ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

sojourn

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *sojourn*, -sojourn-

sojourn ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
sojourn (vi.) พักอยู่ See also: อาศัยอยู่, ค้างอยู่, ยังอยู่ Syn. linger
sojourn (vi.) พักแรม See also: ค้างแรม, อยู่พักชั่วคราว Syn. lodge
sojourner (n.) ผู้พักแรม See also: แขกที่พักชั่วคราว
English-Thai: HOPE Dictionary
sojourn(โซ'เจิร์น) n. การอยู่ชั่วคราว,การพักแรม,การค้างคืน. vi. อยู่ชั่วคราว,ค้างคืน
English-Thai: Nontri Dictionary
sojourn(n) การพักแรม,การค้างคืน
sojourner(n) ผู้พักค้างคืน,ผู้พักแรม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
sojourningการพักแรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Oh, just a... quick sojourn to the sunshine state.โอ้,ก็แค่.. รีบไปพักชั่วคราว เพื่อบ้านเมืองที่สดใส
But his sojourn into the desert changed everything.แต่การไปทท่องทะเลทรายของเขาเปลี่ยนทุกๆอย่าง
But his sojourn into the desert made him impure.แต่การไปเหยียบย่าง บนพื้นทะเลทรายทำให้เขาไม่บริสุทธิ์
At present I am a sojourner of civilized life again.ปัจจุบัน คืนมาเป็นผู้พักแรมในวิถีชีวิตแห่งอารยธรรมอีกครั้ง

sojourn ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
索杰纳[suǒ jié nà, ㄙㄨㄛˇ ㄐㄧㄝˊ ㄋㄚˋ, 索杰纳 / 索傑納] Sojourner (Martian land rover)

sojourn ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
便殿[びんでん;べんでん, binden ; benden] (n) emperor's temporary place of sojourn
寄留[きりゅう, kiryuu] (n,vs) temporary residence; sojourn
滞留[たいりゅう, tairyuu] (n,vs) staying; stagnating; sojourn
逗留[とうりゅう, touryuu] (n,vs) staying; sojourn
滞在[たいざい, taizai] (n,vs) stay; sojourn; (P)
逗留客[とうりゅうきゃく, touryuukyaku] (n) sojourner; visitor

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า sojourn
Back to top