ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

snivel

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *snivel*, -snivel-

snivel ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
snivel (vi.) ร้องไห้ฟูมฟาย See also: ้สะอึกสะอื้น, คร่ำครวญ Syn. whine, whimper
snivel (n.) การฟูมฟาย See also: การสะอึกสะอื้น, การคร่ำครวญ
snivelling (adj.) ซึ่งคร่ำครวญ See also: สะอึกสะอื้น
English-Thai: HOPE Dictionary
snivel(สนิฟ'เวิล) vi.,vt.,n. (การ) ร้องไห้น้ำมูกไหล,ร้องไห้สูดจมูก,น้ำมูกไหล,สูดน้ำมูกไหล,สูดน้ำมูกเสียงดัง, See also: snivels อาการหวัดมีน้ำมูกไหล sniveler,sniveller n.
English-Thai: Nontri Dictionary
snivel(vi) พูดเลอะเทอะ,สั่งน้ำมูก,ร้องฟูมฟาย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Now are you happy, you sniveling little thief?พอใจหรือยัง นางโจรสารเลว ?
You tell that sniveling coward from me, if he wants...บอกไอ้หน้าจืดนั่นด้วย ให้มาพบฉัน ถ้าเขาต้อง
(starts snivelling)ผมไม่ได้กำลังจะตายจริงๆ
Stop snivelling, for goodness sake.หยุดคร่ำครวญ เพื่อความดีงามได้แล้ว
There will be time for snivelling when the axe is over your head.เจ้าจะไม่ได้คร่ำครวญอีก เมื่อขวานมาวางอยู่บนคอเจ้า
And be a weak, sniveling, "stand by your man"และไม่รู้จะทำยังไงเลยพูดเลอะเทอะออกไปว่า "จงอยู่เคียงข้างผู้ชายของคุณ"
He laps up my lies like the snivelling dog he is.เขาขานรับคารมปลิ้นปลอกของข้า เหมือนสุนัขประจบเจ้าของเลยทีเดียว
My mistake. He's not the snivelling thief I thought he was.ข้าผิดเอง เขาไม่ได้เป็นขโมยอย่างที่ข้าคิด
Or a sniveling boy?หรือเด็กผู้ชายที่ร้องไห้ฟูมฟาย
Is that all you got you sniveling dog?มีแค่นี่เองเหรอ ไอ้ลูกหมา .
Don't snivel, Mrs Hudson, it'll do nothing to impede the flight of a bullet.-อย่าฟูมฟาย มิสฮัดสัน มันไม่มีอะไรขวางวิถีลูกกระสุนได้หรอก
Those sniveling cowards... with their long bows... and Black Arrows.ผู้ที่ขี้ขลาดซึ่งพูดเลอะเทอะ ... ... กับคันธนูยาวของพวกเขา ... และสีดำ ...

snivel ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
鼻涕[bí tì, ㄅㄧˊ ㄊㄧˋ, 鼻涕] nasal mucus; snivel
[yí, ㄧˊ, 洟] snivel

snivel ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
二本棒[にほんぼう, nihonbou] (n) simpleton; henpecked husband; sniveler; sniveller
水洟[みずばな;みずっぱな, mizubana ; mizuppana] (n) runny nose; snivelling; sniveling
[はな, hana] (n) snivel; nasal mucus; snot
洟垂らし[はなたらし, hanatarashi] (n) sniveler; sniveller

snivel ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ร้อง[v.] (røng) EN: cry ; weep ; blubber ; sob ; snivel FR: pleurer
ยม[v.] (yom) EN: cry ; weep ; snivel ; blubber ; bewail ; moan ; sob FR:

snivel ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
wehleidig {adj} | wehleidiger | am wehleidigstensnivelling | more snivelling | most snivelling

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า snivel
Back to top