ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

suicide

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *suicide*, -suicide-

suicide ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
suicide (n.) การฆ่าตัวตาย See also: อัตวินิบาตกรรม, การฆ่าตัวเอง Syn. self-murder, self-slaughter
suicide (n.) ผู้ที่ทำลายผลประโยชน์ของตนเอง See also: ผู้ที่ทำลายอนาคตตนเอง Syn. self-destruction
suicide (vt.) ฆ่าตัวตาย Syn. kill oneself
English-Thai: HOPE Dictionary
suicide(ซู'อิไซดฺ) vi.,vt.,n. (การ) ฆ่าตัวตาย,ฆ่าตัวเอง,กระทำอัตวินิบาตกรรม,ทำลายตัวเอง, Syn. self-destruction
English-Thai: Nontri Dictionary
suicide(n) การฆ่าตัวตาย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
suicideอัตวินิบาตกรรม, การฆ่าตัวตาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Suicideการฆ่าตัวตาย [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การฆ่าตัวตาย (n.) suicide
คิดสั้น (v.) suicide See also: take one´s own life Syn. ฆ่าตัวตาย
อัตวินิบาตกรรม (n.) suicide See also: self-annihilation Syn. การฆ่าตัวตาย
ฆ่าตัวตาย (v.) commit suicide See also: kill oneself Syn. อัตวินิบาตกรรม
ปลงชีพ (v.) commit suicide Syn. ฆ่าตัวตาย
ปลงชีวิต (v.) commit suicide Syn. ปลงชีพ, ฆ่าตัวตาย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You think he committed suicide or something?คุณคิดว่าเขา ฆ่าตัวตาย หรืออะไร
I'm a fuel-injected suicide machine!ฉันฆ่าตัวตายเครื่องฉีด เชื้อเพลิง!
I'm a fuel-injected suicide machine.ฉันฆ่าตัวตายเครื่องฉีดเชื้อเพลิง
Well, that's suicide !Whether we make it or not, we can't let that Thing freeze again.
...the suicide of my wife preyed on my mind and created a sense of injustice in me.การฆ่าตัวตายของภรรยาผม มันทำให้ผมคิดได้ และทำให้ผมรู้สึกถึงความไม่ยุติธรรม
...the apparent suicide note of the terrorist now believed responsible for the explosion in Florida this week.จดหมายลาตายที่ชัดเจนของ การก่อการร้ายที่เชื่อว่า ขณะนี้ผู้รับผิดชอบ สำหรับการระเบิดใน ฟลอริด้าในสัปดาห์นี้
I'd like to know why one of my men tried to commit suicide by throwing himself out of an airlock.ทำไมคนของผมถึงคิดฆ่าตัวตาย และนั้นมันเสียงอะไร
I read about her in Mom's suicide note.ฉันอ่านเจอใน จ.ม. ลาตายของแม่
There was a suicide note?มีจดหมายลาตายด้วยหรอ
I can't believe you didn't tell me there was a suicide note.ฉันไม่อยากจะเชื่อ ทำไมเธอไม่บอกฉันว่ามี จ.ม. ลาตาย
He committed suicide when I was eight.เขาฆ่าตัวตาย ตอนฉันอายุได้ 8 ขวบ
An educational environment that pushes a student to suicide what is its value?สภาพแวดล้อมทางการศึกษาที่ผลักดันนักศึกษาจะฆ่าตัวตาย มันจะมีค่าอะไร?

suicide ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
切腹[qiē fù, ㄑㄧㄝ ㄈㄨˋ, 切腹] harakiri (formal Japanese: seppuku), a samurai's suicide by disemboweling
自杀式[zì shā shì, ㄗˋ ㄕㄚ ㄕˋ, 自杀式 / 自殺式] suicide (attack); suicidal
自杀式汽车炸弹袭击事件[zì shā shì qì chē zhà dàn xí jī shì jiàn, ㄗˋ ㄕㄚ ㄕˋ ㄑㄧˋ ㄔㄜ ㄓㄚˋ ㄉㄢˋ ㄒㄧˊ ㄐㄧ ㄕˋ ㄐㄧㄢˋ, 自杀式汽车炸弹袭击事件 / 自殺式汽車炸彈襲擊事件] suicide car bombing
自杀式爆炸[zì shā shì bào zhà, ㄗˋ ㄕㄚ ㄕˋ ㄅㄠˋ ㄓㄚˋ, 自杀式爆炸 / 自殺式爆炸] suicide bombing
自杀炸弹杀手[zì shā zhà dàn shā shǒu, ㄗˋ ㄕㄚ ㄓㄚˋ ㄉㄢˋ ㄕㄚ ㄕㄡˇ, 自杀炸弹杀手 / 自殺炸彈殺手] suicide bomber
自戕[zì qiāng, ㄗˋ ㄑㄧㄤ, 自戕] commit suicide
卧轨[wò guǐ, ㄨㄛˋ ㄍㄨㄟˇ, 卧轨 / 臥軌] lying on railway lines (to stop a train by threatening suicide)

suicide ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
回天;廻天[かいてん, kaiten] (n) (1) changing the world; turning the tide; (2) torpedo modified as a suicide weapon (used in WWII)
後追い心中;跡追い心中[あとおいしんじゅう;あとおいしんぢゅう, atooishinjuu ; atooishindyuu] (n) suicide immediately after the death of one's spouse or lover; following one's lover (husband, wife) into death
桜桃忌[おうとうき, outouki] (n) (太宰治) anniversary that celebrates author Dazai Osamu's birthday, and incidentally, the day his body was found after he was involved in a double suicide
死に装束[しにしょうぞく, shinishouzoku] (n) burial clothes; clothes worn to commit suicide
殉死[じゅんし, junshi] (n,vs) dying a martyr; following someone in suicide
特別攻撃[とくべつこうげき, tokubetsukougeki] (n) (See 特別攻撃隊・とくべつこうげきたい) suicide attack; kamikaze attack
特別攻撃隊[とくべつこうげきたい, tokubetsukougekitai] (n) (See 特攻隊) special attack unit; suicide squad; kamikaze unit
特攻[とっこう, tokkou] (n) (abbr) (See 特別攻撃) suicide attack; kamikaze attack
特攻隊[とっこうたい, tokkoutai] (n) (See 特別攻撃隊) special attack unit; suicide squad; kamikaze unit; (P)
自殺幇助[じさつほうじょ, jisatsuhoujo] (n) (the crime of) aiding and abetting a suicide
自爆[じばく, jibaku] (n,vs,adj-no) suicide bombing (e.g. crashing one's plane into a target); self-destruction; blowing oneself up
自爆テロ[じばくテロ, jibaku tero] (n) (terrorist) suicide bombing
追い腹;追腹[おいばら, oibara] (n) (See 切腹) following one's master into death by committing ritual suicide (seppuku)
飛び込み自殺[とびこみじさつ, tobikomijisatsu] (n) committing suicide by throwing oneself in front of an onrushing train
切腹[せっぷく, seppuku] (n,vs) ritual suicide; disembowelment; seppuku; harakiri; (P)
腹切;腹切り[はらきり, harakiri] (n) (col) ritual suicide; (self-)disembowelment; harakiri
自決[じけつ, jiketsu] (n,vs) (1) self-determination; (2) suicide; (P)
追いやる;追い遣る[おいやる, oiyaru] (v5r,vt) (1) to drive away; to order off; to chase away; (2) to force into an unpleasant situation (bankruptcy, prostitution, suicide, etc.)

suicide ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัตวินิบาตกรรม[n.] (attawinibāt) EN: suicide ; self-annihilation FR: suicide [m]
เหตุระเบิดฆ่าตัวตาย[n. exp.] (hēt raboēt ) EN: suicide bombing FR:
การฆ่าฅัวเอง[n.] (kān khā tūa) EN: suicide FR: suicide [m]
การฆ่าตัวตาย[n.] (kān khātūat) EN: suicide FR: suicide [m]
การพยายามฆ่าตัวตาย[n. exp.] (kān phayāyā) EN: suicide attempt FR: tentative de suicide [f]
การป้องกันการฆ่าตัวตาย[n. exp.] (kān pǿngkan) EN: suicide prevention FR: prévention du suicide [f]
ฆ่าตัวเอง[v.] (khā tūa-ēng) EN: commit suicide FR: se suicider
ฆ่าตัวตาย[v. exp.] (khā tūa tāi) EN: commit suicide ; kill oneself FR: se suicider ; se donner la mort
เข็มขัดระเบิด[n. exp.] (khemkhat ra) EN: explosive belt ; suicide belt ; suicide vest FR: ceinture explosive [f] ; ceinture d'explosifs [f]
คิดสั้น[v.] (khitsan) EN: end it all ; contemplate suicide ; suicide ; take one's own life FR: en finir avec la vie
ปลงชีพ[v. exp.] (plong chīp) EN: kill ; commit suicide ; end one's life FR:
ปลงชีวิต[v.] (plongchīwit) EN: kill ; commit suicide FR:
ป้องกันการฆ่าตัวตาย[v. exp.] (pǿngkan kān) EN: prevent suicide FR: prévenir le suicide
ระเบิดพลีชีพ[n. exp.] (raboēt phli) EN: suicide bomb FR:
ยิงตัวเองตาย[v. exp.] (ying tūa-ēn) EN: commit suicide with a gun ; kill oneself FR: se suicider avec une arme
ยิงตัวตาย[v. exp.] (ying tūa tā) EN: commit suicide with a gun ; kill oneself FR: se suicider avec une arme
ขู่ฆ่าตัวตาย[v. exp.] (khū khātūat) EN: FR: menacer de se suicider
ผูกคอ[v. exp.] (phūk khø) EN: hang oneself FR: se pendre ; se suicider
ผูกคอตาย[v. exp.] (phūk khø tā) EN: hang oneself FR: se pendre ; se suicider

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า suicide
Back to top