ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

somber

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *somber*, -somber-

somber ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
somber (adj.) มืดครึ้ม Syn. cloudy, shady
somber (adj.) ทึม (สี) Syn. gray
somber (adj.) มืดมน See also: ซึมเศร้า Syn. melancholy, dreary
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Why's everyone so somber even though he's back?พ่อก็กลับมาแล้ว... มีอะไรเกิดขึ้นเหรอคะ?
A somber gentle kiss-- a souvenir of the affair.จูบอย่างลึกซึ้ง ของขวัญแห่งความสัมพันธ์
"The offing was barred by a black bank of clouds and the tranquil waterway", leading to the uttermost ends of the earth flowed somber underทะเลอันไกลโพ้นถูกกั้นด้วยแนวดำของหมู่เมฆ และธารน้ำอันเย็นยะเยือก นำไปสู่การสิ้นสุดของปฐพี ภายใต้ความมืดมน
Dude, what is with that guy and the big Serious and Somber Act?อา ตาลุงนั่นเป็นบ้าอะไร ทำท่าเคร่งขรึมจริงจัง
If the music were more somber, people would realize the images are disturbing and the song heretical.ถ้าใช้เพลงที่มีบรรยากาศเศร้า ผู้คนจะถูกโน้มน้าวและคล้อยตามอารมณ์ของเพลง
[taps counter] [somber music playing in background] [liquid pouring][เคาะเ้ค้าเตอร์] [เสียงดนตรีเศร้าๆ ดังเป็นพื้นหลัง] [รินเหล้า]
But he could be quiet too. Somber.แต่เขาเป็นคนไม่ค่อยพูด ท่าทางเศร้าๆ

somber ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
凄暗[qī àn, ㄑㄧ ㄢˋ, 凄暗 / 凄黯] dismal; somber

somber ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
暮色蒼然[ぼしょくそうぜん, boshokusouzen] (adj-t,adv-to) dusky; somber light of a gathering dusk
暗澹;暗たん[あんたん, antan] (adj-t,adv-to) dark; gloomy; somber; depressing

somber ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คล้ำ[adj.] (khlam) EN: dark ; dusky ; dim ; dismal ; sombre ; somber (Am.) ; obscur ; dull ; gloomy ; tarnished ; swarthy ; sooty FR: sombre ; foncé ; obscur ; terne ; lugubre ; morne ; basané ; hâlé
มอ[adj.] (mø) EN: gray ; somber FR: gris cendré

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า somber
Back to top