ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

subdivide

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *subdivide*, -subdivide-

subdivide ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
subdivide (vi.) แบ่งละเอียด See also: แบ่งย่อย Syn. divide, fractionalize, segment
subdivide (vt.) แบ่งละเอียด See also: แบ่งย่อย Syn. divide, fractionalize, segment
subdivider (n.) ผู้แบ่งย่อย
English-Thai: HOPE Dictionary
subdivide(ซับดิไว ดฺ',ซับ'ดิไวดฺ) vt.,vi. แบ่งย่อย,แบ่งอีก,แบ่งละเอียด,ซอย -subdivider n.
English-Thai: Nontri Dictionary
subdivide(vt) ซอย,แบ่งย่อย,แบ่งละเอียด
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
แบ่งย่อย (v.) subdivide Syn. ซอย Ops. รวม, รวบรวม
แยกย่อย (v.) subdivide Syn. แบ่งย่อย, ซอย Ops. รวม, รวบรวม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
So, what was the original 200acre farm has since been subdivided and sold off.ที่ดินบ้านไร่เดิม 200 เอเคอร์ ถูกตัดแบ่งขาย
I feel, you know, if you make a good deal on the land and then you subdivide...ผมคิดว่าถ้าเราได้ที่ดินราคาดีๆ แล้วก็แบ่งขายเป็นแปลงย่อยๆ

subdivide ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
分支[fēn zhī, ㄈㄣ ㄓ, 分支] branch (of company, river etc); to branch; to diverge; to ramify; to subdivide

subdivide ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: COMDICT Dictionary
区分[くぶん, kubun] partition (vs), divide, section, subdivide, segment

subdivide ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แบ่งย่อย[v. exp.] (baeng yǿi) EN: subdivide FR: subdiviser ; sous-diviser
แยกย่อย[v.] (yaēkyøi) EN: subdivide FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า subdivide
Back to top