ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

sing

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *sing*, -sing-

sing ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
sing (vi.) ร้องเพลง See also: ขับร้อง, เปล่งเสียง Syn. chant, harmonize, vocalize Ops. screech
sing (vt.) ร้องเพลง See also: ขับร้อง, เปล่งเสียง, ทำให้เกิดเสียงดนตรี Syn. chant, harmonize, vocalize Ops. screech
sing (vi.) สรรเสริญด้วยบทกวี See also: สดุดีด้วยบทกวี Syn. versify
sing (vt.) สรรเสริญด้วยบทกวี See also: สดุดีด้วยบทกวี Syn. versify
sing (n.) การร้องเพลง See also: การขับร้อง, เสียงร้องเพลง
sing away (phrv.) ร้องเพลงไม่หยุด
sing away (phrv.) ร้องเพลงขับไล่ See also: ร้องเพลงขจัด
sing low (phrv.) ร้องออกมาอย่างต่ำต้อย (หรือนอบน้อม) หลังพ่ายแพ้
sing out (phrv.) ร้องเพลงออกมา
sing small (idm.) ร้องเพลงเงียบๆ
sing small (phrv.) ประพฤติตัวนอบน้อมหลังจากถูกดุว่า
sing to (phrv.) ร้องเพลงกับ (เครื่องดนตรี)
sing to (phrv.) ร้องเพลงให้กับ
sing together (phrv.) ร้องพร้อมกัน
sing up (phrv.) ร้องเสียงดัง
Singapore (n.) ประเทศสิงคโปร์
Singburi (n.) จังหวัดสิงห์บุรี
Singburi (n.) สิงห์บุรี
singe (vt.) ทำให้ไหม้ See also: เผา Syn. burn, char, sizzle
singer (n.) นักร้อง
Singhalese (adj.) เกี่ยวกับประเทศศรีลังกา
single (adj.) เดี่ยว See also: โดดๆ, ลำพัง, โดดเดี่ยว Syn. sole, singular, only, particular, Ops. many, numerous
single (adj.) โสด See also: ซึ่งยังไม่ได้แต่งงาน Syn. companionless, bachelor, unwed Ops. married, united, wed
single file (n.) การเคลื่อนที่เป็นแถวเรียงหนึ่ง (ของคน, สัตว์, ยานพาหนะ) See also: การตั้งแถวเรียงหนึ่ง, การเข้าแถวเรียงหนึ่ง
single man (n.) ชายโสด See also: คนโสด Syn. unmarried man
single out (phrv.) เลือกเฉพาะ See also: เลือกจากกลุ่ม Syn. center out
single part (n.) เพลงร้องเดี่ยว Syn. aria
single step (n.) ขั้นบันได
single-foot (n.) การก้าวเท้าอย่างรวดเร็วของม้า
single-handed (adv.) โดยลำพัง See also: โดยตัวคนเดียว, อย่างไม่ต้องมีใครช่วย Syn. without help, courageously
single-hearted (adj.) เด็ดเดี่ยว
single-minded (adj.) มุ่งมั่น
single-space (vt.) พิมพ์บรรทัดเดียว
singleness (n.) ความเป็นหนึ่งเดียว Syn. integrity
singlet (n.) เสื้อกล้าม
singleton (n.) คนหรือสิ่งที่มีเพียงสิ่งเดียว
singly (adv.) เดี่ยว See also: ลำพัง, โดยตัวคนเดียว, โดยไม่มีผู้อื่นช่วย Syn. alone, separately, solely, one by one, individually Ops. together
singsong (n.) การร้องเพลง
singular (adj.) เป็นเอกพจน์ See also: ซึ่งอ้างถึงบุคคลเดียว Syn. sole, single
singular (adj.) ผิดธรรมดา See also: พิเศษ Syn. peculiar, strange, uncommon Ops. average, normal
English-Thai: HOPE Dictionary
sing(ซิง) {sang,sung,singing,sings} vi.,vt.,n. (การ) ร้องเพลง, (นก) ร้อง,การขับร้อง,เสียงร้องเพลง,เสียงเพลง, See also: singable adj. singingly adv., Syn. carol,chant
singe(ซินจฺ) vt.,n. (การ) ทำให้ไหม้เกรียม,ลนไฟ,ลนไฟเอาขนออก,ทำให้เสียหาย,ทำให้บาดเจ็บ,แผลไหม้เกรียม,, See also: singeingly adv.
singer(ซิน'เจอะ) n.นักร้อง ,ผู้ร้องเพลง,สิ่งที่ทำให้เกิดเสียงดนตรี,ผู้ลนขนสัตว์,เครื่องลนขนสัตว์
singhalese(ซิงกะลีซ) adj.,n. (เกี่ยวกับ) ศรีลังกา ,ประเทศ,ประชาชน,วัฒนธรรม,ภาษา, Syn. Sinhalese
singing mynahn. นกเอี้ยง
single(ซิง'เกิล) adj. เดี่ยว,เดียว,อย่างเดียว,คนเดียว,อันเดียว,โดดเดี่ยว,รายตัว,เฉพาะคน,ใจซื่อ,บริสุทธิ์ใจ,จริงใจ,ไม่แบ่งแยก,เป็นเอก,ใช้ได้กับทั้งหมด,ไปเที่ยวเดียว,เจาะจง. vt. เลือกเฟ้น,เจาะจง,คัดเลือก. vi. (กีฬาเบสบอล) ตีได้หนึ่งป้อม. n.. คนเดียว,สิ่งเดียว,อันเดียว
single blessednessn. ความสุขสบายของคนโสด
single in-line memory modใช้ตัวย่อว่า SIMM (อ่านว่า ซิม) หมายถึงแผงวงจรขนาดเล็ก ที่บรรจุชิปจำนวนมากมาย ใช้เป็นหน่วยความจำได้ เหมาะที่จะใช้เมื่อต้องการเพิ่มหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ เพราะเพียงนำแผ่นวงจรซิมนี้มาเสียบเข้าไปในช่องเสียบ (slot) ในเครื่องคอมพิวเตอร์เท่านั้นดู single in-line processor เปรียบเทียบ
single in-line processorใช้ตัวย่อว่า SIP (อ่านว่า ซิป) หมายถึง แผ่นวงจรขยายหน่วยความจำคล้าย ๆ กับ แผ่นวงจรซิม (SIMM) ผิดกันแต่ว่าแผ่นวงจร SIP นั้นประกอบด้วยเข็มเล็ก ๆ เรียงกันเหมือนหวี ซึ่งมาต่อเอาเองไม่ได้ ต้องติดตั้งมาจากโรงงานเลยดู single in-line memory module เปรียบเทียบ
single-handedadj. มีจุดประสงค์เดียว,ข้างเดียว,มือเดียว,เด็ดเดี่ยว,บุกเดี่ยว,มีกำลังคนเดียว,ยึดมั่น., See also: single-handedly adv. single-handedness n.
single-heartedadj. ใจจริง,ซื่อสัตย์,เด็ดเดี่ยว,จงรักภักดี,มีน้ำใสใจจริง
single-sided diskจานบันทึกหน้าเดียวหมายถึง จานบันทึกที่สามารถนำมาใช้บันทึกข้อมูลได้เพียงหน้าเดียว สมัยปัจจุบัน คงจะหาไม่ได้เพราะเลิกใช้ไปหมดแล้ว
singleness(ซิง'เกิลนิส) n. ความเป็นเอกเทศ,การเป็นอันหนึ่งอันเดียว,ความโดดเดี่ยว,ความเจาะจง
singlet(ซิง'กลิท) n. เสื้อซับเหงื่อของผู้ชาย
singular(ซิง'กิวละ) adj. ยอดเยี่ยม,ดีเลิศ,แปลกประหลาด,เป็นเอก,เอกเทศ,เฉพาะตัว n.. เอกพจน์, See also: singularity n., Syn. unique,extraordinary
English-Thai: Nontri Dictionary
sing(vi) ร้องเพลง,กล่อม,สดุดี,แต่งกลอน
singe(vt) ลนไฟ,ทำให้ไหม้,ทำให้เสียหาย
singer(n) นักร้อง
single(adj) โสด,เดี่ยว,โทน,เดียว,รายตัว,เฉพาะคน
SINGLE-single-handed(adj) มือเดียว,เพียงผู้เดียว,ข้างเดียว,บุกเดี่ยว
SINGLE-single-minded(adj) ซื่อตรง,ซึ่งยึดมั่น,เด็ดเดี่ยว,ใจเดียว
singleness(n) ความโสด,ความเป็นเอกเทศ,ความโดดเดี่ยว,การอยู่ตามลำพัง
singlet(n) เสื้อยืด
singly(adv) ทีละอย่าง,โดยลำพัง,ข้างเดียว,เดียวดาย,โดดเดี่ยว
singsong(adj) น่าเบื่อหน่าย
singular(adj) เป็นเอกพจน์,ดีเลิศ,เป็นเอกเทศ,เฉพาะตัว
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
singleเดี่ยว, โสด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
singletonเซตโทน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
singly linked listรายการโยงเดี่ยว [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
singularเอกฐาน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Singalasuttaสิงคาลกสสูตร [TU Subject Heading]
Singersนักร้อง [TU Subject Heading]
single bondพันธะเดี่ยว, พันธะระหว่างอะตอมคู่หนึ่ง ซึ่งคู่อะตอมนี้ใช้อิเล็กตรอนคู่ร่วมพันธะ 1 คู่ เช่น พันธะระหว่างคาร์บอนกับไฮโดรเจนในสารประกอบมีเทน เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Single Well Offshore Production Systemระบบการผลิตปิโตรเลียมในทะเลจากหลุมเดี่ยว [ปิโตรเลี่ยม]
Single-lens reflex cameraกล้องสะท้อนภาพเลนส์เดี่ยว [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
singular matrixเมทริกซ์เอกฐาน, เมทริกซ์จัตุรัส A ใด ๆ ที่ det (A)  มีค่าเป็นศูนย์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ablaut (n.) การเปลี่ยนแปลงเสียงสระของชุดคำ(เช่น sing sang sang)
ขับร้อง (v.) sing See also: sing a song Syn. ร้องเพลง, ร้อง
ขับลำ (v.) sing Syn. ขับกล่อม, ร้องเพลง, เจรียง
ครวญเพลง (v.) sing See also: hum, croon Syn. ร้องเพลง
จำเรียง (v.) sing Syn. ขับลำ, ขับกล่อม, ร้องเพลง, เจรียง
ร้อง (v.) sing See also: chant, carol, croon, yodle Syn. ร้องเพลง, ขับร้อง
ร้อง (v.) sing Syn. ร้องเพลง
ร้องเพลง (v.) sing See also: sing a song Syn. ขับร้อง, ร้อง Ops. ฟังเพลง
เจรียง (v.) sing Syn. ขับลำ, ขับกล่อม, ร้องเพลง
ร้องรำทำเพลง (v.) sing and dance
จังหวัดสิงห์บุรี (n.) Sing Buri
สิงห์บุรี (n.) Sing Buri Syn. จังหวัดสิงห์บุรี
ครวญ (v.) sing for Syn. ครวญเพลง
ซ้อง (v.) sing in unison See also: praise in song or chorus, sing together, acclaim Syn. แซ่ซ้อง, สรรเสริญ
แซ่ซ้อง (v.) sing in unison See also: praise in song or chorus, sing together, acclaim Syn. สรรเสริญ
กล่อม (v.) sing lullabies See also: lull
เห่เรือ (v.) sing while paddling a boat
ร้องส่ง (v.) sing with instrumental accompaniment See also: sing a song alternatively with music
ประเทศสิงคโปร์ (n.) Singapore
สิงคโปร์ (n.) Singapore Syn. ประเทศสิงคโปร์
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
No, I'm a single sonไม่ ฉันเป็นลูกชายคนเดียว
I have some difficulty in expressing myselfฉันมีความยากลำบากบ้างในการพูดอธิบายเกี่ยวกับตัวเอง
I waste my time using the internetฉันเสียเวลามากมายในการใช้อินเตอร์เน็ต
I barely escaped the collapsing buildingฉันเกือบจะหนีรอดออกมาจากตึกที่ถล่มลงมาแทบไม่ทัน
He would like his son to go to single-sex schoolเขาอยากให้ลูกชายไปโรงเรียนชาย
I'm tired of my wife's unceasing complaintsฉันเหนื่อยหน่ายกับการบ่นไม่มีหยุดของภรรยา
He's missing his friendsเขากำลังคิดถึงเพื่อน
No, nothing seems to be missingไม่ ดูเหมือนไม่มีอะไรหายไป
I'm single just nowฉันเป็นโสดอยู่ในตอนนี้
I've been so afraid of losing himฉันกลัวเหลือเกินที่จะเสียเขาไป
I don't know a single thing about youฉันไม่รู้อะไรสักนิดเกี่ยวกับคุณ
May be he's just using you!บางทีเขาอาจจะแค่ใช้เธอ
Stop it! You're embarrassing me!หยุดเลย เธอกำลังจะทำให้ฉันเขินอายนะ
Stop messing around with me!เลิกทำอะไรโง่ๆ กับฉันเสียที
You need to learn to go out and enjoy the single lifeเธอต้องเรียนรู้ที่จะออกไปเที่ยวและสนุกสนานกับชีวิตโสดบ้าง
You're already causing too much troubleเธอทำให้เกิดปัญหามากมายซะแล้วล่ะ
Stop teasing me!เลิกแซวฉันได้แล้ว
Quit messing with me!เลิกยุ่งเกี่ยวกับฉันเสียที
I apologize for causing so much troubleฉันต้องขอโทษด้วยที่สร้างปัญหามากมายเหลือเกิน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Come on, now, let's sing it!มาสิ, ตอนนี้ ขอร้องเพลงมัน!
Introducing the only marionette... who can sing and dance... absolutely without the aids of strings.แนะนำเพียงหุ่นเชิด ที่สามารถร้องเพลงและเต้นรำ อย่างแน่นอนโดยไม่ต้องเอดส์ ของสตริง
All you have to do is sing Beethoven's Ode to Joy from the 9th symphony.ทั้งหมดที่คุณต้องทำคือการร้อง เพลงของ เบโธเฟน บทกวีที่มีชื่อเสียงจากความสุข ซิมโฟนี 9 ที่ดีกว่า
Learn to sing trios.เรียนรู้ที่จะร้องเพลงตั้งท่า
That the singer's gonna sing a song, And he wants you all to sing alongที่จะของนักร้องร้องเพลง, และเขาต้องการให้คุณทุกคนที่จะ ร้องตาม
Lend me your ears and I'll sing you a songให้ฉันยืมหูของคุณและฉันจะร้อง เพลง
And I'll try not to sing out of keyและฉันจะพยายามที่จะไม่ร้องเพลง ออกของคีย์
Nothing you can sing that can't be sungอะไรที่คุณสามารถร้องเพลงที่ไม่ สามารถร้อง
"De Camp Town Ladies sing this song, doo-dah, doo-dah.♪ สาวชาวแคมป์ร้องเพลงนี้ ดู-ดาห์ ดู-ดาห์ ♪
"Oh, de Camp Town Ladies sing this song, doo-dah, doo-dah.♪ สาวชาวแคมป์ร้องเพลงนี้ ดู-ดาห์ ดู-ดาห์ ♪
"They sing the same tune!♪ ต่างร้องเพลงเดียวกัน ♪
He'll sing you another lullabyเขา'จะร้องคุณเพลงกล่อมอื่นๆ

sing ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
对歌[duì gē, ㄉㄨㄟˋ ㄍㄜ, 对歌 / 對歌] answering phrase of duet; to sing antiphonal answer
唱反调[chàng fǎn diào, ㄔㄤˋ ㄈㄢˇ ㄉㄧㄠˋ, 唱反调 / 唱反調] to sing an opposite tune; to contradict; to express an opposing view; to strike a discordant note
一鼻孔出气[yī bí kǒng chū qì, ㄧ ㄅㄧˊ ㄎㄨㄥˇ ㄔㄨ ㄑㄧˋ, 一鼻孔出气 / 一鼻孔出氣] lit. to breathe through the same nostril (成语 saw); fig. two people say exactly the same thing (usually derog.); to sing from the same hymn sheet
悲歌[bēi gē, ㄅㄟ ㄍㄜ, 悲歌] sad melody; stirring strains; elegy; dirge; threnody; sing with solemn fervor
演唱[yǎn chàng, ㄧㄢˇ ㄔㄤˋ, 演唱] sung performance; to sing for an audience
首字母缩写[shǒu zì mǔ suō xiě, ㄕㄡˇ ㄗˋ ㄇㄨˇ ㄙㄨㄛ ㄒㄧㄝˇ, 首字母缩写 / 首字母縮寫] acronym; abbreviation using initial letters
倒彩[dào cǎi, ㄉㄠˋ ㄘㄞˇ, 倒彩] adverse audience reaction: boos and jeers, hissing, catcalls or deliberate applause after a mistake
传单广[chuán dān guǎng, ㄔㄨㄢˊ ㄉㄢ ㄍㄨㄤˇ, 传单广 / 傳單廣] advertising leaflet; circular
[huǎng, ㄏㄨㄤˇ, 幌] advertising sign
广告商[guǎng gào shāng, ㄍㄨㄤˇ ㄍㄠˋ ㄕㄤ, 广告商 / 廣告商] advertising company
广告片[guǎng gào piān, ㄍㄨㄤˇ ㄍㄠˋ ㄆㄧㄢ, 广告片 / 廣告片] advertising film; commercial (on TV)
广告设计师[guǎng gào shè jì shī, ㄍㄨㄤˇ ㄍㄠˋ ㄕㄜˋ ㄐㄧˋ ㄕ, 广告设计师 / 廣告設計師] advertising copywriter
指导教授[zhǐ dǎo jiào shòu, ㄓˇ ㄉㄠˇ ㄐㄧㄠˋ ㄕㄡˋ, 指导教授 / 指導教授] adviser; advising professor
谭咏麟[Tán Yǒng lín, ㄊㄢˊ ㄩㄥˇ ㄌㄧㄣˊ, 谭咏麟 / 譚詠麟] Alan Tam (1950-), Hong Kong Canto-pop singer and actor
分区[fēn qū, ㄈㄣ ㄑㄩ, 分区 / 分區] allocated area (for housing, industry etc); district
双独[shuāng dú, ㄕㄨㄤ ㄉㄨˊ, 双独 / 雙獨] double and single; allowed dispensation to have second child
[dú, ㄉㄨˊ, 独 / 獨] alone; independent; single; sole; only
逗人[dòu rén, ㄉㄡˋ ㄖㄣˊ, 逗人] amusing; funny; entertaining
抗原决定簇[kàng yuán jué dìng cù, ㄎㄤˋ ㄩㄢˊ ㄐㄩㄝˊ ㄉㄧㄥˋ ㄘㄨˋ, 抗原决定簇 / 抗原決定簇] antigen determinant (causing immunological response); epitope
被上诉人[bèi shàng sù rén, ㄅㄟˋ ㄕㄤˋ ㄙㄨˋ ㄖㄣˊ, 被上诉人 / 被上訴人] appellee (side that won in trial court, whose victory is being appealed by losing side)
御敌[yù dí, ㄩˋ ㄉㄧˊ, 御敌 / 禦敵] armed enemy of the nation; enemy of the Emperor; fig. championship challenger; contender opposing champion in sporting contest
单源多倍体[dān yuán duō bèi tǐ, ㄉㄢ ㄩㄢˊ ㄉㄨㄛ ㄅㄟˋ ㄊㄧˇ, 单源多倍体 / 單源多倍體] autopolyploid (polyploid with chromosomes of single species)
秋收起义[Qiū shōu qǐ yì, ㄑㄧㄡ ㄕㄡ ㄑㄧˇ ㄧˋ, 秋收起义 / 秋收起義] Autumn Harvest Uprising
避嫌[bì xián, ㄅㄧˋ ㄒㄧㄢˊ, 避嫌] avoid doing anything that may arouse suspicion; avoid arousing suspicion
单身[dān shēn, ㄉㄢ ㄕㄣ, 单身 / 單身] unmarried; single; bachelorhood
伴唱[bàn chàng, ㄅㄢˋ ㄔㄤˋ, 伴唱] vocal accompaniment; accompany a singer; support of sb; echo sb; chime in with sb
不可终日[bù kě zhōng rì, ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄓㄨㄥ ㄖˋ, 不可终日 / 不可終日] be unable to carry on even for a single day; be in a desperate situation
蒸蒸日上[zhēng zhēng rì shàng, ㄓㄥ ㄓㄥ ㄖˋ ㄕㄤˋ, 蒸蒸日上] becoming more prosperous with each passing day
[dān, ㄉㄢ, 单 / 單] bill; list; form; single; only; sole
佑护[yòu hù, ㄧㄡˋ ㄏㄨˋ, 佑护 / 佑護] blessing
[réng, ㄖㄥˊ, 礽] blessings
[zuò, ㄗㄨㄛˋ, 祚] blessing; the throne
祝福[zhù fú, ㄓㄨˋ ㄈㄨˊ, 祝福] blessings; wish well
降福[jiàng fú, ㄐㄧㄤˋ ㄈㄨˊ, 降福] blessings from heaven
自下而上的加工[zì xià ér shàng de jiā gōng, ㄗˋ ㄒㄧㄚˋ ㄦˊ ㄕㄤˋ ㄉㄜ˙ ㄐㄧㄚ ㄍㄨㄥ, 自下而上的加工] bottom-up processing
梳妆室[shū zhuāng shì, ㄕㄨ ㄓㄨㄤ ㄕˋ, 梳妆室 / 梳妝室] boudoir; lady's dressing room
光明[guāng míng, ㄍㄨㄤ ㄇㄧㄥˊ, 光明] bright (future); promising
淤血斑[yū xuè bān, ㄩ ㄒㄩㄝˋ ㄅㄢ, 淤血斑] bruise; patch of bruising
淤伤[yū shāng, ㄩ ㄕㄤ, 淤伤 / 瘀傷] bruising
碰损[pèng sǔn, ㄆㄥˋ ㄙㄨㄣˇ, 碰损 / 碰損] bruising (damage to soft fruit etc)

sing ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
且つ飲み且つ歌う[かつのみかつうたう, katsunomikatsuutau] (v5u) to drink and sing at the same time; to drink as well as sing
口ずさむ;口遊む;口吟む;口号む(iK)[くちずさむ, kuchizusamu] (v5m,vt) to hum; to sing to oneself; to compose impromptu (poems)
寒蝉[かんぜみ;かんせん;かんぜん, kanzemi ; kansen ; kanzen] (n) cicadas which sing in late autumn
歌い上げる[うたいあげる, utaiageru] (v1,vt) to sing at the top of one's voice; to express one's feelings fully in a poem
歌い捲る;歌いまくる[うたいまくる, utaimakuru] (v5r) (See 捲る・まくる) to sing energetically; to sing with abandon
歌う(P);唄う(P);謡う;詠う[うたう, utau] (v5u,vt) (1) to sing; (2) to sing (one's praises in a poem, etc.); to compose a poem; to recite a poem; (P)
褒めちぎる;誉めちぎる[ほめちぎる, homechigiru] (v5r,vt) to praise (to the skies); to sing the praises (of); to extol
詠じる[えいじる, eijiru] (v1,vt) (See 詠ずる) to compose (e.g. poem); to recite; to sing
詠ずる[えいずる, eizuru] (vz,vt) (See 詠じる) to compose (e.g. poem); to recite; to sing
鼓腹撃壌[こふくげきじょう, kofukugekijou] (n,vs) (people) sing the praises (enjoy the blessings) of peace
MD[エムディー, emudei-] (n) (1) (See ミニディスク) minidisc; MD; (2) missile defense; MD; (3) magnetic disk; MD; (4) (See マーチャンダイジング) merchandising
SNP[スニップ, sunippu] (n) single nucleotide polymorphism; SNP
SSPE[エスエスピーイー, esuesupi-i-] (n) (See 亜急性硬化性全脳炎) subacute sclerosing panencephalitis; SSPE
あーた[, a-ta] (n) (sl) (See あんた) you (slang for anta, often used by a wife addressing her husband)
アイシングラス[, aishingurasu] (n) fish gelatin; isinglass
アイジングラス[, aijingurasu] (n) isinglass
あいた口が塞がらぬ;開いた口が塞がらぬ[あいたくちがふさがらぬ, aitakuchigafusagaranu] (exp,adj-f) (See 開いた口も塞がらぬ) surprising; shocking; jaw-dropping
あいた口も塞がらぬ;開いた口も塞がらぬ[あいたくちもふさがらぬ, aitakuchimofusagaranu] (exp,adj-f) (See あいた口が塞がらぬ) surprising; shocking; jaw-dropping
アイドル歌手[アイドルかしゅ, aidoru kashu] (n) pop idol; idol singer
アクスルハウジング[, akusuruhaujingu] (n) axle housing
あっと[, atto] (adv) (on-mim) in a surprising way
アドバタイジング[, adobataijingu] (n) advertising
アドバルーン[, adobaru-n] (n) advertising balloon; ad-balloon
アドレシング[, adoreshingu] (n) {comp} addressing
アドレス指定例外[アドレスしていれいがい, adoresu shiteireigai] (n) {comp} addressing exception
アドレッシング[, adoresshingu] (n) addressing
アドレッシングモード[, adoresshingumo-do] (n) {comp} addressing mode
アナログ信号処理[アナログしんごうしょり, anarogu shingoushori] (n) analog signal processing
あばら屋;あばら家;荒ら屋;荒ら家;荒屋(io);荒家(io)[あばらや, abaraya] (n) (1) dilapidated house; tumbledown house; hovel; miserable shack; (2) (hum) my house; my home; (3) small resting place comprising four pillars and a roof (with no walls)
アフィ[, afi] (n) (col) (abbr) (See アフィリエートプログラム) affiliate program (of Internet advertising)
アフィリエートプログラム;アフィリエイトプログラム[, afirie-topuroguramu ; afirieitopuroguramu] (n) {comp} affiliate program (of Internet advertising)
アムラー[, amura-] (n) (abbr) young girls who imitate the style of singer Amuro Namie
アルト歌手[アルトかしゅ, aruto kashu] (n) alto (voice or singer)
アレイ処理[アレイしょり, arei shori] (n) {comp} array processing
アンチエイリアシング[, anchieiriashingu] (n) {comp} (See アンチエイリアス) anti-aliasing
アンチエイリアス[, anchieiriasu] (n) {comp} anti-aliasing
いいとこ取り[いいとこどり, iitokodori] (n,vs) focusing on only the good points or strong points; incorporating the benefits (while ignoring the drawbacks); picking the best of both (everything); cherrypicking (e.g. information)
イベント処理[イベントしょり, ibento shori] (n) {comp} event processing
イメージ処理[イメージしょり, ime-ji shori] (n) {comp} image processing
イメージ広告[イメージこうこく, ime-ji koukoku] (n) image advertising
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アドレシング[あどれしんぐ, adoreshingu] addressing
アドレス指定例外[アドレスしていれいがい, adoresu shiteireigai] addressing exception
アレイ処理[アレイしょり, arei shori] array processing
アンチエイリアシング[あんちえいりあしんぐ, anchieiriashingu] anti-aliasing
イメージ処理[イメージしょり, ime-ji shori] image processing
オーバレイアドレッシング[おーばれいあどれっしんぐ, o-bareiadoresshingu] overlay addressing
キャビネット[きゃびねっと, kyabinetto] cabinet, housing
グローバルネットワークアドレス領域[グローバルネットワークアドレスりょういき, guro-barunettowa-kuadoresu ryouiki] global network addressing domain
クロスケーブル[くろすけーぶる, kurosuke-buru] crossing cable
シンガポールテレコム[しんがぽーるてれこむ, shingapo-ruterekomu] Singapore Telecom
シングルキャスト[しんぐるきゃすと, shingurukyasuto] single cast
シングルクォーテーション[しんぐるくおーてーしょん, shingurukuo-te-shon] single quotation (mark), apostrophe
シングルクォート[しんぐるくおーと, shingurukuo-to] single quote
シングルシフト[しんぐるしふと, shingurushifuto] single shift
シングルステップ[しんぐるすてっぷ, shingurusuteppu] single step (debugging mode)
シングルソースサプライヤー[しんぐるそーすさぷらいやー, shinguruso-susapuraiya-] single source supplier
シングルボードコンピュータ[しんぐるぼーどこんぴゅーた, shingurubo-dokonpyu-ta] single-board computer
シングルモード[しんぐるもーど, shingurumo-do] single mode
シングルモードファイバ[しんぐるもーどふぁいば, shingurumo-dofaiba] singlemode fiber
シングルユー[しんぐるゆー, shinguruyu-] single user
シングルリンク手順[シングルリンクてじゅん, shingururinku tejun] single-link protocol
セパレートアドレッシング[せぱれーとあどれっしんぐ, separe-toadoresshingu] separate addressing
セル処理[セルしょり, seru shori] cell processing
データウェアハウス[でーたうえあはうす, de-taueahausu] data warehouse, data warehousing
データプロセシング[でーたぷろせしんぐ, de-tapuroseshingu] data processing
データ処理[データしょり, de-ta shori] data processing, data handling
データ処理システム[データしょりシステム, de-ta shori shisutemu] data processing system, computer system, computing system
データ処理システムの安全保護[データしょりシステムのあんぜんほご, de-ta shori shisutemu noanzenhogo] data processing system security, computer system security
データ処理ステーション[データしょりステーション, de-ta shori sute-shon] data processing station
データ処理センター[データしょりセンター, de-ta shori senta-] Data Processing Center, DPC
データ処理ノード[データしょりノード, de-ta shori no-do] data processing node
データ処理機械[データしょりきかい, de-ta shorikikai] data processing machine
テキスト処理[テキストしょり, tekisuto shori] text processing
テレプロセシング[てれぷろせしんぐ, terepuroseshingu] teleprocessing
トークンパッシングプロトコル[とーくんぱっしんぐぷろとこる, to-kunpasshingupurotokoru] token passing protocol
トークンパッシング手順[トークンパッシングてじゅん, to-kunpasshingu tejun] token passing protocol, token passing procedure
トランザクション処理サービス利用者[とらんざくしょんしょりサービスりようしゃ, toranzakushonshori sa-bisu riyousha] Transaction Processing Service User, TPSU
トランザクション処理サービス提供者[とらんざくしょんしょりサービスていきょうしゃ, toranzakushonshori sa-bisu teikyousha] Transaction Processing Service Provider, TPSP
トランザクション処理チャネル[とらんざくしょんしょりチャネル, toranzakushonshori chaneru] Transaction Processing channel, channel
トランザクション処理プロトコル機械[とらんざくしょんしょりぷろとこるきかい, toranzakushonshoripurotokorukikai] Transaction Processing Protocol Machine, TPPM
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
平屋[ひらや, hiraya] Thai: บ้านชั้นเดียว English: single storey house
抜ける[ぬける, nukeru] Thai: ขาดหายไป English: to be missing
歌う[うたう, utau] Thai: ร้องเพลง English: to sing
育児[いくじ, ikuji] Thai: การรับดูแลเด็กอ่อน English: nursing
通りすがりの[とおりすがりの, toorisugarino] Thai: ที่เดินสวนไป English: passing
通行[つうこう, tsuukou] Thai: การผ่านไปมา English: passing

sing ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แอ่ว[v.] (aēo) EN: court ; woo ; serenade ; sing to FR: faire la cour ; courtiser
บางสิ่งบางอย่าง[X] (bāng sing b) EN: certain things ; something FR: quelque chose ; certaines choses
ไฉ่ซิ่งเอี้ย[n. exp.] (chai Sing Ī) EN: Cái-shén-yé FR:
n สิ่งอันดับ[adj.] (en sing and) EN: n-tuple ; ordered n-tuple FR:
เอื้อน[v.] (eūoen) EN: sing melismatically FR:
ห้าสิ่งอันดับ[n. exp.] (hā sing and) EN: ordered quintuple ; quintuple FR:
หกสิ่งอันดับ[n. exp.] (hok sing an) EN: ordered sextuple ; sextuple FR:
จำเรียง[v.] (jamrīeng) EN: sing FR:
จังหวัดสิงห์บุรี ; จ.สิงห์บุรี[n. prop.] (Jangwat Sin) EN: Sing Buri Province FR: province de Sing Buri [f]
เจรียง[v.] (jarīeng) EN: sing FR:
เจ็ดสิ่งอันดับ[n. exp.] (jet sing an) EN: ordered septuple ; septuple FR:
เจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก[n. exp.] (jet sing ma) EN: The Seven Wonders of the World FR: Les Sept Merveilles du monde [fpl]
เจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของโลก = 7 สิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของโลก[n. exp.] (jet sing ma) EN: The Seven Natural Wonders of the World FR: Les 7 Merveilles Naturelles du Monde [fpl] = Les Sept Merveilles Naturelles du Monde [fpl]
ขับ[v.] (khap) EN: sing ; recite ; chant FR: chanter
ขับขาน[v.] (khapkhān) EN: sing ; chant FR:
ขับกล่อม[v. exp.] (khap klom) EN: lull ; sing soothing songs ; sing lullabies FR:
ขับลำ[v. exp.] (khap lam) EN: sing FR:
ขับเพลง[v. exp.] (khap phlēng) EN: sing a song ; sing FR:
ขับร้อง[v.] (khaprøng) EN: sing FR:
ขับเสภา[v. exp.] (khap sēphā) EN: sing a long narrative (of a particular style) FR:
ขับซอ[v.] (khapsø) EN: sing FR:
ครวญเพลง[v. exp.] (khrūan phlē) EN: croon ; sing quietly and gently FR: fredonner
กล่อม[v.] (klǿm) EN: sing lullabies ; lull ; lull to sleep FR: bercer ; chanter une berceuse ; endormir
แหลมสิงห์ ; อำเภอแหลมสิงห์ = อ.แหลมสิงห์[n. prop.] (Laēm Sing ;) EN: Laem Sing ; Laem Sing District FR: Laem Sing ; district de Laem Sing
หลายสิ่งหลายอย่าง[n. exp.] (lāi sing lā) EN: many things ; lots of things ; plenty of stuff FR:
หลายสิ่งหลายอย่าง[X] (lāi sing lā) EN: varied FR:
เมืองสิงห์บุรี ; อำเภอเมืองสิงห์บุรี = อ.เมืองสิงห์บุรี[n. prop.] (Meūang Sing) EN: Mueang Sing Buri ; Mueang Sing Buri District FR: Mueang Sing Buri ; district de Mueang Sing Buri
งูสิงดำ[n. exp.] (ngū sing da) EN: Keeled Rat Snake FR:
งูสิงดง(ใต้) [n. exp.] (ngū sing do) EN: Keeled Rat Snake FR:
งูสิงหางดำ[n. exp.] (ngū sing hā) EN: Keeled Rat Snake FR:
งูสิงหางลาย[n. exp.] (ngū sing hā) EN: Common Rat Snake ; Dhaman ; Oriental Rat Snake FR:
งูสิงใต้[n. exp.] (ngū sing tā) EN: White- bellied Rat Snake ; Gunther's Rat Snake FR:
งูสิงธรรมดา[n. exp.] (ngū sing th) EN: Indo-Chinese Rat Snake ; Chinese Rat Snake FR:
งูสิงทอง[n. exp.] (ngū sing th) EN: White-bellied Rat Snake ; Gunther's Rat Snake FR:
ภาษีสิ่งฟุ่มเฟือย[n. exp.] (phāsī sing ) EN: luxury tax FR: taxe de luxe [f]
ภูสิงห์ ; อำเภอภูสิงห์ = อ.ภูสิงห์[n. prop.] (Phū Sing ; ) EN: Phu Sing ; Phu Sing District FR: Phu Sing ; district de Phu Sing
เปลี่ยนท่าที[v. exp.] (plīen thāth) EN: change one's attitude ; turn one's point ; change one's mind ; sing a different tune ; change one's ideas ; come over FR: changer d'attitude
ร้อง[v.] (røng) EN: sing ; chant ; carol ; croon ; yodle FR: chanter
ร้องเพลง[v.] (røngphlēng) EN: sing FR: chanter ; pousser la chansonnette
แซ่ซ้อง[v.] (saēsøng) EN: sing in unison FR:

sing ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Alt {m} [mus.] | Alt singenalto; contralto | to sing alto
singen | singend | gesungen | er/sie singt | ich/er/sie sang | wir sangen | er/sie hat/hatte gesungen | ich/er/sie sängeto sing {sang; sung} | singing | sung | he/she sings | I/he/she sang | we sang | he/she has/had sung | I/he/she would sing
Abarbeitungszeit {f}processing time
Abgabetermin {n}closing date; submission date
Adressdatenverarbeitung {f}address data processing
Anzeigenannahme {f}advertising office
Anzeigenannahmebüro {n}advertising bureau
Anzeigenauftrag {m}advertising order
Anzeigenbeilage {f}advertising insert
Anzeigenblatt {n}advertising journal
Anzeigenblatt {n}advertising paper
Anzeigengrundpreis {m}advertising base price
Anzeigenkunde {m}advertising customer
Anzeigentext {m}advertising copy
Anzeigenvertrag {m}advertising contract
Werbeleiter {m}advertising manager
Flugkurskreuzung {f}airway crossing
Alias-Effekt {m}aliasing
Altistin {f}alto; alto-singer
unterhaltsam {adj} | unterhaltsamer | am unterhaltsamstenamusing | more amusing | most amusing
Analogdatenverarbeitung {f}analogue data processing
Einführungswerbung {f}announcement advertising
Suchmeldung {f}announcement about a missing/wanted person
Bismarckpapagei {m} [ornith.]Singing Parrot
Gemeinschaftswerbung {f}association advertising
verwunderlich {adj}surprising; astonishing
Hintergrundverarbeitung {f}background processing
Bademantel {m}dressing gown
Basisadressierung {f} [comp.]base addressing
Stapelbetrieb {m} [comp.]batch processing
Bearbeitung {f}processing
Diagonalkarkasse {f}bias ply carcass; cross-ply casing; diagonal casing; diagonal ply carcass; diagonal ply casing
Schaufelträgergehäuse {n}blade carrier casing
beschaufelt {adj} | beschaufelte Welle | beschaufeltes Gehäusebladed | bladed shaft | bladed casing
Segen {m} | seinen Segen geben (zu)blessing | to give one's blessing (to)
Grenzübergang {m}border crossing (point); checkpoint
Messingschild {n}; Messinggedenktafel
Kapitalbeschaffung {f}raising of capital
Gehäuse-Abdampfteil {n}casing exhaust
Gehäuseabdeckung {f} | hintere Gehäuseabdeckungcasing cover | rear cover

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า sing
Back to top