ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

shabby

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *shabby*, -shabby-

shabby ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
shabby (adj.) โกโรโกโส See also: ชำรุดมาก, เก่ามาก Syn. ragged, decayed, deteriorated Ops. neat, new
English-Thai: HOPE Dictionary
shabby(แชบ'บี) adj. โกโรโกโส,ปอน,เก่า,มอมแมม,ขาดกะรุ่งกะริ่ง,ขาดการบำรุงรักษา,โคลงเคลง,เลวทราม,ไม่ยุติธรรม,น่าดูถูก,เลว,ไม่ได้มาตรฐาน, See also: shabbily adv. shabbiness n., Syn. low,mean,abject,faded
English-Thai: Nontri Dictionary
shabby(adj) ปอน,กะรุ่งกะริ่ง,เก่า,มอมแมม,โกโรโกโส,มอซอ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ต๊อกต๋อย (adj.) shabby See also: shoddy, seedy, dilapidated, ragged, threadbare Syn. ซอมซ่อ, กระจอก Ops. สูงส่ง, หรูหรา, ฟู่ฟ่า
ทุเรศทุรัง (adj.) shabby See also: wretched, pitiable Syn. ทุเรศ
พร้อมพร้อ (adj.) shabby See also: ungraceful Syn. ซอมซ่อ
มอซอ (adj.) shabby See also: dowdy, slovenly, dirty Syn. ดำคล้ำ, หม่นหมอง Ops. สดใส
มอม (adj.) shabby See also: dowdy Syn. มอซอ
ซอมซ่อ (v.) be shabby See also: be worn Syn. เก่าซอมซ่อ, ทรุดโทรม
พร้อมพร้อ (v.) look shabby See also: look scruffy Syn. ซอมซ่อ
เก่าซอมซ่อ (v.) be shabby See also: be worn Syn. ทรุดโทรม
โทรม (v.) look shabby See also: be frumpy, be dowdy, be poor Syn. เสื่อมโทรม, ทรุดโทรม, ชำรุดทรุดโทรม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A rather shabby gift, isn't it?มันเป็นของขวัญที่ค่อนข้างจะมอมแมมหน่อยใช่มั้ย
Remove her from this chamber before she infects us further with her inglorious and shabby self.ท่านจักไม่เบิกบานกับเรื่องนี้ ข้ามิใช่ราชินีท่าน
IT'S NOT OKAY. IT'S SHABBY AND DISRESPECTFUL,-เป็นสิ มันดูแย่และไม่ให้เกียรติเลย
#I don't like my shabby self standing under a dim lamp."ฉันไม่ต้องการให้ตัวเอง ยืนอยู่ภายใต้โคมไฟสลัว"
I'll never forget that shabby basement.ผมไม่เคยลืมห้องโกโรโกโสนั่นเลย
I am doing the whole living room in shabby chic.ฉันจะแต่งห้องนั่งเล่นทั้งหมด ให้เป็บแบบเก่าๆแต่ใช้งานได้ดี
Not too shabby for an ambulance chaser.ก็ไม่เลวนัก สำหรับทนายความด้านอุบัติเหตุ
Do you know how shabby they looked too?แล้วคุณรู้รึเปล่า ว่าเธอน่ะจนแค่ไหน?
That shabby woman with Kim Joo Won.ผู้หญิงซอมซ่อที่อยู่กับคิมจูวอน
Although these people, even erased from people's memories, continue to remain in a shabby grave, those who led them to death, still live in peace.ถึงแม้ว่าคนพวกนั้น จะลบความทรงจำของผู้คนไป แต่มันยังอยู่ที่สุสานแห่งนี้ คนพวกนั้น ทำให้พวกเขาต้องตาย และยังอยู่แบบสงบสุข
It's a little shabby inside, but please come in.ที่พักเราอาจไม่ค่อยน่าประทับใจเท่าไหร่ แต่เชิญเข้ามาก่อนนะครับ
Live in this grubby, shabby desert?อยู่ในทะเลทรายโกโรโกโส สกปรกเนี่ยนะ

shabby ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
破瓦寒窑[pò wǎ hán yáo, ㄆㄛˋ ㄨㄚˇ ㄏㄢˊ ㄧㄠˊ, 破瓦寒窑 / 破瓦寒窯] lit. broken tiles, cold hearth; fig. a broken-down house; poor and shabby dwelling
金玉其外,败絮其中[jīn yù qí wài, ㄐㄧㄣ ㄩˋ ㄑㄧˊ ㄨㄞˋ, bai4 xu4 qi2 zhong1, 金玉其外,败絮其中 / 金玉其外,敗絮其中] gilded exterior, shabby and ruined on the inside (成语 saw)
败絮[bài xù, ㄅㄞˋ ㄒㄩˋ, 败絮 / 敗絮] ruined; broken down; shabby
[bì, ㄅㄧˋ, 敝] my (polite); poor; ruined; shabby; worn out; defeated
破敝[pò bì, ㄆㄛˋ ㄅㄧˋ, 破敝] shabby; damaged
破旧[pò jiù, ㄆㄛˋ ㄐㄧㄡˋ, 破旧 / 破舊] shabby

shabby ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
シャビー[, shabi-] (n,adj-f) shabbiness; shabby
弊衣蓬髪[へいいほうはつ, heiihouhatsu] (n) unkempt hair and shabby clothes
悪衣[あくい, akui] (n) shabby clothes
悪衣悪食[あくいあくしょく, akuiakushoku] (n) shabby clothes and plain foods
うらぶれる[, urabureru] (v1,vi) to get shabby; to go downhill; to go to seed; to go to the dogs
おんぼろ[, onboro] (adj-na,adj-no) worn-out; shabby; tattered; dilapidated
けち[, kechi] (n,adj-na) (1) (also 吝嗇) stinginess; miserliness; penny-pinching; cheesparing; miser; pinchpenny; skinflint; cheapskate; tightwad; niggard; (2) shabby; cheap; mangy; poor; (3) petty; narrow-minded; quibbling; mean-spirited; (4) bad luck; ill omen; glitch
しょぼい[, shoboi] (adj-i) (1) shabby; dull; (2) gloomy
よれよれ[, yoreyore] (adj-na,n) worn-out; shabby; seedy; wrinkled-up
侘しい;侘びしい(io);佗しい(iK)[わびしい, wabishii] (adj-i) miserable; wretched; lonely; dreary; shabby; comfortless
卑しい(P);賤しい[いやしい, iyashii] (adj-i) (1) lowborn; humble; lowly; (2) vulgar; coarse; crude; mean; base; vile; (3) shabby; (4) greedy; gluttonous; avaricious; (P)
見窄らしい(P);見すぼらしい[みすぼらしい, misuborashii] (adj-i) (uk) shabby; seedy; (P)

shabby ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เก่าซอมซ่อ[v. exp.] (kaosømsø) EN: be shabby FR:
กะรุ่งกะริ่ง[adj.] (karungkarin) EN: ragged ; tattered ; in tatters ; shabby FR:
ขาด ๆ วิ่น ๆ = ขาดๆ วิ่นๆ[v. exp.] (khāt-khāt w) EN: be worn-out ; be torn ; be ragged ; be ripped ; be shabby FR:
กิ๊กก๊อก[adj.] (kikkǿk) EN: poor ; bad ; inferior ; simple ; junky ; shabby FR:
โกโรโกโส[adj.] (kōrōkōsō) EN: ramshackle ; dilapidated ; rickety ; tumbledown ; shabby ; simple and crude ; emaciated ; anemic ; wasted ; run-down FR: délabré ; branlant ; bancal ; miteux ; décharné
มอซอ[adj.] (møsø) EN: shabby ; dowdy ; slovenly ; dirty FR: râpé ; élimé
ปอน[adj.] (pøn ) EN: shabby FR: râpé ; élimé
รุ่งริ่ง[adj.] (rungring) EN: tattered ; ragged ; shabby FR:
โทรม[adj.] (sōm) EN: dilapidated ; shabby ; broken ; worn-out ; rickety ; ruined ; tumbledown ; damaged ; destroyed ; ramshackle FR: délabré
ซอมซ่อ[v.] (sommasø) EN: be shabby ; be worn FR:
ซอมซ่อ[adj.] (sommasø) EN: shabby ; worn-out ; dilapidated ; ragged ; seedy ; run down FR: râpé ; miteux
ทุเรศ[adj.] (thurēt) EN: awful ; pitiable ; abominable ; shocking ; obscene ; shabby FR: choquant
ทุเรศทุรัง[adj.] (thurētthura) EN: shabby FR:
ต๊อกต๋อย[adj.] (tǿktǿi) EN: shabby FR:
ตุ๊กตุ๋ย[adj.] (tukkatui) EN: trifling ; insignificant ; humble ; small ; shabby FR: insignifiant

shabby ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
schäbig {adj} | schäbiger | am schäbigstenshabby | shabbier | shabbiest

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า shabby
Back to top