ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

sportsmanship

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *sportsmanship*, -sportsmanship-

sportsmanship ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
sportsmanship (n.) การมีน้ำใจนักกีฬา See also: ความเป็นนักกีฬา
sportsmanship (n.) การเข้าร่วมในการกีฬา
English-Thai: HOPE Dictionary
sportsmanship(สพอร์ท'ซฺเมินชิพ) n. ลักษณะของนักกีฬา,ความเป็นนักกีฬา,การมีน้ำใจนักกีฬา
English-Thai: Nontri Dictionary
sportsmanship(n) ความเป็นนักกีฬา,น้ำใจนักกีฬา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
My cross-country phone tree, cross-country schedule and cross-country sportsmanship agreement which I have to sign and return.เบอร์โทรพ่อแม่นักกีฬา ตารางวิ่งแข่ง.. ..สัญญาน้ำใจของนักวิ่ง หนูต้องเซ็นต์และเอาไปให้ครู
I am beginning to suspect childish revenge, bad sportsmanship...ผมสงสัยว่าเป็นการแก้แค้นแบบเด็ก ๆ - ที่ไม่เป็นนักกีฬาเลย
And I've always prided myself on my good sportsmanship.และฉันก็ภูมิใจที่ตัวเองมีน้ำใจนักกีฬา
And now the ref, in good sportsmanship, is gonna wave them on.และตอนนี้อ้างอิงในที่ดี กีฬาที่จะแกว่งไปแกว่งมาใน
You know, it's, uh... it's basic good sportsmanship.เพื่อน้ำใจนักกีฬาที่ดีน่ะ
But as much as I enjoy your good sportsmanship,พอๆกับที่ฉันสนุกกับน้ำใจนักกีฬาของเธอ
Good sportsmanship.มันเกิดขึ้นเมื่อตอนผมอายุ 20 แข่งขันกับสามีคุณ

sportsmanship ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
スポーツマンシップ[, supo-tsumanshippu] (n) sportsmanship
スポーツマン精神[スポーツマンせいしん, supo-tsuman seishin] (n) (See スポーツマンシップ) sportsmanship

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า sportsmanship
Back to top