ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

saintly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *saintly*, -saintly-

saintly ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
saintly (adj.) คล้ายนักบุญ See also: เหมาะสมกับนักบุญ, เกี่ยวกับนักบุญในศาสนาคริสต์ Syn. divine, godly, holy, virtuous
English-Thai: HOPE Dictionary
saintly(เซนทฺ'ลี) adj. คล้ายนักบุญ,เหมาะกับนักบุญ., See also: saintlily adv. saintliness n., Syn. godly,holy,benevolent,kindly
English-Thai: Nontri Dictionary
saintly(adj) คล้ายนักบุญ,ใจบุญ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And your saintly suffering is just the lure I need to bring the Blur to me.ว่าเป็นคนที่เชื่อมั่นพวก ศาลเตี้ย และนักบุญจะต้องถูกทำให้เจ็บปวด
Looks like S. could end up the next saintly sacrifice.ดูเหมือน S. อาจจะพบว่าควรเสียสละต่อไป
He thinks that maybe Rachel wasn't quite as saintly as Akshay said.เขาคิดว่าอาจจะเพราะราเชล ไม่ได้เป็นคนใจบุญอย่างที่แอกเช่บอก
If you need me to be some saintly virgin, I'm not.ถ้าเธออยากให้ฉันเป็น สาวใสซื่อบริสุทธิ์ ฉันไม่ใช่

saintly ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
นักบุญ[n.] (nakbun) EN: saint ; saintly person ; benevolent person FR: saint [m] ; sainte [f]
ธรรมิก[adj.] (thammik) EN: righteous ; virtuous ; devout ; pious ; saintly FR:
ธรรมิก-[pref.] (thammikka-) EN: righteous ; virtuous ; devout ; pious ; saintly FR:

saintly ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unheilig {adv}unsaintly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า saintly
Back to top