ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

superiority

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *superiority*, -superiority-

superiority ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
superiority (n.) ความเป็นเลิศ See also: ความดีเยี่ยม, ความยอดเยี่ยม
superiority (adj.) การมีอำนาจสูงสุด See also: การมีอำนาจมากกว่า, การมีพลังเหนือกว่า Syn. supremacy
superiority (n.) อภิมหาอำนาจ See also: มหาอำนาจ
superiority (n.) ความยิ่งใหญ่ See also: ความอยู่สูงสุด Syn. preponderance
superiority (n.) ตำแหน่งที่มีอำนาจ Syn. dominion
superiority complex (n.) ความรู้สึกว่าเหนือชั้นกว่าคนอื่น
English-Thai: HOPE Dictionary
superiority(ซิวเพียริออ'ริที) n. ความเหนือกว่า,ความดีกว่า,ความยอดเยี่ยม,ลักษณะที่ดีกว่า,ลักษณะยอดเยี่ยม
superiority complexn. ปมเขื่อง,ความรู้สึกว่าตนเหนือกว่าผู้อื่น
English-Thai: Nontri Dictionary
superiority(n) ความเหนือกว่า,ความดีกว่า,ความยอดเยี่ยม,ความดีเลิศ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความเหนือกว่า (n.) superiority
ภาษี (n.) superiority See also: advantage, preponderance
ปมเขื่อง (n.) superiority complex Syn. ปมเด่น, ลักษณะเด่น, ลักษณะพิเศษ Ops. ปมด้อย
ปมเด่น (n.) superiority complex Syn. ปมเขื่อง, ลักษณะเด่น, ลักษณะพิเศษ Ops. ปมด้อย
ลักษณะพิเศษ (n.) superiority complex Syn. ปมเขื่อง, ลักษณะเด่น Ops. ปมด้อย
ลักษณะพิเศษ (n.) superiority complex Syn. ปมเด่น, ลักษณะเด่น Ops. ปมด้อย
ความรู้สึกเขื่อง (n.) superiority feeling Syn. ความรู้สึกเด่น, ปมเด่น Ops. ความรู้สึกด้อย, ปมด้อย
ความรู้สึกเด่น (n.) superiority feeling Syn. ความรู้สึกเขื่อง, ปมเด่น Ops. ความรู้สึกด้อย, ปมด้อย
ทาบรัศมี (v.) scramble for superiority See also: vie for superiority
ยกนิ้ว (v.) accept the other´s superiority See also: acknowledge, grant, concede, assent, consent Syn. ยกนิ้วให้, ยอมรับ, นับถือ
ยกนิ้วให้ (v.) accept the other´s superiority See also: acknowledge, grant, concede, assent, consent Syn. ยอมรับ, นับถือ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's an extraordinary example of man's superiority over beast.มันเป็นตัวอย่างที่ไม่ธรรมดา ของความเหนือกว่าของมนุษย์มากกว่าสัตว์
However, there is no arguing the superiority of the English.However, there is no arguing the superiority of the English.
He's drawn to high-stakes jobs by a need to prove his superiority to a world he perceives has undervalued him, and these shootings are the ultimate expression of that need.คุณบอกว่า เขาขับรถอเมริกันเหรอ ที่รัก คุณอยู่ที่โรงแรมไชนี่ไดม์ในมิดเวสต์นะ รถคันไหนๆก็ผลิตในอเมริกาทั้งนั้นแหละ
It's important for the superiority or inferiority of tea?มันก็ไม่สำคัญหรอกว่าชาจะดีหรือเลว
Really there are not superiority or inferiority?ซึ่งไม่มีใครถูก หรือ ผิด
Since there are no superiority or inferiority of wushuเพราะว่า ไม่มี ดี หรือ เลว ใน วูซู
I thought that there are no superiority or inferiority of wushuข้าคิดว่า ไม่ได้เกิดจากความดี หรือ เลว หรอก
Listen, I know you lick ass in drama, but don't pull the superiority shit on me anywhere else, okay?ฟังนะ ฉันรู้เธอเครียดเรื่องละคร แต่ฉันไม่ใส่ใจห่าอะไรทั้งนั้น โอเค?
It's the antidote for this world, where things such as superiority and inferiority do matter.นั่นแหละยาดีของโลกใบนี้ ที่ความเหนือกว่า ด้อยกว่ามีความหมาย
I am so sick of your superiority complex.ละเอียนกับ การยกตัวข่มคนอื่นของเธอ
He says Renly's army is flocking to support Stannis, which would give Stannis superiority over us on both land and sea.เขาบอกว่าคนที่สนับสนุน เรนลี่ย์ต่างไปเข้ากับสเตนนิส ซึ่งทำให้สเตนนิสเหนือ กว่าเราทั้งทางบกและบางน้ำ
And like the doctors under Hitler's regime, this unsub's sense of superiority supersedes the Hippocratic oath.และเหมือนหมอภายใต้ ระบบปกครองของฮิตเลอร์ ความรู้สึกว่าเหนือกว่าของอันซับ เข้ามาแทนที่จรรยาบรรณแพทย์

superiority ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
高下[gāo xià, ㄍㄠ ㄒㄧㄚˋ, 高下] relative superiority (better or worse, stronger or weaker, above or below etc)
优越[yōu yuè, ㄧㄡ ㄩㄝˋ, 优越 / 優越] superior; superiority

superiority ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
乙に澄ます[おつにすます, otsunisumasu] (exp,v5s) to affect a serene mood; affect a serious demeanor; to act prudishly; to assume an air of superiority
孤高[ここう, kokou] (adj-na,n) isolation; aloofness; superiority
一目置く[いちもくおく, ichimokuoku] (v5k) to take off one's hat to a person; to acknowledge anothers superiority; to give a piece or stone
[じょう, jou] (n,adj-no,n-adv,n-suf) (1) above; up; over; elder (e.g. daughter); (2) top; summit; (3) surface; on; (4) before; previous; (5) superiority; one's superior (i.e. one's elder); (6) on top of that; besides; what's more; (7) upon (further inspection, etc.); based on (and occurring after); (8) matters concerning...; as concerns ...; (9) (as ...上は) since (i.e. "for that reason"); (n-suf) (10) (hon) (See 父上) suffix indicating higher social standing; (11) (arch) place of one's superior (i.e. the throne); (12) (arch) emperor; sovereign; shogun; daimyo; (13) (arch) noblewoman (esp. the wife of a nobleman); (P)
優位[ゆうい, yuui] (adj-na,n) predominance; ascendancy; superiority; (P)
卓出[たくしゅつ, takushutsu] (n,vs) excellence; superiority; preeminence; prevalence
卓抜[たくばつ, takubatsu] (adj-na,n) excellence; superiority; preeminence; prevalence
[ちょう, chou] (n) (1) head; chief; leader; elder; (2) (See 短・1) merit; strong point; (3) superiority; (4) (See 短・2) major (music); (P)

superiority ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ครองความเป็นใหญ่[v. exp.] (khrøng khwā) EN: maintain superiority ; stay big FR:
ความรู้สึกเด่น[n.] (khwāmrūseuk) EN: superiority feeling FR: sentiment de supériorité [m]
ความรู้สึกเขื่อง[n.] (khwāmrūseuk) EN: superiority feeling FR: sentiment de supériorité [m]
หลงตัวเอง[v. exp.] (long tūa-ēn) EN: be proud of oneself ; be conceited ; have a superiority complex ; be narcissistic FR: avoir une haute opinion de soi-même
ภาษี[n.] (phāsī) EN: advantage ; edge ; superiority ; preponderance FR: avantage [m] ; prépondérance [f]
ปมเด่น[n. exp.] (pomden) EN: superiority complex FR: complexe de supériorité [m]
ปมเขื่อง[n. exp.] (pomkheūang) EN: superiority complex FR: complexe de supériorité [m]
ประกาศศักดา[v. exp.] (prakāt sakd) EN: proclaim superiority FR:
ทาบรัศมี[v. exp.] (thāp ratsam) EN: rival ; emulate ; scramble for superiority FR:
ยกนิ้ว[v.] (yokniu) EN: accept the other's superiority ; acknowledge ; grant ; concede ; assent ; consent FR: lever le pouce

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า superiority
Back to top