ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

spring

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *spring*, -spring-

spring ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
spring (vi.) ดีดตัว See also: เด้ง, กระโดด, สปริงตัว Syn. bound, jump, leap
spring (n.) สปริง See also: ลวดสปริง Syn. coiled spring
spring (n.) ฤดูใบไม้ผลิ
spring (n.) การกระโดด See also: การดีดกลับ Syn. bound, jump, leap
spring (n.) น้ำพุธรรมชาติ Syn. fountainhead
spring (n.) แหล่งกำเนิด See also: มูล, บ่อเกิด Syn. source
spring at (phrv.) กระโจนใส่ See also: กระโดดใส่ Syn. spring on
spring back (phrv.) กระโดดกลับ See also: กระโจนกลับ, กระเด้งกลับ
spring chicken (n.) ลูกไก่
spring from (phrv.) กระโดดจาก See also: พรวดมาจาก, โผล่จาก (อย่างรวดเร็ว)
spring month (n.) พฤษภาคม Syn. fifth month
spring month (n.) เดือนพฤษภาคม Syn. fifth month
spring on (phrv.) กระโจนใส่ See also: กระโดดใส่ Syn. spring at
spring out (phrv.) กระโดดออกมา See also: กระโจนออกมา
spring to (phrv.) กระโจนไปทาง See also: กระโดดไปที่
spring up (phrv.) กระโดดขึ้น Syn. jump up, leap up, shoot up, start up
spring upon (phrv.) กระโจนใส่ See also: กระโดดใส่ Syn. spring on
springboard (n.) กระดานสำหรับกระโดดน้ำหรือเล่นยิมนาสติก
springboard (n.) จุดเริ่มต้นทางความคิดหรือการกระทำ
springbok (n.) ละมั่งแอฟริกา Syn. gazelle, springbuck
springbuck (n.) ละมั่งแอฟริกา Syn. springbok, gazelle
springe (n.) กับดัก See also: หลุมพราง, บ่วงแร้ว Syn. snare, trap
springe (vt.) สร้างหลุมพราง See also: วางกับดัก Syn. snare
springer (n.) หินรูปลิ่มที่อยู่ส่วนบนของตอม่อ Syn. wedge-shaped stone, voussoir
springer (n.) วัวสาวที่พร้อมจะให้กำเนิดลูกวัว
springer (n.) ผู้กระโดด
Springfield (n.) เมืองของรัฐอิลลินอยด์
springhead (n.) ต้นน้ำ See also: แหล่งน้ำ Syn. fountainhead
springhead (n.) ต้นกำเนิด See also: ต้นตอ Syn. origin, source
springhouse (n.) เรือนเล็กๆ สร้างที่ริมลำธารเพื่อเก็บอาหารให้เย็น
springiness (n.) ความยืดหยุ่น See also: ความอ่อนตัว, ลักษณะยืดหดได้ Syn. flexibility, resilience
springlet (n.) น้ำพุเล็กๆ Syn. small spring
springlike (adj.) ซึ่งผลิดอกออกใบ See also: เขียวชอุ่ม Syn. flowering, vernal
springtide (n.) กระแสน้ำขึ้นหรือลงอย่างมากในช่วงพระจันทร์เต็มดวง
springtime (n.) ฤดูใบไม้ผลิ Syn. spring, April
springtime (n.) ฤดูใบไม้ผลิ Syn. spring
springtime (n.) ระยะแรกเริ่มและดีที่สุด Syn. springtide
springwood (n.) วงในของเนื้อไม้ที่เพิ่งขึ้นใหม่
springy (adj.) เป็นสปริง See also: ซึ่งเด้งได้ Syn. bouncy, resilient
springy (adj.) ยืดหยุ่น Syn. elastic, flexible
English-Thai: HOPE Dictionary
spring(สพริง) {sprang/sprung,sprung,springing,springs} vi.,vt. (ทำให้) กระโดด,เด้ง,ดีด,ดีดตัว,ทะลัก,ไหลทะลัก,พรั่งพรู,ผลิ,โผล่,งอก,เกิด,ปรากฎ,ปรากฎขึ้นกะทันหัน,ขึ้นสูง,ระเบิด n. สปริง,ลวดสปริง,ลาน,ความยืดหยุ่น,ฤดูใบไม้ผลิ,น้ำพุธรรมชาติ,การกระโดด,แหล่งกำเนิด,ระยะแรกเริ่ม
spring balancen. ตาชั่งระบบสปริง
springal(d) (สพริง'กัล) n. เด็กวัยรุ่น
springboardn. กระดาน กระโดด,จุดเริ่มต้น., Syn. spur
springbok(สพริง'บอค) n. ละมั่งแอฟริกา ชอบกระโดดขึ้นสูงในเวลาตกใจ,ทีมรักบี้แอฟริกาใต้, Syn. gazelle
springbuck(สพริง'บัค) n. =springbok (ดู)
English-Thai: Nontri Dictionary
spring(n) ลวดสปริง,การกระโดด,ฤดูใบไม้ผลิ,น้ำพุ,สาเหตุ,ลานนาฬิกา
springboard(n) กระดานกระโดดน้ำ
springtime(n) ฤดูใบไม้ผลิ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
springสปริง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
spring hanger; hanger bracketแท่นยึดหูแหนบ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
spring constantค่าคงตัวสปริง, แรงที่ทำให้สปริงยืดหรือหดต่อหนึ่งหน่วยระยะทาง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ดอกไม้ไหว (n.) artificial flowers on spring wires See also: paper flowers with quivering stems
ตาน้ำ (n.) spring See also: natural fountain, mouth of a spring, subterranean course of water
ฤดูใบไม้ผลิ (n.) spring
ลวดสปริง (n.) spring Syn. สปริง
ลาน (n.) spring See also: coil
วสันต์ (n.) spring Syn. ฤดูใบไม้ผลิ
สปริง (n.) spring
เตียงสปริง (n.) spring bed
น้ำเกิด (n.) spring tide See also: flood tide, rising tide, high water Syn. น้ำขึ้น Ops. น้ำลง, น้ำทรง
แร้ว (n.) spring-trap See also: snare Syn. กับดัก
sprang (vi.) กริยาช่องที่ 2 ของ spring
sprang (vt.) กริยาช่องที่ 2 ของ spring
sprung (vi.) กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ spring
บ่อน้ำพุร้อน (n.) hot spring
บ่อน้ำร้อน (n.) hot spring Syn. บ่อน้ำแร่, บ่อน้ำพุร้อน
บ่อน้ำแร่ (n.) hot spring Syn. บ่อน้ำพุร้อน
ลูกหลานเหลน (n.) offspring See also: progeny, descendants
หน่อเนื้อเชื้อไข (n.) offspring See also: progeny, descendants Syn. ลูกหลานเหลน
แหนบ (n.) leaf spring See also: car´s suspension, coil, spring
โป่งน้ำ (n.) mouth of a spring
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
April. Spring in Tomainia.เมษา ฤดูใบไม้ผลิใน โทไมเนีย
He might spring out on us at any time.เขาอาจจะออกมาในฤดูใบไม้ ผลิเราได้ตลอดเวลา
The gay face of spring is set before the worldหน้าร่าเริงของ spring is ตั้งก่อนโลก
All we can do now is hole up 'til spring and wait for the rescue team. No, we don't wait.แล้วแกจะรู้ได้ไง ว่านั้นเป็นตัวฉันจริง ๆ
By spring it could be all of us.ใช่ ฉันคิดว่าน่าจะมีการทดสอบ โดยการตรวจเลือด
After six years, the return of spring fashion.หลังจาก 6 ปี, แฟชั่นฤดูใบไม้ผลิก็กลับมาอีกครั้ง.
He'd put on 50 pounds, and his spring was gone from his step ... but he could still hit.เขาน้ำหนักเพิ่มขึ้น 50 ปอนด์ และไม่มีแรงกระโดดแล้ว แต่เขายังตีลูกได้
Before the spring was out,ก่อนที่ฤดูใบไม้ผลิจะจบลง
Well, perhaps they just spring out and scare girls and boysบางทีนะมันอาจจะเด้งขึ้นมา ทำให้เด็กๆ ตกใจ
But then, in the spring of 1949, the powers that be decided that...แต่แล้วในฤดูใบไม้ผลิของปี 1949, อำนาจที่จะตัดสินใจว่า ...
That on the second-to-last day of the job, the convict crew that tarred the plate-factory roof in the spring of '49... wound up sitting in a row at ten o'clock in the morning, drinking icy-cold, Bohemia-style beer... courtesy of the hardest screw that eveว่าในวันที่สองไปสุดท้ายของงาน ลูกเรือนักโทษที่ tarred หลังคาแผ่นโรงงานในฤดูใบไม้ผลิของ '49 ... ลงเอยด้วยการนั่งอยู่ในแถวที่ 10:
I am sorely afeared that we shall starve ere the spring breezes stir the land again.ฉันกลัวว่า เราอาจจะต้องอด จนกว่า ฤดูใบไม้ผลิจะมาถึงอีกครั้ง

spring ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
花朝节[huā zhāo jié, ㄏㄨㄚ ㄓㄠ ㄐㄧㄝˊ, 花朝节 / 花朝節] Birthday of the Flowers, spring festival on lunar 12th or 15th February
遍地开花[biàn dì kāi huā, ㄅㄧㄢˋ ㄉㄧˋ ㄎㄞ ㄏㄨㄚ, 遍地开花 / 遍地開花] blossom everywhere; spring up all over the place; to flourish on a large scale
民主墙[mín zhǔ qiáng, ㄇㄧㄣˊ ㄓㄨˇ ㄑㄧㄤˊ, 民主墙 / 民主牆] Democracy Wall (1978-1989), esp. during the Beijing Spring democracy movement
春卷[chūn juǎn, ㄔㄨㄣ ㄐㄩㄢˇ, 春卷] egg roll; spring roll
诸侯[zhū hóu, ㄓㄨ ㄏㄡˊ, 诸侯 / 諸侯] feudal vassal; feudal princes, esp. the monarchs (dukes or princes) of the several vassal states 諸侯國|诸侯国 of Zhou during Western Zhou and Spring and Autumn periods 11th-5th century BC; subordinate warlord
季春[jì chūn, ㄐㄧˋ ㄔㄨㄣ, 季春] final month of spring (i.e. third month of lunar calendar)
鸟语花香[niǎo yǔ huā xiāng, ㄋㄧㄠˇ ㄩˇ ㄏㄨㄚ ㄒㄧㄤ, 鸟语花香 / 鳥語花香] lit. birdsong and fragrant flowers (成语 saw); fig. the intoxication of a beautiful spring day
[chūn, ㄔㄨㄣ, 春] spring (time); gay; joyful; youthful; love; lust; life
春灯谜[Chūn dēng mí, ㄔㄨㄣ ㄉㄥ ㄇㄧˊ, 春灯谜 / 春燈謎] Spring lantern riddles (guessing game at Lantern festival 元宵節|元宵节, at the end of Spring festival 春節|春节)
春岑[Chūn cén, ㄔㄨㄣ ㄘㄣˊ, 春岑] Hill of Spring (derivation of Tel Aviv 特拉維夫|特拉维夫 from the book of Ezekiel 以西結書|以西结书)
春风深醉的晚上[Chūn fēng shēn zuì de wǎn shang, ㄔㄨㄣ ㄈㄥ ㄕㄣ ㄗㄨㄟˋ ㄉㄜ˙ ㄨㄢˇ ㄕㄤ˙, 春风深醉的晚上 / 春風深醉的晚上] Intoxicating spring nights, novel by Yu Dafu 郁達夫|郁达夫
元宵节[Yuán xiāo jié, ㄩㄢˊ ㄒㄧㄠ ㄐㄧㄝˊ, 元宵节 / 元宵節] Lantern festival, the final event of the Spring festival 春節|春节, on 15th of first month of the lunar calendar
春光明媚[chūn guāng míng mèi, ㄔㄨㄣ ㄍㄨㄤ ㄇㄧㄥˊ ㄇㄟˋ, 春光明媚] lovely spring sunshine
[huáng, ㄏㄨㄤˊ, 簧] metallic reed; spring of lock
矿泉水[kuàng quán shuǐ, ㄎㄨㄤˋ ㄑㄩㄢˊ ㄕㄨㄟˇ, 矿泉水 / 礦泉水] mineral spring water
左氏春秋[Zuǒ shì chūn qiū, ㄗㄨㄛˇ ㄕˋ ㄔㄨㄣ ㄑㄧㄡ, 左氏春秋] Mr Zuo's Spring and Autumn Annals, attributed to famous blind historian Zuo Qiuming 左丘明; usually called Zuo Zhuan 左傳|左传
春秋左氏传[chūn qiū Zuǒ shì zhuàn, ㄔㄨㄣ ㄑㄧㄡ ㄗㄨㄛˇ ㄕˋ ㄓㄨㄢˋ, 春秋左氏传 / 春秋左氏傳] Mr Zuo's Spring and Autumn Annals, attributed to famous blind historian Zuo Qiuming 左丘明; usually called Zuo Zhuan 左傳|左传
春秋五霸[chūn qiū wǔ bà, ㄔㄨㄣ ㄑㄧㄡ ˇ ㄅㄚˋ, 春秋五霸] the Five Hegemons of the Spring and Autumn period (770-476 BC), namely: Duke Huan of Qi 齊桓公|齐桓公, Duke Wen of Jin 晉文公|晋文公, King Zhuang of Chu 楚莊王|楚庄王, and alternatively Duke Xiang of Song 宋襄公 and Duke Mu of Qin 楚莊王|楚庄王 or King Helu of Wu 吳王闔閭|吴王阖闾 and King
春江花月夜[Chūn jiāng huā yuè yè, ㄔㄨㄣ ㄐㄧㄤ ㄏㄨㄚ ㄩㄝˋ ㄧㄝˋ, 春江花月夜] River on a spring night, long yuefu poem by 張若虛|张若虚
春蚕[Chūn cán, ㄔㄨㄣ ㄘㄢˊ, 春蚕 / 春蠶] Silkworms in Spring (1933), Chinese silent movie in socialist realist style, based on novel by Mao Dun 茅盾
团年[tuán nián, ㄊㄨㄢˊ ㄋㄧㄢˊ, 团年 / 團年] Spring festival family reunion
弹簧秤[tán huáng chèng, ㄊㄢˊ ㄏㄨㄤˊ ㄔㄥˋ, 弹簧秤 / 彈簧秤] spring balance
弹簧锁[tán huáng suǒ, ㄊㄢˊ ㄏㄨㄤˊ ㄙㄨㄛˇ, 弹簧锁 / 彈簧鎖] spring lock
料峭[liào qiào, ㄌㄧㄠˋ ㄑㄧㄠˋ, 料峭] spring chill in the air; cold
春假[chūn jià, ㄔㄨㄣ ㄐㄧㄚˋ, 春假] spring break
春光[chūn guāng, ㄔㄨㄣ ㄍㄨㄤ, 春光] spring sunshine
卷子[juǎn zi, ㄐㄩㄢˇ ㄗ˙, 卷子] steamed roll; spring roll
春分[Chūn fēn, ㄔㄨㄣ ㄈㄣ, 春分] Chunfen or Spring Equinox, 4th of the 24 solar terms 二十四節氣|二十四节气 21st March-4th April
倒春寒[dào chūn hán, ㄉㄠˋ ㄔㄨㄣ ㄏㄢˊ, 倒春寒] abnormal cold after the start of spring
公畜[gōng chù, ㄍㄨㄥ ㄔㄨˋ, 公畜] stud; male animal kept to breed offspring
开春[kāi chūn, ㄎㄞ ㄔㄨㄣ, 开春 / 開春] beginning of spring; the lunar New Year
子代[zǐ dài, ㄗˇ ㄉㄞˋ, 子代] offspring; child's generation
[nú, ㄋㄨˊ, 孥] child; offspring
弹力[tán lì, ㄊㄢˊ ㄌㄧˋ, 弹力 / 彈力] elasticity; elastic force; spring; rebound; bounce
骨血[gǔ xuè, ㄍㄨˇ ㄒㄩㄝˋ, 骨血] flesh and blood; one's offspring
[quán, ㄑㄩㄢˊ, 泉] fountain; spring
源泉[yuán quán, ㄩㄢˊ ㄑㄩㄢˊ, 源泉] fountainhead; well-spring; water source; fig. origin
柳绿花红[liǔ lǜ huā hóng, ㄌㄧㄡˇ ㄌㄩˋ ㄏㄨㄚ ㄏㄨㄥˊ, 柳绿花红 / 柳綠花紅] green willow and red flowers; all the colors of spring
温泉[wēn quán, ㄨㄣ ㄑㄩㄢˊ, 温泉 / 溫泉] hot spring; spa; (Japanese: onsen)
温泉城[wēn quán chéng, ㄨㄣ ㄑㄩㄢˊ ㄔㄥˊ, 温泉城 / 溫泉城] hot springs

spring ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アラブの春[アラブのはる, arabu noharu] (exp,n) Arab Spring (revolutionary wave in the Arab world, 2010-2011)
いさら井;細小井[いさらい, isarai] (n) (arch) small water spring
ギンッ[, gintsu] (n) (sound effect) sproing; spring up
コイルスプリング[, koirusupuringu] (n) coil spring
さくらめーる;さくらメール[, sakurame-ru ; sakura me-ru] (n) congratulatory postcards with a spring pattern sold every year in February
すす払い;煤払い[すすはらい, susuharai] (n) (1) cleaning dust etc. from rooms; housecleaning; (2) (See 煤掃き) (the traditional Japanese end-of-the-year, 13th December) big house cleaning; spring cleaning (only not in spring)
ぜんまい仕掛け;ばね仕掛け;発条仕掛け[ぜんまいじかけ(ぜんまい仕掛け;発条仕掛け);ばねじかけ(ばね仕掛け;発条仕掛け), zenmaijikake ( zenmai shikake ; hatsujou shikake ); banejikake ( bane shikake ; hat] (n,adj-no) clockwork (motor, etc.); spring action
なごり雪;名残り雪;名残雪[なごりゆき, nagoriyuki] (n) (1) (See 残雪) lingering snow; (2) snowfall at the end of the winter or the beginning of spring
フォークト部[フォークトぶ, fo-kuto bu] (n) Voigt element (combination of spring and viscous damper)
ヘリカルスプリング[, herikarusupuringu] (n) helical spring
七草粥;七種粥;七草がゆ;七種がゆ[ななくさがゆ, nanakusagayu] (n) rice gruel containing the seven plants of spring
中潮[なかしお, nakashio] (n) half tide (e.g. midway between spring and neap tides)
八十八夜[はちじゅうはちや, hachijuuhachiya] (n) eighty-eighth day from the beginning of spring
凍て解け;凍解け(io)[いてどけ, itedoke] (n) (arch) thawing of the ground in spring
単純泉[たんじゅんせん, tanjunsen] (n) simple thermal hot spring (containing less than one thousand ppm of dissolved minerals)
名残りの雪;なごりの雪;名残の雪[なごりのゆき, nagorinoyuki] (n) (1) lingering snow; (2) snowfall at the end of the winter or the beginning of spring
吹き寄せる[ふきよせる, fukiyoseru] (v5r) (1) (See 吹き集める) to drift; to blow together; (2) to have the wind start to blow; to have the wind spring up
大掃除[おおそうじ, oosouji] (n,vs) major cleanup; spring cleaning; (P)
大篆[だいてん, daiten] (n) (See 六体) large seal script (dating from China's Spring and Autumn period onward)
常春[とこはる, tokoharu] (n) everlasting spring
弾き出す[はじきだす, hajikidasu] (v5s,vt) to shoot (marbles); to calculate; to spring out; to force out
彼岸西風[ひがんにし, higannishi] (n) westerly wind blowing around the time of the spring equinox
心に浮かぶ[こころにうかぶ, kokoroniukabu] (exp,v5b) to cross one's mind; to spring to mind; to occur to one
斉;齊[せい, sei] (n) Qi (kingdom in China during the Spring and Autumn Period and the Period of the Warring States); Ch'i
春たけなわ[はるたけなわ, harutakenawa] (n) spring is in full swing
春の星[はるのほし, harunohoshi] (n) star in the sky on a spring night
春の水[はるのみず, harunomizu] (exp,n) lakes and torrents of spring (overflowing with water)
春の雪[はるのゆき, harunoyuki] (exp,n) (See 春雪) spring snow (usu. large snowflakes)
春分[しゅんぶん, shunbun] (n) (See 二十四節気) vernal equinox; spring equinox; (P)
春塵[しゅんじん, shunjin] (n) spring dust; frost and snow that's blown like dust in the air by the spring wind
春夏の交[しゅんかのこう, shunkanokou] (n) change from spring to summer
春巻き[はるまき, harumaki] (n) spring roll
春日遅々;春日遅遅[しゅんじつちち, shunjitsuchichi] (n) spring day being long and balmy; serene spring day
春時雨[はるしぐれ, harushigure] (n) spring rain; spring shower; spring drizzle
春暖[しゅんだん, shundan] (n) warm spring weather; spring warmth
春水[しゅんすい, shunsui] (n) spring water (from melting snow)
春泥[しゅんでい, shundei] (n) spring sludge; spring mud (caused by the melting of the snow); (muddy) slush
春眠暁を覚えず[しゅんみんあかつきをおぼえず, shunmin'akatsukiwooboezu] (exp) (col) In spring one sleeps a sleep that knows no dawn
春社[しゅんしゃ, shunsha] (n) (See 社日,戊・つちのえ) spring "tsuchinoe" day that falls closest to the vernal equinox (a day of religious significance for harvests)
春秋[しゅんじゅう(P);はるあき, shunjuu (P); haruaki] (n) (1) (See 五経) spring and autumn; spring and fall; months and years; (2) (しゅんじゅう only) the Chronicles of Lu or the Spring and Autumn Annals - one of the Five Classics; (P)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
生える[はえる, haeru] Thai: ขึ้น English: to spring up

spring ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาหรับสปริง[n. prop.] (Ārap Saprin) EN: Arab Spring FR: Printemps arabe [m]
บ่อน้ำแร่[n. exp.] (bø nāmraē) EN: mineral spring ; spa FR: source minérale [f]
บ่อน้ำร้อน[n.] (bønāmrøn) EN: hot spring FR: source d'eau chaude [f]
เด้ง[v.] (deng) EN: bounce ; spring back ; recoil ; rebound ; leap ; bound FR: rebondir
ดีดกลับ[v. exp.] (dīt klap) EN: spring back ; bounce FR:
ฟักข้าว [n.] (fakkhāo) EN: spring bitter cucumber ; Momordica cochinchinensis FR: Momordica cochinchinensis
หอม[n.] (høm) EN: onion ; scallion ; spring onion (Am.) ; shallot ; Allium ; Allium ascalonicum FR: oignon [m] ; ciboule [f] ; échalote [f] ; Allium ; Allium ascalonicum
โจม[v.] (jōm) EN: rush ; spring ; pounce FR:
โจน[v.] (jōn) EN: jump ; spring ; skip ; leap ; bound ; hop ; dive FR: bondir ; sauter ; plonger
ขทิง[n.] (khathing) EN: spring eel ; spiny eel FR:
ขดลวด[n. exp.] (khot lūat) EN: coil ; spiral ; coil of wire ; coil spring FR: bobine [f]
ขดลวดสปริง[n. exp.] (khot lūat s) EN: spring ; coil FR:
เกิดขึ้น[v.] (koēt kheun) EN: happen ; occur ; arise ; rise ; emerge ; spring ; bring about ; come about ; produce ; take place ; crop up ; form FR: se produire ; survenir ; se dérouler ; arriver ; se passer ; apparaître ; naître ; se former ; émerger ; surgir ; avoir lieu ; voir le jour
กระเด็น[v.] (kraden) EN: bounce ; rebound ; spring FR: jaillir ; rebondir ; sauter
กระเด้ง[v.] (kradēng) EN: spring ; bounce ; leap FR: rebondir
กระดอน[v.] (kradøn) EN: spring ; bounce ; rebound ; glance ; be deflected ; ricochet FR: rebondir ; ricocher ; ressauter ; bondir
กระโดด[v.] (kradōt) EN: jump ; leap ; hop ; spring ; bound ; skip FR: sauter ; bondir
กระโดดลงจากเตียง[v. exp.] (kradōt long) EN: spring out of bed FR: sauter du lit
กระโจน[v.] (krajōn) EN: leap ; jump ; spring ; bound ; bounce FR: bondir ; sauter
ลาน[n.] (lān) EN: coil ; spring FR: ressort à boudin [m] ; ressort à spirale [m] ; ressort [m]
หลั่ง[v.] (lang) EN: pour ; flow ; gush ; flood ; spring FR: s'écouler ; se répandre
ลานขาด[n. exp.] (lān khāt) EN: broken spring FR:
ลานนาฬิกา[n. exp.] (lān nālikā) EN: watch spring FR: ressort de montre [m]
ลิงโลด[v.] (linglōt) EN: dance with joy ; overjoy ; heartly rejoice ; be highly elated ; spring with joy FR: sauter de joie ; bondir de joie
โลด[v.] (lōt) EN: jump ; leap ; spring FR: bondir ; sauter
โลดเต้น[v.] (lōtten) EN: jump ; leap ; spring ; hop ; dance with joy FR:
ลวดสปริง[n.] (lūatsapring) EN: spring FR:
แหนบ[n.] (naēp) EN: leaf spring ; car's suspension ; coil ; spring FR:
น้ำเกิด[n. exp.] (nāmkoēt) EN: spring tide ; highest tide of the month FR: marée du printemps [f]
น้ำพุ[n.] (nāmphu) EN: fountain ; spring FR: fontaine [f] ; source [f]
น้ำพุร้อน[n. exp.] (nāmphu røn) EN: geyser ; hot spring ; thermae FR: geyser [m] ; source d'eau chaude [f] ; source chaude [f]
น้ำซับ[n.] (nāmsap) EN: spring ; capillary water FR:
เผ่น[v.] (phen) EN: leap ; spring ; bound ; fly ; rush FR: s'élancer ; bondir
เผ่นพรวด[v. exp.] (phen phrūat) EN: leap suddenly ; jump ; flee ; spring ; bound ; clear out at top speed FR:
โผน[v.] (phōn) EN: jump on ; leap on ; spring ; bound FR: prendre son élan ; s'élancer
พุ[v.] (phu) EN: spring ; spout ; break out ; erupt FR: jaillir
ปลากระทิง[n. exp.] (plā krathin) EN: spring eel ; spiny eel FR:
โป่งน้ำ[n.] (pōng-nām) EN: mouth of a spring ; spring FR:
ปอเปี๊ยะ ; เปาะเปี๊ยะ[n.] (pøpīa ; pǿp) EN: spring rolls FR: rouleau de printemps [m]
ปอเปี๊ยะกุ้ง[n. exp.] (pøpīa kung) EN: spring rolls filled with prawns FR:

spring ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bremsfeder {f}brake spring
Hähnchen {n}; junger Hahn [ornith.] | junges Hähnchencockerel | spring chicken
Spiralfeder {f}coil spring
Kegelfeder {f}conical helical spring
Spannscheibe {f}conical spring washer; tension disc
Kombiring {m}detachable spring flange; split side ring
Tellerfeder {f} [techn.]disc spring
Drosselklappenrückholfeder {f}throttle return spring
Sprungfeder {f}elastic spring
Drehschalter {m}engaging spring switch
Haltefeder {f}fitting spring
Klemmfeder {f}friction spring; clamp spring
Schraubenfeder {f}helical spring
Drehfeder {f}torsional spring; torsion spring
Ventilfeder {f}insert spring (valve)
Blattfeder {f}leaf spring; laminated spring
Mineralquelle {f}mineral spring
Heilquelle {f}mineral spring
Federweg {m} (Spiralfeder)pitch of spring (spiral spring)
Tellerfeder {f} [techn.]plate spring; spring cup; cup spring
Quellfassung {f}tapping of a spring
Rückholfeder {f}retaining spring
Spiralspannstift {m}coiled spring pin
Federring {m} [techn.] | geschlitzter Federringspring washer | spring lock ring
springen; schnellen; federn | springend; schnellend; federnd | gesprungen; geschnellt; gefedert | er/sie springt | ich/er/sie sprang | er/sie ist/war gesprungen | ich/er/sie sprängeto spring {sprang; sprung} | springing | sprung | he/she springs | I/he/she sprang | he/she has/had sprung | I/he/she would spring
Zugfeder {f} [techn.]tension spring
Atlantischer Weißseitendelfin {m} [zool.]Atlantic White-sided Dolphin; Jumper; Springer
Bogenansatz {m} [arch.]spring of an arch; springing of an arch
Bresche {f} | in die Bresche springen | eine Bresche schlagenbreach | to step into the breach; to throw oneself into the breach | to clear the way; to breach
Fallschirmspringer {m} | Fallschirmspringer
Docke {f}; Springer
Elastizität {f}springiness
Feder {f}spring
Federelement {n}spring element
Springflut {f}; Springtide
Fontäne {f}; Springbrunnen
Springquelle {f} | Springquellen
Haarfeder {f}hairspring
Springreiter {m}; Springreiterin
Oxer {m} (Hindernis beim Springreiten) [sport]ox-fence

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า spring
Back to top