ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

sluice

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *sluice*, -sluice-

sluice ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
sluice (n.) ประตูน้ำปิดเปิดบังคับการไหลของน้ำในคลอง See also: ประตูระบายน้ำ Syn. conduit, floodgate, watergate
sluice (n.) น้ำที่กักเก็บไว้โดยประตูน้ำ
sluice (n.) ช่องระบายน้ำ See also: ทางระบายน้ำ
sluice (vt.) ล้างออกด้วยน้ำ See also: ชะล้างด้วยน้ำ Syn. bathe, dip, rinse
sluice (vi.) ออกจากประตูน้ำ
sluice (vt.) ปล่อยออกจากประตูน้ำ See also: เคลื่อน (บางอย่าง) ออกจากประตูน้ำ, ส่งผ่านทางประตูน้ำ
sluice (vi.) ไหลผ่าน See also: ไหลทะลัก, ไหลชะล้าง
sluice (vi.) พุ่ง (น้ำ) See also: พุ่งปรู๊ด, ไหลทะลัก
sluice down (phrv.) ล้างน้ำจำนวนมาก See also: ชะล้างด้วยน้ำจำนวนมาก
sluice out (phrv.) ล้างน้ำออก See also: ชะล้างออก
English-Thai: HOPE Dictionary
sluice(สลูสฺ) n. ประตูน้ำ,ประตูน้ำชักขึ้นลง,รางน้ำ,ทางระบายน้ำ,น้ำที่เก็บไว้โดยประตูน้ำ,ฝายน้ำล้น,น้ำที่ระบายออก vt. ระบายน้ำ,ถ่ายน้ำ,ปล่อยน้ำออก,ไขน้ำล้าง,ปล่อยน้ำชะล้าง vi. ไหลผ่าน,ไหลทะลัก,ไหลชะล้าง,ไหลเชี่ยวกราก
English-Thai: Nontri Dictionary
sluice(n) ท่อไขน้ำ,ประตูระบายน้ำ,ทางระบายน้ำ,รางน้ำ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
sluicesluice, อาคารระบายตะกอน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Ah, sluice the puke off me. The romance.อ้า, ประตูน้ำอ้วกของฉัน โรแมนติคเนอะ
JAMES: the sluice will coat the ship with the perfect amount, and at that point, we take to the skies!JAMES: ประตูน้ำจะขน เรือที่มีจำนวนเงินที่สมบูรณ์แบบ และที่จุดนั้น เราใช้เวลาไปฟากฟ้า!

sluice ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
下闸[xià zhá, ㄒㄧㄚˋ ㄓㄚˊ, 下闸 / 下閘] lower sluice gate; outflow sluice
旋闸[xuán zhá, ㄒㄩㄢˊ ㄓㄚˊ, 旋闸 / 旋閘] rotor sluice gate
水闸[shuǐ zhá, ㄕㄨㄟˇ ㄓㄚˊ, 水闸] sluice; water gate; waterlocks; floodgate; lock; dam
泄洪闸[xiè hóng zhá, ㄒㄧㄝˋ ㄏㄨㄥˊ ㄓㄚˊ, 泄洪闸 / 洩洪閘] sluice-gate; flood discharge valve
溜槽[liū cáo, ㄌㄧㄡ ㄘㄠˊ, 溜槽] sluice; chute

sluice ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
取水口[しゅすいこう, shusuikou] (n) intake port; water intake; sluice gate
水門[すいもん, suimon] (n) sluice gate; water gate; flood gate
堰(P);井堰[せき(堰)(P);いせき;い(堰)(ok), seki ( seki )(P); iseki ; i ( seki )(ok)] (n) dam; weir; barrier; sluice; (P)

sluice ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ประตูน้ำ[n.] (pratūnām) EN: water gate ; sluice ; sluice gate FR: écluse [f]
ประตูระบายน้ำ[n. exp.] (pratū rabāi) EN: floodgate ; sluice gate ; water gate FR: écluse [f]
ปูก้ามถุงมือ[n. exp.] (pū kām thun) EN: Chinese mitten crab ; big sluice crab FR:

sluice ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schleusensteuerung {f}sluice management

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า sluice
Back to top