ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

stink

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *stink*, -stink-

stink ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
stink (vi.) ส่งกลิ่นเหม็น Syn. reek
stink (n.) กลิ่นเหม็น Syn. reek, stench
stink (n.) เรื่องอื้อฉาว (คำไม่เป็นทางการ) Syn. scandal
stink of (phrv.) ส่งกลิ่นเหม็นของหรือจาก Syn. smell of, stink with
stink out (phrv.) ส่งกลิ่นเหม็นจน (บางอย่าง) ออกมา (คำไม่เป็นทางการ)
stink to (phrv.) มีกลิ่นแรงมาก
stink to high heaven (idm.) ได้กลิ่นเหม็นมาก See also: ส่งกลิ่นแรงมาก Syn. smell to
stink up (phrv.) ทำให้เต็มไปด้วยกลิ่น Syn. smell out, stink out
stink with (phrv.) ส่งกลิ่นเหม็นมากจาก / ของ Syn. smell with, stink of
stinkbug (n.) แมลงตัวแบนชนิดหนึ่งมีกลิ่นเหม็น
stinker (n.) สิ่งที่ยากลำบาก See also: สิ่งที่ไม่น่าภิรมย์
stinker (n.) คนที่เลวทราม Syn. bad behaver
stinker (n.) นกในตระกูลนกเพทเร็ล
stinking (adj.) มีกลิ่นเหม็น See also: ส่งกลิ่นเหม็น Syn. malodorous, smelly
stinking (adj.) เลวทราม (คำไม่เป็นทางการ) See also: เลวร้าย, ชั่วร้าย Syn. extremely bad, foul
stinking (adj.) มึนเมา (คำสแลง) Syn. intoxicated
stinkingly (adv.) อย่างมีกลิ่นแรง Syn. odoriferously
stinkpot (sl.) คำเรียกเด็กทารกที่ถูกห่อในผ้าอ้อมเปรอะเปื้อน
stinky (adj.) มีกลิ่นเหม็น See also: ส่งกลิ่นเหม็น Syn. malodorous, fetid, smelly
English-Thai: HOPE Dictionary
stink(สทิงคฺ) {stank/stunk,stunk,stinking,stinks} vi. ส่งกลิ่นเหม็น,รุกราน,เสื่อมทราม,มีจำนวนมาก (โดยเฉพาะเงิน) . vt. ทำให้เหม็น,ไล่ด้วยกลิ่นเหม็น,ได้กลิ่นเหม็นของ n. กลิ่นเหม็น,ความเหม็นโฉ่,ความยุ่งเหยิง,เรื่องอื้อฉาว,, See also: stinks n. วิชาเคมี
stinking(สทิง'คิง) adj. มีกลิ่นเหม็น,ส่งกลิ่นเหม็น,ฉาวโฉ่,น่ารังเกียจ,เลวทราม. -stinkingness n., Syn. foul-smelling,offending
English-Thai: Nontri Dictionary
stink(n) ความเหม็นโฉ่,กลิ่นเหม็น,ความฉาวโฉ่
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความหอม (n.) stink See also: stench, fetidness
ความเหม็น (n.) stink See also: stench, fetidness Syn. ความหอม
ฉึ่ง (v.) stink Syn. ดัง
ห่วยแตก (v.) stink See also: be poor, be bad Syn. ห่วย, เฮงซวย Ops. ดี, ดีมาก
หึ่ง (v.) stink Syn. ฉึ่ง, ดัง
เหม็นสาบ (v.) stink See also: smell, stench Syn. เหม็นอับ
เน่า (adj.) stinking See also: rancid, putrid Syn. เหม็น
เน่าเหม็น (adj.) stinking See also: rancid, putrid Syn. เน่า, เหม็น
เหม็น (adj.) stinking See also: rank, bad-smelling, foul, foul-smelling, noisome Ops. หอม
ตุ (adj.) stinky See also: smelly, foul-smelling, stuffy-smelling Syn. ตุๆ, เหม็นตุ Ops. หอม
ตุๆ (adj.) stinky See also: smelly, odorous, reeking, foul Syn. ตุ, เหม็นตุ
เขียว (adj.) stinky See also: rank (smell), horrid (smell), strong (smell) Syn. เหม็นเขียว
เหม็นตุ (adj.) stinky See also: smelly, foul-smelling, stuffy-smelling Syn. ตุๆ Ops. หอม
เหม็นตุ (adj.) stinky See also: smelly, odorous, reeking, foul Syn. ตุ
stank (vi.) กริยาช่องที่ 2 ของ stink
stank (vt.) กริยาช่องที่ 2 ของ stink
stunk (vi.) กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ stink
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Show me a wound. You stink of surrender.คุณเหม็นของชายหนุ่มคนหนึ่ง ยอมแพ้
You step in this stuff and you'll stink forever.ถ้าไปเหยียบโดนไอ้สิ่งนั่น\ มันจะติดตัวเธอไปตลอดกาล
Come on! Josh, it's starting to stink up the place!เลยปล่อยสายฟ้า มรณะจากคฑาน้ำเเข็ง
Flies, stink bugs.แมลงวันแมลงกลิ่นเหม็น
They say I stink. Well, I'll tell you, all of y'all stink to me.พวกเขาว่าฉันตัวเหม็น พวกนายทุกคน ก็ตัวเหม็นสำหรับฉัน
Madam! It's a Stink God?นั่นเทพแห่งความเหม็น?
Something's fishy Didn't seem like a Stink God, to me...กลิ่นเหม็นคาว ไม่เหมือนเทพแห่งความเหม็น...
That's no Stink God in there!นี่ไม่ใช่เทพแห่งความเหม็น!
Shit, these really stink like hell!ไอ้บ้า เหม็นชิบเป๋งเลย
Mandela's shit stink too.แมนเดลาอึกลิ่นเหม็นเกินไป
The stink of it filling every breath, a suffocating cloud you can't escape.ความเหม็นมีอยู่ทุกลมหายใจ ทำให้หายใจไม่ออก หนีไปก็ไม่ได้
Now, your stink is your most powerful weapon in your begging arsenal.กลิ่นเหม็นคืออาวุธสังหารในอาชีพเรา

stink ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
如蚁附膻[rú yǐ fù shān, ㄖㄨˊ ㄧˇ ㄈㄨˋ ㄕㄢ, 如蚁附膻 / 如蟻附膻] like ants pursuing a stink (成语 saw); the mob chases the rich and powerful; the crowd runs after trash
如蝇逐臭[rú yíng zhú chòu, ㄖㄨˊ ˊ ㄓㄨˊ ㄔㄡˋ, 如蝇逐臭 / 如蠅逐臭] like flies pursuing a stink (成语 saw); the mob chases the rich and powerful; the crowd runs after trash
腋臭[yè chòu, ㄧㄝˋ ㄔㄡˋ, 腋臭] armpit odor; underarm stink
甚嚣尘上[shèn xiāo chén shàng, ㄕㄣˋ ㄒㄧㄠ ㄔㄣˊ ㄕㄤˋ, 甚嚣尘上 / 甚囂塵上] clamor raises the dust (成语 saw); a tremendous clamor; to raise a tremendous stink
兰艾同焚[lán ài tóng fén, ㄌㄢˊ ㄞˋ ㄊㄨㄥˊ ㄈㄣˊ, 兰艾同焚 / 蘭艾同焚] lit. to burn both fragrant orchids and stinking weeds (成语 saw); fig. to destroy indiscriminately the noble and common; the rain falls on the just and unjust alike
臭架子[chòu jià zi, ㄔㄡˋ ㄐㄧㄚˋ ㄗ˙, 臭架子] stinking pretension; to give oneself airs and offend others; hateful arrogance
毒瓦斯[dú wǎ sī, ㄉㄨˊ ㄨㄚˇ ㄙ, 毒瓦斯] poisonous gas; stinking fart
腐臭[fǔ chòu, ㄈㄨˇ ㄔㄡˋ, 腐臭] rotten (smell); stinking; putrid
[chòu, ㄔㄡˋ, 臭] stench; stink; smelly; to smell (bad)
恶臭[è chòu, ㄜˋ ㄔㄡˋ, 恶臭 / 惡臭] stink
浊臭熏天[zhuó chòu xūn tiān, ㄓㄨㄛˊ ㄔㄡˋ ㄒㄩㄣ ㄊㄧㄢ, 浊臭熏天 / 濁臭熏天] stinks to high heaven
纳豆[nà dòu, ㄋㄚˋ ㄉㄡˋ, 纳豆 / 納豆] stinky tofu (Japanese natto); strong-smelling fermented soybeans; same as 臭豆腐
臭名远扬[chòu míng yuǎn yáng, ㄔㄡˋ ㄇㄧㄥˊ ㄩㄢˇ ㄧㄤˊ, 臭名远扬 / 臭名遠揚] stinking reputation; notorious far and wide
臭味[chòu wèi, ㄔㄡˋ ㄨㄟˋ, 臭味] stink; fumes
臭烘烘[chòu hōng hōng, ㄔㄡˋ ㄏㄨㄥ ㄏㄨㄥ, 臭烘烘] stinking
臭熏熏[chòu xūn xūn, ㄔㄡˋ ㄒㄩㄣ ㄒㄩㄣ, 臭熏熏 / 臭燻燻] stinking
臭老九[chòu lǎo jiǔ, ㄔㄡˋ ㄌㄠˇ ㄐㄧㄡˇ, 臭老九] stinking intellectual (contemptuous term for educated people during the Cultural Revolution)
臭豆腐[chòu dòu fu, ㄔㄡˋ ㄉㄡˋ ㄈㄨ˙, 臭豆腐] stinky tofu (Japanese natto 納豆|纳豆); strong-smelling fermented soybeans; fig. rough exterior but lovable person
臭不可闻[chòu bù kě wén, ㄔㄡˋ ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄨㄣˊ, 臭不可闻 / 臭不可聞] unbearable stink; fig. notorious
难闻[nán wén, ㄋㄢˊ ㄨㄣˊ, 难闻 / 難聞] unpleasant smell; stink

stink ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
カメ虫;亀虫;椿象;龜虫(oK)[かめむし(亀虫;椿象;龜虫);カメむし(カメ虫);カメムシ, kamemushi ( kame mushi ; tsubaki zou ; kame mushi ); kame mushi ( kame mushi ); kam] (n) (uk) shield bug; stink bug
ガン見[ガンみ, gan mi] (n,vs) (sl) glaring look; giving the stink eye
屁っ放り虫[へっぴりむし;ヘッピリムシ, heppirimushi ; heppirimushi] (n) (1) (uk) (See 三井寺歩行虫) bombardier beetle (esp. species Pheropsophus jessoensis); (2) (See 椿象) stink bug
放屁虫[へひりむし, hehirimushi] (n) (1) (obsc) (See 三井寺歩行虫) bombardier beetle (esp. species Pheropsophus jessoensis); (2) (See 椿象) stink bug
最後っ屁[さいごっぺ, saigoppe] (n) (1) stink bomb; foul odour emitted from the anal sacs of a frightened weasel; (2) final desperate tactic
最後屁[さいごべ, saigobe] (n) (1) stink bomb; foul odour emitted from the anal sacs of a frightened weasel; (2) final desperate tactic
羶血[せんけつ, senketsu] (n) stink of blood or meat; meat eating barbarian (i.e. Westerner)
臭亀;草亀[くさがめ;クサガメ, kusagame ; kusagame] (n) (1) (uk) Chinese pond turtle (Chinemys reevesii); Reeves' turtle; (2) (See 椿象) stink bug; shield bug
鼻につく;鼻に付く[はなにつく, hananitsuku] (exp,v5k) (1) to be cloying; to be sick and tired with; to be disgusted with; to get up someone's nose; (2) to stink
匂う(P);臭う(P)[におう, niou] (v5u,vi) (1) (usu. 匂う) to be fragrant; to smell (good); (2) (usu. 臭う) to stink; to smell (bad); (3) to glow; to be bright; (P)
悪臭[あくしゅう, akushuu] (n,adj-no) stink; bad odor; bad odour; stench; (P)
[しゅう, shuu] (suf) (1) (See カビ臭) -smell; stinking of; (2) (See 官僚臭) smacking of; hinting of
臭い[くさい, kusai] (adj-i) (1) stinking; smelly; (2) suspicious; fishy; (3) clumsy; (P)
臭気[しゅうき, shuuki] (n) bad smell; stink; (P)
臭豆腐[しゅうどうふ;ちょうどうふ;チョウドウフ, shuudoufu ; choudoufu ; choudoufu] (n) fermented tofu; stinky tofu; smelly tofu
鼈茸[すっぽんたけ;スッポンタケ, suppontake ; suppontake] (n) (uk) common stinkhorn (Phallus impudicus)
鼻持ちならない[はなもちならない, hanamochinaranai] (adj-i) stink; intolerable

stink ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ได้กลิ่นเหม็นมาก[v. exp.] (dāi klin me) EN: stink to high heaven FR:
คาว[adj.] (khāo) EN: fishy ; stench ; stink ; stinking FR: suspect ; douteux ; louche
คละคลุ้ง[v.] (khlakhlung) EN: smell ; stink ; have an unpleasant odor FR: sentir mauvais
กลิ่นเหม็น[n.] (klin men) EN: bad odour ; foul smell ; offensive smell ; bad smell ; stench ; stink ; effluvium ; pong ; reek FR: puanteur [f] ; odeur infecte [f] ; odeur nauséabonde [f]
กลิ่นเหงื่อ[n. exp.] (klin ngeūa) EN: body odour ; body odor (Am.) ; stink of sweat FR:
กลิ่นตัว[n. exp.] (klin tūa) EN: body odour ; body odor (Am.) ; stink of sweat FR: odeur corporelle [f] ; odeur de transpiration [f]
แมงแคง [n.] (maēng khaēn) EN: Stink Bug FR:
แมลงแคง [n.] (malaēng kha) EN: Stink Bug FR:
แมลงแคงเขียว[n. exp.] (malaēng kha) EN: Stink Bug FR:
เหม็น[v.] (men) EN: smell ; give off a bad odor ; be rank ; stink ; reek ; pong FR: sentir mauvais ; puer ; empester ; chlinguer (fam. - vulg.) ; schlinguer (fam. - vulg.)
เหม็นสาบ[v. exp.] (men sāp) EN: stink ; rank FR:
มวนเขียว[n. exp.] (mūan khīo) EN: Stink Bug FR:
มวนลำใย[n. exp.] (mūan lamyai) EN: Stink Bug FR:
มวนลิ้นจี่[n. exp.] (mūan linjī ) EN: Lychee Stink Bug FR:
อับ[adj.] (ap) EN: smelly ; rancid ; stinky ; foul-smelling ; musty ; stuffy FR: malodorant ; puant ; mal aéré ; à l'odeur de renfermé
เห็ดร่างแห[n. exp.] (het rānghaē) EN: bamboo mushroom ; long net stinkhorn ; basket stinkhorn ; veiled lady ; king of mushroom ; netted stinkhorn ; dancing mushroom FR:
หึ่ง[adj.] (heung) EN: rotting ; stinking FR:
กะทกรก[n.] (kathok-rok) EN: fetid passionflower ; scarletfruit passionflower ; stinking passionflower ; Passiflora foetida FR: passiflore [f] ; Passiflora foetida
ไข่เน่า[n.] (khainao) EN: stinky gas FR:
เขียว[adj.] (khīo) EN: rank ; stinking ; rancid ; noisome FR:
คละคลุ้ง[adj.] (khlakhlung) EN: stinking ; maladorous ; fetid FR: puant
คลุ้ง[adj.] (khlung) EN: smelly ; rank ; reeking ; odorous ; stinking FR:
กลิ่นคาว[n. exp.] (klin khāo) EN: fishy smell ; stinking smell FR: odeur suspecte [f]
กระพังโหม[n.] (kraphanghōm) EN: Skunkvine ; Stinkvine ; Chinese Fever Vine ; Sarcostemma secamone FR: Sarcostemma secamone
เหม็น[adj.] (men) EN: stinking ; rank ; bad-smelling ; foul ; foul-smelling ; noisome ; malodorous FR: malodorant ; puant ; nauséabond
เหม็นตุ ๆ = เหม็นตุๆ[adj.] (men tu-tu) EN: stinky FR:
มีกลิ่นเหม็น[adj.] (mī klin men) EN: malodorous ; reeking ; smelly ; stinking FR: malodorant
เน่าเหม็น[adv.] (nao men) EN: stinking ; putrid FR: putride
ตุ ; ตุ ๆ = ตุๆ[adj.] (tu) EN: smelly ; odorous ; stinky FR:
ตุ ๆ = ตุๆ[adj.] (tu-tu) EN: smelly ; odorous ; stinky FR:
อุตพิด[n.] (uttaphit) EN: stinkweed ; Thlaspi arvense ; Typhonium trilobatum FR:

stink ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
stinken (nach) | stinkend | gestunken | er/sie/es stinkt | ich/er/sie/es stank | er/sie/es hat/hatte gestunken | ich/er/sie/es stänketo stink {stank, stunk; stunk} (of) | stinking | stunk | he/she/it stinks | I/he/she/it stank | he/she/it has/had stunk | I/he/she/it would stink
Instinkt {n} | Instinkte
Stinkbombe {f} | Stinkbomben
Stinker {m} | Stinker
Stinkwut {f} [ugs.] | eine Stinkwut auf jdn. habentowering rage | to be furious with sb.; to be livid with sb. [Br.]
stinkbesoffen {adj} [ugs.]stinkung drunk
stinkend; widerlich {adj}stinking
stinkfaul {adj} | stinkfauler | am stinkfaulstenbonelazy; bone idle [coll.] | more bonelazy | most bonelazy
stinkreich {adj} [ugs.]stinking rich; loaded

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า stink
Back to top