ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

smear

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *smear*, -smear-

smear ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
smear (vi.) ละเลง See also: ทา, ป้าย, ทำให้เปื้อน Syn. rub, spread, wipe
smear (vt.) ละเลง See also: ทา, ป้าย, ทำให้เปื้อน Syn. rub, spread, wipe
smear (vt.) ทำให้เสื่อมเสีย See also: ทำให้เสียชื่อ, ทำให้เสียหาย Syn. slander, defame, calumniate Ops. credit, honour
smear (vt.) ทำให้พ่ายแพ้ See also: ทำให้ยอมจำนน
smear (n.) สิ่งที่เอาไว้ละเลง See also: สิ่งที่เอาไว้ทาหรือป้าย
smear (n.) รอยเปื้อน See also: รอยเปรอะ, รอยด่าง Syn. mark, spot, smudge
smear (n.) การใส่ความ See also: การใส่ร้ายป้ายสี Syn. slander, vilification, malignment, calumniation
smear (n.) คำพูดใส่ร้าย
smear on (phrv.) เกลี่ยบน See also: กระจายบน, ป้ายบน
smear with (phrv.) เปื้อนด้วย See also: มีรอยเปื้อนของ Syn. bedaub with, besmear with
English-Thai: HOPE Dictionary
smear(สเมียร์) vt. ทา,ทาเปื้อน,ละเลง,ทำเลอะ,ป้ายสี,ใส่ร้าย,ลบ,ลบออก,ทำให้ประสบ,อุปสรรค,ฆ่า. n.. สีทา,สิ่งที่ใช้ทา,รอยเปรอะ,รอยเลอะ,การป้ายสี,การใส่ร้าย,รอยด่างพร้อย,มลทิน,ตัวอย่างนิดเดียวที่ทาบนแผ่นกระจกของกล้องจุลทรรศน์ เพื่อตรวจส่อง., See also: smearer n.
English-Thai: Nontri Dictionary
smear(n) รอยเปื้อน,รอยป้าย,รอยเลอะ,มลทิน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
smear๑. เกลี่ยป้าย๒. สิ่งป้าย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
บ้าย (v.) smear See also: blame on Syn. ป้าย, โยน
บ้าย (v.) smear See also: daub or rub on roughly or carelessly Syn. ป้าย
ละเลง (v.) smear See also: spread, daub Syn. ป้าย, ทา
แต้ม (v.) smear See also: tinge, anoint, paint, daub
ไล้ (v.) smear See also: rub, apply Syn. ลูบ, ลูบไล้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A man so out of touch with reality he even tries to smear the good name of a religious giant.คนที่อยู่ห่างไกลความเป็นจริง และเขาพยายามทำลาย ชื่อเสียงดีๆ ของผู้สอนศาสนา
This is nothing more than a smear campaign.นี่เป็นแค่การใส่ร้ายป้ายสี
And you've set the stage for your smear campaign against a stand-up guy.และคุณก็เตรียมสาดโคลนใส่คนดีได้เลย
Then you've set the stage for your smear campaignแล้วคุณก็จะสาดโคลนใส่
What about the blood smear on the radio?แล้วเลือดที่ติดอยู่ที่วิทยุหล่ะ?
Plus schistocytes on her smear means it's DIC, which means she's got cancer.schistocytesให้ผลบวกในเสมหะเธอ\ อาจหมายถึงเธอเป็นมะเร็ง
Got a blood smear here, on the patient chair.มีรอยเลือดเปื้อนอยู่ตรงเก้าอี้คนไข้
Plastic bag with a lipstick smear and a blonde hair.ถุงพลาสติกมีรอยลิปสติก และมีเส้นผมสีบลอนด์ติดอยู่
If it wasn't for your smear campaign.ถ้าหากไม่ได้สำหรับแคมเปญแปดเปื้อนของเธอ
Why hasn't Batman wiped this little smear off the face of the planet?ทำไมแบทแมนไม่จัดการมันวะ
Reunions are made for you to smear your success into people's faces.งานคืนสู่เหย้าทำให้คุณนำความสำเร็จของคุณ ไปยันต่อหน้าพวกนั้น
But serving my boss with papers, trying to smear my partner... that is way the hell over the line.แต่การยื่นเอกสาร ให้กับเจ้านายผม พยายามใส่ร้ายคู่หู่ของผม-- นั่นคือการผลักผม ให้ยืนอยู่ปากเหวแล้ว

smear ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
抹片[mǒ piàn, ㄇㄛˇ ㄆㄧㄢˋ, 抹片] smear (used for medical test)
拭子[shì zi, ㄕˋ ㄗ˙, 拭子] swab; cotton pad; smear (for medical test)
[chá, ㄔㄚˊ, 搽] apply (ointment, powder); smear; paint on
宫颈抹片[gōng jǐng mǒ piàn, ㄍㄨㄥ ㄐㄧㄥˇ ㄇㄛˇ ㄆㄧㄢˋ, 宫颈抹片 / 宮頸抹片] cervical smear
丑化[chǒu huà, ㄔㄡˇ ㄏㄨㄚˋ, 丑化 / 醜化] defame; libel; to defile; to smear; to vilify
弄脏[nòng zāng, ㄋㄨㄥˋ ㄗㄤ, 弄脏 / 弄髒] defile; smear
[wū, , 污] dirty; filthy; foul; corrupt; to smear; to defile; dirt; filth
涂抹[tú mǒ, ㄊㄨˊ ㄇㄛˇ, 涂抹 / 塗抹] to smear; to doodle
污衊[wū miè, ㄇㄧㄝˋ, 污衊] slander; smear; tarnish
诬蔑[wū miè, ㄇㄧㄝˋ, 诬蔑 / 誣蔑] slander; smear; to vilify

smear ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
スミアー[, sumia-] (n) smear
スメア;スメアー[, sumea ; sumea-] (n,vs) smear
パップスメア[, pappusumea] (n) Pap smear (test)
塗り付ける;塗りつける[ぬりつける, nuritsukeru] (v1,vt) to daub; to smear
泥仕合;泥試合(iK)[どろじあい, dorojiai] (n) mudslinging; smear campaign
血塗る;釁る[ちぬる, chinuru] (v5r,vi) to smear with blood; to kill
パップテスト[, papputesuto] (n) Pap (smear) test
ぺたぺた[, petapeta] (adv) (1) (on-mim) sound of a flat surface repeatedly making contact with something; (2) (on-mim) applying a seal or stamp again and again; pasting (paper) all over; (3) (on-mim) daubing; smearing
塗す[まぶす, mabusu] (v5s,vt) (uk) to cover (smear, sprinkle) (with)
塗りたくる[ぬりたくる, nuritakuru] (v5r,vt) to bedaub (with paint); to besmear; to paint heavily; to spread thickly
塗る[ぬる, nuru] (v5r,vt) to paint; to plaster; to lacquer; to varnish; to spread; to smear; (P)
塗抹[とまつ, tomatsu] (n,vs) smear; daub; coating over

smear ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บ้าย[v.] (bāi) EN: smear ; daub FR: barbouiller ; souiller
ฉาบ[v.] (chāp) EN: glaze ; paint ; coat ; gloss ; varnish ; smear ; spread on FR: enduire ; recouvrir
ให้ร้าย[v. exp.] (hairāi) EN: defame ; malign ; slander ; smear ; vilify ; abuse FR: calomnier ; diffamer
ไล้[v.] (lai) EN: apply ; smear ; rub on FR: enduire ; barbouiller
ละเลง[v.] (lalēng) EN: smear ; spread ; daub FR: étaler ; étendre
แปดเปื้อน[v.] (paētpeūoen) EN: sully ; soil ; smear ; be soiled ; be sullied ; smirch ; tarnish ; contaminate ; stain FR:
ป้าย[v.] (pāi) EN: paint ; coat ; smear ; daub FR: enduire
ป้ายสี[v.] (pāisī) EN: smear ; slander ; defame FR:
เปื้อน[v.] (peūoen) EN: foul ; dirty ; be stained with ; be blotted with ; smear ; be soiled ; be spattered FR: salir ; polluer ; souiller ; maculer ; tacher ; être taché ; saloper (fam.)
เปลืองตัว[v. exp.] (pleūang tūa) EN: be injurious to oneself ; smear one's reputation ; tarnish /sully one's reputation ; soil one's hand FR: ternir sa réputation
โซม[v.] (sōm) EN: smear ; paint ; coat FR:
ทา[v.] (thā) EN: coat ; paint ; apply ; besmear ; anoint ; rub ; put on ; smear ; spread ; daub FR: couvrir ; enduire ; revêtir ; recouvrir ; appliquer ; étaler ; étendre
ตรวจภายใน[v. exp.] (trūat phāin) EN: have a pelvic examination ; pap smear FR:
ชโลม[v.] (chalōm) EN: anoint ; bathe ; besmear FR: oindre ; enduire ; barbouiller
หน้าวอก[n.] (nāwøk) EN: face smeared with powder FR:

smear ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abstrich {m} [med.]smear; smear test; cervical smear
Rufmordkampagne {f}smear campaign
Wischfestigkeit {f}smear resistance

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า smear
Back to top