, hiruma (P); chuukan] (n-adv,n-t) daytime; during the day; time from sunrise until sunset; diurnal period; (P)
サンライズ[, sanraizu] (n) (1) sunrise; (2) (See メロンパン) half-melon shaped bun (term used in the Chugoku area)

sunrise ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อรุณ[n.] (arun) EN: dawn ; rising sun ; sunrise ; daybreak FR: aube [f] ; aurore [f]
อรุณรุ่ง[n. exp.] (arun rung) EN: morning ; forenoon ; dawn ; sunrise ; daybreak ; sun-up ; morn FR:
เช้าตรู่[n.] (chāotrū) EN: dawn ; daybreak ; sunrise FR: aurore [f]
ฟ้าสาง[n. prop.] (fā sāng) EN: dawn ; daybreak ; sunrise FR: aube [f]
ฟ้าสาง[v.] (fā sāng) EN: dawn ; daybreak ; sunrise FR: le jour se lève
พระอาทิตย์ขึ้น [n. exp.] (Phra-Āthit ) EN: sunrise FR: lever du soleil [m]
ปลาแพะเหลือง[n. exp.] (plā phae le) EN: Sunrise goatfish ; Sulphur goatfish ; Upeneus sulphureus FR: Upeneus sulphureus
รุ่งเช้า[n. exp.] (rungchāo) EN: morning ; forenoon ; dawn ; daybreak ; sunrise ; sun-up ; daylight ; morn FR: aube [f]
ตะวันขึ้น[n.] (tawankheun) EN: sunrise FR:
อุทัย[n.] (uthai) EN: rising sun ; sunrise FR: lever du soleil [m] ; soleil levant [m]
ย่ำรุ่ง[n.] (yamrung) EN: dawn ; daybreak ; sunrise ; daylight ; sun-up ; morn ; 6 o'clock in the morning FR: aube [f] ; lever du soleil [m] ; six heures du matin

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า sunrise
Back to top