ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

scavenger

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *scavenger*, -scavenger-

scavenger ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
scavenger (n.) คนหรือสัตว์ที่กินซากสัตว์เป็นอาหาร
scavenger (n.) คนหรือสัตว์ที่คุ้ยหาของตามกองขยะ See also: คนกวาดขยะ, คนเก็บขยะ Syn. forager, freeloader, collector, junk dealer
English-Thai: HOPE Dictionary
scavenger(สแคฟ'เวินเจอะ) n. คนเก็บขยะ,คนเก็บขยะ,เครื่องเก็บขยะ,สิ่งมีชีวิตที่กินซากของสิ่งมีชีวิตอื่น,สัตว์ที่กินของเน่า
English-Thai: Nontri Dictionary
scavenger(n) คนกวาดถนน,คนเก็บขยะ,สัตว์กินของเน่า
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Scavenger คนคุ้ยแยก, คนคุ้ยขยะ [สิ่งแวดล้อม]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Paranormal scavenger hunt.- เยี่ยม ล่าพวกเหลือขอ
There's a scavenger hunt, and my team has tasked me with getting a photograph in a whale's suite.มันมีเกมเก็บแต้มกันอยู่ ฉันได้รับมอบหมาย ให้ถ่ายรูปห้องพักของปลาใหญ่
Number 27 on the tribeca scavenger hunt--หมายเลข 27 on the tribeca scavenger hunt--
This is what we call a screaming scavenger hunt.เราเรียกสิ่งนี้ว่า การไล่ล่า ไอ้ตัวกินเสียงหวีด
For the scavenger hunt.สำหรับ สกาเวนเจอร์ ฮันต์
This is a scavenger hunt now?คราวนี้เป็นคนเก็บขยะเรอะ?
"when thought of as a scavenger hunt"เมื่อคิดไปซะว่าเป็นการล่าขยะ
"Camp Mona's a scavenger hunt and I'm the prize."ค่ายโมน่าคือเกมตามล่า และฉันคือรางวัล"
No, you're going on that scavenger hunt.ไม่! เธอต้องไปล่านังตัวร้าย
Seventy-four Lorenzo Bartolinis and you want to go on a scavenger hunt?ลอเรนโซ บาโตลินี 74 คน และคุณต้องการที่จะออกตามล่าทั้งฝูงเลยอย่างนั้นเหรอ
When your child is a lone scavenger in the nuclear wasteland, clean water will be worth its weight in gold.ยามใดที่ลูกคุณต้องเตร็ดเตร่คนเดียว ณ ใจกลางแดนรกร้าง น้ำสะอาดนี่จะมีค่าเท่ากับทองคำเลยทีเดียว
If I could have all of my plus ones find a buddy, we're going to get to know each other with a scavenger hunt.ขอให้พวกพลัสวันหาคู่บัดดี้ของตัวเอง เราจะได้รู้จักกัน ได้อย่างรวดเร็วไงคะ

scavenger ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
自由基清除剂[zì yóu jī qīng chú jì, ㄗˋ ㄧㄡˊ ㄐㄧ ㄑㄧㄥ ㄔㄨˊ ㄐㄧˋ, 自由基清除剂 / 自由基清除劑] radical scavenger

scavenger ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
脱酸素剤[だつさんそざい, datsusansozai] (n) oxygen absorber; oxygen scavenger; small packet placed in packaged food to absorb oxygen and prevent oxidation

scavenger ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ผู้บริโภคซากอินทรีย์[n. exp.] (phūbøriphōk) EN: scavenger ; detritivore FR:

scavenger ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aasfresser {m} [biol.]scavenger; carrion eater

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า scavenger
Back to top