ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

soundproof

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *soundproof*, -soundproof-

soundproof ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
soundproof (vt.) ทำให้กันเสียง
soundproof (adj.) ที่ป้องกันเสียงได้ Syn. silent, soundless
English-Thai: HOPE Dictionary
soundproofadj. เสียงไม่สามารถผ่านได้,กันเสียง.vt. ทำให้กันเสียง,ไม่ให้เสียงผ่าน, See also: soundproofing n.
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Soundproofingการกันเสียง [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Empty hospital bed, 4-point restraints, soundproof rubber walls--เตียงโรงพยาบาลว่างเปล่า ที่มัดแขนขาสี่จุด ห้องผนังยางเก็บเสียง
Can you two please get a room -- preferably a soundproof one?คุณสองคนกรุณาไปหาห้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งแบบห้องเก็บเสียงน่ะ?
My neighbours have been complaining about the cries of passion and ecstasy coming from my bedroom, so I was hoping you could pop over and soundproof my windows.เพื่อนบ้านฉันบ่น เรื่องเสียงครวญครางพิศวาส และเสียงเล่นรักดังมาจากห้องนอนฉัน ฉันเลยอยากให้คุณมาช่วยติดตั้ง หน้าต่างเก็บเสียงให้หน่อย
Soundproof box. Don't want the bad guy knowing we're onto him.นี่กล่องกันเสียง ไอ้วายร้ายจะได้ไม่รู้ว่าเรารู้แล้ว
The air vents were not soundproof.และช่องระบายอากาศก็ไม่มีการเก็บเสียง
The room is soundproof, mr. taylor.ห้องนี้ป้องกันเสียงได้ คุณเทเลอร์
It's just a studio but there's room for a piano, and its soundproof.เป็นแค่ห้องเล็กๆ แต่มีห้องซับเสียงไว้สำหรับเปียโนด้วยนะคะ
Looks like the box was soundproof.ดูเหมือนกล่องนี่จะกันเสียงได้นะ
The room is soundproof.ห้องนี้เป็นห้องเก็บเสียง
The vehicle he drives is a dark minivan or cargo van, probably with tinted windows, soundproofing, and retrofitted with restraints to hide his victims inside.รถที่เขาขับคือมินิแวนสีดำ ไม่ก็รถคาณ์โก้แวน อาจจะมีกระจกสี กันเสียง และแต่งรถใหม่ไว้สำหรับ ขังเหยื่อไว้ข้างใน
Obviously, the basement is soundproof.อย่างที่เห็นกันอยู่ว่าห้องใต้ดินมันกันเสียง
Here's an added bonus-- you know, our stairwells are soundproof.นี่คือโบนัส-- บันไดของเรา ป้องกันเสียงได้

soundproof ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
防音室[ぼうおんしつ, bouonshitsu] (n) soundproof room
遮音[しゃおん, shaon] (n,adj-no,vs) soundproofing; sound insulation
防音[ぼうおん, bouon] (n,vs,adj-no) soundproof(ing); (P)
防音装置[ぼうおんそうち, bouonsouchi] (n) soundproofing (device)
防音設備[ぼうおんせつび, bouonsetsubi] (n) soundproofing

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า soundproof
Back to top